Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2020 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová ( MsZ) otvorila primátorka mesta Silvia Grúberová. O svojom neskoršom príchode informovali poslanci: Lucia Jonasová, Norbert Koncz, Jozef Stopka a Blažej Litva, čím bolo konštatované, že MsZ je uznášania schopné. Primátorka mesta poslancom predložila program rokovania s dvomi zmenami: stiahnutie dvoch bodov v rámci nakladania s majetkom mesta ( Ladislav Tokár a Norbert Ondriš) a zaradenie bodu v rámci Rôzne B/ Sčítavanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Poslanci predložený program schválili. Primátorka mesta odporúčila schváliť návrhovú komisiu v zložení: Alžbeta Orthová, Ján Spevár, Lina Gregor. Poslanci zloženie návrhovej komisie schválili. Za overovateľov zápisu z dnešného rokovania primátorka mesta menovala Jozera Juríčeka a Luciu Jonasovú. Za zapisovateľku zápisu z dnešného rokovania primátorka mesta menovala Stanislavu Kriváňovú a za skrutatóra Janu Paulínyovú.

   

   

 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
  Zápisnica

  Poslanec Uríček - vyjadril k návrhu 3. úpravy rozpočtu zamietavé stanovisko, keďže na šport a kultúru neboli dané žiadne financie. Na základe nepriaznivej finančnej situácie v meste očakával „zmenu“ ohľadom pozície viceprimátora v tom, že sám vyzýval mestské organizácie k solidárnosti a sám poberá plat v plnej výške. V roku 2019 plat viceprimátora predstavoval 31 588 EUR, za 4 mesiace roku 2020 11 618 EUR, čo sú finančné prostriedky, ktoré je možné investovať práve do športu a kultúry. Vrátil sa k volebnému programu Lepšej Handlovej, ktorej jedným z bodov bolo prehodnotiť funkciu viceprimátora a súčasnú situáciu považuje za vhodnú na prehodnotenie. Vyzval poslancov MsZ, hlavne Lepšej Handlovej, aby iniciovali zrušenie funkcie viceprimátora. Považuje to za jednu z možnosti šetrenia finančných prostriedkov pre mesto. Z pozície zástupcu Mestského futbalového klub (MFK): uvedomuje si náročnú situáciu, pokiaľ však športové kluby na území mesta nebudú finančne podporované, hlavne závislé od rozpočtu mesta, dôjde k ich zániku.

  Primátorka mesta – post viceprimátora nemôže byť zrušený v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení, ktorý ho ustanovuje ako legitímnu súčasť MsZ. V súvislosti s Volebným programom Lepšej Handlovej ohľadom pozície viceprimátora citovala:“ prehodnotíme funkciu viceprimátora s tým rozsahom kompetencii ako má v súčasnosti“. Dodala, že v minulosti sa práve p. poslanec dožadoval pracovnej náplne viceprimátora, ktorá bola zverejnená. K návrhu 3. úpravy rozpočtu sa venovali na poslaneckom zasadnutí a otázka financovania športu tam nebola otvorená. Uskutočnilo sa stretnutie so súčasným prezidentom futbalového klubu, kde riešili dôležité otázky ohľadom fungovania futbalového klubu. Cieľom mesta nie  je zánik športových klubov, avšak, keď nie je z kade čerpať finančné prostriedky prvoradé sú kompetencie mesta a tým šport nie je.

  Poslanec Uríček – na poslaneckom stretnutí neriešil otázku športu  z dôvodu, že sa situácia menila každým dňom a očakával pomoc od štátu. Z pozície športovca nemôže zahlasovať za zmenu rozpočtu pokiaľ nie  sú poukázané žiadne finančné prostriedky. K funkcii viceprimátora doplnil, že vie o nezrušiteľnosti tejto funkcie, ale je možnosť ponížiť plat.

  Primátorka mesta – mesta a obce sa potykajú s výpadkom podielovej dane zo štátu, čo vplýva na  fungovanie samosprávy. Do dnešného dňa nemáme žiadne relevantné informácie, sú mediálne prisľúbené náležitosti. Je možnosť využiť financie rezervného fondu na bežné výdavky, my ich však máme určené na poslednú splátku pokuty za Senior centrum Handlová. Lepšia situácia by mala nastať pre nájomcov nebytových priestorov. Z dielne Ministerstva školstva a Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny sa pripravuje kompenzácia platov zamestnancov v školstve.

  Poslanec Spevár – očakával sebareflexiu vedenia mesta, keď zamestnanci mesta pracujú na skrátený pracovný úväzok ( 80%). Informoval o sťažnostiach  zo strany občanov ohľadom fyzického výberu daní, konkrétne piatky.

  Primátorka mesta – od mája je MsÚ v režime, piatky zatvorené. Fyzický na MsÚ sú prítomní primátorka mesta, viceprimátor a hlavná kontrolórka mesta, ktorí boli občanom k dispozícii. Aby občania nemuseli chodiť na MsÚ na každom výmere je uvedená možnosť elektronickej platby. Do elektronických schránok boli zaslané rozhodnutia všetkým podnikateľským subjektom na území mesta.

  Prednosta MsÚ – k pozícii viceprimátora uviedol: zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v § 13 uvádza „ starostu zastupuje, zástupca starostu“. Ďalej informoval o jeho povinnostiach. Podotkol v čom je v súčasnosti jeho funkcia dôležitá. Mesto Handlová je súčasťou Transformačného procesu Hornej Nitry, v rámci ktorej prebiehajú rôzne procesy, je potrené zúčastňovať sa stretnutí či už v rámci Slovenska alebo v zahraničí, kde je potrebná znalosť cudzieho jazyka, ktorú má a doteraz nemal žiadny viceprimátor. K výberu daní: každoročne v mesiacoch marec až máj prebieha výber daní, čo je náročný proces v spracovaní rozhodnutí pre cca 6000 domácnosti a potom samotný výber daní, čo bolo tento rok skomplikované COVID- 19. Rozhodnutia do domácnosti boli doručované fyzický za prísnych hygienických podmienok.

  Podotkol pre upresnenie tých, čo si myslia, že MsÚ je uzatvorený v piatok pre nedostatok práce, opak je pravdou, čo súvisí už so spomínanou pandémiou. Vysvetlil situáciu ohľadom elektronických schránok uvedením, že na niektorých rozhodnutiach nebol čiarový kód, čo nebola vina MsÚ, ale spoločnosti poskytujúcej mestu túto službu.

  Primátorka mesta – za danej situácie mohli byť vpustení občania v obmedzenom počte, čo spôsobovalo tvorbu radov. Prvé dva týždne bolo k dispozícií 6 pokladní. Konštatovala, že koordinácia prác ohľadom výberu daní bola zvládnutá. Samozrejme chyby sa vyskytli, ktorým sa v budúcnosti vyvarujeme.  Občania riešili veci telefonický, mailovou komunikáciou, podľa dôležitosti aj osobne.

  Poslanec Spevár – má tri elektronické schránky a ani do jednej mu výmer nebol doručený.

  Viceprimátor – komentára p. Uríčeka považuje za osobné nie vecné. Upresnil, že bol jeden z prvých, ktorý chcel byť solidárny. S primátorkou mesta, kompetentnými zamestnancami mu bolo vysvetlené, že pracuje v inom režime ako ostatní poslanci. Vzdal sa odmeny za účasť na mestskej rade do konca roka.

  Primátorka mesta – prišla dramatická situácia. Šport nie je priama kompetencia mesta. V roku 2019 mesto zaplatilo 503 tis. EUR za chodníky a komunikácie k tomu 2 pokuty(800 tis, EUR). Rok 2020 opäť chodníky a cesty, ktoré splatíme v októbri t.r. ( cca 360tis. EUR) a k tomu pokuta 550 tis. EUR. Ďalej vymenovala ďalšie záväzky mesta. Vyzvala k zhovievavosti a porozumeniu.

  Viceprimátor – poukázal na dôležitý ukazovateľ vstupujúcii do rozpočtu mesta, a tým sú dlhy občanov. Hľadajú sa možnosti ich vrátenia do mestskej kasy mesta.

  Poslankyňa Orthová – apelovala na poslancov, vedenie mesta ohľadom Novej Lehoty, v ktorej sa za 30 rokov nič neurobilo. Poukázala na havaríjny  stav budovy DK, komunikácie sú. Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie  sa pozastavil projekt výmena kinosedačiek, oprava strechy budovy DOS, čím chcela poukázať, že vo všetkých oblastiach sú potrebné finančné prostriedky.Pozíciu viceprimátora považuje za potrebnú a výšku platu za adekvátnu.

