Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 18.05.2020 o 16:30 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
 2. 2. Informácia o otvorení Zariadenia opatrovateľskej služby Dobšinského.
 3. 3. Informácia o zmene rozpočtu.
 4. 4. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017-2023 s výhľadom do roku 2040.
 5. 5. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. Sergej Kára
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • Mgr. Dušan Martinčok
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • MUDr. Halka Ležovičová
Návrh programu
 1. 1. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
 2. 2. Informácia o otvorení Zariadenia opatrovateľskej služby Dobšinského.
 3. 3. Informácia o zmene rozpočtu.
 4. 4. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017-2023 s výhľadom do roku 2040.
 5. 5. Rôzne.