Komisia pre dopravu – Zasadnutie 25.05.2020 o 15:30 Videokonferencia

Návrh programu
  1. 1. Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi ulicami Radvanská a Kráľovské údolie na pozemku parc. č. 1866/10 v k. ú. Staré Mesto.
  2. 2. Predaj časti pozemku parc. č. 1723/2 v k. ú. Staré Mesto. Prevažná časť pozemku parc. č. 1723/2 v k. ú. Staré Mesto je v súčasnosti zastavaná komunikáciou, ulicou Kráľovské údolie.
  3. 3. Predaj časti pozemku parc. č. 4532/4 v k. ú. Staré Mesto na ulici Slávičie údolie.
  4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ........./2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
  5. 5. Rezidenčné parkovanie v zóne Mudroňova – Palisády.