  Poslanec Daubner – na základe prebiehajúcej diskusie k 3.úprave rozpočtu navrhol zmenu  programu s jeho zaradením na začiatok rokovania, čo nie je možné z dôvodu náväznosti na návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová na predmetný bod.

  Poslanec Klas – na návrh zmeny programu zasadnutia reagoval uvedením, že nie je dôvod ho meniť. K pozícii viceprimátora keďže ju zastával niekoľko rokov poznamenal, že je to vyslovene kompetencia primátorky mesta. Konštatoval, že úpadok športu je celoslovenský problém nie len v Handlovej. Zámerom nikoho nie je likvidácia športu v meste.

  Poslankyňa Baranovičová predložila  prosbu p. Kotríkovej, či by mesto mohlo prezentovať za akých podmienok je možné trénovať v telocvični keďže školy sa otvárajú.

  Primátorka mesta – bola zvolaná porada so zástupcami škôl, kde sa riešila problematika ich fungovania počas tohto obdobia. Telocvične zatiaľ nie sú doriešené, chýbajú ľudské zdroje. Podotkla, že každá škola je zodpovedná za zverejňovanie informácii.

  Záverom tohto bodu primátorka mesta informovala o vzdaní sa poslaneckej odmeny  poslancov MsZ: Danica Baranovičová, Lina Gregor, Lucia Jonasová, Alžbeta Orthová, Marcela Šimonová, Tomáš Arvay, Jozef Juríček, Arpád Koszta, Ján Spevár a Radoslava Iždinského vzdaním sa odmeny za členstvo v mestskej rade do konca roka 2020, ktorými sa zložili na defibrilátor, čím mestu ušetrili 3 914 EUR. Vo verejnom obstarávaní (VO) uspel uchádzač Medsol Slovakia s.r.o., ktorý splnil podmienky  a zároveň predložil najnižšiu cenu 2 502,00 EUR vrátane DPH za predmet zakázky: defibrilátor pre Mestskú políciu Handlová spolu s príslušenstvom. Ďalej informovala v súvislosti s Krízovým štábom zriadenom v rámci COVID - 19,  že  zasadal pravidelne každú stredu. Náklady spolu predstavujú 17 725,44 EUR, z toho 1 817, 77 EUR bolo určených pre školy a školské zariadenia určených na nákup dezinfekčných prostriedkov, ochranných prostriedkov, teplomerov.

 3. 3. Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Návrh uznesenia

  499.  MsZ BERIE NA VEDOMIE:Poslanecký návrh  poslankyne Danici Baranovičovej stiahnuť predmetný bod z rokovania mestského zastupiteľstva.

  500. MsZ NESCHVAĽUJE: Poslanecký návrh  poslankyne Danici Baranovičovej stiahnuť predmetný bod z rokovania  mestského zastupiteľstva.

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez výhrad.
   
  MsZ SCHVAĽUJE: Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, v predloženom rozsahu. 
   

   

   

  Zápisnica

  Vedúci ekonomického oddelenia predložil návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy žiaka škôl a školských zariadení na území  mesta Handlová. Dôvodom sú: pokles výnosu podielovej dane na rok 2020 a návrh doplniť v §-e 4 ods. 1 písmeno c) o nasledovné - „Súkromná ZUŠ Volcano je povinná po skončení každého štvrťroka kalendárneho roka vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie, ktoré bude vyjadrovať verný a preukazný obraz vedenia účtovníctva. Má povinnosť predložiť v termíne do 10 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka spolu s dokladmi preukazujúcimi oprávnenosť čerpania dotácie a dokladmi preukazujúcimi ich úhradu, ako aj výpis osobitného účtu (výpis bankového účtu, na ktorý je poukázaná dotácia) a výpis analytickej účtovej evidencie pre vedenie dotácie za príslušný štvrťrok na tlačive podľa Prílohy č. 2 tohto VZN.“ K vyúčtovaniu dotácie je z uvedeného dôvodu upravená Príloha č. 2 v členení na údaje „štvrťročné a kumulatívne“.                                                                                                                                                  Predmetný návrh bol zverejnený na pripomienkovanie a pripomienka p. Kováčika bola zapracovaná. Konkrétne: §1 Predmet úpravy bol doplnený o bod 2. v znení: V §-e 3 ods. 13 písmeno c sa znenie mení na: c) štvrťročný štatistický Výkaz  o práci v školstve Škol ( MŠVVŠ SR)1-04 vytvorený a predložený prijímateľom dotácie do 10. dňa po ukončení štvrťroka.

  V rámci diskusie poslankyňa Baranovičová vyjadrila názor, že predložený návrh dodatku nebol zostavený správne. A to najmä z dôvodu, že neboli ponížené dotácie na dieťa pre jednotlivé školy a školské zariadenia rovnako. VZN sa tvorí z údajov predpokladaného príjmu podielových daní do rozpočtu a započítavajú sa koeficienty, ktoré do výpočtu dotácie na dieťa vstupujú. Jedným z nich je aj povinný prídel do školstva.

  Vedúci ekonomického oddelenia reagoval vysvetlením tvorby predmetného doplnku s poukázaním na to, že zníženie podielu pre dotácie škôl a školských zariadení bolo v celkovej výške cca 8% . Dotácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia boli však v dodatku k VZN znížené v rozmedzí 3 - 15 % z dôvodu, že do tohto dodatku boli zapracované reálne potreby škôl a školských zariadení po úpravách ich rozpočtov na základe príkazu na zníženie výdavkov o 30% (teda predpoklad výpadku podielovej dane celkom).

  Poslankyňa Baranovičová sa s týmto spôsobom tvorby VZN  nestotožňuje. Rozpočet sa tvorí na základe prijatého VZN a dotácie určenej na žiaka a mesto má právomoc (zakotvenú aj v samotnom VZN) dofinancovať, či nerealizovať platby podľa VZN, ale podľa reálnej potreby škôl a školských zariadení, čo aj dlhoročne robí. Teda jednotlivé dotknuté organizácie nepýtajú od mesta 1/12 rozpočtovaných nákladov ako je to pri prenesenom výkone (Základné školy), ale reálnu potrebu na každý mesiac. Tá môže byť vyššia, či nižšia ako je plánovaná na základe dotácií určených vo VZN vypočítaná 1/12 - jedná sa o originálne kompetencie, ktoré má mesto k dispozícii a z nich je na školstvo určených 40%, ako povinný príspevok mesta.Ďalej podotka, že ak sa do VZN zapracovala reálna potreba vyčíslena v rozpočtoch k určitému dátumu, či po zmene tejto potreby - z dôvodu zníženia stavu zamestnancov, úspory pri OČR a  PN, alebo naopak navýšenia potreby z dôvodu výplaty odchodného a odstupného, alebo pri zmene počtu žiakov, ktoré školy nahlásia po ukončení EDUZBERu 25.9.2020, v neposlednom rade na samotnom konci roka, kde jednotlivé organizácie budú vedieť, či im odsúhlasená výška dotácie na žiaka postačuje alebo nie - budeme znovu prehodnocovať aj VZN, nakoľko v dodatku č. 1 sme reálne potreby zohľadnili.

  Na komentár p. poslankyne reagoval vedúci ekonomického oddelenia a hlavná kontrolórka mesta, ktorí  čiastočne podporili jej stanovisko, že pri určení výšky dotácie na žiaka vo  VZN by sa malo vychádzať zo zníženia prídelu podielovej dane. Rozchádzali sa v názore, či majú byť reálne náklady (po úprave rozpočtov jednotlivých škôl) zahrnuté do výšky sumy určenej ako dotácia na žiaka. Z pohľadu p. poslankyne to nie je správny postup a preto som sa rozhodla túto úpravu VZN nepodporiť.

  Poslanci Jurkovičová a Klas sa zhodli, že predmetný doplnok č.1 je potrebný schváliť v danom čase (COVID – 19).Vždy je možnosť prijať ďalší doplnok k VZN.

   

   

 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 4a. Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková č. 53
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu výmery 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu výmery 6 m2 z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetných pozemkoch, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019 a overeného dňa 28.10.2019 pod č. 1165/19, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu dielu 1) o výmere 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu dielu 2) o výmere 6 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 spočívajúceho v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky na predmetných pozemkoch za jednorazovú odplatu vo výške 130,00 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019. Vecné bremeno má spočívať v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky, ktorou je napojená stavba rodinného domu súp. č. 1309.

  Plynová prípojka bola už zrealizovaná na základe súhlasu mesta vydaného žiadateľovi 06.09.2019 a na základe jej porealizačného zamerania požiadal o zriadenie vecného bremena.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej v blízkosti starého gymnázia na Hviezdoslavovej ulici.

  25.11.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča zriadenie vecného bremena k pozemku žiadateľovi. Ďalej navrhuje oddeleniu daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, osloviť vlastníka rodinného domu na odkúpenie pozemkov, na ktorých je zriadený vjazd k rodinnému domu a vybudovaná plynová prípojka. 

  Hlasovanie zriadenie vecného bremena k pozemku :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

  04.02.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča zriadenie vecného bremena k časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová v rozsahu podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o.  v prospech žiadateľa za jednorazovú odplatu vo výške 10 ročného nájomného za zabratý pozemok a navrhuje ponúknuť žiadateľovi pozemok parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová, ktorý tvorí prístup k stavbe rodinného domu v jeho vlastníctve, na odkúpenie.

   

  Na základe stanoviska komisií bol žiadateľ oslovený vo veci jeho záujmu o kúpu pozemku parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová. Uviedol, že má záujem o jeho kúpu a pozmenil svoju žiadosť. Z uvedeného dôvodu bol predložený MR na prerokovanie návrh na predaj pozemku.

   

  UZNESENIE MR 11. 02. 2020:

           MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

            MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  Na základe odporučenia MR bol žiadateľ oslovený, aby k žiadosti doložil geometrický plán a znalecký posudok. Žiadateľ sa vyjadril, že zmenil názor a v súčasnosti nemá záujem o kúpu vyššie uvedeného pozemku. Chce zatiaľ len zriadenie vecného bremena. O kúpu požiada v budúcnosti a teraz uzavrie s mestom nájomnú zmluvu na časť pozemku, ktorý užíva.

  Výška jednorazovej odplaty za zriadenie VB je vypočítaná v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom mesta ako 10-ročné nájomné za zabratý pozemok : 13 m2 x 1,00 €/m2/rok x 10 rokov = 130,00 €.

  Zápisnica

  SimonaMihalusová predložila dôvodovú správu, ku ktorej neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.

 6. 4b. Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  :

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   0    proti:   9    zdržal sa:   0  

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Hlasovanie za predaj : za : 0 proti : 10 zdržal sa : 0

   

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

  Zápisnica

  Simona Mihalusová predložila dôvodu správu s informáciou o zamietavých stanoviskách dotknutých komisií.

  V rámci diskusie sa poslankyňa Šimonová  zaujímala o dôvody zamietavého stanoviska. Poslanec Koszta z pozície predsedu Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy informoval o uskutočnení tvaromiestnej obhliadky s odporučením do budúcnosti nepredávať pozemky v blízkosti obytných domov. Poslankyňa Jurkovičová reagovala  uvedením, že v danej časti sa nachádza kopec vhodný pre deti v zimnom období na sánkovanie, takže sa zobral do úvahy aj verejný záujem.

 7. 4c. Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Ľubomíra Turňu a manželky Dariny, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery cca 15 m2, ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 27/2020 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 05.03.2020 a overeného dňa 18.03.2020 pod č. 316/20, a to pozemok parcela C-KN č. 1436/416 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,67 €/m2, t.j. 265,05 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2.

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu nedostatku parkovacieho miesta pred bytovým domom za účelom odstavenia prívesného vozíka a motocykla. Pozemok je priľahlý k stavbe garáže vo vlastníctva žiadateľov.

  Žiadatelia nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na predmetný pozemok.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na sídlisku Morovnianska cesta v radovej zástavbe garáží nad konečnou MHD.

  08.04.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľom.

  06.05.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2 v k.ú. Handlová v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  UZNESENIE MR 16.05. 2019:

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na schválenie predaja časti pozemku v k.ú. Handlová, predložený Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Žiadateľ bol oslovený, aby k žiadosti doložil geometrický plán a znalecký posudok, na základe ktorých predkladáme do MsZ schválenie predaja pozemku.

  Zápisnica

  Simona Mihalusová predliožila dôvodovú správu k predmetnému bodu. Do diskusie sa žiadny poslanec neprihlásil.

 8. 4d. LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 € s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 01.06.2020 do 15.06.2020 do 14.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľností podá
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a krátky podnikateľský zámer, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1,
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 96 000,00 €,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

   

  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :

  Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu stavby súp. č. 1652 – kolkáreň. Predmetná budova bola daná do užívania v roku 1968 a od septembra 2014 je nevyužívaná.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26.03.2015 uznesením č. 101 schválilo zámer predaja stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 €.

  Následne bola v termíne od 30.03.2015 do 30.04.2015 vyhlásená OVS.

  V tomto termíne mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh, o čom bola podaná informatívna správa na zasadnutí Mestskej rady 12.05.2015 a na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.05.2015.

  Mestská rada na zasadnutí zobrala na vedomie informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová a odporučila realizovať zámer predaja stavby a pozemku opakovane formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 € s termínom do 09/2015. Počas trvania OVS realizovať na predmetnom objekte nevyhnutné opravy podľa odporučení odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP MsÚ vo výške 800,- €. 

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.05.2015 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva vyššie uvedených nehnuteľností a na základe odporučenia MR zo dňa 12.05.2015 schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v termíne od 01.06.2015 do 30.09.2015 s nezmenenou výškou minimálnej kúpnej ceny.

  Dňom 01.06.2015 bola vyhlásená nová OVS s minimálnou kúpnou cenou vo výške 136 000,00 €. V termíne na predkladanie súťažných návrhom mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh.

  Vzhľadom na neúspešnosť druhej obchodnej verejnej súťaže bolo ďalšie nakladanie so stavbou kolkárne predložené už len na prerokovanie do Komisie ekonomickej.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti na zasadnutí dňa 05.10.2015 odporučila vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 s minimálnou kúpnou cenou zníženou o 25%, t.j. vo výške 102 000,00 €.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 12.10.2015 zobrala na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a zároveň odporučila MsZ neschváliť vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 29.10.2015 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže a schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 eur so zachovaním ostatných podmienok podľa schválenej obchodnej verejnej súťaže.

  Dňom 04.11.2015 bola vyhlásená nová OVS s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 € v trvaní do 04.12.2015 do 12,00 hod.

  V termíne na predkladanie súťažných návrhom mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh.

  V súvislosti s vyššie uvedeným bola predložená MR informácia o priebehu novej obchodnej verejnej súťaže s požiadavkou o zaujatie stanoviska k ďalšiemu nakladaniu s predmetnou stavbou.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 12.01.2016 zobrala na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a odporučila zverejniť v rámci mestských komunikačných kanálov ponuku na odpredaj predmetných nehnuteľností tj. stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €. 

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.01.2016 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola neúspešná.

  V súvislosti s novou žiadosťou o kúpu kolkárne mesto dalo vypracovať nový znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 95 961,73 € (stavba = 49 364,05 €, pozemky = 46 597,68 €).

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetnej stavby za účelom jej kompletnej rekonštrukcie. V zrekonštruovanej budove by chcel vytvoriť zdravotnícke zariadenie, lekárske ambulancie, verejnú lekáreň, bufet – kaviareň a voľný priestor na prípadné ďalšie prenajímanie. Uviedol tiež, že vzhľadom na technický stav objektu a výšku ich investície môžu mestu uhradiť kúpnu cenu vo výške 70 000,00 €.

  Žiadateľ uviedol, že počas jednania vie odprezentovať projekt, vizualizáciu atď. na mestskom zastupiteľstve.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   9     proti:   0     zdržal sa:   0

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová za kúpnu cenu vo výške 70 000,00 € v prospech žiadateľa, ale odporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 95 961,73 €.

  Hlasovanie za predaj formou OVS :       za : 10              proti : 0             zdržal sa : 0

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2, z dôvodu kompletnej rekonštrukcie stavby, vytvorenia zdravotníckeho zariadenia, lekárskych ambulancií a verejnej lekárne, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2.
  Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnu cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 €, v predloženom rozsahu.

