Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Zápisnica

  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.

 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici
 13. 13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici
 14. 14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici
 15. 15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici
 16. 16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici 29. augusta 15f v Bratislave
 18. 18. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 v Bratislave
 19. 19. Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
  Zápisnica

  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.

 20. 20. Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu
 21. 21. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 22. 22. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 23. 23. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 133/2018, ktorým boli schválené zmeny názvov časti námestí – priestorov parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov - na názov park
  Zápisnica

  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.

 25. 25. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 26. 26. Vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyne Viery Satinskej a zvolenie predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 27. 26/A. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života
 28. 27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 29. 28. Rôzne
 30. 29. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Matej Gomolčák
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
 • Ing. Tomáš Ziegler

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 26.05.2020 09:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 26.05.2020 09:30
Schválenie programu zasadnutia

presun bodu 20

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Peter Osuský , Vladimír Palko , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 26.05.2020 09:31
Schválenie programu zasadnutia

stiahnutie bodu

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 12 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 9 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 26.05.2020 09:32
Schválenie programu zasadnutia

navrh p.Berku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 26.05.2020 09:33
Schválenie programu zasadnutia

navrh p.Ažaltoviča

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 26.05.2020 09:35
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 26.05.2020 09:37
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 26.05.2020 10:08
20. Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID ­ 19 a pripravovaná zmena rozpočtu

berie na vedomie

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Soňa Párnická , Viera Satinská
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 26.05.2020 11:00
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Dostála

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Viera Satinská
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Martin Gajdoš
Zdržali sa: 2 Petra Hitková , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 26.05.2020 11:01
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Berku

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Viera Satinská
Za: 23 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 26.05.2020 11:03
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Skalníka

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Viera Satinská
Za: 12 Adam Berka , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Jana Španková , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 26.05.2020 11:04
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Ažaltoviča

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Viera Satinská
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 26.05.2020 11:05
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Viera Satinská
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 26.05.2020 11:28
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Boris Ažaltovič , Viera Satinská
Za: 14 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 15: 26.05.2020 11:53
3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Vagača

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Vladimír Palko
Za: 18 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 26.05.2020 11:54
3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Vladimír Palko
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 26.05.2020 11:56
3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Vladimír Palko
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Juraj Mikulášek , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 26.05.2020 13:08
4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Ivan Bútora
Za: 9 Boris Ažaltovič , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Petra Hitková , Dana Kleinert , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 10 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Milan Remiš
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 26.05.2020 13:09
4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Ivan Bútora
Za: 8 Adam Berka , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Soňa Párnická , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 4 Boris Ažaltovič , Vladimír Palko , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 12 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 26.05.2020 13:26
5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Berku

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Vladimír Palko
Za: 17 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Ondrej Dostál , Dana Kleinert , Viera Satinská
Zdržali sa: 4 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 26.05.2020 13:28
5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Vladimír Palko
Za: 23 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 22: 26.05.2020 14:10
7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Matej Vagač
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 26.05.2020 14:11
7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Matej Vagač
Za: 18 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 26.05.2020 14:30
8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Miroslav Vrábel
Za: 18 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 26.05.2020 14:31
8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Miroslav Vrábel
Za: 18 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 26.05.2020 14:33
9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Zieglera

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 19 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 26.05.2020 14:34
9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 19 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 26.05.2020 15:35
10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Vagača

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 26.05.2020 15:36
10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 14 Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Adam Berka , Ivan Bútora , Damask Gruska , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 26.05.2020 15:44
11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 26.05.2020 15:47
12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 3 Ondrej Dostál , Viera Satinská , Martina Uličná
Proti: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 4 Damask Gruska , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 26.05.2020 15:48
13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 3 Ondrej Dostál , Viera Satinská , Martina Uličná
Proti: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 4 Damask Gruska , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 26.05.2020 15:48
14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 3 Ondrej Dostál , Viera Satinská , Martina Uličná
Proti: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 4 Damask Gruska , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 26.05.2020 15:49
15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 3 Ondrej Dostál , Soňa Párnická , Viera Satinská
Proti: 9 Adam Berka , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 5 Ivan Bútora , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 26.05.2020 15:58
16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave

návrh p.Berku

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 15 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 36: 26.05.2020 15:59
16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 15 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Halka Ležovičová , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 26.05.2020 16:00
16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Halka Ležovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 26.05.2020 16:01
17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici 29. augusta 15f v Bratislave
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 26.05.2020 16:02
18. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 v Bratislave
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 26.05.2020 16:04
21. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 26.05.2020 16:05
22. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Adam Berka , Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 42: 26.05.2020 16:07
23. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 26.05.2020 16:09
25. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 ­ 2023 s výhľadom do roku 2040
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 26.05.2020 16:11
26. Vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyne Viery Satinskej a zvolenie predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 45: 26.05.2020 16:40
26.A Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 26.05.2020 16:42
27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Petra Hitková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 26.05.2020 17:08
28. Rôzne
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 5 Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Viera Satinská , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 2 Halka Ležovičová , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici
 13. 13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici
 14. 14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici
 15. 15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici
 16. 16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici 29. augusta 15f v Bratislave
 18. 18. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 v Bratislave
 19. 19. Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 20. 20. Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu
 21. 21. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 22. 22. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 23. 23. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 133/2018, ktorým boli schválené zmeny názvov časti námestí – priestorov parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov - na názov park
 25. 25. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 26. 26. Vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyne Viery Satinskej a zvolenie predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 27. 27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 28. 28. Rôzne
 29. 29. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto