Mestská rada – Zasadnutie 09.06.2020 o 12:30 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  otvorenie 13. zasadnutia Mestskej rady mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 – 2022 (ďalej len MR) vykonala primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová;

  -        konštatovala, že zasadnutia sa zúčastňujú 5 členovia (Ing. Litva je ospravedlnený) a teda MR je uznášaniaschopná;  

  -        za overovateľov zápisu z dnešného rokovania MR boli menované: Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová;

  -        predložený program dnešného zasadnutia bol členmi MR schválený bez výhrad.    

  otvorenie 13. zasadnutia Mestskej rady mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 – 2022 (ďalej len MR) vykonala primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová;

  -        konštatovala, že zasadnutia sa zúčastňujú 5 členovia (Ing. Litva je ospravedlnený) a teda MR je uznášaniaschopná;  

  -        za overovateľov zápisu z dnešného rokovania MR boli menované: Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová;

  -        predložený program dnešného zasadnutia bol členmi MR schválený bez výhrad.    

   

 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel činnosti MsÚ
  Zápisnica

  A/ Gabriela Masaryková a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská ul.:

  • mesto požiadali o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2;

  • žiadatelia užívajú predmetné nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania, dvornej časti a priľahlej záhrady;

  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Dolnom konci vedľa štátnej cesty;

  • kúpna cena predávaných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 16 845,63 €, z toho Stavba = 6 070,83 € a Pozemky = 10 774,80 €;

  • p. Masaryková zároveň požiadala o možnosť úhrady kúpnej ceny na splátky po dobu 3 rokov;

  • Komisia výstavby, ÚP, ŽP a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľom.;

  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj predmetných nehnuteľností v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom s možnosťou jej úhrady pravidelnými mesačnými splátkami po dobu 3 rokov.

    

   DISKUSIA:

             V rámci diskusie sa všetci členovia MR zhodli s komisiami a predmetný predaj odporučili schváliť s možnosťou úhrady kúpnej ceny na splátky po dobu troch rokov aj napriek skutočnosti, že ide o neštandardný postup, ktorý by sa nemal stať precedensom. K predmetnému však po vystúpení p. zástupcu primátorky odporučila zhodne MR, s ohľadom na finančnú a sociálnu situáciu žiadateľov, pristúpiť v prvom kroku len k predaju stavby súp. č. 673 - budova postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 1589/1 a C-KN č. 1589/2 a pozemku pod predmetnou stavbou s tým, že ostatné pozemky ostatnú v nájme a podľa platobnej schopnosti a disciplíny žiadateľov sa pristúpi k ich odpredaju neskôr.   

    

            Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. Členovia MR odporučili formulovať uznesenie podľa odporučení.  

    

            UZNESENIE MR 09.06.2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE:  

             Žiadosť Gabriely Masarykovej, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 43 a Jozefa Horvátha, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 45, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 - budova postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 1589/1 a C-KN č. 1589/2 a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania a na účel priľahlej záhrady, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):  

  • Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to len stavba súp. č. 673 - budova postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 1589/1 a C-KN č. 1589/2 a pozemok pod predmetnou stavbou v prospech Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 45, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom uhradenú pravidelnými mesačnými splátkami po dobu 3 rokov.

  • Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   B/      Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova ul.:

  • požiadal o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2 za účelom stavby murovanej garáže;

  • vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže;

  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta;

  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, ako aj Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov stiahli tento bod z rokovania z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu k rezerve výstavby garáží v danej lokalite;

  • po prešetrení sa istilo, že plánovaná rezerva garáží v tejto lokalite bola v počte 5 kusov a uvedený počet garáží už bol zrealizovaný;

  • Komisia výstavby, ÚP, ŽP a dopravy, ako aj Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúčajú predaj časti pozemku žiadateľovi.

    

            Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili so stanoviskami komisií a predaj neodporučili.

    

            UZNESENIE MR 09.06.2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE:  

             Žiadosť Branislava Joba, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 25 m2, z dôvodu výstavby murovanej garáže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

    

   MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ(všetci ZA):  

             Zámer predaja majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 25 m2 za účelom výstavby murovanej garáže.