  Zápisnica

  Simonou Mihalusovou bol predložený zámer predaja – kolkáreň s podrobnou genézou predaja predmetnej budovy. Zo strany poslaneckého zboru neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

  Uznesenie 507.: MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.
  Uznesenie 508.: MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 € s nasledovnými podmienkami : • termín predkladania súťažných návrhov od 01.06.2020 do 15.06.2020 do 14.00 hod. • záujemca o kúpu nehnuteľností podá súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a krátky podnikateľský zámer, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV 1, •minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 96 000,00 €, •prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienkupravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa, •vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).
  Schválené 17 2 17 0 0 0
  Uznesenie 509.: MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing. Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
  Schválené 17 2 17 0 0 0
 9. 4e. Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Bod stiahnutý z rokovania.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2.

  Predmetné nehnuteľností užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2001 – stavba a od roku 2015 – pozemok parcela C-KN č. 182/3.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota vedľa štátnej cesty.

  25.11.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   2     proti:   8     zdržal sa:   0

  04.02.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov stiahla predmetný bod z rokovania za účelom obhliadky stavby rodinného domu súp. č. 3 v k.ú. Nová Lehota v teréne. Jeho predajom sa bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie. Komisia tiež žiada Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o. o predloženie materiálu, v ktorom bol spracovaný stav budov vo vlastníctve mesta.

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :              za : 9                proti : 0             zdržal sa : 1

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (5 členovia ZA, 1 člen PROTI): 

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
  Zápisnica

  Stiahnutý bod z  rokovania.

 10. 4f. Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

   

  510.   MsZ BERIE NA VEDOMIE:

            Poslanecký návrh  poslankyne Danici Baranovičovej navýšiť  kúpnu cenu zo 4,83 €/m2

            na 7,00  €/m2.

   

  511.   MsZ SCHVAĽUJE:

            Poslanecký návrh  poslankyne Danici Baranovičovej navýšiť  kúpnu cenu zo 4,83 €/m2

            na 7,00  €/m2. 

   

  512.   MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  513.  MsZ SCHVAĽUJE:

     a)   Zrušenie uznesenie MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený

            zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83, t.j. 3 975,09 €

    b)    spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu

   

   

   

   

   

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  1. Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.
  2. Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2. Predmetný pozemok užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady  a realizácie výstavby hospodárskej budovy od 01.01.2013 s nájomným vo výške 209,71 €/rok. Žiadateľ má záujem o kúpu časti predmetného pozemku z dôvodu legalizácie hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota v blízkosti Domu kultúry.

  16.09.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj pozemku :   za:  7 proti:  0 zdržal sa:  3

  07.10.2019 - Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Stanovisko MR – 25.11.2019 :

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

  1. Zámer mesta Handlová predať majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  UZNESENIE MsZ – 27.02.2020 :

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že všeobecná hodnota predávaných pozemkov stanovená znaleckým posudkom, ktorý predložil žiadateľ, sa javí ako príliš nízka v porovnaní s výškou kúpnej ceny, za ktorú boli predávané pozemky v danej lokalite v minulosti (priemerná výška kúpnej ceny je 7,45 €/m2), bol uvedený materiál stiahnutý z rokovania MsZ na zasadnutí 30.03.2020.

  Všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom je určená ako minimálna výška kúpnej ceny v súlade so zásadami o nakladaní s majetkom mesta, preto je možnosť zmeniť túto cenu podaním poslaneckého návrhu tak, ako to bolo v prípade Ľubomíra Detka na 7,00 €/m2.

  Zápisnica

  Simona Mihalusová predložila dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania. 

  Poslankyňa Baranovičová podala poslanecký návrh navýšiť  kúpnu  cenu zo 4,83 €/m2 na 7,00  €/m2, ako to bolo v prípade p. Dedka. Poslankyňa Orthová sa s predloženým návrhom nestotožnila z dôvodu kopcovitého terénu, čo je iný prípad ako p. Dedko, ktorý má pozemky na rovine. Požiadala do budúcnosti zaoberať sa otázkou zjednotenia ceny v jednotlivých lokalitách. Poslankyňa Baranovičová súhlasila s názorom stanoviť jednotnú cenu s dodaním, že navrhnutá výška ceny bola s p. Wágnerom odkomunikovaná, ktorý súhlasil. Poslanec Klas konštatoval, že každý poslanec má nárok navrhnúť zvýšenie alebo zníženie ceny, ale na druhej strane obhajovaťaj záujmy občanov. Poslankyňa Šimonová sa stotožnila s  poslaneckým návrhom. Poslankyňa Jurkovičková pre porovnanie uviedla, že pred 40 rokmi bola cena v danej lokalite 6,42 €/m2.

   

   

   

  Uznesenie 510.: MsZ BERIE NA VEDOMIE: Poslanecký návrh poslankyne Danice Baranovičovej navýšiť kúpnu cenu zo 4,83 €/m2 na 7,00 €/m2.
  Uznesenie 511.: MsZ SCHVAĽUJE: Poslanecký návrh poslankyne Danice Baranovičovej navýšiť kúpnu cenu zo 4,83 €/m2 na 7,00 €/m2.
  Schválené 17 2 12 5 0 0
  Uznesenie 512.: MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.
  Uznesenie 513.: MsZ SCHVAĽUJE: a)Zrušenie uznesenie MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83, t.j. 3 975,09 € b)spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
  Schválené 16 3 10 4 2 0
  Uznesenie 514.: a)Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehotav rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b)Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym.
  Uznesenie 515.: MsZ NESCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu.
  Schválené 17 2 11 5 1 0
 11. 4g. Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Norberta Ondriša a manželky Denisy, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 83 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019, a to parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 83, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €.

   

  1. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

   

   

   

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky :

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky
    rok 2017  rok 2018    rok 2019rok 2020
  Handlová10,36–19,09 €/m27,41–19,39 €/m28,48-17,84 €/m230,45 €/m2
  Horný koniec4,83–10,63 €/m24,83 €/m2   10,62–12,02 €/m2
  Dolný koniec7,43 €/m2 6,81-10,22 €/m2 
  Nová Lehota3,33–4,73 €/m23,90–10,94 €/m27,00-10,91 €/m29,09-15,50 €/m2
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2. Pozemok žiadatelia užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od 30.12.2016 na účel chovu oviec a spracovania sena a za týmto účelom ho chcú aj odkúpiť.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej, časť Nová Lehota.

  Právny stav : pozemky zapísané na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, a to parcela E-KN č. 33 – trvalý trávny porast o výmere 5039 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 21 – trvalý trávny porast o výmere 288 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 2661/1 – ostatná plocha o výmere 348 m2 v k.ú. Nová Lehota.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 19.11.2018 po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti parcely žiadateľom z dôvodu, že pozemok sa nachádza v zastavanej časti územia a vzhľadom na veľkosť požadovanej výmery pozemku (2832 m2) a celkovej výmery pozemku (4262 m2), by sa dal využiť na výstavbu rodinných domov.

  Vzhľadom na nové zloženie komisie výstavby bola žiadosť opätovne predložená na prerokovanie.

  11.02.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa po opätovnom prerokovaní predloženej žiadosti stotožnila so stanoviskom komisie konanej dňa 19.11.2018.

  08.04.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 16.04.2019 ODPORUČILA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.06.2019 NESCHVÁLILO :

  Predaj pozemku parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v k.ú. Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €, v predloženom rozsahu.

  Na základe novej žiadosti p. Ondriša o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 v k.ú. Nová Lehota a rozhodnutia vedenia mesta, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

  Zápisnica

  Stiahnutý bod z rokovania.

 12. 5. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2019
  Predkladateľ: písomne – riaditeľky príspevkových organizácií
 13. 5a. Dom kultúry
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo v Handlovej, dňa 28. mája 2020:

  1. BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová, p.o. za rok 2019 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  2. SCHVAĽUJE:

  - výsledky hospodárenia DK MH za rok 2019,

  - prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 2 483,13 Eur a vo vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 446,49 Eur presunúť do rezervného fondu (účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia,

  - zapojený finančný prebytok k 31.12.2019 na bankových účtoch hlavnej činnosti 4 231,13 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 431,32 Eur, na bankovom účte VHČ 1 079,11 a v pokladnici VHČ 400,62 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie na rok 2020.

  Zápisnica

  Riaditeľkou Domu kultúry mesta Handlová bola predložená správa o hospodáreni organizácie za rok 2019. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

 14. 5b. Mestská knižnica
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MsZ SCHVAĽUJE: 

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  Dôvodová správa

  Predkladaný materiál obsahuje správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019.

