Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – Zasadnutie 04.05.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Zápisnica

  Zasadnutie komisie otvoril predseda Ján Spevár, M.A., ktorý prítomných členov komisie a prizvaných hostí privítal. Konštatoval, že je prítomných 10 členov komisie z celkového počtu 12 a 2 členovia sa ospravedlnili, t.j. komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie predložil program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený. Následne pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta,
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
  Zápisnica

  Materiál predložila Ing. Simona Mihalusová, referent oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, ktorá prítomných oboznámila s jednotlivými žiadosťami :

   

  1. Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia neodporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

  Hlasovanie za predaj :            za : 0               proti : 10          zdržal sa : 0

   

  2. Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2. Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej garáže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia stiahla tento bod z rokovania z dôvodu doplnenia informácie k rezerve výstavby garáží v danej lokalite spracovanej Ing. arch., P. Juríčekom a bude sa žiadosťou zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie 02.06.2020.

  Hlasovanie za stiahnutie bodu :         za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

   

  3. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že na predmetnom pozemku má záujem zachovať a udržiavať jestvujúce parkovacie miesta pre zákazníkov, nakoľko sa stal vlastníckom priľahlej budovy súp. č. 1919/1 postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1436/276. V rámci pripravovanej rekonštrukcie tohto objektu bude vybudovaná na I. NP predajňa potravín.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Ul. Morovnianska cesta.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia odporúča predaj pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :            za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

   

  4. Ján Spevár, trvalý pobyt Handlová, Duklianska 524/38

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2.

  Predmetný pozemok tvorí prístup k pozemku a stavbe rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Sadovej ulici.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :            za : 9               proti : 0            zdržal sa : 1

   

  5. Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2.

  Žiadateľ má na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu od 27.06.2019 s nájomným vo výške 20,48 €/rok s využitím na účel pastvy pre kone. O jeho kúpu má záujem za účelom výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky. Žiadateľ uviedol, že zvyšnú časť pozemku má záujem naďalej užívať na základe nájomnej zmluvy a v budúcnosti odkúpiť.

  Na žiadaný pozemok nie je vybudovaný prístup cez mestské pozemky, žiadateľ využíva prístup cez vlastníka susedných pozemkov.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1903/1 – záhrada o výmere 1728 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia stiahla predmetný bod z rokovania za účelom jeho doplnenia o stanovisko p. Stoličného, či má záujem o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 v k.ú. Handlová aj v rozsahu cca 1000 m2 a stanoviska vedenia mesta k predaju takýchto pozemkov.

  Hlasovanie za odročenie :                  za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

   

  6. Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2.

  Žiadatelia užívajú predmetné pozemky na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2002 s nájomným v súčasnosti vo výške 114,52 €/rok s využitím na účel záhrady a umiestnenia záhradnej chatky. V žiadosti uviedli, že majú záujem o kúpu pozemkov za účelom usporiadania stavu užívacieho so stavom právnym a za účelom zmeny chatky na rodinný dom.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia odporúča predaj pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :            za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

   

  7. Pavel Zaťko a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska 59

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2.

  Žiadatelia v žiadosti uviedli, že o predmetný pozemok sa starajú od roku 1971, platia zaň DzN a vedie cez neho prístupová cesta k rodinnému domu v ich vlastníctve.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci v blízkosti autobusovej zastávky.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1617/1 – zastavaná plocha o výmere 1360 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :            za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

   

  8. LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetnej stavby za účelom jej kompletnej rekonštrukcie. V zrekonštruovanej budove by chcel vytvoriť zdravotnícke zariadenie, lekárske ambulancie, verejnú lekáreň, bufet – kaviareň a voľný priestor na prípadné ďalšie prenajímanie. Uviedol tiež, že vzhľadom na technický stav objektu a výšku ich investície môžu mestu uhradiť kúpnu cenu len vo výške 70 000,00 €. Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 95 961,73 € (stavba = 49 364,05 €, pozemky = 46 597,68 €).

