Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 18.05.2020 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
  2. 2. Definovanie ÚPZ Starého Mesta v kontexte pripravovaných zmien a doplnkov ÚP BA
  3. 3. Komunitná záhrada Radlinského
  4. 4. Ventúrska 2 – predložené projekty
  5. 5. Povolenie na výrub dreviny druhu Gleditsia triacanthos – Vlčkova ulica
  6. 6. Odpočet hospodárskeho a sociálneho rozvoja, informácie o rozpočte z oddelenia stratégie a projektového riadenia
  7. 7. Stav procesov jednotlivých územných plánov zón a ich financovanie
  8. 8. Návrh zmeny uznesenia č. 133/2018 týkajúceho sa názvoslovia námestí a parkov
  9. 9. Rôzne