Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2020 o 15:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
 • Ing. Tomáš Ziegler
Ospravedlnení
 • Matej Gomolčák
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 15.05.2020 15:08
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ivan Bútora , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 14 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Anna Dojčánová , Viera Satinská
Hlasovanie č. 2: 15.05.2020 15:10
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ivan Bútora , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 3: 15.05.2020 15:12
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ivan Bútora , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 15.05.2020 15:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ivan Bútora , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 15.05.2020 15:38
1. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 15.05.2020 15:45
2. Návrh na udelenie čestného občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa