Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2020 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová ( MsZ) otvorila primátorka mesta Silvia Grúberová. O svojom neskoršom príchode informovali poslanci: Lucia Jonasová, Norbert Koncz, Jozef Stopka a Blažej Litva, čím bolo konštatované, že MsZ je uznášania schopné. Primátorka mesta poslancom predložila program rokovania s dvomi zmenami: stiahnutie dvoch bodov v rámci nakladania s majetkom mesta ( Ladislav Tokár a Norbert Ondriš) a zaradenie bodu v rámci Rôzne B/ Sčítavanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Poslanci predložený program schválili. Primátorka mesta odporúčila schváliť návrhovú komisiu v zložení: Alžbeta Orthová, Ján Spevár, Lina Gregor. Poslanci zloženie návrhovej komisie schválili. Za overovateľov zápisu z dnešného rokovania primátorka mesta menovala Jozera Juríčeka a Luciu Jonasovú. Za zapisovateľku zápisu z dnešného rokovania primátorka mesta menovala Stanislavu Kriváňovú a za skrutatóra Janu Paulínyovú.

   

   

 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
  Zápisnica

  Záverom tohto bodu primátorka mesta informovala o vzdaní sa poslaneckej odmeny  poslancov MsZ: Danica Baranovičová, Lina Gregor, Lucia Jonasová, Alžbeta Orthová, Marcela Šimonová, Tomáš Arvay, Jozef Juríček, Arpád Koszta, Ján Spevár  a Radoslava Iždinského vzdaním sa odmeny za členstvo v mestskej rade do konca roka 2020, ktorými sa zložili na defibrilátor. Mestu tak ušetrili 3 914 EUR. Vo verejnom obstarávaní (VO) uspel uchádzač Medsol Slovakia s.r.o., ktroý splnil podmienky  a zároveň predložil najnižšiu cenu 2 502,00 EUR vrátane DPH za predmet zakázky: defibrilátor pre Mestskú políciu Handlová spolu s príslušenstvom.

  Krízový štáb, ktorý bol zriadený v rámci COVID - 19 zasadal pravidelne každú stredu. Náklady spolu predstavujú 17 725,44 EUR, z toho  1 817, 77 EUR bolo určených pre školy a školské zariadenia určených na nákup dezinfekčných prostriedkov, ochranných prostriedkov, teplomerov.

 3. 3. Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Návrh uznesenia

  499.  MsZ BERIE NA VEDOMIE:Poslanecký návrh  poslankyne Danici Baranovičovej stiahnuť predmetný bod z rokovania mestského zastupiteľstva.

  500. MsZ NESCHVAĽUJE: Poslanecký návrh  poslankyne Danici Baranovičovej stiahnuť predmetný bod z rokovania  mestského zastupiteľstva.

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez výhrad.
   
  MsZ SCHVAĽUJE: Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, v predloženom rozsahu. 
   

   

   

 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 4a. Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková č. 53
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu výmery 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu výmery 6 m2 z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetných pozemkoch, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019 a overeného dňa 28.10.2019 pod č. 1165/19, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu dielu 1) o výmere 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu dielu 2) o výmere 6 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 spočívajúceho v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky na predmetných pozemkoch za jednorazovú odplatu vo výške 130,00 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019. Vecné bremeno má spočívať v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky, ktorou je napojená stavba rodinného domu súp. č. 1309.

  Plynová prípojka bola už zrealizovaná na základe súhlasu mesta vydaného žiadateľovi 06.09.2019 a na základe jej porealizačného zamerania požiadal o zriadenie vecného bremena.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej v blízkosti starého gymnázia na Hviezdoslavovej ulici.

  25.11.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča zriadenie vecného bremena k pozemku žiadateľovi. Ďalej navrhuje oddeleniu daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, osloviť vlastníka rodinného domu na odkúpenie pozemkov, na ktorých je zriadený vjazd k rodinnému domu a vybudovaná plynová prípojka. 

