Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy – Zasadnutie 25.05.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 45 - žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2. Žiadatelia užívajú predmetné nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania, dvornej časti a priľahlej záhrady. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Dolnom konci vedľa štátnej cesty.
   

  Zápisnica

  Zasadnutie komisie otvoril a prítomných členov, ako i prizvaných privítal jej predseda p. Arpád Koszta. Rokovania sa zúčastnilo 10 členov z 13 člennej stálej komisie, čím bola komisia uznášania schopná.

  K bodu č. 1/ - Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 45 - o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela
  C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2. Žiadatelia užívajú predmetné nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania, dvornej
  časti a priľahlej záhrady. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Dolnom konci vedľa štátnej cesty. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľom.
  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov : za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

 2. 2. Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2. Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej garáže. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti o d r o č i l a tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu k rezerve výstavby garáží v danej lokalite, ktorá bola spracovaná Ing. arch. Patrikom Juríčkom.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

  Po prešetrení sme zistili, že plánovaná rezerva garáží v tejto lokalite bola v počte 5 kusov a uvedený počet garáží už bol zrealizovaný.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1 - o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2.
  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej garáže. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti o d r o č i l a tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu k rezerve výstavby garáží v danej lokalite, ktorá bola spracovaná Ing. arch. Patrikom Juríčkom. Po prešetrení sme zistili, že plánovaná rezerva garáží v tejto lokalite bola v počte 5 kusov a uvedený počet garáží už bol zrealizovaný.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti n e o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľovi.
  Hlasovanie za predaj časti pozemku : za: 0 proti: 10 zdržal sa: 0
  Dôvod: Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti pozemku žiadateľovi z dôvodu naplnenia plánovanej rezervy garáží v danej lokalite v počte 5 garáží.

 3. 3. Stanislav Pavlák, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska č. 44 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2. Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu legalizácie stavby hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.
  Právny stav : parcela E-KN č. 9-1713 – ostatná plocha o výmere 2444 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Stanislav Pavlák, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska č. 44 - o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2. Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu legalizácie stavby hospodárskej budovy, ktorá je
  na ňom postavená. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Hornom konci.
  Právny stav : parcela E-KN č. 9-1713 – ostatná plocha o výmere 2444 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.
  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľovi.
  Hlasovanie za predaj časti pozemku : za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0
   

 4. 4. Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16 – žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2. Pavel Matiaško a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 52 - žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.

  Pozemky parcela C-KN č. 32 a parcela C-KN č. 33 užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od augusta 2015 s nájomným vo výške 7,85 €/rok. Predtým mal na ne uzavretú nájomnú zmluvu otec žiadateľa Bernard Vater od roku 1995. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že to bola krovinatá zarastená pôda, ktorú vyčistili a zistili, že sú tam základy starého domu. Nakoľko umiestnenie RD v ich vlastníctve neumožňuje mať vlastnú pivnicu (blízkosť potoka a jeho spodné vody), vybudovali si so súhlasom mesta pivnicu na žiadaných pozemkoch v roku 1981. Uviedol tiež, že by v budúcnosti chcel odkúpiť zvyšnú časť parcely C-KN č. 32.

  Na časti pozemku parcela C-KN č. 272/1 sa nachádza betónový múr, ktorý rozdeľuje vlastníkov dvoch susedných nehnuteľností a na časti pozemku parcela C-KN č. 493/1 sa nachádza murovaná garáž, ktorú má žiadateľ záujem legalizovať.

  O kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013 s nájomným vo výške 14,00 €/rok. V žiadosti uviedli, že o pozemok majú záujem za účelom scelenia pozemku v ich vlastníctve a zachovania betónového múru, ktorý sa na ňom nachádza.

  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Handlovej časť Nová Lehota oproti cintorínu.

  Právny stav : parcela E-KN č. 2573 – trvalý trávny porast o výmere 1450 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 226 – zastavaná plocha o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 174/1 – trvalý trávny porast o výmere 747 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela EKN č. 222 –zastavaná plocha o výmere 266 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 223 – trvalý trávny porast o výmere 1219 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti o d r o č i l a tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu na kúpu pozemku v k. ú. Nová Lehota, a to časť parcely CKN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 m2 v rozsahu výmery 9 m2, nakoľko na predmetnú parcelu je uzavretá nájomná zmluva s p. Matiaškom a nájomca plánuje požiadať o kúpu pozemku. Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

  Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme materiál na opätovné prerokovanie.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16 - o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.