  Komisii odporúčame, aby v prípade odporučenia predaja stavby, odporučila aj predaj pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2, na ktorom je stavba postavená a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2, ktorá tvorí priľahlú plochu k stavbe.

  Žiadateľ uviedol, že počas jednania vie odprezentovať projekt, vizualizáciu atď. na mestskom zastupiteľstve.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia neodporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová za kúpnu cenu vo výške 70 000,00 € v prospech žiadateľa, ale odporúča predaj stavby súp. č. 1652 – kolkáreň postavenej na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 v k.ú. Handlová a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 v k.ú. Handlová na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 95 961,73 €.

  Hlasovanie za predaj formou OVS :                za : 10              proti : 0           zdržal sa : 0

   

  9. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota)

  Dôvodová správa :

  V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

  Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €).

  V popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosferickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

  Žiadame komisiu o zaujatie stanoviska je predaju prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :            za : 6               proti : 4            zdržal sa : 0

   

  10. Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2.

  Predmetné nehnuteľností užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2001 – stavba a od roku 2015 – pozemok parcela C-KN č. 182/3.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota vedľa štátnej cesty.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov :    za:   2     proti:   8     zdržal sa:   0

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí 04.02.2020 stiahla predmetný bod z rokovania za účelom obhliadky stavby rodinného domu súp. č. 3 v k.ú. Nová Lehota v teréne.

  Jeho predajom sa bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie. Komisia tiež žiada Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o. o predloženie materiálu, v ktorom bol spracovaný stav budov vo vlastníctve mesta.

   

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

  Komisia odporúča predaj stavby rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :            za : 9               proti : 0            zdržal sa : 1

 3. 3. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Handlová za rok 2019 :
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka Mestskej knižnice mesta Handlová Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová
  Zápisnica

  Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Handlová za rok 2019 :

  - Mestská knižnica mesta Handlová,

  Výsledky hospodárenia Mestskej knižnice mesta Handlová predložila Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka Mestskej knižnice mesta Handlová. Uviedla, že stanovené ciele aj ukazovatele sa im darilo plniť. Počas roku 2019 zaevidovali o 299 viac čitateľov ako minulý rok, aj z dôvodu, že deti do 15 rokov sa evidovali zdarma. Zaevidovali 2054 čitateľov, počas roka knižnicu navštívilo 30125 návštevníkov, vypožičaných bolo 56712 kníh, zorganizovali 211 komorných podujatí, z toho bolo veľa stretnutí so spisovateľmi.

  Informovala, že knižnica mala na rok 2019 schválený rozpočet vo výške 96 987 €, v súlade s ktorým bol zabezpečovaný chod knižnice. Najväčšou výdavkovou položkou boli mzdy, odvody a energie.

  Príjmy knižnice z členských a sankčných poplatkov boli vo výške 2 728 €, na nákup kníh plánovali minúť 1 000 €.

  Na záver uviedla, že knižnica skončila účtovne v strate a záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur navrhla zaúčtovať na účet 428 – Neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  Členovia komisie k materiálu nevzniesli žiadne pripomienky a zobrali ho na vedomie bez výhrad.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019, predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou MsK Handlová, bez výhrad.

  ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:

  • výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,
  • záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

   

  - Dom kultúry mesta Handlová,

  Vyhodnotenie hospodárskej činnosti Domu kultúry mesta Handlová p.o. predložila Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová. Uviedla, že hospodárenie Domu kultúry mesta Handlová sa riadi rozpočtom schválených Mestským zastupiteľstvom v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia mesta a ďalšími súvisiacimi zákonmi. Rozpočet na rok 2019 bol vypracovaný v členení na hlavnú a vedľajšiu hospodársku činnosť.

  Informovala, že výdavky Domu kultúry v roku 2019 boli vo výške 428 439 €, čo bolo 101,02 % z rozpočtovaných ročných výdavkov a príjmy za rok 2019 dosiahli výšku 432 187 €, čo bolo 101,9 % z rozpočtovaných príjmov. V roku 2019 dosiahol Dom kultúry mesta Handlová kladný hospodársky výsledok vo výške 2 483,13 € v hlavnej činnosti a 446,49 € vo vedľajšej hospodárskej činnosti. Prebytok hospodárenia vo výške 2 929,62 € navrhla presunúť do rezervného fondu a následne zaúčtovať na účet 428 – Neusporiadaný výsledok hospodárenia.

  Uviedla tiež, že finančný zostatok na bankových účtoch k 31.12.2019 bol 4 231,13 € a v pokladnici 431,32 € a tieto finančné prostriedky boli k 01.01.2020 zapojené do rozpočtu.

  Členovia komisie k materiálu nevzniesli žiadne pripomienky a zobrali ho na vedomie bez výhrad.

  UZNESENIE Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o činnosti a výsledky hospodárenia Domu kultúry mesta Handlová p.o. za rok 2019 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou Domu kultúry mesta Handlová p.o., bez výhrad.

  ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:

  • výsledky hospodárenia DK MH za rok 2019,
  • prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 2 483,13 Eur a vo vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 446,49 Eur presunúť do rezervného fondu (účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Neusporiadaný výsledok hospodárenia,
  • zapojený finančný prebytok k 31.12.2019 na bankových účtoch hlavnej činnosti 4 231,13 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 431,32 Eur, na bankovom účte VHČ 1 079,11a v pokladnici VHČ 400,62 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie na rok 2019.
 4. 4. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov, pohľadávok rozdielu majetku a záväzkov mesta Handlová za rok 2019,
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Handlová k 31.12.2019 predložil Ing. Peter Mendel, vedúci  ekonomického oddelenia MsÚ. 

  Uviedol,  že na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok mesta a mestských organizácií ku dňu 31.12.2019 bol v zmysle § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Zb. v z. n. p. vydaný Príkaz primátorky mesta č. 5/2019, ktorým menovala Ústrednú inventarizačnú komisiu pre riadenie a koordináciu inventarizačných prác. Za vykonanie inventarizácie zodpovedali štatutárni zástupcovia mestských organizácií, vedúci organizačných zložiek MsÚ a štatutárni zástupcovia subjektov, ktorým mesto zverilo svoj majetok do správy, nájmu alebo do výpožičky. Mimoriadna inventarizácia bola v roku 2019 vykonaná z dôvodu zmeny hmotne zodpovedných osôb (CVČ, Školská jedáleň v Materskej škole Ul. SNP a Plaváreň).

  Informoval, že inventarizáciou k 31.12.2019 neboli zistené nedostatky závažného charakteru. Ostatné nezrovnalosti a nedostatky sa odstraňovali v priebehu procesu realizácie a preberania podkladov od účtovných jednotiek.

  Konštatoval, že úbytky majetku v roku 2019 z dôvodu jeho znehodnotenia, opotrebovania, resp. neupotrebiteľnosti boli uskutočnené v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Handlová zo dňa 20.11.2014. Výsledkom inventarizácie boli viaceré návrhy štatutárnych zástupcov mestských organizácií a ďalších vedúcich organizačných jednotiek na vyradenie, resp. presuny majetku, ktoré sa budú realizovať po ukončení prác súvisiacich s inventarizáciou prostredníctvom likvidačnej komisie. Táto posúdi opodstatnenosť návrhov na vyradenie majetku a aj navrhovaný spôsob jeho likvidácie.

  Členovia komisie k materiálu nevzniesli žiadne pripomienky a zobrali ho na vedomie bez výhrad.

  UZNESENIE Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Inventarizáciu za rok 2019, predloženú Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ - bez výhrad.

  ODPORÚČA MR a MsZ schváliť:

  Inventarizáciu za rok 2019, predloženú Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ - bez výhrad.