  Hlasovanie zriadenie vecného bremena k pozemku :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

  04.02.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča zriadenie vecného bremena k časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová v rozsahu podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o.  v prospech žiadateľa za jednorazovú odplatu vo výške 10 ročného nájomného za zabratý pozemok a navrhuje ponúknuť žiadateľovi pozemok parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová, ktorý tvorí prístup k stavbe rodinného domu v jeho vlastníctve, na odkúpenie.

   

  Na základe stanoviska komisií bol žiadateľ oslovený vo veci jeho záujmu o kúpu pozemku parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová. Uviedol, že má záujem o jeho kúpu a pozmenil svoju žiadosť. Z uvedeného dôvodu bol predložený MR na prerokovanie návrh na predaj pozemku.

   

  UZNESENIE MR 11. 02. 2020:

           MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

            MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  Na základe odporučenia MR bol žiadateľ oslovený, aby k žiadosti doložil geometrický plán a znalecký posudok. Žiadateľ sa vyjadril, že zmenil názor a v súčasnosti nemá záujem o kúpu vyššie uvedeného pozemku. Chce zatiaľ len zriadenie vecného bremena. O kúpu požiada v budúcnosti a teraz uzavrie s mestom nájomnú zmluvu na časť pozemku, ktorý užíva.

  Výška jednorazovej odplaty za zriadenie VB je vypočítaná v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom mesta ako 10-ročné nájomné za zabratý pozemok : 13 m2 x 1,00 €/m2/rok x 10 rokov = 130,00 €.

 6. 4b. Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  :

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   0    proti:   9    zdržal sa:   0  

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Hlasovanie za predaj : za : 0 proti : 10 zdržal sa : 0

   

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

 7. 4c. Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Ľubomíra Turňu a manželky Dariny, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery cca 15 m2, ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 27/2020 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 05.03.2020 a overeného dňa 18.03.2020 pod č. 316/20, a to pozemok parcela C-KN č. 1436/416 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,67 €/m2, t.j. 265,05 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2.

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu nedostatku parkovacieho miesta pred bytovým domom za účelom odstavenia prívesného vozíka a motocykla. Pozemok je priľahlý k stavbe garáže vo vlastníctva žiadateľov.

  Žiadatelia nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na predmetný pozemok.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na sídlisku Morovnianska cesta v radovej zástavbe garáží nad konečnou MHD.

  08.04.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľom.

  06.05.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2 v k.ú. Handlová v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  UZNESENIE MR 16.05. 2019:

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na schválenie predaja časti pozemku v k.ú. Handlová, predložený Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Žiadateľ bol oslovený, aby k žiadosti doložil geometrický plán a znalecký posudok, na základe ktorých predkladáme do MsZ schválenie predaja pozemku.

 8. 4d. LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 € s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 01.06.2020 do 15.06.2020 do 14.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľností podá
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a krátky podnikateľský zámer, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1,
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 96 000,00 €,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

   

  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :

  Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu stavby súp. č. 1652 – kolkáreň. Predmetná budova bola daná do užívania v roku 1968 a od septembra 2014 je nevyužívaná.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26.03.2015 uznesením č. 101 schválilo zámer predaja stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 €.

  Následne bola v termíne od 30.03.2015 do 30.04.2015 vyhlásená OVS.

  V tomto termíne mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh, o čom bola podaná informatívna správa na zasadnutí Mestskej rady 12.05.2015 a na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.05.2015.

  Mestská rada na zasadnutí zobrala na vedomie informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová a odporučila realizovať zámer predaja stavby a pozemku opakovane formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 € s termínom do 09/2015. Počas trvania OVS realizovať na predmetnom objekte nevyhnutné opravy podľa odporučení odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP MsÚ vo výške 800,- €. 

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.05.2015 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva vyššie uvedených nehnuteľností a na základe odporučenia MR zo dňa 12.05.2015 schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v termíne od 01.06.2015 do 30.09.2015 s nezmenenou výškou minimálnej kúpnej ceny.

  Dňom 01.06.2015 bola vyhlásená nová OVS s minimálnou kúpnou cenou vo výške 136 000,00 €. V termíne na predkladanie súťažných návrhom mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh.

  Vzhľadom na neúspešnosť druhej obchodnej verejnej súťaže bolo ďalšie nakladanie so stavbou kolkárne predložené už len na prerokovanie do Komisie ekonomickej.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti na zasadnutí dňa 05.10.2015 odporučila vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 s minimálnou kúpnou cenou zníženou o 25%, t.j. vo výške 102 000,00 €.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 12.10.2015 zobrala na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a zároveň odporučila MsZ neschváliť vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 29.10.2015 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže a schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 eur so zachovaním ostatných podmienok podľa schválenej obchodnej verejnej súťaže.

  Dňom 04.11.2015 bola vyhlásená nová OVS s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 € v trvaní do 04.12.2015 do 12,00 hod.

  V termíne na predkladanie súťažných návrhom mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh.

  V súvislosti s vyššie uvedeným bola predložená MR informácia o priebehu novej obchodnej verejnej súťaže s požiadavkou o zaujatie stanoviska k ďalšiemu nakladaniu s predmetnou stavbou.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 12.01.2016 zobrala na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a odporučila zverejniť v rámci mestských komunikačných kanálov ponuku na odpredaj predmetných nehnuteľností tj. stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €. 

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.01.2016 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola neúspešná.

  V súvislosti s novou žiadosťou o kúpu kolkárne mesto dalo vypracovať nový znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 95 961,73 € (stavba = 49 364,05 €, pozemky = 46 597,68 €).

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetnej stavby za účelom jej kompletnej rekonštrukcie. V zrekonštruovanej budove by chcel vytvoriť zdravotnícke zariadenie, lekárske ambulancie, verejnú lekáreň, bufet – kaviareň a voľný priestor na prípadné ďalšie prenajímanie. Uviedol tiež, že vzhľadom na technický stav objektu a výšku ich investície môžu mestu uhradiť kúpnu cenu vo výške 70 000,00 €.

  Žiadateľ uviedol, že počas jednania vie odprezentovať projekt, vizualizáciu atď. na mestskom zastupiteľstve.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   9     proti:   0     zdržal sa:   0

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová za kúpnu cenu vo výške 70 000,00 € v prospech žiadateľa, ale odporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 95 961,73 €.

  Hlasovanie za predaj formou OVS :       za : 10              proti : 0             zdržal sa : 0

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2, z dôvodu kompletnej rekonštrukcie stavby, vytvorenia zdravotníckeho zariadenia, lekárskych ambulancií a verejnej lekárne, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2.
  Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnu cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 €, v predloženom rozsahu.

 9. 4e. Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Bod stiahnutý z rokovania.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2.

  Predmetné nehnuteľností užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2001 – stavba a od roku 2015 – pozemok parcela C-KN č. 182/3.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota vedľa štátnej cesty.

  25.11.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   2     proti:   8     zdržal sa:   0

  04.02.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov stiahla predmetný bod z rokovania za účelom obhliadky stavby rodinného domu súp. č. 3 v k.ú. Nová Lehota v teréne. Jeho predajom sa bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie. Komisia tiež žiada Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o. o predloženie materiálu, v ktorom bol spracovaný stav budov vo vlastníctve mesta.

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :              za : 9                proti : 0             zdržal sa : 1

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (5 členovia ZA, 1 člen PROTI): 

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
 10. 4f. Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

   

  510.   MsZ BERIE NA VEDOMIE:

            Poslanecký návrh  poslankyne Danici Baranovičovej navýšiť  kúpnu cenu zo 4,83 €/m2

            na 7,00  €/m2.

   

  511.   MsZ SCHVAĽUJE:

            Poslanecký návrh  poslankyne Danici Baranovičovej navýšiť  kúpnu cenu zo 4,83 €/m2

            na 7,00  €/m2. 

   

  512.   MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  513.  MsZ SCHVAĽUJE:

     a)   Zrušenie uznesenie MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený

            zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83, t.j. 3 975,09 €

    b)    spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu

   

   

   

   

   

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  1. Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.
  2. Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2. Predmetný pozemok užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady  a realizácie výstavby hospodárskej budovy od 01.01.2013 s nájomným vo výške 209,71 €/rok. Žiadateľ má záujem o kúpu časti predmetného pozemku z dôvodu legalizácie hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota v blízkosti Domu kultúry.