  Pozemky parcela C-KN č. 32 a parcela C-KN č. 33 užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od augusta 2015 s nájomným vo výške 7,85 €/rok. Predtým mal na ne uzavretú nájomnú zmluvu otec žiadateľa  Bernard Vater od roku 1995. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že to bola krovinatá zarastená pôda, ktorú vyčistili a zistili, že sú tam základy starého domu. Nakoľko umiestnenie RD v ich vlastníctve neumožňuje mať vlastnú pivnicu (blízkosť potoka a jeho spodné vody), vybudovali si so súhlasom mesta pivnicu na žiadaných pozemkoch v roku 1981. Uviedol tiež, že by v budúcnosti chcel odkúpiť zvyšnú časť parcely C-KN č. 32.

  Na časti pozemku parcela C-KN č. 272/1 sa nachádza betónový múr, ktorý rozdeľuje vlastníkov dvoch susedných nehnuteľností a na časti pozemku parcela C-KN č. 493/1 sa nachádza murovaná garáž, ktorú má žiadateľ záujem legalizovať.

  O kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 52, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013 s nájomným vo výške 14,00 €/rok. V žiadosti uviedli, že o pozemok majú záujem za účelom scelenia pozemku v ich vlastníctve a zachovania betónového múru, ktorý sa na ňom nachádza.

  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Handlovej časť Nová Lehota oproti cintorínu.

  Právny stav : parcela E-KN č. 2573 – trvalý trávny porast o výmere 1450 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 226 – zastavaná plocha o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 174/1 – trvalý trávny porast o výmere 747 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 222 –zastavaná plocha o výmere 266 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 223 – trvalý trávny porast o výmere 1219 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti  o d r o č i l a  tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu na kúpu pozemku v k. ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 m2  v rozsahu výmery 9 m2, nakoľko na predmetnú parcelu je uzavretá nájomná zmluva s p. Matiaškom a nájomca plánuje požiadať o kúpu pozemku.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

  Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme materiál na opätovné prerokvanie.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   o d p o r ú č a   predaj časti pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2 žiadateľom Miloš Vater a manželka Petra .

  Hlasovanie za predaj časti pozemkov :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   o d p o r ú č a   predaj časti pozemku v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 o výmere 130 m2  žiadateľom Matiaško Pavel a manželka Helena.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   10      proti:   0     zdržal sa:   0

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča oddeleniu daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, osloviť žiadateľov Vatera Miloša s manželkou Petrou a  Matiaška Pavla s manželkou Helenou vo veci dohody predaja pozemku v k.ú. Nová Lehota pod kamenným múrom a garážou.

 5. 5. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota) - V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.
  Dôvodová správa

  V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

  Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €). V popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosférickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

  Žiadame príslušné orgány mesta o zaujatie stanoviska k predaju prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odročila tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 8 proti: 0 zdržal sa: 204.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj : za : 6 proti : 4 zdržal sa : 0

  Stanovisko MR – 12.05.2020 :

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA (všetci ZA):

  Na základe odporučenia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy stiahnuť tento bod z rokovania a opätovne ho prerokovať až po predložení stanoviska Komisie výstavby, ktorá sa k predmetnému bodu vyjadrí až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Na základe stanoviska komisie výstavby a MR predkladáme na prerokovanie materiál doplnený p. primátorkou mesta o koncept zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov Novej Lehoty :

  Zámerom mesta Handlová je financie, získané prípadným odpredajom prebytočného majetku mesta a teda budovy Domu kultúry v Novej Lehote, investovať do postupných opráv a rekonštrukcie budovy bývalej fary v Novej Lehote, ktorú mesto Handlová získalo do vlastníctva zámenou pozemkov so spoločnosťou Males s.r.o. v roku 2019. Víziou mesta Handlová je vybudovať z budovy bývalej fary dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj ako miesto stretávania sa obyvateľov, miesto pre komunitné aktivity ako aj pre portfólio rôznych verejne-prospešných služieb. Budova spoločne s rozľahlým areálom bývalého sadu má potenciál stať sa komunitným miestom, ako aj miestom podporujúcim cestovný ruch a lokálpatriotizmus všetkých Handlovčanov miestnych, aj tých ktorí žijú v zahraničí (napríklad komunita karpatských Nemcov). Nespornú hodnotu majú aj chránené stromy v areáli bývalej fary“ Sekvoja obrovská a Tis. Okrem finančných zdrojov získaných prípadným odpredajom budovy Domu kultúry v Novej Lehote, by sme sa radi uchádzali aj o prípadné verejné alebo európske zdroje na rekonštrukciu budovy a zveľadenie priľahlého areálu. Disponujeme projektovou dokumentáciou, ktorú nám odovzdal bývalý vlastník budovy fary a ktorá by mohla byť aktualizovaná do podoby využitia fary v budúcnosti. Aktuálne sa pripravuje prvá dobrovoľnícka akcia, ktorej cieľom je okolie budovy bývalej fary a vnútro vyčistiť, vykosiť a zabezpečiť pred prípadným neoprávneným vstupom do areálu a budovy. Ďalším krokom bude aktualizácia projektovej dokumentácie paralelne s hľadaním vhodnej schémy finančnej pomoci. Momentálne je v lokalite Novej Lehoty k dispozícií pre voľby tzv. poľovný domček a vďaka spolupráci s p. farárom Petrom Repom vieme opätovne požiadať o využitie priestorov kostola na prípadné vhodné akcie (v minulom roku to bol „Mikuláš“ pre deti v tejto mestskej časti.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota) - V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

  Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €).

  V popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosferickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

  Žiadame príslušné orgány mesta o zaujatie stanoviska k predaju prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odročila tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :    za:   8     proti:   0     zdržal sa:   2

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :              za : 6                proti : 4             zdržal sa : 0

  Stanovisko MR – 12.05.2020 :

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Návrh na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA (všetci ZA): 

  Na základe odporučenia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy stiahnuť tento bod z rokovania a opätovne ho prerokovať až po predložení stanoviska Komisie výstavby, ktorá sa k predmetnému bodu vyjadrí až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Na základe stanoviska komisie výstavby a MR predkladáme na prerokovanie materiál doplnený p. primátorkou mesta o koncept zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov Novej Lehoty :

  Zámerom mesta Handlová je financie, získané prípadným odpredajom prebytočného majetku mesta a teda budovy Domu kultúry v Novej Lehote, investovať do postupných opráv a rekonštrukcie budovy bývalej fary v Novej Lehote, ktorú mesto Handlová získalo do vlastníctva zámenou pozemkov so spoločnosťou Males s.r.o. v roku 2019. Víziou mesta Handlová je vybudovať z budovy bývalej fary dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj ako miesto stretávania sa obyvateľov, miesto pre komunitné aktivity ako aj pre portfólio rôznych verejne-prospešných služieb. Budova spoločne s rozľahlým areálom bývalého sadu má potenciál stať sa komunitným miestom, ako aj miestom podporujúcim cestovný ruch a lokálpatriotizmus všetkých Handlovčanov miestnych, aj tých ktorí žijú v zahraničí (napríklad komunita karpatských Nemcov). Nespornú hodnotu majú aj chránené stromy v areáli bývalej fary“ Sekvoja obrovská a Tis. Okrem finančných zdrojov získaných prípadným odpredajom budovy Domu kultúry v Novej Lehote, by sme sa radi uchádzali aj o prípadné verejné alebo európske zdroje na rekonštrukciu budovy a zveľadenie priľahlého areálu. Disponujeme projektovou dokumentáciou, ktorú nám odovzdal bývalý vlastník budovy fary a ktorá by mohla byť aktualizovaná do podoby využitia fary v budúcnosti. Aktuálne sa pripravuje prvá dobrovoľnícka akcia, ktorej cieľom je okolie budovy bývalej fary a vnútro vyčistiť, vykosiť a zabezpečiť pred prípadným neoprávneným vstupom do areálu a budovy. Ďalším krokom bude aktualizácia projektovej dokumentácie paralelne s hľadaním vhodnej schémy finančnej pomoci. Momentálne je v lokalite Novej Lehoty k dispozícií pre voľby tzv. poľovný domček a vďaka spolupráci s p. farárom Petrom Repom vieme opätovne požiadať o využitie priestorov kostola na prípadné vhodné akcie (v minulom roku to bol „Mikuláš“ pre deti v tejto mestskej časti.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   o d p o r ú č a   predaj nehnuteľnosti a pozemku formou obchodnej verejnej súťaže.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemku :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0  

 6. 6. Eva Gálová, trvalý pobyt Banská Bystrica, Starohorská č. 43 - žiadosť o kúpu resp. nájom pozemku parcela C-KN č. 179 – trvalý trávny porast o výmere 2233 m2 v k.ú. Nová Lehota.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu resp. nájom pozemku parcela C-KN č. 179 – trvalý trávny porast o výmere 2233 m2 v k.ú. Nová Lehota. Žiadateľka má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby rodinného domu, ale v prípade, že mesto nebude mať záujem o jeho predaj, chcela by pozemok do nájmu za účelom trvalého trávneho porastu na kosenie. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na začiatku časti Nová Lehota vedľa cesty na východnú šachtu. Právny stav : parcela E-KN č. 356/1 – orná pôda o výmere 1836 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 355 – trvalý trávny porast o výmere 3646 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 342/1 – trvalý trávny porast o výmere 1354 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.
   

