Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 13.05.2020 o 14:00 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020,
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2020 z 26. mája 2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb,
 4. 4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. (divadlo Stoka),
 5. 5. Návrh schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského č. 4A v Bratislave,
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Štefánikova 25 (Pistoriho palác), ako prípad hodný osobitného zreteľa (Via Cultura),
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Ventúrska 2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 ako prípad hodný osobitného zreteľa (škôlka pre STU),
 9. 9. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 ako prípad hodný osobitného zreteľa (detské ihrisko vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou),
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/7 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 11. 11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave, (vysporiadanie podielov pod bytovým domom),
 12. 12. Rôzne. a) Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na ul. Korabinského ako prípad hodný osobitného zreteľa, b) Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa, c) Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti, d) Návrh odpočtu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 2023 s výhľadom do roku 2040

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Tomáš Ziegler
Neprítomní
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
Návrh programu
 1. 1. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020,
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2020 z 26. mája 2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb,
 4. 4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. (divadlo Stoka),
 5. 5. Návrh schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského č. 4A v Bratislave,
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Štefánikova 25 (Pistoriho palác), ako prípad hodný osobitného zreteľa (Via Cultura),
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Ventúrska 2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 ako prípad hodný osobitného zreteľa (škôlka pre STU),
 9. 9. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 ako prípad hodný osobitného zreteľa (detské ihrisko vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou),
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/7 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 11. 11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave, (vysporiadanie podielov pod bytovým domom),
 12. 12. Rôzne. a) Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na ul. Korabinského ako prípad hodný osobitného zreteľa, b) Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa, c) Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti, d) Návrh odpočtu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 2023 s výhľadom do roku 2040