    

   C/ Stanislav Pavlák, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska ul.:

  • mesto požiadal o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2 z dôvodu legalizácie stavby hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená;

  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci;

  • Komisia výstavby, ÚP, ŽP a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi;

  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti predmetného pozemku prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

    

            Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili so stanoviskami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

           

            UZNESENIE MR 09.06.2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE:  

             Žiadosť Stanislava Pavláka, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska 44, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v rozsahu výmery cca 116 m2, z dôvodu dlhodobého užívania na účel záhrady a voliéry pre psa, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ(všetci ZA): 

  • Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť v k.ú. Handlová, a to časť pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v rozsahu výmery cca 116 m2 v prospech Stanislav Pavlák, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska 44, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  • Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v rozsahu výmery cca 116 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu dlhodobého užívania na účel záhrady a voliéry pre psa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

    

   D/ Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná ul.:

  • Mesto požiadal o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2;

  • žiadateľ má na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu od 27.06.2019 s nájomným vo výške 20,48 €/rok s využitím na účel pastvy pre kone;

  • o jeho kúpu má záujem za účelom výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky. Žiadateľ uviedol, že zvyšnú časť pozemku má záujem naďalej užívať na základe nájomnej zmluvy a v budúcnosti odkúpiť;

  • na žiadaný pozemok nie je vybudovaný prístup cez mestské pozemky, žiadateľ využíva prístup cez vlastníka susedných pozemkov. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci;

  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy na zasadnutí 27.04.2020 po prerokovaní predloženej žiadosti odporučila predaj časti pozemku s priradeným o časť pozemku parcely C-KN č. 2975/1 v rozsahu výmery o 500 mformou Obchodnej verejnej súťaže;

    

    

  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí 04.05.2020 stiahla predmetný bod z rokovania za účelom jeho doplnenia o stanovisko p. Stoličného, či má záujem o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 v k.ú. Handlová aj v rozsahu cca 1000 m2 a stanoviska vedenia mesta k predaju takýchto pozemkov. Následne Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí v 06/2020 odporučila predaj časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 1000 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o. majetku obcí v z.n.p. priamym predajom s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

    

          Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili so stanoviskom komisie ekonomickej a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

           

            UZNESENIE MR 09.06.2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE:  

             Žiadosť Dalibora Stoličného, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v rozsahu výmery 500 m2, z dôvodu výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  • Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Handlová, a to časť parcely C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v rozsahu výmery 1000 m2.

  • Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 1000 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. priamym predajom s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

    

   E/ Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota)

  • v súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže;

  • znaleckým posudkom bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €);

  • v popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosferickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

   -      Komisia výstavby ako aj MR na zasadnutiach v 04/2020 a 05/2020 stiahli tento bod z rokovania s tým, že stanovisko bude prijaté až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné;

   -      materiál bol doplnený primátorkou mesta  o koncept zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov Novej Lehoty :  Zámerom mesta Handlová je financie získané prípadným odpredajom budovy Domu kultúry v Novej Lehote, použiť na postupnú rekonštrukciu budovy bývalej fary v Novej Lehote, ktorú mesto Handlová získalo do vlastníctva zámenou pozemkov so spoločnosťou Males s.r.o. v roku 2019. Cieľom je vybudovať z bývalej fary dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj ako miesto stretávania sa obyvateľov, miesto pre komunitné aktivity a portfólio rôznych verejne-prospešných služieb. Budova spoločne s rozľahlým areálom bývalého sadu má potenciál stať sa komunitným miestom, ako aj miestom podporujúcim cestovný ruch. Okrem týchto finančných zdrojov by sme sa radi uchádzali aj o prípadné verejné alebo európske zdroje na rekonštrukciu budovy a zveľadenie priľahlého areálu;

   -        Komisia výstavby, ÚP, ŽP a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj nehnuteľnosti a pozemku formou obchodnej verejnej súťaže.

   -        Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

    

            Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili so stanoviskami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

    

            UZNESENIE MR 09.06.2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE:  

             Návrh na predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, z dôvodu nadbytočnosti majetku, žiadosti Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ(všetci ZA):  

  • Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, z dôvodu nadbytočnosti majetku, žiadosti Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta.

  • Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

    

   F/ Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova ul., Pavel Matiaško a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota:

  • mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2;

  • pozemky parcela C-KN č. 32 a parcela C-KN č. 33 užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od augusta 2015 s nájomným vo výške 7,85 €/rok. Predtým mal na ne uzavretú nájomnú zmluvu otec žiadateľaBernard Vater od roku 1995. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že to bola krovinatá zarastená pôda, ktorú vyčistili a zistili, že sú tam základy starého domu. Nakoľko umiestnenie RD v ich vlastníctve neumožňuje mať vlastnú pivnicu (blízkosť potoka a jeho spodné vody), vybudovali si so súhlasom mesta pivnicu na žiadaných pozemkoch v roku 1981. Uviedol tiež, že by v budúcnosti chcel odkúpiť zvyšnú časť parcely C-KN č. 32;

  • na časti pozemku parcela C-KN č. 272/1 sa nachádza kamenný múr, ktorý rozdeľuje vlastníkov dvoch susedných nehnuteľností a na časti pozemku parcela C-KN č. 493/1 sa nachádza murovaná garáž, ktorú má žiadateľ záujem legalizovať;

  • o kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013 s nájomným vo výške 14,00 €/rok. V žiadosti uviedli, že o pozemok majú záujem za účelom scelenia pozemku v ich vlastníctve a zachovania kamenného múru, ktorý sa na ňom nachádza;

  • nehnuteľnosti sa nachádzajú v Handlovej časť Nová Lehota oproti cintorínu.

  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporučila oddeleniu daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, osloviť žiadateľov Vatera Miloša s manželkou Petrou a Matiaška Pavla s manželkou Helenou vo veci dohody predaja pozemku v k.ú. Nová Lehota pod kamenným múrom a garážou. Na základe oslovenia sa Matiaškovci vyjadrili, že sa so susedmi dohodli. Stiahli svoju žiadosť o kúpu pozemku pod kamenným múrom a uviedli, že nemajú námietky voči predaju tohto pozemku p. Vaterovi. Ich žiadosť o kúpu zvyšku parcely C-KN č. 272/1 a ostatných parciel naďalej trvá.

  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2 v prospech Miloš Vater a manželka Petra za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. Komisia ďalej odporúča predaj pozemky v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery cca 130 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 m2 v rozsahu výmery cca 76 m2 a parcela C-KN č. 34/1 – ostatná plocha o výmere 47 m2 v prospech Pavel Matiaško a manželka Helena za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

    

            Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili so stanoviskami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

           

            UZNESENIE MR 09.06.2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE:  

             Žiadosť Miloša Vatera a manželky Petry, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady a ako pozemok zastavaný deliacim kamenným múrom, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:  

  • Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľností pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2 v prospech Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  • Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady a ako pozemok zastavaný deliacim kamenným múrom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   MR BERIE NA VEDOMIE:  

             Žiadosť Pavla Matiaška a manželky Heleny, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 52, o kúpu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery cca 130 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 m2 v rozsahu výmery cca 76 m2 a parcela C-KN č. 34/1 – ostatná plocha o výmere 47 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom ako dvornú časť a záhradu priľahlú k rodinnému domu v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

    

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ(všetci ZA):  

  • Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery cca 130 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 m2 v rozsahu výmery cca 76 m2 a parcela C-KN č. 34/1 – ostatná plocha o výmere 47 m2 v prospech Pavel Matiaško a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 52, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  • Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery cca 130 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 m2 v rozsahu výmery cca 76 m2 a parcela C-KN č. 34/1 – ostatná plocha o výmere 47 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom ako dvornú časť a záhradu priľahlú k rodinnému domu v ich vlastníctve ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

    

 3. 3. Návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o. , poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta JUDr. Barbora Kútna, právne oddelenie
  Zápisnica

  Ing. Radoslav Iždinský:

  • úvodom tohto bodu rokovania predstavil prítomným návrh založenia neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. je, ktorej zámerom je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, poskytovať služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a zveľaďovať a zhodnocovať majetok mesta;

  • výhodami zvolenej formy neziskovej organizácie sú, že sa riadi princípom verejnoprospešnosti rovnako ako samospráva, prijíma dary a granty, má neziskový princíp a celá činnosť, hospodárenie, nakladanie s majetkom podlieha viacstupňovému riadeniu a kontrole, t. j. okrem svojich orgánov správna rada, riaditeľ, dozorná rada, sú to aj mestské zastupiteľstvo a kontrolór mesta;

  • založenie neziskovej organizácie má dopad na rozpočet mesta vo výške peňažného vkladu mesta vo výške 500,- EUR;

  • právo rozhodnúť o založení neziskovej organizácie má v zmysle zákona o obecnom zriadenímestské zastupiteľstvo, ktoré o tom rozhodne uznesením a zároveň aj rozhodne o schválení zástupcov obce do orgánov takejto neziskovej organizácie;

  • neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby definuje Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení novely zákona č. 35/2002 ako právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok, a ktorej zisk sanesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby upravuje zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení;

  • súčasťou materiálov je Zakladacia listina a Štatút neziskovej organizácie.