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Eva Gálová, trvalý pobyt Banská Bystrica, Starohorská č. 43 - o kúpu resp. nájom pozemku parcela C-KN č. 179 – trvalý trávny porast o výmere 2233 m2 v k.ú. Nová Lehota.

  Žiadateľka má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby rodinného domu, ale v prípade, že mesto nebude mať záujem o jeho predaj, chcela by pozemok do nájmu za účelom trvalého trávneho porastu na kosenie.  

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na začiatku časti Nová Lehota vedľa cesty na východnú šachtu.

  Právny stav : parcela E-KN č. 356/1 – orná pôda o výmere 1836 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 355 – trvalý trávny porast o výmere 3646 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 342/1 – trvalý trávny porast o výmere 1354 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   n e o d p o r ú č a   predaj resp. nájom pozemku žiadateľke.

  Hlasovanie za predaj resp. nájom pozemku :    za:   0     proti:   10     zdržal sa:   0

  Dôvod:

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča mestu Handlová, aby daný pozemok a priľahlé pozemky vo vlastníctve mesta Handlová ponúklo na predaj záujemcom o individuálnu bytovú výstavbu.

 7. 7. Rôzne
  Zápisnica

  K bodu rôzne/

  a)  Primátorka mesta Handlová Mgr. Silvia Grúberová informovala komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy o zámere založenia neziskovej organizácie Handlovské lesy a jej činnosti.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie na vedomie predložený zámer založenia neziskovej organizácie Handlovské lesy a jej činnosti.

  b) Vedúci oddelenia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP Ing. Jozef Čaplár, informoval komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy o  priebehu prác na stavbe kúpaliska Handlová.

  c)  Primátorka mesta Handlová Mgr. Silvia Grúberová a vedúci oddelenia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP Ing. Jozef Čaplár, informovali komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy o obchodnom centre na Morovnianskom sídlisku.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Arpád Koszta
Prítomní
 • Ing. Radoslav Ciglan
 • Lina Gregor
 • Viliam Húšťava
 • Ing. Arch. Patrik Juríček
 • Arpád Koszta
 • Ing. Ivan Makovinský
 • Radko Marget
 • Ing. Juraj Medera
 • Akad. arch. Rastislav Nemec
 • Ing. Kristián Riška
Ospravedlnení
 • Dušan Klas
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Deana Šťupáková
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 45 - žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2. Žiadatelia užívajú predmetné nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania, dvornej časti a priľahlej záhrady. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Dolnom konci vedľa štátnej cesty.
   

 2. 2. Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2. Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej garáže. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti o d r o č i l a tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu k rezerve výstavby garáží v danej lokalite, ktorá bola spracovaná Ing. arch. Patrikom Juríčkom.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

  Po prešetrení sme zistili, že plánovaná rezerva garáží v tejto lokalite bola v počte 5 kusov a uvedený počet garáží už bol zrealizovaný.

 3. 3. Stanislav Pavlák, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska č. 44 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2. Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu legalizácie stavby hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.
  Právny stav : parcela E-KN č. 9-1713 – ostatná plocha o výmere 2444 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

 4. 4. Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16 – žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2. Pavel Matiaško a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 52 - žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.

  Pozemky parcela C-KN č. 32 a parcela C-KN č. 33 užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od augusta 2015 s nájomným vo výške 7,85 €/rok. Predtým mal na ne uzavretú nájomnú zmluvu otec žiadateľa Bernard Vater od roku 1995. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že to bola krovinatá zarastená pôda, ktorú vyčistili a zistili, že sú tam základy starého domu. Nakoľko umiestnenie RD v ich vlastníctve neumožňuje mať vlastnú pivnicu (blízkosť potoka a jeho spodné vody), vybudovali si so súhlasom mesta pivnicu na žiadaných pozemkoch v roku 1981. Uviedol tiež, že by v budúcnosti chcel odkúpiť zvyšnú časť parcely C-KN č. 32.

  Na časti pozemku parcela C-KN č. 272/1 sa nachádza betónový múr, ktorý rozdeľuje vlastníkov dvoch susedných nehnuteľností a na časti pozemku parcela C-KN č. 493/1 sa nachádza murovaná garáž, ktorú má žiadateľ záujem legalizovať.

  O kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013 s nájomným vo výške 14,00 €/rok. V žiadosti uviedli, že o pozemok majú záujem za účelom scelenia pozemku v ich vlastníctve a zachovania betónového múru, ktorý sa na ňom nachádza.