  STANOVISKO KOMISIÍ:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019, predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou MsK Handlová, bez výhrad.

  ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predlo-žené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  Zápisnica

  Riaditeľkou Mestskej knižnice Handlová bola predložená správa o hospodárení organizácie za rok 2019, ku ktorej neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

 15. 6. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 16. 7. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  Vedúci ekonomického oddelenia predložil výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019 a Záverečný účet mesta, ktorý patrí k hlavným dokumentom mesta. Súčasťou materiálu je správa nezávislej audítorky s konštatovaním, že mesto Handlová konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

  Hlavná kontrolórka mesta odporuočila na základe komplexného zhodnotenia Záverečného účtu mesta Handlová za rok 2019 schváliť výsledky hospodárenia mesta Handlová za rok 2019.

  Poslanci mesta schválili výsledky hospodárenie mesta za rok 2019 bez diskusie.

 17. 8. Návrh na odklad splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Vedúci ekonomického oddelenia predložil návrh na odklad splátok v súvislosti s COVID - 19 v nádväznosti na vývoj dlhovej služby mesta. Pre rok 2020 mesto v schválenom rozpočte počíta s úhradou splátok dlhovej služby za všetky návratné zdroje financovania vo výške 709 547,00 EUR (istina 625 972,00 EUR, úrok 83 575,00 EUR).Táto čiastka nezahrňuje splátku úrokov a istiny kontokorentu. Vzhľadom na pretrvávajúce ťažkosti vo vývoji cash flow a v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 a jej možnými dopadmi na príjmy, mesto pristupuje k viacerým opatreniam vo finančnej oblasti s dopadom na rozpočet mesta. Jedným z nich je aj možnosť využitia legislatívnej úpravy prijatej vládou na možnosť odkladu splátok úverov tak pre fyzické ako aj pre právnické osoby.

  Na základe zváženia danej situácie je mesto v stave, kedy chce požiadať o odklad splátok úverov ŠFRB  v trvaní 6 mesiacov poskytnutých ako návratné zdroje financovania. Odklad splácania úveru sa povoľuje v plnej výške anuitnej splátky, s podmienkou, že úročenie zostatku úveru sa nepozastavuje. Všetky odložené splátky po uplynutí času odkladu je dlžník povinný uhradiť a z toho dôvodu sú odložené splátky rozpočítane do nasledujúcich splátok.Platí zásada, že v čase schvaľovania žiadosti o odklad splátok úveru nesmie byť dlžník v omeškaní so splácaním úveru.      Ďalšou alternatívou je odklad splátok komerčných úverov v trvaní 3 mesiace, poskytnutých ako návrtatné zdroje financovania s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta, v zmysle úverových zmlúv so SLSP.

  Dopad odkladu splátok návratných zdrojov financovania na dlhovú službu mesta definovanú v zmysle platnej legislatívy nebude negatívny tj.celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a  suma splátok  záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku  25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Záverom komentára informoval o stanovisku Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov s spoločne s mestkou radou, ktoré odporučili schváliť predložený návrh. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

                      

  Uznesenie 524.: MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odklad splátok úverov ŠFRB v trvaní 6 mesiacov poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov koronakrízy na dlhovú službu mesta v zmysle : • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/351/2004 zo dňa 17.8. 2004 na výstavbu nájomných bytov – 36 b. j. ul. Ligetská, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/1212/2004 zo dňa 27.6. 2006 na výstavbu nájomných bytov – 66 b. j. ul. Železničiarska, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/276/2010 zo dňa 7.5. 2010 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Dimitrovova, • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/321/2011 zo dňa 7.5. 2011 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná I., •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/330/2012 zo dňa 25.6. 2012 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná II., predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad.
  Uznesenie 525.: MsZ SCHVAĽUJE: Odklad splátok úverov ŠFRB v trvaní 6 mesiacov poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov koronakrízy na dlhovú službu mesta v zmysle : •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/351/2004 zo dňa 17.8. 2004 na výstavbu nájomných bytov – 36 b. j. ul. Ligetská, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/1212/2004 zo dňa 27.6. 2006 na výstavbu nájomných bytov – 66 b. j. ul. Železničiarska, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/276/2010 zo dňa 7.5. 2010 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Dimitrovova, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/321/2011 zo dňa 7.5. 2011 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná I., •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/330/2012 zo dňa 25.6. 2012 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná II., predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad.
  Schválené 15 4 15 0 0 0
  Uznesenie 526.: MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odklad splátok komerčných úverov v trvaní 3 mesiace, poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov koronakrízy na dlhovú službu mesta, v zmysle úverových zmlúv so SLSP, a. s., a to : •Zmluvy o úvere č. 515/AU/15 zo dňa 16.12. 2015 na splatenie zostatkov istín troch investičných úverov v inej banke (refinancovanie), • Zmluvy o úvere č. 437/CC/17 zo dňa 2.6. 2017 na financovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou rekonštrukcie mestských komunikácii,predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad.
  Uznesenie 527.: MsZ SCHVAĽUJE: Odklad splátok komerčných úverov v trvaní 3 mesiace, poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov koronakrízy na dlhovú službu mesta, v zmysle úverových zmlúv so SLSP, a. s., a to : •Zmluvy o úvere č. 515/AU/15 zo dňa 16.12. 2015 na splatenie zostatkov istín troch investičných úverov v inej banke (refinancovanie), •Zmluvy o úvere č. 437/CC/17 zo dňa 2.6. 2017 na financovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou rekonštrukcie mestských komunikácii, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad.
  Schválené 15 4 15 0 0 0
 18. 9. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Primátorka mesta úvodnym komentárom uviedla dôvody zmeny rozpočtu, ktoré vzišli z prognózy výpadku podielovej dane, na základe prijatých šetriacich opatrení: pozastavenie dotácii pre športové kluby, občianskym združeniam; kultúrne a športové podujatia, pozastavenie investícii,  dva väčšie projekty kinosedačky a revitalizácia vnútrobloku, MHD od minulého týždňa premáva v prázdninovom režime, verejné osvetlenie ( svieti každá druhá lampa), v šetriacom režime fungujú dom kultúry, mestská knižnica , CVČ, MsÚ ( mzdy vo výške 80%), v rámci škôl a školských zariadení dochádza k určitým šetreniam. Rieši sa odklad splátok zo Štátnym fondom rozvoja bývania, odklad splátok s dodávateľmi ( FIN.M.O.S a MHD), posledná splátky pokuty za SENIOR CENTRUM HANLOVÁ, n.o., v súvislosti s rekonštrukciou plavárne sa dohodol odklad splátok na 3 mesiace s BTI.                                                                

  Vedúci ekonomického oddelenia doplnil komentár podrobnejším popisom  jednotlivých položiek:                                                                                 

  Bežné príjmy                                                                                                                                                                                                              

  Dane z príjmov fyzických osôb -618 000,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)                                                             

  Dane za tovary a služby -5 000,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami, Urbanský jarmok sa nebude konať)                         

  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku -163 919,- € ( z prenajmov budov, priestorov a objektov)                                                             

  Tuzemské bežné granty a transfery +16 823,- € (zapojenie a zmena účelovo určených finančných prostriedkov napr. zo štátneho rozpočtu) 

  Kapitálové príjmy                                                                                                                                                                                                     

  Tuzemské a kapitálové granty a transfery -591 791,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami - prostriedky zo ŠR)       

  Finančné operácie príjmové                                                                                                                                                                                

  Tuzemské úvery, pôžičky -70 000,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami - prostriedky z AVF)

  Príjmy celkom: -1 421 110,- €                                     

   

  Programový rozpočet výdavkov:

  Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch -4 868,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami – presun v rámci rozpočtu)                                                                                                                                                

  Program 3: Interné služby -3 603,- €                                                                                                                                                                      

  Program 4: Služby občanom -5 041,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)                                                               

  Program 5: Bezpečnosť -4 782,- €                                                                                                                                                                          

  Program 7: Komunikácie -47 999,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)                                                                    

  Program 9: Vzdelávanie -113 724,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)                                                                             

  Program 10: Šport -188 394,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)                                                                           

  Program 11: Kultúra -155 844,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami -156 044,- € a presun v rámci rozpočtu +200,€)

  Program 12: Prostredie pre život -586 084,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami -586 096,- €, prostriedky zo ŠR +12,-€) 