   JUDr. Barbora Kútna:

  • vo svojom doplňujúcom vystúpení k predloženému návrhu sa vyjadrila najmä k pripomienkam Komisie ekonomickej. Konkrétne išlo o nasledovné:

  • čl. IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. a. Správna rada, bodu 12., bodu 13., bodu 14., bodu 15. a k článku IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. b. Riaditeľ, bodu č. 7. Komisia odporúča preformulovať znenie článku IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. a. Správna rada a body 12., 13., 14. a 15. vypustiť vzhľadom na to, že zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby tieto body ustanovuje pre neziskové organizácie, ktoré hospodária s tzv. prioritným majetkom a pri rozhodovaní o prioritnom majetku.

  • táto pripomienka je zapracovaná, uvedené body odstránené;

  • ďalej Komisia odporučila preformulovať znenie článku IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. b. Riaditeľ, bod č. 7 tak, že sa voľba riaditeľa ponechá vo výlučnej kompetencii správnej rady ako orgánu, ktorého prví členovia sú priamo volení mestským zastupiteľstvom a kandidáti na členov správnej rady pre ďalšie funkčné obdobie sú nominovaní opäť rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Skutočnosť, že kandidát na riaditeľa by mal prejsť výberovým konaním by mala vyplývať z etických princípov transparentnosti a rovnosti šancí platných pre všetky organizácie a orgány mesta.

  • doterajšie znenie odporúča ponechať z nasledovného dôvodu:

  • podľa § 11 ods. 4 písm. l zákona o obecnom zriadení: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

  • vzhľadom k vyššie uvedenému je toho názoru, že neziskovú organizáciu musíme považovať za INÚ právnickú osobu, a teda keďže z dikcie  zákona vychádza že  MsZ schvaľuje zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov iných právnických osôb mesta, je potrebné ponechať ustanovenie tak ako bolo naformulované, keďže riaditeľ je štatutárny orgán, čo vyplýva z § 23 zákona o neziskových organizáciách,

  • pri koncipovaní štatútu sa vychádzalo z ustanovení SENIOR CENTRA n.o., ktoré to má upravené rovnako ako je navrhované. Odporúča sa teda ponechať pôvodné znenie:

  • Čl IV b bod 7. :Riaditeľ na nové funkčné obdobie je volený správnou radou neziskovej organizácie s tým, že riaditeľ je volený na základe uznesenia MsZ Handlová- t.j. schválenia poslancami Mestského zastupiteľstva v Handlovej, pričom poslanci rozhodujú hlasovaním, na základe návrhu predloženého primátorkou mesta Handlová, ktorá informuje poslanecký zbor o výsledkoch uskutočneného výberového konania.

  • Záverom informovala o poslednej dnešnej pripomienke, ktorá vzišla z pracovného stretnutia primátorky mesta s podpredsedom Komisie ekonomickej a to doplniť čl. IV. bod 5. Štatútu (Správna rada najmä) o vetu ,,rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.“;

  • postup bude taký, že MsZ schváli v novozaloženej n. o. zloženie správnej rady, dozornej rady a prvého riaditeľa, pričom v prípade riaditeľa bude následne vyhlásené výberové konanie (princíp transparentnosti) a následne bude MsZ predložený návrh na odporučenie víťaza do funkcie riaditeľa, pričom o jeho voľbe rozhoduje správna rada;

  • záverom komentára poukázala na návrh uznesení, ktoré tvoria súčasť predloženého materiálu.

   Primátorka mesta:

  • v rámci komentára pripomenula prítomným fungovanie dočasnej odbornej komisie pre realizáciu zámeru projektu ,,Handlovské lesy“, ktorá bola zriadená primátorkou mesta v máji 2019 a predložený návrh je výstupom a odporučením rokovaní predmetnej komisie;

  • ďalej informovala o navrhovanom obsadení správnej rady, dozornej rady a pozície riaditeľa, pričom oslovení boli v tejto súvislosti všetci poslanci MsZ a obsadenie kopíruje presný záujem konkrétnych poslancov pracovať v týchto orgánoch. Konkrétne ide o nasledovných poslancov a odborných zamestnancov:

  • Správna rada: Ing. Radoslav Iždinský, Danica Baranovičová, Arpád Koszta, Lina Gregor, Mgr. Martin Podoba;

  • Dozorná rada: Mgr. Silvia Grúberová, Ing. Vladimír Buzalka, Bc. Alžbeta Orthová;

