Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – Zasadnutie 02.06.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Zápisnica

  Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ján Spevár, M.A., ktorý privítal členov komisie a prizvaných hostí. Konštatoval, že je prítomných 9 členov komisie z celkového počtu 12 a 3 členovia sa ospravedlnili, t.j. komisia je uznášania schopná. Členom komisie predložil program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený. Súčasne prítomných informoval, že o 16:30 hod. zasadnutie komisie opustí s ospravedlnením a poveril pána Ing. Buzalku, podpredsedu komisie, aby ho v jeho neprítomnosti zastúpil. Následne pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
  Zápisnica

  Nakladanie s majetkom mesta

  Materiál predložila Ing. Simona Mihalusová, referent oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, ktorá prítomných oboznámila s jednotlivými žiadosťami.

 3. 2a. Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 45
  Dôvodová správa

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2. Žiadatelia užívajú predmetné nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania, dvornej časti a priľahlej záhrady.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Dolnom konci vedľa štátnej cesty.

  Kúpna cena predávaných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 16 845,63 €, z toho:

  • Stavba = 6 070,83 €
  • Pozemky = 10 774,80 €.

  Pani Masaryková zároveň požiadala o možnosť úhrady kúpnej ceny na splátky po dobu 3 rokov, t.j. na dobu platnosti kúpnej zmluvy.

  Žiadame komisiu o zaujatie stanoviska k predaju, výške kúpnej ceny a predaju nehnuteľností na splátky.

  Zápisnica

  Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 45

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2. Žiadatelia užívajú predmetné nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania, dvornej časti a priľahlej záhrady.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Dolnom konci vedľa štátnej cesty.

  Kúpna cena predávaných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 16 845,63 €, z toho:

  • Stavba = 6 070,83 €
  • Pozemky = 10 774,80 €.

  Pani Masaryková zároveň požiadala o možnosť úhrady kúpnej ceny na splátky po dobu 3 rokov, t.j. na dobu platnosti kúpnej zmluvy.

  Žiadame komisiu o zaujatie stanoviska k predaju, výške kúpnej ceny a predaju nehnuteľností na splátky.

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia odporúča predaj nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 postavená
  na pozemkoch parcela C-KN č. 1589/1 a C-KN č. 1589/2 a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN
  č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom s možnosťou jej úhrady pravidelnými mesačnými splátkami po dobu 3 rokov.

  Hlasovanie za predaj na splátky:        za : 9               proti : 0            zdržal sa : 0

  Komisia žiada do zasadnutia MsZ doplniť právne stanovisko k spôsobu odpredaja nepotrebného majetku,

 4. 2b. Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2. Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej garáže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy na zasadnutí 27.04.2020 po prerokovaní predloženej žiadosti  o d r o č i l a  tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu k rezerve výstavby garáží v danej lokalite, ktorá bola spracovaná Ing. arch. Patrikom Juríčkom.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :    za:   9     proti:   0     zdržal sa:   0

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí 04.05.2020 stiahla tento bod z rokovania z dôvodu doplnenia informácie k rezerve výstavby garáží v danej lokalite spracovanej Ing. arch., P. Juríčekom a bude sa žiadosťou zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie 02.06.2020.

  Hlasovanie za stiahnutie bodu :         za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

  Po prešetrení sme zistili, že plánovaná rezerva garáží v tejto lokalite bola v počte 5 kusov a uvedený počet garáží už bol zrealizovaný.

  Zápisnica

  Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej garáže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy na zasadnutí 27.04.2020 po prerokovaní predloženej žiadosti odročila tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020,
  z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu k rezerve výstavby garáží v danej lokalite, ktorá bola spracovaná Ing. arch. Patrikom Juríčkom.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti:          za :  9               proti : 0             zdržal sa : 0

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí 04.05.2020 stiahla tento bod z rokovania z dôvodu doplnenia informácie k rezerve výstavby garáží v danej lokalite spracovanej Ing. arch., P. Juríčekom a bude sa žiadosťou zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie 02.06.2020.

  Hlasovanie za stiahnutie bodu:              za : 10              proti : 0             zdržal sa : 0

  Po prešetrení sme zistili, že plánovaná rezerva garáží v tejto lokalite bola v počte 5 kusov a uvedený počet garáží už bol zrealizovaný.

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia neodporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2 za účelom výstavby mutovanej garáže.

  Hlasovanie za predaj:                          za : 0               proti : 9            zdržal sa : 0

   

 5. 2c. Stanislav Pavlák, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska č. 44
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu legalizácie stavby hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

  Právny stav : parcela E-KN č. 9-1713 – ostatná plocha o výmere 2444 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Zápisnica

  Stanislav Pavlák, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska č. 44

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast
  o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu legalizácie stavby hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

  Právny stav : parcela E-KN č. 9-1713 – ostatná plocha o výmere 2444 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj:                          za : 9               proti : 0            zdržal sa : 0

 6. 2d. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota)
  Dôvodová správa

  V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

  Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €).

  V popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosferickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

  Žiadame komisiu o zaujatie stanoviska je predaju prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odročila tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :    za:   8     proti:   0     zdržal sa:   2

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :              za : 6                proti : 4             zdržal sa : 0

  Stanovisko MR – 12.05.2020 :

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Návrh na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA (všetci ZA): 

  Na základe odporučenia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy stiahnuť tento bod z rokovania a opätovne ho prerokovať až po predložení stanoviska Komisie výstavby, ktorá sa k predmetnému bodu vyjadrí až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Na základe stanoviska komisie výstavby a MR predkladáme na prerokovanie materiál doplnený p. primátorkou o koncept zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov Novej Lehoty :

  Zámerom mesta Handlová je financie získané prípadným odpredajom budovy Domu kultúry v Novej Lehote, použiť na postupnú rekonštrukciu budovy bývalej fary v Novej Lehote, ktorú mesto Handlová získalo do vlastníctva zámenou pozemkov so spoločnosťou Males s.r.o. v roku 2019. Cieľom je vybudovať z bývalej fary dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj ako miesto stretávania sa obyvateľov, miesto pre komunitné aktivity a portfólio rôznych verejne-prospešných služieb. Budova spoločne s rozľahlým areálom bývalého sadu má potenciál stať sa komunitným miestom, ako aj miestom podporujúcim cestovný ruch. Okrem týchto finančných zdrojov by sme sa radi uchádzali aj o prípadné verejné alebo európske zdroje na rekonštrukciu budovy a zveľadenie priľahlého areálu.