  Program 13: Bývanie -129 548,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)                                                                                

  Program 14: Sociálne služby -79 086,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami -88 115,- €, prostriedky zo ŠR +6 675,- € a vlastné zdroje +2 354,- €)                                                                                                                                                                                                  

  Program 15: Administratíva -102 137,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

  Výdavky celkom : -1 421 110,- €

  V rámci diskusie sa vyjadril poslanec Spevár  k situácii ohľadom športu konštatovaním, že je v ústraní  na základe momentálnej situácie. Taktiež zákon o športe je postavený tak, že v ňom športové kluby nemajú oporu. Z pozície predsedu Správnej rady MBK Handlová informoval, o výstupoch zo zasadnutí Správne rady MBK, kde zhodnotili situáciu z minulého roku a zaoberali sa budúcnosťou. V krátkosti popísal situáciu v klube, ktorá nastala vypuknutím COVID-19. Ďalej sa vyjadril priamo k podprogramu 10.2. Podpora klubov a športových aktivít -63 744,- € (transfer pre výkonnostný basketbalový klub o. z. -35 000,- €. Na rok 2020 bol transfer MBK ponížený zo 100 tis. na 70 tis. EUR. Na I. polrok r. 2020 bolo poskytnutých 35 tis. EUR, ktoré boli mestu vydokladované. Požiadal o časť sumy cca 20 tis. EUR z  35 tis. určených na II. polrok r. 2020) na rozbehnutie basketbalovej sezóny a dofinancovanie časti sezóny 2019/2020. Záverom komentára informoval, že sa zúčastnil stretnutia zástupcov najvyššej basketbalovej ligy a poinformoval o určitých skutočnostiach. Vyjadril súhlasné stanovisko k návrhu 3. úpravy rozpočtu r. 2020.

  Poslankyňa Šimonová smerovala otázku na p. Spevára, či v rámci rozpočtu je možné požadované finančné prostriedky nájsť. Poslanec Spevár reagoval výberom daní, z prognóz...

  Poslankyňa Baranovičová na vyššie uvedený komentár reagovala: krátenie rozpočtu sa dotklo všetkých športových klubov, kultúry, škôl a školských zariadení na území mesta. Podoktla, že prognózy sú jedná vec, ktoré nič nezaručujú. Verí v zlepšenie finančnej situácie v meste, čo sa prejaví aj dofinancovaním školstva, kultúry a športu.

  Primátorka mesta - mesto nemôže podporovať jeden športový klub, ale všetky v spravodlivom pomere. Je potrebné si uvedomiť súčasnú situáciu a hlavné kompetencie mesta. Má zákonnú povinnosť s biologicky rozložiteľným odpadom( cca 200 - 250 tis. EUR) a tiež v ďalších sférach. Poukázala na poslanecké stretnutia, kde je priestor prediskutovať problematické veci, ktorých sa poslanec Spevár nezúčastňuje.

  Poslanec Spevár - reagoval na neúčasť na poslaneckých stretnutiach uvedenímm dôvodu -  zamestnanie 200 km vzdialené a účasť nie je povinná.

  Vedúcim ekonomického oddelenia bolo položka športu podrobne popísaná.

  Poslanec Daubner - l potvrdil slová p. primátorky, že na poslaneckom stretnutí sa veľa vydiskutovalo, čo sa však nedozvedel bolo, koľko robia úpravy mzdových nákladov celkovo v meste.

  Vedúci ekonomického oddelenia - 60 tis. EUR odmeny zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy a 30 tis. EUR úspora skrátením pracovného úväzku zamestnancov MsÚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 19. 10. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:
  Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol.

  Zápisnica

  Hlavná kontrolórka informovala o vykonaných kontrolách, ktoré boli zamerané na kontrolu správnosti údajov poskytnutých mestu Handlová v súvislosti s predmentom Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a spolupráci pri zabezpečení dopravy na území mesta Handlová za rok 2019;  ďaľšia kontrola sa týkala dodržiavania Zmluvy o výkone vo verejnom záujme. Zo strany poslaneckého zboru neodzneli žiadne pripomienky.

  Prílohy   Prevziať všetky
 20. 11. Rôzne
 21. 11a. Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, referent odd. mestských projektov
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE:
  a) informáciu o projekte s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania finančných prostriedkov
  b) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  Mestské zastupiteľstvo SCHVAĽUJE :
  a) predloženie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera: Mesta Handlová, maximálne vo výške 6 437,76 €,
  c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Partnera: Mesta Handlová,
  d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  Dôvodová správa

  Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová konaného dňa 30.03.2020 bolo prijaté uznesenie k bodu č. 7, ktorým mestské zastupiteľstvo, okrem iného, schválilo predloženie projektu s názvom projektu „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach“.

  Žiadateľ, mesto Prievidza, následne požiadalo riadiaci orgán (Ministerstvo vnútra SR) o konzultáciu pripravovanej žiadosti. Po preskúmaní riadiaci orgán odporučil zmenu názvu projektu. Žiadateľ ako aj partneri projektu (mesto Handlová, mesto Bojnice) sa po vzájomnej dohode rozhodli rešpektovať odporúčanie riadiaceho orgánu a zmeniť názov projektu:

  Pôvodný názov projektu : Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach

  Aktualizovaný názov projektu : Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

  Konštatujeme, že oproti pôvodnému uzneseniu, dochádza výlučne k úprave textu (zmena názvu projektu) všade, kde si uznesenie takúto úpravu vyžaduje.

  Zápisnica

  Referent projektového oddelenia predložil na opätovné prerokovanie projekt Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach z dôvodu, že riadiaci orgán Ministerstvo vnútra SR odporučil zmenu názvu projektu. Nové znenie:Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza, čo je jediná zmena v rámci projektu. Na základe tejto skutočnosti je potrebné zrušiť pôvodné znenie uznesení zo dňa 30.03.2020 a prijať nové s aktuálnym názvom. Do diskusie sa neprihlásil žiadny poslanec.                                                                                          

  Uznesenie 531.: MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 491 zo dňa 30.03.2020.
  Uznesenie 532.: MsZ ZRUŠUJE: Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č.491 zo dňa 30.03.2020.
  Schválené 15 4 15 0 0 0
  Uznesenie 533.: MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) informáciu o projekte s názvom:„ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “,Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania finančných prostriedkov b) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51Handlová, IČO: 00318 094.
  Uznesenie 534.: MsZ SCHVAĽUJE: a) predloženie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “,Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera: Mesta Handlová, maximálne vo výške 6 437,76 €, c)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Partnera: Mesta Handlová, d)uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.
  Schválené 15 4 15 0 0 0
 22. 11b. Informácie o sčítavaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
  Zápisnica

  Prednosta MsÚ informoval, že sčítavanaie obyvateľov, bytov a domov (SODB) v krajinách EÚ sa realizuje na základe Nariadenia EP a Rady  č.763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Na Slovensku sa realizuje na základe zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Je rozdelené na dve časti, prvá časť - ščítavanie domov a bytov(SDB) trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. V krátkosti poinformoval o spôsobe realizácie a povinnostiach obce - určiť  osoby pre sčítavanie domov a bytov, zabezpečí školenie, kontaktovať správcovské spoločnosti (stretnutie naplánované na 04.06.2020), realizuje a zodpovedá sa SDB na území mesta.Druhá časť sčítanie obyvateľov trvá od 15.02. do 31.03.2021. Na tento proces mesto určí kontaktnú osobu, zriadi kontaktné miesto, zabezpečí prevádzku, zverejení ich zoznam na území mesta. Oznámi kontaktnému bodu údaje o kontaktnom mieste - najneskôr do 31. decembra 2020, vedie evidenciu obyvateľov, ktorí na území mesta požiadali o službu asistovaného sčítania pomocou mobilného asistenta sčítania. Ďalej bude potrebné urobiť nábor a výber asistentov sčítania, ktorých činnosť bude monitorovaná. Na sčítanie bude určená miestnosť na MsÚ pre obyvateľov, ktorí nemajú možnosť vykonať predmetnú činnnosť alebo je možné poslať za ním asistenta. Taktiež mesto musí určiť stacionárnych asistentov v sociálnych zariadeniach ( SC, Jazmín).