  • na základe diskusie informovala ďalej p. primátorka o ekonomickej stránke s uvedením, že plat riaditeľa a samotný rozpočet organizácie schvaľuje správna rada, pričom prvý riaditeľ bude vykonávať funkciu bez nároku na odmenu. Zároveň bolo aj preverené, či v prípade osoby prvého riaditeľa nedôjde ku konfliktu záujmov vzhľadom na jeho súčasnú pracovnú pozíciu, a keďže za to nebude poberať odmenu, môže funkciu riaditeľa vykonávať. Taktiež sa vyjadrila aj ekonómka, ktorá bude túto pracovnú činnosť pre organizáciu vykonávať bezodplatne do doby, kým organizácia nebude mať dostatočný príjem na krytie mzdových nákladov.

    

            Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. Členovia MR odporučili prijať uznesenia podľa predloženého návrhu.

    

            UZNESENIE MR 09.06.2020:

   I.

   A) MR BERIE NA VEDOMIE:  

   Návrh na založenie neziskovej organizácie mesta Handlová s názvom neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia to  v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby .

   B) MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ(4 ZA, 1 sa zdržal):

   Založenie neziskovej organizácie mesta Handlová s názvom neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia to  v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby .

   II.

   A) MR BERIE NA VEDOMIE: 

   Návrh Zakladacej listiny neziskovej organizácie, Handlovské lesy, n.o., ktorej súčasťou je návrh Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o, bez výhrad, v predloženom rozsahu s tým, že do MsZ sa preverí situácia a vyrieši prípad, keď Správna rada nezvolí novú správnu radu. 

   B) MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (4 ZA, 1 sa zdržal):

   Zakladaciu listina neziskovej organizácie, Handlovské lesy, n.o., ktorej súčasťou je Štatút neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o, bez výhrad, v predloženom rozsahu

   III.

   A) MR BERIE NA VEDOMIE:  

   Návrh na peňažný vklad mesta Handlová v prospech neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o., vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur)

   B) MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ(všetci ZA):  

   Peňažný vklad mesta Handlová v prospech neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o.,. vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur)

   IV.

   A) MR BERIE NA VEDOMIE:  

   Návrh na schválenie  prvých členov Správnej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. , v zmysle čl. IV bod 3 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. nasledovne:

    Správna rada v zložení :

  • Ing. Radoslav Iždinský, trvale bytom: Potočná 180/34, 972 51 Handlová

  • Danica Baranovičová, trvale bytom: SNP 61/13, 972 51 Handlová

  • Arpád Koszta, trvale bytom: Partizánska 163/35, 972 51 Handlová

  • Lina Gregor, trvale bytom: Stará cesta 2306/31, 972 51 Handlová

  • Mgr. Martin Podoba, trvale bytom: Ferka Nádaždyho 101/5, 972 51 Handlová

   B) MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ(všetci ZA):  

   V zmysle čl. IV bod 3 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. prvých členov Správnej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. nasledovne:

    Správna rada v zložení :

  • Ing. Radoslav Iždinský, trvale bytom: Potočná 180/34, 972 51 Handlová

  • Danica Baranovičová, trvale bytom: SNP 61/13, 972 51 Handlová

  • Arpád Koszta, trvale bytom: Partizánska 163/35, 972 51 Handlová

  • Lina Gregor, trvale bytom: Stará cesta 2306/31, 972 51 Handlová

  • Mgr. Martin Podoba, trvale bytom: Ferka Nádaždyho 101/5, 972 51 Handlová

   V.

   A) MR BERIE NA VEDOMIE:  

   Návrh na schválenie  prvých členov Dozornej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. , v zmysle čl. IV bod 3 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o.  nasledovne:

   Dozorná rada v zložení :

   1.  Mgr. Silvia Grúberová, trvale bytom: 29. augusta 80/28, 972 51 Handlová

   2.  Ing. Vladimír Buzalka, trvale bytom: Kremnická 587/2, 972 51 Handlová

   3.  Bc. Alžbeta Orthová, trvale bytom: Nová Lehota 39/39, 972 51 Handlová

   B) MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ(všetci ZA):  

   V zmysle čl. IV bod 3 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. prvých členov Dozornej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. nasledovne:

   Dozorná rada v zložení:

   1.  Mgr. Silvia Grúberová, trvale bytom: 29. augusta 80/28, 972 51 Handlová

   2.  Ing. Vladimír Buzalka, trvale bytom: Kremnická 587/2, 972 51 Handlová

   3.  Bc. Alžbeta Orthová, trvale bytom: Nová Lehota 39/39, 972 51 Handlová

   VI.

   A) MR BERIE NA VEDOMIE:  

   Návrh na schválenie prvého riaditeľa, ktorý bude vykonávať funkciu do zvolenia riaditeľa na základe výberového konania, v zmysle čl. IV b bod 6 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. , a to nasledovne:

   Riaditeľ :

   Mgr. Jozef Maďar, trvale bytom: Žiarska 884/37, 972 51 Handlová

   B) MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ(všetci ZA):  

   V zmysle čl. IV b bod 6 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. prvého riaditeľa neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o.,  ktorý bude vykonávať funkciu do zvolenia riaditeľa na základe výberového konania a to nasledovne:

   Riaditeľ :

   Mgr. Jozef Maďar, trvale bytom: Žiarska 884/37, 972 51 Handlová

    

 4. 4. Návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
  Zápisnica

  V tomto bode rokovania predložila vedúca sociálneho oddelenia návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane  Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb, ktorý je aktualizáciou platného VZN. Hlavným dôvodom sú nové cenníky SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. a Jazmín n.o., ktoré schválili na svojich zasadnutiach správne rady neziskových organizácii, ako svoju kompetenciu. Dodala, že zmeny sa netýkajú Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území                                        mesta Handlová, ktoré sú len neoddeliteľnou súčasťou VZN. Neprebehla v nich žiadna aktualizácia, resp. úprava. Sú v nich zapracované popisy jednotlivých druhov sociálnych služieb. Taktiež návrhom neprišlo k žiadnej úprave na strane sociálnych služieb poskytovaných mestom Handlová. Návrh bol prerokovaný Komisiou zdravotnou, sociálnou a ochrany verejného poriadku a Komisiou ekonomickou, správy majetku mesta a mestských projektov, pričom obe zobrali návrh na vedomie bez výhrad s odporučením jeho prerokovania v MR a v MsZ.

   

   

           Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili so stanoviskami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

           UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

           Návrh VZN  mesta  Handlová  č. 1/2020 o  úhrade   za  poskytovanie vybraných  druhov   sociálnych  služieb  na území  mesta  Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, predložený PhDr. Veronikou Cagáňovou, vedúcou sociálneho odd. MsÚ  Handlová, na vedomie bez výhrad

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:   

  VZN  mesta  Handlová  č. 1/2020 o  úhrade   za  poskytovanie vybraných  druhov   sociálnych služieb  na území  mesta  Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, v predloženom rozsahu.

 5. 5. Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Ivana Kovačiková, odborný zamestnanec Školského úradu
  Zápisnica

  Odborná zamestnankyňa školského úradu predložila na prerokovanie návrh na schválenie počtov prijímaných žiakov a počty tried v 1. a 0. ročníku základných škôl v školskom roku 2020/2021 v súlade s návrhmi riaditeliek základných škôl, ktoré vychádzajú z výsledkov zápisu na povinnú školskú dochádzku. Konkrétne bude ZŠ Mierové námestie prijímať 32 žiakov v dvoch triedach, ZŠ Morovnianska cesta 36 žiakov do 1. ročníka v dvoch triedach a 8 žiakov do 0. ročníka v jednej triede, ZŠ Školská prijme 50 žiakov v troch triedach. Všetky návrhy prerokovali Rady škôl bez výhrad ako aj Komisia vzdelávania práce s deťmi a mládežou s odporučením takto predložený návrh prerokovať v MR a v MsZ a schváliť.

   

           Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

           UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

           Výsledky zápisu na povinnú školskú dochádzku na školský rok 2020/21 a návrhy na počty prijímaných žiakov a tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2020/21 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, predložený Mgr. Ivanou Kováčikovou, odborným zamestnancom školského úradu, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):   

           Počty prijímaných žiakov a počty tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2020/21 v súlade s návrhmi riaditeliek základných škôl nasledovne:

  a)      ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 32, , počet tried  1.ročníka – 2;

  b)      ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 36, počet prijímaných žiakov do 0. ročníka – 8, počet tried  1.ročníka – 2, počet tried 0. ročníka - 1;

  c)      ZŠ Školská 526/53, Handlová – počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 50, počet tried  1.ročníka – 3.

 6. 6. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  Zástupca primátorky mesta predložil v zastúpení p. prednostu návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2020 s jeho organizačno-technickým zabezpečením. Uviedol, že návrh Plánu bol v termíne od 26.05.2020 do 02.06.2020 pripomienkovaný vedúcimi MsÚ, riaditeľmi, konateľmi mestských organizácií (bez pripomienok) a po zasadnutí MR bude zverejnený. Následne bude prerokovaný na júnovom MsZ dňa 25.06.2020. Dodal, že návrh programu bude dopĺňaný podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek mesta.

           V tejto súvislosti odznela zo strany zástupcu primátorky ale aj zo strany primátorky mesta určitá kritika k nedodržiavaniu plánovaných termínov odovzdávania materiálov predkladateľmi ako aj nevhodne naplánované termíny komisií, čím sa proces organizovania MR značne komplikuje. V tejto súvislosti bude s komisiami (zapisovatelia, predsedovia) zvolané pracovné stretnutie.

   

           Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

           UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na II. polrok 2020, predložený v zastúpení prednostu MsÚ Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):  

  Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na II. polrok 2020 v predloženom rozsahu.

 7. 7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  V rámci tohto bodu rokovania predložila hlavná kontrolórka mesta Plán kontrolnej a previerkovej činnosti na II. polrok 2020, ktorý je podľa jej vyjadrenia zostavený  z časového ako aj vecného hľadiska tak, aby v ňom bol priestor na podnety primátorky, poslaneckého zboru a iné závažné podnety podané hlavnej kontrolórke. Kontrolná činnosť bude v II. polroku zameraná na zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta Handlová, ako aj majetkom zvereným mestu Handlová do užívania, na príjmy a výdavky mesta Handlová, na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane VZN mesta Handlová, na dodržiavanie interných predpisov mesta Handlová a na plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku. Kontrolovanými subjektmi bude Mestský úrad Handlová, organizácie, v ktorých boli zistené nedostatky kontrolou v roku 2017 a neziskové organizácie.

   

           Všetci členovia MR sa stotožnili s predloženým návrhom a na základe odporučenia Ing. Jurkovičovej odporučili doplniť kontrolnú činnosť na II. polrok o kontrolu týkajúcu sa preverenia dodržiavania VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.  

   

           UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Plán kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020, predložený Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta Handlová, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):  

            Plán kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020, v predloženom rozsahu, so zapracovaním kontroly týkajúcej sa preverenia dodržiavania VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

   

 8. 8. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2019
  Predkladateľ: riaditelia neziskových organizácií
  Zápisnica

  V tomto bode rokovania boli členom MR v stručnosti predstavené riaditeľkami a riaditeľom správy o výsledkoch hospodárenia našich neziskových organizácií za rok 2019, ktoré schvaľujú správne rady organizácií. Všetky tri správy zobrala MR na vedomie bez výhrad s prijatím nasledovných uznesení:

 9. 8a. Asterion, n.o.
  Predkladateľ: Vladislav Horváth, riaditeľ
  Zápisnica

  UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

           Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Asterion, n. o. za rok 2019,  predloženú Vladislavom Horváthom, riaditeľom neziskovej organizácie, bez výhrad.

 10. 8b. Jazmín, n.o.
  Predkladateľ: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
  Zápisnica

   

  UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

            Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie jazmín, n. o. za rok 2019,  predloženú Mgr. Vierou Mrázovou, riaditeľkou neziskovej organizácie, bez výhrad.

 11. 8c. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
  Predkladateľ: PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka
  Zápisnica

  UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie SENOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. za rok 2019,  predloženú PhDr. Emíliou Nyitrayovou, riaditeľkou neziskovej organizácie, bez výhrad.

 12. 10. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2019
  Predkladateľ: Konatelia spoločností
  Zápisnica

  Konatelia našich dvoch mestských obchodných spoločností predložili v tomto bode rokovania správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2019, ktoré boli prerokované a schválené valnými zhromaždeniami a dozornou radou spoločností. Konateľ spoločnosti HATER, s. r. o. doplnil správu o prezentáciu týkajúcu sa prijatých zmien v činnosti spoločnosti od jeho nástupu do funkcie konateľa, ale aj nových návrhov na zlepšenie a zefektívnenie činnosti. Obe správy zobrala MR na vedomie bez výhrad s prijatím nasledovných uznesení:

 13. 10a. HATER Handlová, s.r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Vladimír Borák, konateľ
  Zápisnica

  UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

           Správu o výsledkoch hospodárenia mestskej obchodnej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ         spol. s r. o. za rok 2019,  predloženú Mgr. Vladimírom Borákom konateľom spoločnosti, bez výhrad.