  16.09.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj pozemku :   za:  7 proti:  0 zdržal sa:  3

  07.10.2019 - Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Stanovisko MR – 25.11.2019 :

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

  1. Zámer mesta Handlová predať majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  UZNESENIE MsZ – 27.02.2020 :

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že všeobecná hodnota predávaných pozemkov stanovená znaleckým posudkom, ktorý predložil žiadateľ, sa javí ako príliš nízka v porovnaní s výškou kúpnej ceny, za ktorú boli predávané pozemky v danej lokalite v minulosti (priemerná výška kúpnej ceny je 7,45 €/m2), bol uvedený materiál stiahnutý z rokovania MsZ na zasadnutí 30.03.2020.

  Všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom je určená ako minimálna výška kúpnej ceny v súlade so zásadami o nakladaní s majetkom mesta, preto je možnosť zmeniť túto cenu podaním poslaneckého návrhu tak, ako to bolo v prípade Ľubomíra Detka na 7,00 €/m2.

 11. 4g. Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Norberta Ondriša a manželky Denisy, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 83 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019, a to parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 83, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €.

   

  1. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

   

   

   

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky :

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky
    rok 2017  rok 2018    rok 2019rok 2020
  Handlová10,36–19,09 €/m27,41–19,39 €/m28,48-17,84 €/m230,45 €/m2
  Horný koniec4,83–10,63 €/m24,83 €/m2   10,62–12,02 €/m2
  Dolný koniec7,43 €/m2 6,81-10,22 €/m2 
  Nová Lehota3,33–4,73 €/m23,90–10,94 €/m27,00-10,91 €/m29,09-15,50 €/m2
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2. Pozemok žiadatelia užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od 30.12.2016 na účel chovu oviec a spracovania sena a za týmto účelom ho chcú aj odkúpiť.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej, časť Nová Lehota.

  Právny stav : pozemky zapísané na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, a to parcela E-KN č. 33 – trvalý trávny porast o výmere 5039 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 21 – trvalý trávny porast o výmere 288 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 2661/1 – ostatná plocha o výmere 348 m2 v k.ú. Nová Lehota.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 19.11.2018 po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti parcely žiadateľom z dôvodu, že pozemok sa nachádza v zastavanej časti územia a vzhľadom na veľkosť požadovanej výmery pozemku (2832 m2) a celkovej výmery pozemku (4262 m2), by sa dal využiť na výstavbu rodinných domov.

  Vzhľadom na nové zloženie komisie výstavby bola žiadosť opätovne predložená na prerokovanie.

  11.02.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa po opätovnom prerokovaní predloženej žiadosti stotožnila so stanoviskom komisie konanej dňa 19.11.2018.

  08.04.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 16.04.2019 ODPORUČILA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.06.2019 NESCHVÁLILO :

  Predaj pozemku parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v k.ú. Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €, v predloženom rozsahu.

  Na základe novej žiadosti p. Ondriša o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 v k.ú. Nová Lehota a rozhodnutia vedenia mesta, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

 12. 5. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2019
  Predkladateľ: písomne – riaditeľky príspevkových organizácií
 13. 5a. Dom kultúry
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo v Handlovej, dňa 28. mája 2020:

  1. BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová, p.o. za rok 2019 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  2. SCHVAĽUJE:

  - výsledky hospodárenia DK MH za rok 2019,

  - prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 2 483,13 Eur a vo vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 446,49 Eur presunúť do rezervného fondu (účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia,

  - zapojený finančný prebytok k 31.12.2019 na bankových účtoch hlavnej činnosti 4 231,13 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 431,32 Eur, na bankovom účte VHČ 1 079,11 a v pokladnici VHČ 400,62 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie na rok 2020.

 14. 5b. Mestská knižnica
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MsZ SCHVAĽUJE: 

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  Dôvodová správa

  Predkladaný materiál obsahuje správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019.

  STANOVISKO KOMISIÍ:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019, predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou MsK Handlová, bez výhrad.

  ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predlo-žené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 15. 6. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 16. 7. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, hlavná kontrolórka mesta
 17. 8. Návrh na odklad splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 18. 9. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 19. 10. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:
  Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol.

 20. 11. Rôzne
 21. 11a. Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, referent odd. mestských projektov
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE:
  a) informáciu o projekte s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania finančných prostriedkov
  b) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  Mestské zastupiteľstvo SCHVAĽUJE :
  a) predloženie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera: Mesta Handlová, maximálne vo výške 6 437,76 €,
  c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Partnera: Mesta Handlová,
  d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  Dôvodová správa

  Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová konaného dňa 30.03.2020 bolo prijaté uznesenie k bodu č. 7, ktorým mestské zastupiteľstvo, okrem iného, schválilo predloženie projektu s názvom projektu „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach“.

  Žiadateľ, mesto Prievidza, následne požiadalo riadiaci orgán (Ministerstvo vnútra SR) o konzultáciu pripravovanej žiadosti. Po preskúmaní riadiaci orgán odporučil zmenu názvu projektu. Žiadateľ ako aj partneri projektu (mesto Handlová, mesto Bojnice) sa po vzájomnej dohode rozhodli rešpektovať odporúčanie riadiaceho orgánu a zmeniť názov projektu:

  Pôvodný názov projektu : Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach

  Aktualizovaný názov projektu : Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

  Konštatujeme, že oproti pôvodnému uzneseniu, dochádza výlučne k úprave textu (zmena názvu projektu) všade, kde si uznesenie takúto úpravu vyžaduje.

 22. 11b. Informácie o sčítavaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 23. 12. Diskusia
 24. 13. Interpelácia
 25. 14. Záver
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Dušan Klas
 • Arpád Koszta
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Norbert Koncz
 • Ing. Blažej Litva
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez výhrad.
   
  MsZ SCHVAĽUJE: Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, v predloženom rozsahu. 
   
   

 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 4a. Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková č. 53
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu výmery 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu výmery 6 m2 z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetných pozemkoch, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019 a overeného dňa 28.10.2019 pod č. 1165/19, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu dielu 1) o výmere 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu dielu 2) o výmere 6 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 spočívajúceho v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky na predmetných pozemkoch za jednorazovú odplatu vo výške 130,00 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019. Vecné bremeno má spočívať v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky, ktorou je napojená stavba rodinného domu súp. č. 1309.

  Plynová prípojka bola už zrealizovaná na základe súhlasu mesta vydaného žiadateľovi 06.09.2019 a na základe jej porealizačného zamerania požiadal o zriadenie vecného bremena.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej v blízkosti starého gymnázia na Hviezdoslavovej ulici.

  25.11.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča zriadenie vecného bremena k pozemku žiadateľovi. Ďalej navrhuje oddeleniu daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, osloviť vlastníka rodinného domu na odkúpenie pozemkov, na ktorých je zriadený vjazd k rodinnému domu a vybudovaná plynová prípojka. 

  Hlasovanie zriadenie vecného bremena k pozemku :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

  04.02.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča zriadenie vecného bremena k časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová v rozsahu podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o.  v prospech žiadateľa za jednorazovú odplatu vo výške 10 ročného nájomného za zabratý pozemok a navrhuje ponúknuť žiadateľovi pozemok parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová, ktorý tvorí prístup k stavbe rodinného domu v jeho vlastníctve, na odkúpenie.

   

  Na základe stanoviska komisií bol žiadateľ oslovený vo veci jeho záujmu o kúpu pozemku parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová. Uviedol, že má záujem o jeho kúpu a pozmenil svoju žiadosť. Z uvedeného dôvodu bol predložený MR na prerokovanie návrh na predaj pozemku.

   

  UZNESENIE MR 11. 02. 2020:

           MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

            MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  Na základe odporučenia MR bol žiadateľ oslovený, aby k žiadosti doložil geometrický plán a znalecký posudok. Žiadateľ sa vyjadril, že zmenil názor a v súčasnosti nemá záujem o kúpu vyššie uvedeného pozemku. Chce zatiaľ len zriadenie vecného bremena. O kúpu požiada v budúcnosti a teraz uzavrie s mestom nájomnú zmluvu na časť pozemku, ktorý užíva.