  Zápisnica

  Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota)

  Dôvodová správa :

  V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

  Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €).

  V popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosferickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

  Žiadame komisiu o zaujatie stanoviska je predaju prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odročila tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti:          za : 8                 proti : 0             zdržal sa : 2

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj:                            za : 6                proti : 4             zdržal sa : 0

  Stanovisko MR – 12.05.2020 :

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Návrh na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA (všetci ZA): 

  Na základe odporučenia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy stiahnuť tento bod z rokovania a opätovne ho prerokovať až po predložení stanoviska Komisie výstavby, ktorá sa k predmetnému bodu vyjadrí až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Na základe stanoviska komisie výstavby a MR predkladáme na prerokovanie materiál doplnený p. primátorkou o koncept zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov Novej Lehoty :

  Zámerom mesta Handlová je financie získané prípadným odpredajom budovy Domu kultúry v Novej Lehote, použiť na postupnú rekonštrukciu budovy bývalej fary v Novej Lehote, ktorú mesto Handlová získalo do vlastníctva zámenou pozemkov so spoločnosťou Males s.r.o. v roku 2019. Cieľom je vybudovať z bývalej fary dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj ako miesto stretávania sa obyvateľov, miesto pre komunitné aktivity a portfólio rôznych verejne-prospešných služieb. Budova spoločne s rozľahlým areálom bývalého sadu má potenciál stať sa komunitným miestom, ako aj miestom podporujúcim cestovný ruch. Okrem týchto finančných zdrojov by sme sa radi uchádzali aj o prípadné verejné alebo európske zdroje na rekonštrukciu budovy a zveľadenie priľahlého areálu.

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj formou OVS:     za : 7                proti : 2           zdržal sa : 0

 7. 2e. Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16 Pavel Matiaško a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 52
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.

  Pozemky parcela C-KN č. 32 a parcela C-KN č. 33 užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od augusta 2015 s nájomným vo výške 7,85 €/rok. Predtým mal na ne uzavretú nájomnú zmluvu otec žiadateľa  Bernard Vater od roku 1995. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že to bola krovinatá zarastená pôda, ktorú vyčistili a zistili, že sú tam základy starého domu. Nakoľko umiestnenie RD v ich vlastníctve neumožňuje mať vlastnú pivnicu (blízkosť potoka a jeho spodné vody), vybudovali si so súhlasom mesta pivnicu na žiadaných pozemkoch v roku 1981. Uviedol tiež, že by v budúcnosti chcel odkúpiť zvyšnú časť parcely C-KN č. 32.

  Na časti pozemku parcela C-KN č. 272/1 sa nachádza kamenný múr, ktorý rozdeľuje vlastníkov dvoch susedných nehnuteľností a na časti pozemku parcela C-KN č. 493/1 sa nachádza murovaná garáž, ktorú má žiadateľ záujem legalizovať.

  O kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013 s nájomným vo výške 14,00 €/rok. V žiadosti uviedli, že o pozemok majú záujem za účelom scelenia pozemku v ich vlastníctve a zachovania kamenného múru, ktorý sa na ňom nachádza.

  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Handlovej časť Nová Lehota oproti cintorínu.

  Právny stav : parcela E-KN č. 2573 – trvalý trávny porast o výmere 1450 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 226 – zastavaná plocha o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 174/1 – trvalý trávny porast o výmere 747 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 222 –zastavaná plocha o výmere 266 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 223 – trvalý trávny porast o výmere 1219 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti  o d r o č i l a  tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu na kúpu pozemku v k. ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 m2  v rozsahu výmery 9 m2, nakoľko na predmetnú parcelu je uzavretá nájomná zmluva s p. Matiaškom a nájomca plánuje požiadať o kúpu pozemku.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

  Komisia výstavby na zasadnutí dňa 25.05.2020 odporučila predaj pozemkov parcela C-KN č. 33 a C-KN č. 32 v prospech p. Vatera. Vo veci predaja pozemku, na ktorom je postavený kamenný múr, odročili žiadosť z dôvodu oslovenia oboch záujemcov za účelom dosiahnutia dohody.

  Na základe stanoviska komisie sme oslovili Matiaškovcov a oni sa vyjadrili, že sťahujú svoju žiadosť o kúpu pozemku pod kamenným múrom a nemajú námietky voči jeho predaju p. Vaterovi.

  Zápisnica

  Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16

  Pavel Matiaško a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 52

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.

  Pozemky parcela C-KN č. 32 a parcela C-KN č. 33 užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od augusta 2015 s nájomným vo výške 7,85 €/rok. Predtým mal na ne uzavretú nájomnú zmluvu otec žiadateľa  Bernard Vater od roku 1995. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že to bola krovinatá zarastená pôda, ktorú vyčistili a zistili, že sú tam základy starého domu. Nakoľko umiestnenie RD v ich vlastníctve neumožňuje mať vlastnú pivnicu (blízkosť potoka a jeho spodné vody), vybudovali si so súhlasom mesta pivnicu na žiadaných pozemkoch v roku 1981. Uviedol tiež, že by v budúcnosti chcel odkúpiť zvyšnú časť parcely C-KN č. 32.

  Na časti pozemku parcela C-KN č. 272/1 sa nachádza kamenný múr, ktorý rozdeľuje vlastníkov dvoch susedných nehnuteľností a na časti pozemku parcela C-KN č. 493/1 sa nachádza murovaná garáž, ktorú má žiadateľ záujem legalizovať.

  O kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013 s nájomným vo výške 14,00 €/rok. V žiadosti uviedli, že o pozemok majú záujem za účelom scelenia pozemku v ich vlastníctve a zachovania kamenného múru, ktorý sa na ňom nachádza.

  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Handlovej časť Nová Lehota oproti cintorínu.