 23. 12. Diskusia
  Zápisnica

  V rámci tohto bodu informovala vedúca kancelárie primátorky o úprave cenníka za odvysielanie oznamov a spotov v mestskom rozhlase, ktoré sú súčasťou Smernice primátora mesta č. 3/2013 o používaní mestského rozhlasu a to z rozhodnutia primátorky mesta o zrušení poplatku za odvysielanie oznamu o pohrebe. Zo strany poslancov neodznela žiadna pripomienka.

  Poslankyňa Baranovičová: s uvoľňujúcimi sa opatreniami pozvala všetkých do kina. Poďakovala detskám z DaMP-u, ktorí aj počas nepriaznivej situácie čistili Handlovú, rozdávali rúška aj pomáhali pri výmene lavičiek v Handparku.Konateľovi HATER - Handlová, spol. s r.o.smerovala otázku ohľadom kosenia Handpark.

  Zástupca primátorky - podotkol, že Handpark je majetkom cirkvi. Po dohode s mestom pristúpime k riešeniu.

  Primátorka mesta - harmonogram kosenia Handparku sa interne dorieši s konateľom spoločnosti.

  Poslanec Daubner - smeroval dotaz za starších občanov mesta ohľadom zriadenia verejných toaliet v meste. 

  Primátorka mesta -  dala prisľúb na doriešenie danej problematiky.

   

   

   

 24. 13. Interpelácia
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovala, že doručená nebola žiadna písomná interpelácia poslanca MsZ. 

 25. 14. Záver
  Zápisnica

  V tomto bode primátorka mesta konštatovala prerokovanie všetkých bodov rokovania. Poďakovala všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

   

 26. Zapisovateľka: Ing. Stanislava Kriváňová   ................................................

   

  Ing. Tibor Kolóredy, prednosta MsÚ           .................................................

  Ing. Radoslav Iždinský, zástupca                                                                                                                                                                                            primátorky mesta                                   .................................................

  OVEROVATELIA:

  Mgr. Jozef Juríček                                     ................................................

   

  Mgr. Lucia Jonasová                                 ................................................

   

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Dušan Klas
 • Arpád Koszta
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Norbert Koncz
 • Ing. Blažej Litva
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez výhrad.
   
  MsZ SCHVAĽUJE: Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, v predloženom rozsahu. 
   
   

 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 4a. Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková č. 53
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu výmery 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu výmery 6 m2 z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetných pozemkoch, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019 a overeného dňa 28.10.2019 pod č. 1165/19, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu dielu 1) o výmere 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu dielu 2) o výmere 6 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 spočívajúceho v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky na predmetných pozemkoch za jednorazovú odplatu vo výške 130,00 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019. Vecné bremeno má spočívať v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky, ktorou je napojená stavba rodinného domu súp. č. 1309.

  Plynová prípojka bola už zrealizovaná na základe súhlasu mesta vydaného žiadateľovi 06.09.2019 a na základe jej porealizačného zamerania požiadal o zriadenie vecného bremena.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej v blízkosti starého gymnázia na Hviezdoslavovej ulici.

  25.11.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča zriadenie vecného bremena k pozemku žiadateľovi. Ďalej navrhuje oddeleniu daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, osloviť vlastníka rodinného domu na odkúpenie pozemkov, na ktorých je zriadený vjazd k rodinnému domu a vybudovaná plynová prípojka. 

  Hlasovanie zriadenie vecného bremena k pozemku :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

  04.02.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča zriadenie vecného bremena k časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová v rozsahu podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o.  v prospech žiadateľa za jednorazovú odplatu vo výške 10 ročného nájomného za zabratý pozemok a navrhuje ponúknuť žiadateľovi pozemok parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová, ktorý tvorí prístup k stavbe rodinného domu v jeho vlastníctve, na odkúpenie.

   

  Na základe stanoviska komisií bol žiadateľ oslovený vo veci jeho záujmu o kúpu pozemku parcela C-KN č. 4442/1 v k.ú. Handlová. Uviedol, že má záujem o jeho kúpu a pozmenil svoju žiadosť. Z uvedeného dôvodu bol predložený MR na prerokovanie návrh na predaj pozemku.

   

  UZNESENIE MR 11. 02. 2020:

           MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

            MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4442/1 – zastavaná plocha o výmere 206 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 175 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 v jeho vlastníctve a z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetnom pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  Na základe odporučenia MR bol žiadateľ oslovený, aby k žiadosti doložil geometrický plán a znalecký posudok. Žiadateľ sa vyjadril, že zmenil názor a v súčasnosti nemá záujem o kúpu vyššie uvedeného pozemku. Chce zatiaľ len zriadenie vecného bremena. O kúpu požiada v budúcnosti a teraz uzavrie s mestom nájomnú zmluvu na časť pozemku, ktorý užíva.

  Výška jednorazovej odplaty za zriadenie VB je vypočítaná v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom mesta ako 10-ročné nájomné za zabratý pozemok : 13 m2 x 1,00 €/m2/rok x 10 rokov = 130,00 €.

 6. 4b. Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  :

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   0    proti:   9    zdržal sa:   0  

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Hlasovanie za predaj : za : 0 proti : 10 zdržal sa : 0

   

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

 7. 4c. Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Ľubomíra Turňu a manželky Dariny, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery cca 15 m2, ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 27/2020 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 05.03.2020 a overeného dňa 18.03.2020 pod č. 316/20, a to pozemok parcela C-KN č. 1436/416 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,67 €/m2, t.j. 265,05 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2.

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu nedostatku parkovacieho miesta pred bytovým domom za účelom odstavenia prívesného vozíka a motocykla. Pozemok je priľahlý k stavbe garáže vo vlastníctva žiadateľov.

  Žiadatelia nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na predmetný pozemok.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na sídlisku Morovnianska cesta v radovej zástavbe garáží nad konečnou MHD.

  08.04.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľom.

  06.05.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2 v k.ú. Handlová v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  UZNESENIE MR 16.05. 2019:

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na schválenie predaja časti pozemku v k.ú. Handlová, predložený Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Žiadateľ bol oslovený, aby k žiadosti doložil geometrický plán a znalecký posudok, na základe ktorých predkladáme do MsZ schválenie predaja pozemku.

 8. 4d. LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 € s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 01.06.2020 do 15.06.2020 do 14.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľností podá
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a krátky podnikateľský zámer, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1,
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 96 000,00 €,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

   

  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :

  Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu stavby súp. č. 1652 – kolkáreň. Predmetná budova bola daná do užívania v roku 1968 a od septembra 2014 je nevyužívaná.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26.03.2015 uznesením č. 101 schválilo zámer predaja stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 €.

  Následne bola v termíne od 30.03.2015 do 30.04.2015 vyhlásená OVS.

  V tomto termíne mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh, o čom bola podaná informatívna správa na zasadnutí Mestskej rady 12.05.2015 a na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.05.2015.

  Mestská rada na zasadnutí zobrala na vedomie informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová a odporučila realizovať zámer predaja stavby a pozemku opakovane formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 € s termínom do 09/2015. Počas trvania OVS realizovať na predmetnom objekte nevyhnutné opravy podľa odporučení odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP MsÚ vo výške 800,- €. 

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.05.2015 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva vyššie uvedených nehnuteľností a na základe odporučenia MR zo dňa 12.05.2015 schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v termíne od 01.06.2015 do 30.09.2015 s nezmenenou výškou minimálnej kúpnej ceny.

  Dňom 01.06.2015 bola vyhlásená nová OVS s minimálnou kúpnou cenou vo výške 136 000,00 €. V termíne na predkladanie súťažných návrhom mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh.

  Vzhľadom na neúspešnosť druhej obchodnej verejnej súťaže bolo ďalšie nakladanie so stavbou kolkárne predložené už len na prerokovanie do Komisie ekonomickej.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti na zasadnutí dňa 05.10.2015 odporučila vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 s minimálnou kúpnou cenou zníženou o 25%, t.j. vo výške 102 000,00 €.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 12.10.2015 zobrala na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a zároveň odporučila MsZ neschváliť vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 29.10.2015 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže a schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 eur so zachovaním ostatných podmienok podľa schválenej obchodnej verejnej súťaže.

  Dňom 04.11.2015 bola vyhlásená nová OVS s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 € v trvaní do 04.12.2015 do 12,00 hod.

  V termíne na predkladanie súťažných návrhom mesto neobdržalo žiadny súťažný návrh.

