Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 15.05.2020 o 12:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Informácia o Základnej škole, Hlboká cesta 4, Bratislava
 2. 2. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2020 z 26.mája 2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb.
 4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Neprítomní
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Návrh programu
 1. 1. Informácia o Základnej škole, Hlboká cesta 4, Bratislava
 2. 2. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2020 z 26.mája 2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb.
 4. 4. Rôzne