  Právny stav : parcela E-KN č. 2573 – trvalý trávny porast o výmere 1450 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 226 – zastavaná plocha o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 174/1 – trvalý trávny porast o výmere 747 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 222 –zastavaná plocha o výmere 266 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 223 – trvalý trávny porast o výmere 1219 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti  o d r o č i l a  tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu na kúpu pozemku v k. ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 m2  v rozsahu výmery 9 m2, nakoľko na predmetnú parcelu je uzavretá nájomná zmluva s p. Matiaškom a nájomca plánuje požiadať o kúpu pozemku.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :         za:   10             proti:   0            zdržal sa:   0

  Komisia výstavby na zasadnutí dňa 25.05.2020 odporučila predaj pozemkov parcela C-KN č. 33 a C-KN č. 32 v prospech p. Vatera. Vo veci predaja pozemku, na ktorom je postavený kamenný múr, odročili žiadosť z dôvodu oslovenia oboch záujemcov za účelom dosiahnutia dohody.

  Na základe stanoviska komisie sme oslovili Matiaškovcov a oni sa vyjadrili, že sťahujú svoju žiadosť o kúpu pozemku pod kamenným múrom a nemajú námietky voči jeho predaju p. Vaterovi.

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia odporúča predaj pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2 v prospech Miloš Vater a manželka Petra za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj:                          za : 9               proti : 0            zdržal sa : 0

  Komisia odporúča predaj pozemky v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery cca 130 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 m2 v rozsahu výmery cca 76 m2 a parcela C-KN č. 34/1 – ostatná plocha o výmere 47 m2 v prospech Pavel Matiaško a manželka Helena za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj:                          za : 9               proti : 0            zdržal sa : 0

 8. 2f. Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2.

  Žiadateľ má na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu od 27.06.2019 s nájomným vo výške 20,48 €/rok s využitím na účel pastvy pre kone. O jeho kúpu má záujem za účelom výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky. Žiadateľ uviedol, že zvyšnú časť pozemku má záujem naďalej užívať na základe nájomnej zmluvy a v budúcnosti odkúpiť.

  Na žiadaný pozemok nie je vybudovaný prístup cez mestské pozemky, žiadateľ využíva prístup cez vlastníka susedných pozemkov.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1903/1 – záhrada o výmere 1728 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy na zasadnutí 27.04.2020 po prerokovaní predloženej žiadosti   odporučila   predaj časti pozemku s priradeným o časť pozemku parcely C-KN č. 2975/1 v rozsahu výmery o 500 m formou Obchodnej verejnej súťaže.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   9     proti:   0     zdržal sa:   0  

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí 04.05.2020 stiahla predmetný bod z rokovania za účelom jeho doplnenia o stanovisko p. Stoličného, či má záujem o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 v k.ú. Handlová aj v rozsahu cca 1000 m2 a stanoviska vedenia mesta k predaju takýchto pozemkov.

  Hlasovanie za odročenie :                  za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky :

                               rok 2017                         rok 2018                     rok 2019                     rok 2020

  Handlová         10,36–19,09 €/m2         7,41–19,39 €/m2           8,48-17,84 €/m2                 30,45 €/m2

  Horný koniec   4,83–10,63 €/m2                       4,83 €/m2                                                  10,62–12,02 €/m2

  Dolný koniec               7,43 €/m2                                             6,81-10,22 €/m2               

  Nová Lehota    3,33–4,73 €/m2             3,90–10,94 €/m2               7,00-10,91 €/m2         9,09-15,50 €/m2

  Zápisnica

  Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2.

  Žiadateľ má na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu od 27.06.2019 s nájomným vo výške 20,48 €/rok s využitím na účel pastvy pre kone. O jeho kúpu má záujem za účelom výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky. Žiadateľ uviedol, že zvyšnú časť pozemku má záujem naďalej užívať na základe nájomnej zmluvy a v budúcnosti odkúpiť.

  Na žiadaný pozemok nie je vybudovaný prístup cez mestské pozemky, žiadateľ využíva prístup cez vlastníka susedných pozemkov.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1903/1 – záhrada o výmere 1728 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy na zasadnutí 27.04.2020 po prerokovaní predloženej žiadosti   odporučila   predaj časti pozemku s priradeným o časť pozemku parcely C-KN č. 2975/1 v rozsahu výmery o 500 m formou Obchodnej verejnej súťaže.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :                za:   9               proti:   0            zdržal sa:   0  

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí 04.05.2020 stiahla predmetný bod z rokovania za účelom jeho doplnenia o stanovisko p. Stoličného, či má záujem o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 v k.ú. Handlová aj v rozsahu cca 1000 m2 a stanoviska vedenia mesta k predaju takýchto pozemkov.

  Hlasovanie za odročenie :                         za : 10                     proti : 0             zdržal sa : 0

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 1000 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o. majetku obcí v z.n.p. priamym predajom s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj formou priameho predaja :       za : 9                proti : 0           zdržal sa : 0

  O 16:30 hod. sa predseda komisie prítomným ospravedlnil a požiadal pána Ing. Buzalku, podpredsedu Komisie ekonomickej, aby sa ujal vedenia rokovania komisie.

 9. 3. Návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  Návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia

  Materiál predložil pán Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, ktorý prítomných oboznámil s návrh
  na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia, so Štatútom neziskovej organizácie a Zakladacou listinou. Informoval, že zámerom založenia neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o. je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, poskytovať služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zveľaďovať a zhodnocovať majetok mesta
  a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Zvolená forma neziskovej organizácie má niekoľko výhod: riadi sa princípom verejnoprospešnosti rovnako ako samospráva, prijíma dary a granty, má neziskový princíp a celá činnosť, hospodárenie, nakladanie s majetkom podliehalo viacstupňovému riadeniu a kontrole, t.j. okrem svojich orgánov - správna rada, riaditeľ, dozorná rada, sú to aj mestské zastupiteľstvo
  a kontrolór mesta. Založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o. bude mať dopad na rozpočet mesta vo výške peňažného vkladu mesta v hodnote 500,00 EUR. Právo rozhodnúť o založení neziskovej organizácie má mestské zastupiteľstvo, ktoré o tom rozhodne uznesením a zároveň aj rozhodne o schválení zástupcov obce do orgánov takejto neziskovej organizácie.

  Následne členovia komisie diskutovali o predloženom návrhu. Vyjadrili svoj súhlas s myšlienkou založiť neziskovú organizáciu Handlovské lesy, n. o., ktorá bude poskytovať všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia. Pán Ing. Buzalka sa informoval, na formu prevodu vlastníctva lesa na neziskovú organizáciu. Pán Mgr. Maďar uviedol, že nezisková organizácia bude spravovať lesné pozemky vo vlastníctve mesta na základe nájomnej zmluvy. Pán Ing. Buzalka poukázal na to, že podľa predloženého Štatútu môže správna rada rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou alebo nadáciou. Pán Ing. Iždinský argumentoval, že na uvedené má správna rada kompetencie zo zákona. Následne pán Ing. Buzalka vzniesol pripomienku k článku IV Štatútu neziskovej organizácie,
  odst. IV. 1. a. Správna rada, bodom 12., 13., 14. a 15. Navrhol uvedené body zo Štatútu neziskovej organizácie vypustiť z dôvodu, že Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby tieto body ustanovuje pre neziskové organizácie, ktoré hospodária s tzv. prioritným majetkom a pri rozhodovaní
  o prioritnom majetku.

  Súčasne vzniesol pripomienku k článku IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. b. Riaditeľ, bodu č. 7., podľa ktorého je riaditeľ na nové funkčné obdobie volený na základe uznesenia MsZ Handlovej a následne opätovne volený správnou radou neziskovej organizácie. Zastáva názor, že voľba  riaditeľa by sa mala ponechať vo výlučnej kompetencii správnej rady ako orgánu, ktorého prví členovia sú priamo volení mestským zastupiteľstvom a kandidáti na členov správnej rady pre ďalšie funkčné obdobie sú nominovaní opäť rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Členovia komisie diskutovali aj o výške peňažného vkladu mesta pri založení neziskovej organizácie. Vedúci ekonomické odd. MsÚ pán Ing. Mendel informoval, že bude potrebné vytvoriť v rozpočte novú rozpočtovú položku už pri prvom vklade. Pán Ing. Buzalka vzniesol požiadavku
  na spracovanie a predloženie prvotného rozpočtu neziskovej organizácie.

  Členovia komisie vzali na vedomie preložený návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy,
  n. o., s pripomienkami.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom
  primátorky mesta, s pripomienkami k článku IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. a. Správna rada, bodu 12., bodu 13., bodu 14., bodu 15. a k článku IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. b. Riaditeľ, bodu č. 7.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  ODPORÚČA:

  - preformulovať znenie článku IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. a. Správna rada a body 12., 13., 14. a 15. vypustiť vzhľadom na to, že zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby tieto body ustanovuje pre neziskové organizácie, ktoré hospodária s tzv.
  prioritným majetkom a pri rozhodovaní o prioritnom majetku.

  - preformulovať znenie článku IV Štatútu neziskovej organizácie, odst. IV. 1. b. Riaditeľ, bod č. 7 tak, že
  sa voľba riaditeľa ponechá vo výlučnej kompetencii správnej rady ako orgánu, ktorého prví členovia sú priamo volení mestským zastupiteľstvom a kandidáti na členov správnej rady pre ďalšie funkčné obdobie sú
  nominovaní opäť rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Skutočnosť, že kandidát na riaditeľa by mal prejsť výberovým konaním by mala vyplývať z etických princípov transparentnosti a rovnosti šancí platných pre všetky organizácie a orgány mesta.

 10. 4. Návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
  Zápisnica

  Návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová

  Návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová predložila pani PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ. Uviedla, že v zmysle platnej legislatívy je povinnosťou verejných poskytovateľov sociálnych služieb (mestom zriadených neziskových organizácií) zverejniť cenníky svojich služieb, vrátane spôsobu určenia úhrady, vo všeobecne záväznom nariadení mesta (VZN). Mesto Handlová má spracované VZN o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová pod číslom 2/2018. Nové schválené návrhy cenníkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. a Jazmín n.o. si vyžadujú aktualizáciu platného VZN. Nakoľko sa jedná o veľmi rozsiahly materiál, tak pre prehľadnosť a orientáciu sa v problematike, je efektívnejšie nevypracovať dodatok k platnému VZN, ale návrh nového VZN. Zmeny a úpravy cenníkov schválili na svojich zasadnutiach správne rady neziskových organizácii, ako svoju kompetenciu. Zmeny sa netýkajú Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou VZN. Novým návrhom VZN sa ruší pôvodné VZN 2/2018. Neprišlo v ňom k žiadnej úprave na strane sociálnych služieb poskytovaných mestom Handlová a všetky schválené znenia pôvodného VZN sú zachované, t.j. základné sociálne poradenstvo, terénna sociálna služba krízovej intervencie, komunitné centrum, opatrovateľská služba, odľahčovacia služba, denné centrum, požičiavanie pomôcok. V prílohe č. 2 je doplnený údaj – rodné číslo žiadateľa – nakoľko v novele zákona o sociálnych službách je tento údaj nevyhnutný pre zadávanie informácii do centrálneho informačného systémy MPSVaR SR, ktorý je v príprave. V § 8 SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. je zapracovaný kompletne upravený a doplnený cenník a spôsob úhrady za poskytnutú sociálnu službu. V § 9 Jazmín n. o. je tiež upravený cenník a spôsoby úhrady za poskytnutú sociálnu službu.

  Členovia komisie k návrhu VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb
  na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová
  nevzniesli žiadne pripomienky a jednomyseľne ho zobrali na vedomie.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh VZN mesta Handlová č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb
  na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, predložený PhDr. Veronikou Cagáňovou, vedúcou sociálneho odd. MsÚ Handlová, bez výhrad.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:

  Návrh VZN mesta Handlová č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb
  na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, predložený PhDr. Veronikou Cagáňovou, vedúcou sociálneho odd. MsÚ Handlová.

 11. 5. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2019
  Predkladateľ: Riaditelia neziskových organizácií
  Zápisnica

  Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2019:

 12. 5a. Asterion, n. o.
  Predkladateľ: Vladislav Horváth, riaditeľ
  Zápisnica

  Asterion, n. o.