 5. 5. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, záverečný účet mesta Handlová za rok 2019,
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Správu o záverečnom účte mesta Handlová za rok 2019 predložil Ing. Peter Mendel, vedúci  ekonomického oddelenia MsÚ. 

  Uviedol, že záverečný účet vyjadruje ako bolo nastavené hospodárenie, v ktorom nesmie chýbať prehľad o dlhu mesta, o ekonomických vzťahoch mesta voči založeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a o ich hospodárení v prípade, ak im boli poskytnuté verejné prostriedky a tiež o väzbách k iným subjektom (VÚC, obce), prehľad o čerpaní rezervného fondu a iných fondov, dlhovej službe mesta a nevyrovnaných záväzkoch z úverov.

  Informoval, že počas roka prebehlo 8 zmien rozpočtu – 3 v kompetencii primátorky a ostatné v schvaľovaní MsZ a tiež aké boli dosiahnuté príjmy mesta počas roka – bežné príjmy, kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie a príjmy rozpočtových organizácií. Komentoval rozbor čerpania výdavkov mesta za rok 2019, prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019, tvorbu a použitie peňažných a iných fondov, stav úverov k 31.12.2019 a komu boli poskytnuté dotácie v súlade s VZN č. 3/2019 v roku 2019.

  Konštatoval, že záverečný účet mesta za rok 2019 skončil s prebytkom 21 511,94 EUR a tento odporúča presunúť do rezervného fondu. Hospodárenie mesta bolo v súlade s legislatívnymi pravidlami o čom svedčí výrok odobrený audítorkou.

  Členovia komisie k materiálu nevzniesli žiadne pripomienky a zobrali ho na vedomie bez výhrad.

  UZNESENIE Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  • Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ bez výhrad,
  • správu hlavnej kontrolórky mesta a jej stanovisko k Záverečnému účtu s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019,

  Odporúča MR a MsZ vziať na vedomie :

  • Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ,
  • správu hlavnej kontrolórky mesta a jej stanovisko k Záverečnému účtu s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019.

  Odporúča MR a MsZ schváliť :

  • Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 bez výhrad,
  • použitie finančného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 21 511,94 EUR za rok 2019, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu.
 6. 6. Návrh na prolongáciu splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta,
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Návrh na odklad splátok, návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.

  Návrh na odklad splátok, návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta predložil Ing. Peter Mendel, vedúci  ekonomického oddelenia MsÚ. 

  Uviedol,  že na základe zváženia aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 mesto uvažuje o odložení splátok úverov.

  Informoval, že sa konkrétne jedná o odloženie splátok ŠFRB, ktorý povoľuje odklad splátok úveru maximálne na dobu 3 mesiacov, ale v prípade riadneho preukázania dôvodu odkladu splátok je možné tieto odložiť až na 12 mesiacov. Mesto má záujem požiadať o odklad splátok na 6 mesiacov, t. j. splátky za 7-12 mesiac by boli uhradené až v roku 2021 a v ďalších rokoch. Pri komerčných úveroch SLSP je možné požiadať o odklad splátok úverov o 3 alebo 6 mesiacov, pričom žiadosť o odklad nie je potrebné zdôvodniť a klient si môže vybrať z nasledujúcich alternatív :

  • o nesplatenú časť istiny sa jednorazovo navýši posledná splátka istiny splátkového úveru
  • o nesplatenú časť istiny sa rovnomerne navýšia všetky nasledujúce splátky istiny splátkového úveru
  • odklad splátok úroku, čo je limitované na 3 mesiace.

  Informoval tiež, že pri forfaitingových obchodoch banka – klient, kedy sa nejedná o úverovú pohľadávku, nie je možné požiadať o odklad splátok cez zákonný formulár, čo znamená, že pre schválenie odkladu je potrebné spustiť štandardný schvaľovací proces banky v trvaní niekoľko mesiacov.

