Miestna rada – Zasadnutie 19.05.2020 o 13:00 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici
 13. 13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici
 14. 14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici
 15. 15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici
 16. 16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 17. 17. Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 18. 18. Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu
 19. 19. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 20. 20. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 21. 21. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 133/2018, ktorým boli schválené zmeny názvov časti námestí – priestorov parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov - na názov park
 23. 23. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 24. 24. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Ospravedlnení
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici
 13. 13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici
 14. 14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici
 15. 15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici
 16. 16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 17. 17. Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 18. 18. Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu
 19. 19. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 20. 20. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 21. 21. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 133/2018, ktorým boli schválené zmeny názvov časti námestí – priestorov parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov - na názov park
 23. 23. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 24. 24. Rôzne