  Pán Vladislav Horváth, riaditeľ Asterion, n. o. prítomných oboznámil s hospodárením neziskovej organizácii v roku 2019. Obsadenosť priestorov Podnikateľského inkubátora predstavovala k 31.12.2019 98,67%, voľných zostalo 13,5 m2 priestoru. Chod Podnikateľského inkubátora bol v roku 2019 zabezpečovaný z príjmov z hlavnej činnosti ako je nájom a príjmy za služby vyplývajúce so štatútu organizácie, ktorých výška dosiahla 58 026,20 EUR a z príjmov z vedľajšej činnosti, t.j. služieb poskytovaných na základe živnostenského oprávnenia, ktorých výška bola 14 846,80 EUR. Celkové príjmy z hlavnej a vedľajšej činnosti činili
  72 873,00 EUR a celkové náklady sumu 70 309,26 EUR. Za rok 2019 dosiahla nezisková organizácia kladný výsledok hospodárenia, t.j. zisk vo výške 2 563,74 EUR. Výsledky hospodárenia boli prejednané Správnou a Dozornou radou neziskovej organizácie. 

  Následne pán Horvath odpovedal na otázky členov komisie týkajúce sa hodnoty nájmu. Uviedol, že nezisková organizácia je založená na pomoc rozvoja malého a stredného podnikania, predovšetkým situovaného
  do podnikateľského inkubátora, ktorá zmluvou o nájme tohto objektu začala od 1. januára 2007 oficiálne
  spravovať podnikateľský inkubátor. Od 01.01.2009 prešla správa Podnikateľského inkubátora na neziskovú organizáciu na základe mandátnej zmluvy. Po skončení dotácií zo strany mesta a agentúry NADSME
  sa hlavným zdrojom príjmov organizácie stali výnosy z prenájmov a výnosy z vedľajšej činnosti. Od roku 2015 bol na vrchné poschodie presunutý ÚPSVaR. Pre začínajúcich podnikateľov je určená stredná časť budovy, kde je poskytovaný nižší nájom. Súčasne doplnil, že nájomcovia žiadajú úľavu na nájme v súvislosti
  s koronakrízou, avšak usmernenia k výkladu zákona zatiaľ nie sú.

  Členovia komisie jednomyseľne vzali na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 neziskovej organizácie Asterion, n. o.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 neziskovej organizácie Asterion, n. o., predloženú
  Vladislavom Horváthom, riaditeľom neziskovej organizácie, bez výhrad.

 13. 5b. Jazmín, n. o.
  Predkladateľ: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
  Zápisnica

  Jazmín, n. o.

  Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 organizácie Jazmín, n. o., predložila pani Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka neziskovej organizácie. Informovala, že kapacita neziskovej organizácie stanovená RÚVZ
  45 klientov, ktorej časť je určená pre jednotlivcov a časť pre rodiny s deťmi, bola v roku 2019 plne obsadená.   Chránená dielňa zriadená od roku 2010, zamestnávala 5 zdravotne postihnutých občanov na vrátnici,
  2 zdravotne postihnutých občanov v prevádzke a administratíve a 1 asistenta ZŤP zamestnanca. V zimnom období poskytovala nezisková organizácia nízkoprahovú nocľaháreň. Mestu Handlová bola v zmysle zmluvy s MPSVaR SR na rok 2019 zazmluvnená účelová dotácia na sociálne služby neziskovej organizácie Jazmín v celkovej výške 81 000,00 EUR, ktorá bola vyplácaná Mestu Handlová štvrťročne po zúčtovaní príspevku
  za predchádzajúci štvrťrok. Následne na základe uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Handlová a Jazmín n. o. bola mesačne vyplácaná alikvotná časť tohto príspevku. Nezisková organizácia požiadala Mesto Handlová
  o dofinancovanie prevádzkových nákladov vo výške 6 000,00 EUR na vodné, stočné a zrážkovú vodu.
  V príjmových položkách rozpočtovali príspevky klientov za poskytnuté sociálne služby v zmysle VZN 2/2018 a príspevky ÚPSVaR na prevádzku chránenej dielne, na asistenta zdravotne postihnutého zamestnanca. Hospodársky výsledok za rok 2019 vo výške 3 765,36 EUR sa odvíjal od nevyhnutných nákladov a najmä
  od získaných finančných prostriedkov z dotácie na prevádzku, úhrad klientov a prostredníctvom realizácie projektov cez ÚPSVaR.

   

   

  Pani riaditeľka doplnila, že v spolupráci s oddelením regionálneho rozvoja MsÚ bol podaný projekt na výmenu strechy na budove Jazmín n. o. na ulici F. Nádaždyho 4. Avšak MPSVaR vzhľadom na pandémiu Covid-19 zrušilo schvaľovanie projektov. V tomto období sa bude nezisková organizácia uchádzať o dotáciu na riešenie zvýšených výdavkov na opatrenia súvisiace s predchádzaním ochorenia Covid-19.

  Pán Ing. Buzalka sa informoval, či už nezisková organizácia obdržala 2% z daní. Pani Mgr. Mrázová uviedla, že zatiaľ nie, pretože sa termíny v súvislosti s aktuálnou situáciou posunuli.

  Členovia komisie jednomyseľne vzali na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 neziskovej organizácie Jazmín, n. o.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 neziskovej organizácie Jazmín, n. o., predloženú Mgr. Vierou Mrázovou, riaditeľkou neziskovej organizácie, bez výhrad.

 14. 5c. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
  Predkladateľ: PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka
  Zápisnica

  SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.