  Na záver konštatoval, že dopad odkladu splátok návratných zdrojov financovania na dlhovú službu mesta nebude negatívny. Na základe uvedeného sa celková zadlženosť mesta, úverové zaťaženie a miera zadlženosti pokladá za prijateľnú a mesto má predpoklady v budúcom období získať ďalšie cudzie zdroje financovania.

  Členovia komisie k materiálu nevzniesli žiadne pripomienky a zobrali ho na vedomie bez výhrad.

  UZNESENIE Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  A. BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na odklad splátok úverov ŠFRB v zmysle úverových zmlúv poskytnutých ako návratné zdroje financovania v trvaní 6 mesiacov s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad.

  ODPORÚČA predložiť MR a MsZ schváliť:

  Odklad splátok úverov ŠFRB v zmysle úverových zmlúv poskytnutých ako návratné zdroje financovania v trvaní 6 mesiacov s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad.

  B. BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na odklad splátok komerčných úverov v zmysle úverových zmlúv so SLSP poskytnutých ako návratné zdroje financovania na refinancovanie investičných úverov a rekonštrukciu komunikácii v trvaní 3 mesiace s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad.

  ODPORÚČA predložiť MR a MsZ schváliť:

  Odklad splátok komerčných úverov v zmysle úverových zmlúv so SLSP poskytnutých ako návratné zdroje financovania na refinancovanie investičných úverov a rekonštrukciu komunikácii v trvaní 3 mesiace s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad.

 7. 7. Rozpočtové opatrenie - 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Rozpočtové opatrenie č. 3 - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2020 predložil Ing. Peter Mendel, vedúci  ekonomického oddelenia MsÚ. 

  Uviedol,  že rozpočtovým opatrením č. 3. dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, konkrétne :

  • zapojenie a zmena účelovo určených finančných prostriedkov,
  • vlastné zdroje mesta – zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov,
  • súčasná situácia COVID-19 a na základe prognózy Výboru pre daňové prognózy prinútili mesto Handlová pristúpiť k ekonomickým opatreniam s prihliadnutím na úsporné opatrenia.

  Informoval, k akým úsporám mesto pristúpilo pri bežných výdavkoch. Predovšetkým boli vydané opatrenia na zamedzenie výdavkoch s tým, že povolenie na súhlas prednostu a primátorky po predchádzajúcej konzultácii s ekonómom. Zastavenie poskytovania dotácii obč. združeniam a športovým klubom. Opatrenia v mzdovej oblasti so znížením príjmov zamestnancov na 80%, zníženie prevádzkových výdavkov o 30 % u všetkých organizácii financovaných mestom. Rozpočtová zmena koncipovaná s variantom zníženia príjmov o cca 600 tis. EUR z dôvodu dopadov COVID-19. Vylúčenie projektov – Vnútroblok MC, Výmena sedačiek v kine. Zníženie bežných príjmov: oprava strechy DOS na Ul. 29. augusta – 50 tis. EUR, zníženie transferu Jazmín n. o. 20 tis. EUR a pod. Celkové zníženie výdavkov na strane príjmov umožnilo aktualizovať zníženie v položke DPFO o 618 tis. EUR, čo je v konečnom dôsledku východiskom pre ďalšie zmeny rozpočtu po zavedení opatrení zo strany štátu, ktoré sa očakávajú v najbližších mesiacoch (dotácia pre MŠ – 90 mil., kompenzácia výdavkov na opatrenia COVID-19, kompenzácia zníženia príjmov DPFO a pod...)

  Členovia komisie jednomyseľne súhlasili s návrhom zmeny rozpočtu na rok 2019.

  UZNESENIE Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020, predložený z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ, bez výhrad.

  ODPORÚČA MR a MsZ schváliť:

  Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ, v predloženom rozsahu.