  Výška jednorazovej odplaty za zriadenie VB je vypočítaná v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom mesta ako 10-ročné nájomné za zabratý pozemok : 13 m2 x 1,00 €/m2/rok x 10 rokov = 130,00 €.

 6. 4b. Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  :

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   0    proti:   9    zdržal sa:   0  

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Hlasovanie za predaj : za : 0 proti : 10 zdržal sa : 0

   

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

 7. 4c. Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Ľubomíra Turňu a manželky Dariny, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery cca 15 m2, ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 27/2020 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 05.03.2020 a overeného dňa 18.03.2020 pod č. 316/20, a to pozemok parcela C-KN č. 1436/416 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,67 €/m2, t.j. 265,05 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2.

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu nedostatku parkovacieho miesta pred bytovým domom za účelom odstavenia prívesného vozíka a motocykla. Pozemok je priľahlý k stavbe garáže vo vlastníctva žiadateľov.

  Žiadatelia nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na predmetný pozemok.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na sídlisku Morovnianska cesta v radovej zástavbe garáží nad konečnou MHD.

  08.04.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľom.

  06.05.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2 v k.ú. Handlová v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  UZNESENIE MR 16.05. 2019:

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na schválenie predaja časti pozemku v k.ú. Handlová, predložený Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Žiadateľ bol oslovený, aby k žiadosti doložil geometrický plán a znalecký posudok, na základe ktorých predkladáme do MsZ schválenie predaja pozemku.

 8. 4d. LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 € s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 01.06.2020 do 15.06.2020 do 14.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľností podá
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a krátky podnikateľský zámer, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1,
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 96 000,00 €,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

   

  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :

  Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu stavby súp. č. 1652 – kolkáreň. Predmetná budova bola daná do užívania v roku 1968 a od septembra 2014 je nevyužívaná.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26.03.2015 uznesením č. 101 schválilo zámer predaja stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 €.

  Následne bola v termíne od 30.03.2015 do 30.04.2015 vyhlásená OVS.

  V tomto termíne mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh, o čom bola podaná informatívna správa na zasadnutí Mestskej rady 12.05.2015 a na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.05.2015.

  Mestská rada na zasadnutí zobrala na vedomie informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová a odporučila realizovať zámer predaja stavby a pozemku opakovane formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 € s termínom do 09/2015. Počas trvania OVS realizovať na predmetnom objekte nevyhnutné opravy podľa odporučení odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP MsÚ vo výške 800,- €. 

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.05.2015 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva vyššie uvedených nehnuteľností a na základe odporučenia MR zo dňa 12.05.2015 schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v termíne od 01.06.2015 do 30.09.2015 s nezmenenou výškou minimálnej kúpnej ceny.

  Dňom 01.06.2015 bola vyhlásená nová OVS s minimálnou kúpnou cenou vo výške 136 000,00 €. V termíne na predkladanie súťažných návrhom mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh.

  Vzhľadom na neúspešnosť druhej obchodnej verejnej súťaže bolo ďalšie nakladanie so stavbou kolkárne predložené už len na prerokovanie do Komisie ekonomickej.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti na zasadnutí dňa 05.10.2015 odporučila vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 s minimálnou kúpnou cenou zníženou o 25%, t.j. vo výške 102 000,00 €.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 12.10.2015 zobrala na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a zároveň odporučila MsZ neschváliť vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 29.10.2015 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže a schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 eur so zachovaním ostatných podmienok podľa schválenej obchodnej verejnej súťaže.

  Dňom 04.11.2015 bola vyhlásená nová OVS s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 € v trvaní do 04.12.2015 do 12,00 hod.

  V termíne na predkladanie súťažných návrhom mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh.

  V súvislosti s vyššie uvedeným bola predložená MR informácia o priebehu novej obchodnej verejnej súťaže s požiadavkou o zaujatie stanoviska k ďalšiemu nakladaniu s predmetnou stavbou.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 12.01.2016 zobrala na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a odporučila zverejniť v rámci mestských komunikačných kanálov ponuku na odpredaj predmetných nehnuteľností tj. stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €. 

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.01.2016 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola neúspešná.

  V súvislosti s novou žiadosťou o kúpu kolkárne mesto dalo vypracovať nový znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 95 961,73 € (stavba = 49 364,05 €, pozemky = 46 597,68 €).

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetnej stavby za účelom jej kompletnej rekonštrukcie. V zrekonštruovanej budove by chcel vytvoriť zdravotnícke zariadenie, lekárske ambulancie, verejnú lekáreň, bufet – kaviareň a voľný priestor na prípadné ďalšie prenajímanie. Uviedol tiež, že vzhľadom na technický stav objektu a výšku ich investície môžu mestu uhradiť kúpnu cenu vo výške 70 000,00 €.

  Žiadateľ uviedol, že počas jednania vie odprezentovať projekt, vizualizáciu atď. na mestskom zastupiteľstve.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   9     proti:   0     zdržal sa:   0

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová za kúpnu cenu vo výške 70 000,00 € v prospech žiadateľa, ale odporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 95 961,73 €.

  Hlasovanie za predaj formou OVS :       za : 10              proti : 0             zdržal sa : 0

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2, z dôvodu kompletnej rekonštrukcie stavby, vytvorenia zdravotníckeho zariadenia, lekárskych ambulancií a verejnej lekárne, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2.
  Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnu cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 €, v predloženom rozsahu.

 9. 4e. Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie so stavom právnym za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 8 300,00 €.

   

  1. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie so stavom právnym ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2.

  Predmetné nehnuteľností užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2001 – stavba a od roku 2015 – pozemok parcela C-KN č. 182/3.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota vedľa štátnej cesty.

  25.11.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   2     proti:   8     zdržal sa:   0

  04.02.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov stiahla predmetný bod z rokovania za účelom obhliadky stavby rodinného domu súp. č. 3 v k.ú. Nová Lehota v teréne. Jeho predajom sa bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie. Komisia tiež žiada Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o. o predloženie materiálu, v ktorom bol spracovaný stav budov vo vlastníctve mesta.

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :              za : 9                proti : 0             zdržal sa : 1

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (5 členovia ZA, 1 člen PROTI): 

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
 10. 4f. Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  1. Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.
  2. Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2. Predmetný pozemok užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady  a realizácie výstavby hospodárskej budovy od 01.01.2013 s nájomným vo výške 209,71 €/rok. Žiadateľ má záujem o kúpu časti predmetného pozemku z dôvodu legalizácie hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota v blízkosti Domu kultúry.

  16.09.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj pozemku :   za:  7 proti:  0 zdržal sa:  3

  07.10.2019 - Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Stanovisko MR – 25.11.2019 :

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

  1. Zámer mesta Handlová predať majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  UZNESENIE MsZ – 27.02.2020 :

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že všeobecná hodnota predávaných pozemkov stanovená znaleckým posudkom, ktorý predložil žiadateľ, sa javí ako príliš nízka v porovnaní s výškou kúpnej ceny, za ktorú boli predávané pozemky v danej lokalite v minulosti (priemerná výška kúpnej ceny je 7,45 €/m2), bol uvedený materiál stiahnutý z rokovania MsZ na zasadnutí 30.03.2020.

  Všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom je určená ako minimálna výška kúpnej ceny v súlade so zásadami o nakladaní s majetkom mesta, preto je možnosť zmeniť túto cenu podaním poslaneckého návrhu tak, ako to bolo v prípade Ľubomíra Detka na 7,00 €/m2.

 11. 4g. Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Norberta Ondriša a manželky Denisy, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 83 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019, a to parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 83, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €.

   

  1. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

   

   

   

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky :

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky
    rok 2017  rok 2018    rok 2019rok 2020
  Handlová10,36–19,09 €/m27,41–19,39 €/m28,48-17,84 €/m230,45 €/m2
  Horný koniec4,83–10,63 €/m24,83 €/m2   10,62–12,02 €/m2
  Dolný koniec7,43 €/m2 6,81-10,22 €/m2 
  Nová Lehota3,33–4,73 €/m23,90–10,94 €/m27,00-10,91 €/m29,09-15,50 €/m2
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2. Pozemok žiadatelia užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od 30.12.2016 na účel chovu oviec a spracovania sena a za týmto účelom ho chcú aj odkúpiť.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej, časť Nová Lehota.