  Riaditeľka SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., pani PhDr. Emília Nyitrayová podala prítomným informácie o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie za rok 2019. Uviedla, že účtovná závierka neziskovej
  účtovnej jednotky bola overená audítorom a schválená jej Správnou radou na zasadnutí dňa 11.03.2020. Schválený rozpočet na rok 2019 v časti nákladov a výnosov bol vyrovnaný vo výške 981 566,00 EUR.
  V priebehu roka bola urobená zmena rozpočtu z dôvodu následného vyhodnotenia čerpania jednotlivých
  položiek rozpočtu. Nezisková organizácia je v zmysle platnej legislatívy povinná sledovať ekonomicky
  oprávnené náklady, t.j. skutočné náklady, ktoré jej vznikli za poskytovanie odborných a obslužných činností prijímateľom sociálnej služby a skutočné úhrady za sociálnu službu získané od prijímateľov v roku 2019.
  Finančný príspevok z MPSVaR v sume 517 056,00 EUR, o ktorý nezisková organizácia žiadala bol účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov neziskovej organizácie. Na prepravnú službu a jedáleň nevzniká nárok na finančný príspevok. V roku  2019 sa finančný príspevok vyplácal štvrťročne a podmienkou jeho vyplatenia na každý nasledujúci štvrťrok bolo vrátenie pomernej časti finančných
  prostriedkov za neobsadené miesta v danom štvrťroku z dôvodu pobytu klienta v zdravotníckom  zariadení. Suma poskytnutého finančného príspevku z MPSVaR prostredníctvom Mesta Handlová (ako zriaďovateľa) podľa skutočne obsadených miest klientmi bola v roku 2019 čerpaná vo výške 501 654,30 EUR, čo predstavuje 97,02% schválenej dotácie na rok. Celkové výnosy za poskytnutú sociálnu službu, vrátane podporných služieb a stravovania zamestnancov dosiahli za rok 2019 výšku 455 818,73 EUR, čo predstavuje 101,11%
  schváleného rozpočtu. Najvyššiu položku nákladov na hlavnú činnosť predstavovala spotreba materiálu,
  spotreba energie a osobné náklady, v ktorých sú zahrnuté aj náklady na zamestnancov cez projekty
  z ÚPSVaR. Na záver pani riaditeľka doplnila, že v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou sa prísnili podmienky prijímania klientov do zariadenia.

  Členovia komisie jednomyseľne vzali na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ n. o., predloženú PhDr. Emíliou Nyitrayovou, riaditeľkou neziskovej organizácie, bez výhrad.

 15. 6. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2019
  Predkladateľ: Konatelia spoločností
  Zápisnica

  Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2019:

 16. 6a. HATER Handlová, s. r. o.
  Predkladateľ: Mgr. Vladimír Borák, konateľ
  Zápisnica

  HATER Handlová, s. r. o.

  V úvode pán Mgr. Vladimír Borák prítomných oboznámil s opatreniami, ktoré zaviedol od svojho nástupu
  do funkcie riaditeľa spoločnosti HATER Handlová, s. r. o. a ktorých cieľom je zníženie prevádzkových nákladov
  spoločnosti a zefektívnenie vykonávaných činností. Prínosom je aj presťahovanie aktivačných pracovníkov
  do budovy spoločnosti HATER, čim sa zintenzívnila vzájomná spolupráca. Následne pán Mgr. Borák podal základné informácie o hospodárení spoločnosti za rok 2019. Uviedol, že celkový výsledok hospodárenia
  po zdanení je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší a predstavuje sumu 5 049,00 EUR. Tvorený
  je hlavne v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä bankovými
  poplatkami.

  Členovia komisie uvítali opatrenia zavedené zo strany vedenia spoločnosti HATER Handlová, s. r. o.
  a jednomyseľne vzali na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2019.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 mestskej obchodnej spoločnosti HATER Handlová, spol.

  s r. o., predloženú Mgr. Vladimírom Borákom, konateľom spoločnosti, bez výhrad.

 17. 6b. MsBP Handlová, s. r. o.
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ
  Zápisnica

  MsBP Handlová, s. r. o.

  Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová, s. r. o. predložila pani Mgr. Monika Svitková, vedúca ekonomického oddelenia spoločnosti, ktorá členov komisie informovala, že spoločnosť v roku 2019 dosiahla záporný hospodársky výsledok vo výške -106 183,68 EUR. Uviedla,
  že stratégiou na obdobie rokov 2020, 2021 až 2022 je stabilizovať každoročnú stratu.  Spoločnosť investovala do nového informačného systému, ktorý umožňuje rýchlu reakciu na neplatičov, ktorým je formou sms-správy zaslané upozornenie o nedoplatku. Vymáhaním pohľadávok od neplatičov je poverená firma Finlegal services, s.r.o. Miera vymáhania pohľadávok sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšila o 3,7%. Cieľom spoločnosti
  je toto percento do konca roka zvýšiť. V súvislosti s koronakrízou sú pre neplatičov pripravené splátkové
  kalendáre. V prípade neplatičov z kolónie MsBP úzko spolupracuje so sociálnym oddelením MsÚ Handlová. Uplatňovaný trend notárskych zápisníc pri uzatváraní nových zmlúv skracuje dobu vymáhania
  pohľadávok po šiestich mesiacoch nezaplatenia nájmu cez exekučné konanie. V priebehu troch rokov budú mať túto notársku zápisnicu aj ostatné zmluvy. Pani Mgr. Svitková na záver doplnila, že zámerom spoločnosti v nasledujúcom období je zvýšiť podiel vykonávaných podnikateľských činností.

  Následne prítomní diskutovali o stabilizácii ekonomiky spoločnosti.

  Členovia komisie jednomyseľne vzali na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 mestskej obchodnej spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 mestskej obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik

  Handlová, s. r. o., predloženú Mgr. Monikou Svitkovou, vedúcou ekonomického oddelenia spoločnosti,

  bez výhrad.

 18. 7. Návrh plánu zasadnutí Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Ján Spevár, M.A., predseda komisie
  Zápisnica

  Návrh plánu zasadnutí Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová na II. polrok 2020

  Pani Ing. Lenková, zapisovateľa Komisie ekonomickej prítomných členov komisie informovala o návrhu plánu zasadnutí Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová na II. polrok 2020. Požiadala ich o pripomienkovanie termínov zasadnutí a programu rokovania komisie, ktoré
  sú v návrhu uvedené. Plán zasadnutí komisie na nasledujúci polrok bude predložený členom komisie
  na schválenie na jej najbližšom zasadnutí po zapracovaní pripomienok a úprave termínov v nadväznosti
  na plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2020.

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Informáciu o návrhu plánu zasadnutí Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov

  pri MsZ mesta Handlová na II. polrok 2020.

 19. 8. Rôzne / Dom kultúry
  Zápisnica

  V bode č. 8 Rôzne programu rokovania pán Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ poskytol prítomným vysvetlenie k návrhom 1. rozpočtového opatrenia príspevkových organizácii Domu kultúry mesta Handlová a Mestskej knižnice mesta Handlová. Mestské zastupiteľstvo Handlová dňa 12.12.2019 na svojom zasadnutí schválilo rozpočty Domu kultúry a Mestskej knižnice na rok 2020. V dôsledku mimoriadnej situácie (COVID-19) a jej nadväzujúcich opatrení na hospodárenie príspevkových organizácii so zverenými finančnými prostriedkami je predkladaný návrh na úpravu ich rozpočtov tak zo strany mesta ako aj od týchto organizácii. V dôsledku úsporných opatrení bol 3. zmenou rozpočtu mesta znížený prevádzkový transfer obom organizáciám.