  V súvislosti s vyššie uvedeným bola predložená MR informácia o priebehu novej obchodnej verejnej súťaže s požiadavkou o zaujatie stanoviska k ďalšiemu nakladaniu s predmetnou stavbou.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 12.01.2016 zobrala na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a odporučila zverejniť v rámci mestských komunikačných kanálov ponuku na odpredaj predmetných nehnuteľností tj. stavba súp. č. 1652 – kolkáreň - postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemku parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 s kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €. 

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.01.2016 zobralo na vedomie informatívnu správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola neúspešná.

  V súvislosti s novou žiadosťou o kúpu kolkárne mesto dalo vypracovať nový znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 95 961,73 € (stavba = 49 364,05 €, pozemky = 46 597,68 €).

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetnej stavby za účelom jej kompletnej rekonštrukcie. V zrekonštruovanej budove by chcel vytvoriť zdravotnícke zariadenie, lekárske ambulancie, verejnú lekáreň, bufet – kaviareň a voľný priestor na prípadné ďalšie prenajímanie. Uviedol tiež, že vzhľadom na technický stav objektu a výšku ich investície môžu mestu uhradiť kúpnu cenu vo výške 70 000,00 €.

  Žiadateľ uviedol, že počas jednania vie odprezentovať projekt, vizualizáciu atď. na mestskom zastupiteľstve.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   9     proti:   0     zdržal sa:   0

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová za kúpnu cenu vo výške 70 000,00 € v prospech žiadateľa, ale odporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 95 961,73 €.

  Hlasovanie za predaj formou OVS :       za : 10              proti : 0             zdržal sa : 0

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2, z dôvodu kompletnej rekonštrukcie stavby, vytvorenia zdravotníckeho zariadenia, lekárskych ambulancií a verejnej lekárne, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2.
  Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnu cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 €, v predloženom rozsahu.

 9. 4e. Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie so stavom právnym za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 8 300,00 €.

   

  1. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie so stavom právnym ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2.

  Predmetné nehnuteľností užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2001 – stavba a od roku 2015 – pozemok parcela C-KN č. 182/3.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota vedľa štátnej cesty.

  25.11.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   2     proti:   8     zdržal sa:   0

  04.02.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov stiahla predmetný bod z rokovania za účelom obhliadky stavby rodinného domu súp. č. 3 v k.ú. Nová Lehota v teréne. Jeho predajom sa bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie. Komisia tiež žiada Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o. o predloženie materiálu, v ktorom bol spracovaný stav budov vo vlastníctve mesta.

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :              za : 9                proti : 0             zdržal sa : 1

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (5 členovia ZA, 1 člen PROTI): 

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
 10. 4f. Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  1. Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.
  2. Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym.

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu.

  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2. Predmetný pozemok užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady  a realizácie výstavby hospodárskej budovy od 01.01.2013 s nájomným vo výške 209,71 €/rok. Žiadateľ má záujem o kúpu časti predmetného pozemku z dôvodu legalizácie hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota v blízkosti Domu kultúry.

  16.09.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj pozemku :   za:  7 proti:  0 zdržal sa:  3

  07.10.2019 - Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Stanovisko MR – 25.11.2019 :

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

  1. Zámer mesta Handlová predať majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  UZNESENIE MsZ – 27.02.2020 :

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že všeobecná hodnota predávaných pozemkov stanovená znaleckým posudkom, ktorý predložil žiadateľ, sa javí ako príliš nízka v porovnaní s výškou kúpnej ceny, za ktorú boli predávané pozemky v danej lokalite v minulosti (priemerná výška kúpnej ceny je 7,45 €/m2), bol uvedený materiál stiahnutý z rokovania MsZ na zasadnutí 30.03.2020.

  Všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom je určená ako minimálna výška kúpnej ceny v súlade so zásadami o nakladaní s majetkom mesta, preto je možnosť zmeniť túto cenu podaním poslaneckého návrhu tak, ako to bolo v prípade Ľubomíra Detka na 7,00 €/m2.

 11. 4g. Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  :

  Žiadosť Norberta Ondriša a manželky Denisy, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 83 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   

  Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019, a to parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 83, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €.

   

  1. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

   

   

   

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky :

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky
    rok 2017  rok 2018    rok 2019rok 2020
  Handlová10,36–19,09 €/m27,41–19,39 €/m28,48-17,84 €/m230,45 €/m2
  Horný koniec4,83–10,63 €/m24,83 €/m2   10,62–12,02 €/m2
  Dolný koniec7,43 €/m2 6,81-10,22 €/m2 
  Nová Lehota3,33–4,73 €/m23,90–10,94 €/m27,00-10,91 €/m29,09-15,50 €/m2
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2. Pozemok žiadatelia užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od 30.12.2016 na účel chovu oviec a spracovania sena a za týmto účelom ho chcú aj odkúpiť.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej, časť Nová Lehota.

  Právny stav : pozemky zapísané na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, a to parcela E-KN č. 33 – trvalý trávny porast o výmere 5039 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 21 – trvalý trávny porast o výmere 288 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 2661/1 – ostatná plocha o výmere 348 m2 v k.ú. Nová Lehota.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 19.11.2018 po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti parcely žiadateľom z dôvodu, že pozemok sa nachádza v zastavanej časti územia a vzhľadom na veľkosť požadovanej výmery pozemku (2832 m2) a celkovej výmery pozemku (4262 m2), by sa dal využiť na výstavbu rodinných domov.

  Vzhľadom na nové zloženie komisie výstavby bola žiadosť opätovne predložená na prerokovanie.

  11.02.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa po opätovnom prerokovaní predloženej žiadosti stotožnila so stanoviskom komisie konanej dňa 19.11.2018.

  08.04.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 16.04.2019 ODPORUČILA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.06.2019 NESCHVÁLILO :

  Predaj pozemku parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v k.ú. Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €, v predloženom rozsahu.

  Na základe novej žiadosti p. Ondriša o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 v k.ú. Nová Lehota a rozhodnutia vedenia mesta, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

 12. 5. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2019
  Predkladateľ: písomne – riaditeľky príspevkových organizácií
 13. 5a. Dom kultúry
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo v Handlovej, dňa 28. mája 2020:

  1. BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová, p.o. za rok 2019 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  2. SCHVAĽUJE:

  - výsledky hospodárenia DK MH za rok 2019,

  - prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 2 483,13 Eur a vo vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 446,49 Eur presunúť do rezervného fondu (účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia,

  - zapojený finančný prebytok k 31.12.2019 na bankových účtoch hlavnej činnosti 4 231,13 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 431,32 Eur, na bankovom účte VHČ 1 079,11 a v pokladnici VHČ 400,62 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie na rok 2020.

 14. 5b. Mestská knižnica
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MsZ SCHVAĽUJE: 

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  Dôvodová správa

  Predkladaný materiál obsahuje správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019.

  STANOVISKO KOMISIÍ:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019, predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou MsK Handlová, bez výhrad.

  ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predlo-žené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 15. 6. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 16. 7. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, hlavná kontrolórka mesta
 17. 8. Návrh na odklad splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 18. 9. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 19. 10. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:
  Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol.

  Prílohy   Prevziať všetky
 20. 11. Rôzne
 21. 11a. Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, referent odd. mestských projektov
  Návrh uznesenia

  Mestské zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE:
  a) informáciu o projekte s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania finančných prostriedkov
  b) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  Mestské zastupiteľstvo SCHVAĽUJE :
  a) predloženie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera: Mesta Handlová, maximálne vo výške 6 437,76 €,
  c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Partnera: Mesta Handlová,
  d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  Dôvodová správa

  Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová konaného dňa 30.03.2020 bolo prijaté uznesenie k bodu č. 7, ktorým mestské zastupiteľstvo, okrem iného, schválilo predloženie projektu s názvom projektu „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach“.

  Žiadateľ, mesto Prievidza, následne požiadalo riadiaci orgán (Ministerstvo vnútra SR) o konzultáciu pripravovanej žiadosti. Po preskúmaní riadiaci orgán odporučil zmenu názvu projektu. Žiadateľ ako aj partneri projektu (mesto Handlová, mesto Bojnice) sa po vzájomnej dohode rozhodli rešpektovať odporúčanie riadiaceho orgánu a zmeniť názov projektu:

  Pôvodný názov projektu : Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach

  Aktualizovaný názov projektu : Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

  Konštatujeme, že oproti pôvodnému uzneseniu, dochádza výlučne k úprave textu (zmena názvu projektu) všade, kde si uznesenie takúto úpravu vyžaduje.

 22. 12. Interpelácia
 23. 13. Záver