  Právny stav : pozemky zapísané na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, a to parcela E-KN č. 33 – trvalý trávny porast o výmere 5039 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 21 – trvalý trávny porast o výmere 288 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 2661/1 – ostatná plocha o výmere 348 m2 v k.ú. Nová Lehota.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 19.11.2018 po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti parcely žiadateľom z dôvodu, že pozemok sa nachádza v zastavanej časti územia a vzhľadom na veľkosť požadovanej výmery pozemku (2832 m2) a celkovej výmery pozemku (4262 m2), by sa dal využiť na výstavbu rodinných domov.

  Vzhľadom na nové zloženie komisie výstavby bola žiadosť opätovne predložená na prerokovanie.

  11.02.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa po opätovnom prerokovaní predloženej žiadosti stotožnila so stanoviskom komisie konanej dňa 19.11.2018.

  08.04.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 16.04.2019 ODPORUČILA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.06.2019 NESCHVÁLILO :

  Predaj pozemku parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v k.ú. Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €, v predloženom rozsahu.

  Na základe novej žiadosti p. Ondriša o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 v k.ú. Nová Lehota a rozhodnutia vedenia mesta, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

 12. 5. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2019
  Predkladateľ: písomne – riaditeľky príspevkových organizácií
 13. 5a. Dom kultúry
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo v Handlovej, dňa 28. mája 2020:

  1. BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová, p.o. za rok 2019 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  2. SCHVAĽUJE:

  - výsledky hospodárenia DK MH za rok 2019,

  - prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 2 483,13 Eur a vo vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 446,49 Eur presunúť do rezervného fondu (účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia,

  - zapojený finančný prebytok k 31.12.2019 na bankových účtoch hlavnej činnosti 4 231,13 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 431,32 Eur, na bankovom účte VHČ 1 079,11 a v pokladnici VHČ 400,62 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie na rok 2020.

 14. 5b. Mestská knižnica
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MsZ SCHVAĽUJE: 

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  Dôvodová správa

  Predkladaný materiál obsahuje správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019.

  STANOVISKO KOMISIÍ:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019, predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou MsK Handlová, bez výhrad.

  ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predlo-žené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 15. 6. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 16. 7. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, hlavná kontrolórka mesta
 17. 8. Návrh na odklad splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 18. 9. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 19. 10. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:
  Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol.

  Prílohy   Prevziať všetky
 20. 11. Rôzne
 21. 11a. Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, referent odd. mestských projektov
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE:
  a) informáciu o projekte s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania finančných prostriedkov
  b) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  Mestské zastupiteľstvo SCHVAĽUJE :
  a) predloženie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera: Mesta Handlová, maximálne vo výške 6 437,76 €,
  c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Partnera: Mesta Handlová,
  d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  Dôvodová správa

  Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová konaného dňa 30.03.2020 bolo prijaté uznesenie k bodu č. 7, ktorým mestské zastupiteľstvo, okrem iného, schválilo predloženie projektu s názvom projektu „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach“.

  Žiadateľ, mesto Prievidza, následne požiadalo riadiaci orgán (Ministerstvo vnútra SR) o konzultáciu pripravovanej žiadosti. Po preskúmaní riadiaci orgán odporučil zmenu názvu projektu. Žiadateľ ako aj partneri projektu (mesto Handlová, mesto Bojnice) sa po vzájomnej dohode rozhodli rešpektovať odporúčanie riadiaceho orgánu a zmeniť názov projektu:

  Pôvodný názov projektu : Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach

  Aktualizovaný názov projektu : Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

  Konštatujeme, že oproti pôvodnému uzneseniu, dochádza výlučne k úprave textu (zmena názvu projektu) všade, kde si uznesenie takúto úpravu vyžaduje.

 22. 12. Interpelácia
 23. 13. Záver