Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 12.05.2020 o 17:00 Videokonferencia

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2020 z 26. mája 2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb.
 3. 3. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Ing. Petr Skalník
Prítomní
 • Matej Gomolčák
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Mgr. Tomáš Murgaš
 • Ing. Petr Skalník
Ospravedlnení
 • Mgr. Vladimír Palko
 • MUDr. Viera Satinská
Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2020 z 26. mája 2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb.
 3. 3. Rôzne.