Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta – Zasadnutie 25.05.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Jaroslav Daubner, predseda komisie
  Zápisnica

  Rokovanie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Jaroslav Daubner. Členovia komisie schválili program rokovania dnešnej komisie.
  Hlasovanie: všetci za
   

 2. 2. Kontrola Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019 poslancov MsZ
  Predkladateľ: Členovia KOVZ
  Zápisnica

  Predseda komisie uviedol, že oboznámil členov o spôsobe kontroly oznámení. Po vykonaní kontroly boli zistené formálne chyby pri vypĺňaní oznámení u poslancov: Ing. Blažeja Litvu, Mgr. Ivany Hromádkovej, Mgr. Tomáša Arvaya. Oboznámil členov komisie, že poslanci budú vyzvaní, aby do najbližšieho zasadnutia komisie odstránili vzniknuté formálne chyby. Ďalej oboznámil členov komisie so skutočnosťou, že Bc. Spevár Ján predloží k oznámeniu daňové priznanie za rok 2019 až v mesiaci júli 2020, z dôvodu odkladu predloženia daňového prizvania.

  Uznesenie č. 9
  Komisia pre ochranu verejného záujmu BERIE NA VEDOMIE predložené Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ, a novozvoleného verejného funkcionára, Norberta Koncza, ktorému začal výkon verejnej funkcie poslanca MsZ.

  Uznesenie č. 10
  Komisia pre ochranu verejného záujmu POVERUJE zapisovateľku komisie Janu Grenčíkovú vyzvať poslancov MsZ: Ing. Blažeja Litvu, Mgr. Ivanu Hromádkovú a Mgr. Tomáša Arvaya, aby si odstránili v podaných oznámeniach formálne chyby.
   

 3. 3. Plán zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu na ll. polrok 2020
  Predkladateľ: Jaroslav Daubner, predseda komisie
  Zápisnica

  V tomto bode programu predložil predseda komisie na schválenie Plán zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu na lI. polrok 2020. Členovia komisie s predloženým návrhom súhlasili.
  Hlasovanie: všetci za

  Uznesenie č. 11
  Komisia pre ochranu verejného záujmu SCHVAĽUJE Plán zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu na lI. polrok 2020.

 4. 4. Rôzne
  Zápisnica

  Členovia komisie k uvedenému bodu programu nemali žiadne podnety ani pripomienky.

 5. 5. Diskusia
  Zápisnica

  Členovia komisie k uvedenému bodu programu nemali žiadne podnety ani pripomienky.

 6. 6. Záver
  Zápisnica

  Záverom predseda komisie pre ochranu verejného záujmu Jaroslav Daubner poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
   

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Jaroslav Daubner
Prítomní
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Dušan Klas
 • Arpád Koszta
 • Bc. Alžbeta Orthová
Ospravedlnení
 • Eduard Straka
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Jaroslav Daubner, predseda komisie
 2. 2. Kontrola Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019 poslancov MsZ
  Predkladateľ: Členovia KOVZ
 3. 3. Plán zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu na ll. polrok 2020
  Predkladateľ: Jaroslav Daubner, predseda komisie
 4. 4. Diskusia
 5. 5. Rôzne
 6. 6. Záver
 7. 7. TOTO JE IBA VZOR! Otvorenie
  Predkladateľ: Jožko Mrkvička
 8. 8. Ak si prajete zmeniť tento vzor, môžete tak urobiť v nastaveniach orgánu.
 9. 9. Rôzne
  Predkladateľ: Imrich Gazda
 10. 10. Interpelácie
  Predkladateľ: Prednosta
 11. 11. Záver
  Predkladateľ: Prednosta