  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Handlovej časť Nová Lehota oproti cintorínu.

  Právny stav : parcela E-KN č. 2573 – trvalý trávny porast o výmere 1450 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 226 – zastavaná plocha o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 174/1 – trvalý trávny porast o výmere 747 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela EKN č. 222 –zastavaná plocha o výmere 266 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 223 – trvalý trávny porast o výmere 1219 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti o d r o č i l a tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu na kúpu pozemku v k. ú. Nová Lehota, a to časť parcely CKN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 m2 v rozsahu výmery 9 m2, nakoľko na predmetnú parcelu je uzavretá nájomná zmluva s p. Matiaškom a nájomca plánuje požiadať o kúpu pozemku. Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

  Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme materiál na opätovné prerokovanie.

 5. 5. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota) - V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.
  Dôvodová správa

  V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

  Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €). V popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosférickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

  Žiadame príslušné orgány mesta o zaujatie stanoviska k predaju prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odročila tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 8 proti: 0 zdržal sa: 204.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj : za : 6 proti : 4 zdržal sa : 0

  Stanovisko MR – 12.05.2020 :

  MR BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA (všetci ZA):

  Na základe odporučenia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy stiahnuť tento bod z rokovania a opätovne ho prerokovať až po predložení stanoviska Komisie výstavby, ktorá sa k predmetnému bodu vyjadrí až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Na základe stanoviska komisie výstavby a MR predkladáme na prerokovanie materiál doplnený p. primátorkou mesta o koncept zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov Novej Lehoty :

  Zámerom mesta Handlová je financie, získané prípadným odpredajom prebytočného majetku mesta a teda budovy Domu kultúry v Novej Lehote, investovať do postupných opráv a rekonštrukcie budovy bývalej fary v Novej Lehote, ktorú mesto Handlová získalo do vlastníctva zámenou pozemkov so spoločnosťou Males s.r.o. v roku 2019. Víziou mesta Handlová je vybudovať z budovy bývalej fary dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj ako miesto stretávania sa obyvateľov, miesto pre komunitné aktivity ako aj pre portfólio rôznych verejne-prospešných služieb. Budova spoločne s rozľahlým areálom bývalého sadu má potenciál stať sa komunitným miestom, ako aj miestom podporujúcim cestovný ruch a lokálpatriotizmus všetkých Handlovčanov miestnych, aj tých ktorí žijú v zahraničí (napríklad komunita karpatských Nemcov). Nespornú hodnotu majú aj chránené stromy v areáli bývalej fary“ Sekvoja obrovská a Tis. Okrem finančných zdrojov získaných prípadným odpredajom budovy Domu kultúry v Novej Lehote, by sme sa radi uchádzali aj o prípadné verejné alebo európske zdroje na rekonštrukciu budovy a zveľadenie priľahlého areálu. Disponujeme projektovou dokumentáciou, ktorú nám odovzdal bývalý vlastník budovy fary a ktorá by mohla byť aktualizovaná do podoby využitia fary v budúcnosti. Aktuálne sa pripravuje prvá dobrovoľnícka akcia, ktorej cieľom je okolie budovy bývalej fary a vnútro vyčistiť, vykosiť a zabezpečiť pred prípadným neoprávneným vstupom do areálu a budovy. Ďalším krokom bude aktualizácia projektovej dokumentácie paralelne s hľadaním vhodnej schémy finančnej pomoci. Momentálne je v lokalite Novej Lehoty k dispozícií pre voľby tzv. poľovný domček a vďaka spolupráci s p. farárom Petrom Repom vieme opätovne požiadať o využitie priestorov kostola na prípadné vhodné akcie (v minulom roku to bol „Mikuláš“ pre deti v tejto mestskej časti.

 6. 6. Eva Gálová, trvalý pobyt Banská Bystrica, Starohorská č. 43 - žiadosť o kúpu resp. nájom pozemku parcela C-KN č. 179 – trvalý trávny porast o výmere 2233 m2 v k.ú. Nová Lehota.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu resp. nájom pozemku parcela C-KN č. 179 – trvalý trávny porast o výmere 2233 m2 v k.ú. Nová Lehota. Žiadateľka má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby rodinného domu, ale v prípade, že mesto nebude mať záujem o jeho predaj, chcela by pozemok do nájmu za účelom trvalého trávneho porastu na kosenie. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na začiatku časti Nová Lehota vedľa cesty na východnú šachtu. Právny stav : parcela E-KN č. 356/1 – orná pôda o výmere 1836 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 355 – trvalý trávny porast o výmere 3646 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 342/1 – trvalý trávny porast o výmere 1354 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.
   

 7. 7. Rôzne