 14. 10b. MsBP Handlová, s.r.o.
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ
  Zápisnica

  UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

           Správu o výsledkoch hospodárenia mestskej obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová, s. r. o. za rok 2019,  predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom spoločnosti, bez výhrad.

 15. 11. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady za obdobie od 02/2020
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady
  Zápisnica

   

  Konateľ MsBP Handlová, s. r. o. predložil prítomným z pozície predsedu Bytovej rady informatívnu správu o jej činnosti a informatívnu správu o prideľovaní bytov v DOS za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020. Správy zobrala MR na vedomie bez výhrad s prijatím nasledovných uznesení:

   

           UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  A/     Informatívnu správu o činnosti Bytovej rady v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta Handlová, bez výhrad.

  B/     Informatívnu správu o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta Handlová, bez výhrad.

 16. 12. Rôzne
 17. 12a. Informácia o zmene členstva v Komisii ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  A/      Informácia o zmene členstva v Komisii ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov

            Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta

   

            V rámci tohto bodu rokovania informovali zástupca primátorky mestaprimátorka mesta o avizovaných vzdaniach sa členstiev v stálych komisiách MsZ, ktoré budú ešte len oficiálne doručené na MsÚ a prerokované na júnovom MsZ. Informácie zobrala MR na vedomie bez výhrad s prijatím nasledovných uznesení:

   

           UZNESENIE MR 09.06.2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

           Informáciu o vzdaní sa členstva Mgr. Celestína Černáka v Komisii  ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov, ktoré oznámil predsedovi komisie e-mailom dňa 02.06.2020, predloženú Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad.  

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

           Informáciu o vzdaní sa členstva p. Roberta Burgana v Komisii  kultúry a cestovného ruchu, ktoré oznámil predsedovi komisie e-mailom, predloženú Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad.  

 18. 13. Diskusia
  Zápisnica

  V rámci diskusie sa JUDr. Stopka zaujímal o aktuálny stav Plavárne a obchodného centra na MC, na čo reagovala primátorka mesta uvedením, že podľa posledných informácií od p. Karu sa s kolaudáciou počíta v mesiacoch október/november 2020. Podrobne bude o stave informovať na MsZ vedúci odd. výstavby MsÚ, ktorý sa pravidelne zúčastňuje kontrolných dní. Zároveň primátorka mesta informovala o dohode na odklade troch splátok spoločnosti B.T.I. s. r. o., ktorá je podpísaná a umožnila mestu odklad splátok za mesiace máj, jún a júl 2020 až na mesiac august 2020. Mesačná splátka (koncesná) je vo výške 28800,- Eur. Vo veci problematiky výstavby nákupného centra na MC informovala, že investorovi (Immobilien Management) bola mestom Handlová zaslaná dohoda o zmiery, no existuje reálne hrozba, že ju odmietne podpísať. Vyvolané bude ďalšie rokovanie s investorom. 

 19. 14. Záver
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovala naplnenie všetkých bodov programu. Keďže zo strany prítomných neodzneli žiadne ďalšie pripomienky, či diskusné príspevky, s poďakovaním za účasť vyhlásila dnešné trináste zasadnutie MR pre volebné obdobie 2018 – 2022 za skončené. 

   

   

Prítomní
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
Ospravedlnení
 • Ing. Blažej Litva
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel činnosti MsÚ
 3. 3. Návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o. , poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta JUDr. Barbora Kútna, právne oddelenie
 4. 4. Návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
 5. 5. Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Ivana Kovačiková, odborný zamestnanec Školského úradu
 6. 6. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 7. 7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 8. 8. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2019
  Predkladateľ: riaditelia neziskových organizácií
 9. 8a. Asterion, n.o.
  Predkladateľ: Vladislav Horváth, riaditeľ
 10. 8b. Jazmín, n.o.
  Predkladateľ: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
 11. 9.
 12. 9a. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
  Predkladateľ: PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka
 13. 10. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2019
  Predkladateľ: Konatelia spoločností
 14. 10a. HATER Handlová, s.r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Vladimír Borák, konateľ
 15. 10b. MsBP Handlová, s.r.o.
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ
 16. 11. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady za obdobie od 02/2020
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady
 17. 12. Rôzne
 18. 12a. Informácia o zmene členstva v Komisii ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 19. 13. Diskusia
 20. 14. Záver