 8. 8. Rôzne – Žiadosť primátorky mesta Handlová o stanovisko Komisie ekonomixkej, správy majetku mesta a mestských projektov k návrhu prípadných ďalších ekonomických opatrení s cieľom úspory z dôvodu prognózy nižších príjmov z výnosu DPFO kvôli mimoriadnej COVID-19 situácie v rámci SR,
  Zápisnica

  Žiadosť primátorky mesta Handlová o stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov k návrhu prípadných ďalších ekonomických opatrení s cieľom úspory z dôvodu prognózy nižších príjmov z výnosu DPFO kvôli mimoriadnej COVID-19 situácie v rámci SR

  Predseda komisie uviedol, že dal primátorke mesta prísľub zozbierať všetky relevantné návrhy členov komisie na ďalšie ekonomické opatrenia s cieľom úspory financií mesta a požiadal členov komisie o predloženie návrhov.

  1/ Mgr. Jozef Maďar navrhol zaviazať poslancov, aby po zlepšení finančnej situácie mesta, boli pracovníkom MsÚ vyplatené mimoriadne odmeny ako náhrada zníženej mzdy za máj a jún 2020,

  2/ Ing. Iveta Jurkovičová navrhla zjednotiť postup zníženia príjmu (mzdy) aj pri ostatných zamestnancoch mesta, konkrétne zamestnancoch ZUŠ.

  3/ Ing. Miroslav Gešvantner navrhol znížiť periodicitu Handlovského hlasu.

  4/ Ing. Vladimír Buzalka navrhuje, že v prípade pretrvávania mimoriadnej situácie aj v budúcom roku, mesto pristúpilo k posilneniu pracovníkov odd. daní, aby sa stihli rozhodnutia zaslať skôr.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  Berie na vedomie žiadosť primátorky mesta o stanovisko komisie k návrhu prípadných ďalších ekonomických opatrení s cieľom úspory kvôli mimoriadnej COVID-19 situácii a navrhuje :

  • Mgr. Jozef Maďar navrhol zaviazať poslancov, aby po zlepšení finančnej situácie mesta, boli pracovníkom MsÚ vyplatené mimoriadne odmeny ako náhrada zníženej mzdy za máj a jún 2020,
  • Ing. Iveta Jurkovičová navrhla uplatniť postup zníženia príjmu (mzdy) aj pri ostatných zamestnancoch mesta, konkrétne zamestnancoch ZUŠ,
  • Ing. Miroslav Gešvantner navrhol znížiť periodicitu Handlovského hlasu,
  • Ing. Vladimír Buzalka navrhol, aby v prípade pretrvávania mimoriadnej situácie aj v budúcom roku, mesto pristúpilo k posilneniu pracovníkov odd. daní, aby sa stihli rozhodnutia zaslať skôr.
 9. 9. Záver
  Zápisnica

  Na záver predseda komisie skonštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný a poďakoval členom komisie a hosťom za účasť.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Ján Spevár, M.A.
Prítomní
 • Ing. Vladimír Buzalka
 • Ing. Miroslav Gešvantner
 • Monika Holeinová
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Mgr. Jozef Maďar
 • Ing. Jarmila Podobová
 • Bc. Janka Rybáriková
 • Bc. Stanislav Sklenka
 • Ján Spevár, M.A.
Ospravedlnení
 • Danica Baranovičová
 • Mgr. Celestín Černák
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta,
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 3. 3. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Handlová za rok 2019 :
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka Mestskej knižnice mesta Handlová Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová
 4. 4. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov, pohľadávok rozdielu majetku a záväzkov mesta Handlová za rok 2019,
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. 5. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, záverečný účet mesta Handlová za rok 2019,
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. 6. Návrh na prolongáciu splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta,
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 7. 7. Rozpočtové opatrenie - 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 8. 8. Rôzne – Žiadosť primátorky mesta Handlová o stanovisko Komisie ekonomixkej, správy majetku mesta a mestských projektov k návrhu prípadných ďalších ekonomických opatrení s cieľom úspory z dôvodu prognózy nižších príjmov z výnosu DPFO kvôli mimoriadnej COVID-19 situácie v rámci SR,
 9. 9. Záver