Komisia pre kultúru – Zasadnutie 19.05.2020 o 17:00 Videokonferencia

Návrh programu
  1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
  2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  3. 3. Projekty pre využitie priestoru Café-Café, Ventúrska 2
  4. 4. Komunitná záhrada Radlinského
  5. 5. Formy pomoci pre kultúrnych aktérov v Starom Meste
  6. 6. Vhľad do aktuálnej situácie a projektov odd. kultúry Starého Mesta
  7. 7. Korzo Horský Park
  8. 8. Návrh na udelenie Čestného občianstva Starého Mesta, ústna informácia, ved. oddelenia kultúry
  9. 9. Rôzne – výber z materiálov týkajúcich sa tém pre KOKU na MR zverejnené po 14. 5. 9/5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa 9/6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 9/17. Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti 9/18. Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu 9/23. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
  10. 10. Záver