  Členovia komisie jednomyseľne vzali na vedomie návrhy 1. rozpočtového opatrenia príspevkových organizácii Domu kultúry mesta Handlová a Mestskej knižnice mesta Handlová a odporučili oznámiť príspevkovým organizáciám výšku zníženého transferu na rok 2020 v zmysle 3. zmeny rozpočtu mesta Handlová s odkazom na uznesenie MsZ, ktorým bolo rozpočtové opatrenie schválené.

   

  Návrh 1. rozpočtového opatrenia Domu kultúry mesta Handlová p. o. na rok 2020

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh 1. rozpočtového opatrenia mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová na rok 2020, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  ODPORÚČA:

  - v zmysle 3. zmeny rozpočtu realizovanú rozpočtovým opatrením na základe uznesenia č. 529 schváleného MsZ dňa 28.05.2020 oznámiť príspevkovej organizácii Dom kultúry mesta Handlová listom výšku zníženého príspevku na rok 2020.

 20. 8a. Rôzne / Mestská knižnica
  Zápisnica

  1. rozpočtové opatrenie Mestskej knižnice mesta Handlová na rok 2020

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh 1. rozpočtového opatrenia mestskej príspevkovej organizácie Mestská knižnica mesta Handlová na rok 2020, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

  ODPORÚČA:

  - v zmysle 3. zmeny rozpočtu realizovanú rozpočtovým opatrením na základe uznesenia č. 529 schváleného MsZ dňa 28.05.2020 oznámiť príspevkovej organizácii Mestská knižnica mesta Handlová listom výšku
  zníženého príspevku na rok 2020.

 21. 9. Záver
  Zápisnica

  Na záver podpredseda komisie skonštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný a poďakoval členom komisie a hosťom za účasť.

  Zo zasadnutia Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová vyplynuli nasledovné návrhy:

  1. pripraviť cenové mapy hodnoty pozemkov v katastrálnom území mesta Handlová
  2. spracovať prvotný rozpočet neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o.
 22. Prizvaní:          

  Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta

  Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka

  Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

  PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ

  Vladislav Horváth, riaditeľ Asterion, n. o.

  Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka Jazmín, n. o.      

  PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.

  Mgr. Vladimír Borák, konateľ HATER Handlová, s. r. o.

  Mgr. Monika Svitková, vedúca ekonomického oddelenia MsBP Handlová, s. r. o.

Predsedal: Ján Spevár, M.A.
Prítomní
 • Danica Baranovičová
 • Ing. Vladimír Buzalka
 • Monika Holeinová
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Mgr. Jozef Maďar
 • Ing. Jarmila Podobová
 • Bc. Stanislav Sklenka
 • Ján Spevár, M.A.
Neprítomní
 • Mgr. Celestín Černák
 • Ing. Miroslav Gešvantner
 • Bc. Janka Rybáriková
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 2a. Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská č. 45
  Dôvodová správa

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 (orientačné č. 43 a 45 na Prievidzskej ulici) a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2. Žiadatelia užívajú predmetné nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania, dvornej časti a priľahlej záhrady.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Dolnom konci vedľa štátnej cesty.

  Kúpna cena predávaných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 16 845,63 €, z toho:

  • Stavba = 6 070,83 €
  • Pozemky = 10 774,80 €.

  Pani Masaryková zároveň požiadala o možnosť úhrady kúpnej ceny na splátky po dobu 3 rokov, t.j. na dobu platnosti kúpnej zmluvy.

  Žiadame komisiu o zaujatie stanoviska k predaju, výške kúpnej ceny a predaju nehnuteľností na splátky.

  Prílohy   Prevziať všetky
 4. 2b. Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2. Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej garáže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy na zasadnutí 27.04.2020 po prerokovaní predloženej žiadosti  o d r o č i l a  tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu k rezerve výstavby garáží v danej lokalite, ktorá bola spracovaná Ing. arch. Patrikom Juríčkom.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :    za:   9     proti:   0     zdržal sa:   0

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí 04.05.2020 stiahla tento bod z rokovania z dôvodu doplnenia informácie k rezerve výstavby garáží v danej lokalite spracovanej Ing. arch., P. Juríčekom a bude sa žiadosťou zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie 02.06.2020.

  Hlasovanie za stiahnutie bodu :         za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

  Po prešetrení sme zistili, že plánovaná rezerva garáží v tejto lokalite bola v počte 5 kusov a uvedený počet garáží už bol zrealizovaný.

  Prílohy   Prevziať všetky
 5. 2c. Stanislav Pavlák, trvalý pobyt Handlová, Ciglianska č. 44
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3074/1 – trvalý trávny porast o výmere 49619 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 116 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu legalizácie stavby hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

  Právny stav : parcela E-KN č. 9-1713 – ostatná plocha o výmere 2444 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Prílohy   Prevziať všetky
 6. 2d. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota)
  Dôvodová správa

  V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

  Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €).

  V popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosferickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

  Žiadame komisiu o zaujatie stanoviska je predaju prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

  27.04.2020 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odročila tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :    za:   8     proti:   0     zdržal sa:   2

  04.05.2020 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj stavby súp. č. 63 – Dom kultúry postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Hlasovanie za predaj :              za : 6                proti : 4             zdržal sa : 0

  Stanovisko MR – 12.05.2020 :

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Návrh na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA (všetci ZA): 

  Na základe odporučenia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy stiahnuť tento bod z rokovania a opätovne ho prerokovať až po predložení stanoviska Komisie výstavby, ktorá sa k predmetnému bodu vyjadrí až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Na základe stanoviska komisie výstavby a MR predkladáme na prerokovanie materiál doplnený p. primátorkou o koncept zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov Novej Lehoty :

  Zámerom mesta Handlová je financie získané prípadným odpredajom budovy Domu kultúry v Novej Lehote, použiť na postupnú rekonštrukciu budovy bývalej fary v Novej Lehote, ktorú mesto Handlová získalo do vlastníctva zámenou pozemkov so spoločnosťou Males s.r.o. v roku 2019. Cieľom je vybudovať z bývalej fary dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj ako miesto stretávania sa obyvateľov, miesto pre komunitné aktivity a portfólio rôznych verejne-prospešných služieb. Budova spoločne s rozľahlým areálom bývalého sadu má potenciál stať sa komunitným miestom, ako aj miestom podporujúcim cestovný ruch. Okrem týchto finančných zdrojov by sme sa radi uchádzali aj o prípadné verejné alebo európske zdroje na rekonštrukciu budovy a zveľadenie priľahlého areálu.

  Prílohy   Prevziať všetky
 7. 2e. Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16 Pavel Matiaško a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 52
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.

  Pozemky parcela C-KN č. 32 a parcela C-KN č. 33 užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od augusta 2015 s nájomným vo výške 7,85 €/rok. Predtým mal na ne uzavretú nájomnú zmluvu otec žiadateľa  Bernard Vater od roku 1995. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že to bola krovinatá zarastená pôda, ktorú vyčistili a zistili, že sú tam základy starého domu. Nakoľko umiestnenie RD v ich vlastníctve neumožňuje mať vlastnú pivnicu (blízkosť potoka a jeho spodné vody), vybudovali si so súhlasom mesta pivnicu na žiadaných pozemkoch v roku 1981. Uviedol tiež, že by v budúcnosti chcel odkúpiť zvyšnú časť parcely C-KN č. 32.

  Na časti pozemku parcela C-KN č. 272/1 sa nachádza kamenný múr, ktorý rozdeľuje vlastníkov dvoch susedných nehnuteľností a na časti pozemku parcela C-KN č. 493/1 sa nachádza murovaná garáž, ktorú má žiadateľ záujem legalizovať.

  O kúpu pozemku parcela C-KN č. 272/1 o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota požiadal zároveň aj Pavel Matiaško s manželkou, ktorý predmetný pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od júna 2013 s nájomným vo výške 14,00 €/rok. V žiadosti uviedli, že o pozemok majú záujem za účelom scelenia pozemku v ich vlastníctve a zachovania kamenného múru, ktorý sa na ňom nachádza.

  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Handlovej časť Nová Lehota oproti cintorínu.

  Právny stav : parcela E-KN č. 2573 – trvalý trávny porast o výmere 1450 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 226 – zastavaná plocha o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 174/1 – trvalý trávny porast o výmere 747 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 222 –zastavaná plocha o výmere 266 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 223 – trvalý trávny porast o výmere 1219 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti  o d r o č i l a  tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu na kúpu pozemku v k. ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 m2  v rozsahu výmery 9 m2, nakoľko na predmetnú parcelu je uzavretá nájomná zmluva s p. Matiaškom a nájomca plánuje požiadať o kúpu pozemku.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

  Komisia výstavby na zasadnutí dňa 25.05.2020 odporučila predaj pozemkov parcela C-KN č. 33 a C-KN č. 32 v prospech p. Vatera. Vo veci predaja pozemku, na ktorom je postavený kamenný múr, odročili žiadosť z dôvodu oslovenia oboch záujemcov za účelom dosiahnutia dohody.

  Na základe stanoviska komisie sme oslovili Matiaškovcov a oni sa vyjadrili, že sťahujú svoju žiadosť o kúpu pozemku pod kamenným múrom a nemajú námietky voči jeho predaju p. Vaterovi.

  Prílohy   Prevziať všetky
 8. 2f. Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2.

  Žiadateľ má na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu od 27.06.2019 s nájomným vo výške 20,48 €/rok s využitím na účel pastvy pre kone. O jeho kúpu má záujem za účelom výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky. Žiadateľ uviedol, že zvyšnú časť pozemku má záujem naďalej užívať na základe nájomnej zmluvy a v budúcnosti odkúpiť.

  Na žiadaný pozemok nie je vybudovaný prístup cez mestské pozemky, žiadateľ využíva prístup cez vlastníka susedných pozemkov.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1903/1 – záhrada o výmere 1728 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy na zasadnutí 27.04.2020 po prerokovaní predloženej žiadosti   odporučila   predaj časti pozemku s priradeným o časť pozemku parcely C-KN č. 2975/1 v rozsahu výmery o 500 m formou Obchodnej verejnej súťaže.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   9     proti:   0     zdržal sa:   0  

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov na zasadnutí 04.05.2020 stiahla predmetný bod z rokovania za účelom jeho doplnenia o stanovisko p. Stoličného, či má záujem o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 v k.ú. Handlová aj v rozsahu cca 1000 m2 a stanoviska vedenia mesta k predaju takýchto pozemkov.

  Hlasovanie za odročenie :                  za : 10              proti : 0            zdržal sa : 0

  Výška kúpnych cien, za ktorú sa predávali pozemky :

                               rok 2017                         rok 2018                     rok 2019                     rok 2020

  Handlová         10,36–19,09 €/m2         7,41–19,39 €/m2           8,48-17,84 €/m2                 30,45 €/m2

  Horný koniec   4,83–10,63 €/m2                       4,83 €/m2                                                  10,62–12,02 €/m2

  Dolný koniec               7,43 €/m2                                             6,81-10,22 €/m2               

  Nová Lehota    3,33–4,73 €/m2             3,90–10,94 €/m2               7,00-10,91 €/m2         9,09-15,50 €/m2

  Prílohy   Prevziať všetky
 9. 3. Návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 10. 4. Návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
 11. 5. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2019
  Predkladateľ: Riaditelia neziskových organizácií
 12. 5a. Asterion, n. o.
  Predkladateľ: Vladislav Horváth, riaditeľ
 13. 5b. Jazmín, n. o.
  Predkladateľ: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
 14. 5c. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
  Predkladateľ: PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka
 15. 6. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2019
  Predkladateľ: Konatelia spoločností
 16. 6a. HATER Handlová, s. r. o.
  Predkladateľ: Mgr. Vladimír Borák, konateľ
 17. 6b. MsBP Handlová, s. r. o.
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ
 18. 7. Návrh plánu zasadnutí Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Ján Spevár, M.A., predseda komisie
 19. 8. Rôzne / Dom kultúry
 20. 8a. Rôzne / Mestská knižnica
 21. 9. Záver