Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) otvorila primátorka mesta Silvia Grúberová. Ospravedlnil sa poslanec Uríček a o neskoršom príchode informovali poslanci: Jonásová, Hromádková, Stopka, čím bolo konštatované, že MsZ je uznášania schopné. Primátorka mesta predložila program rokovania, ktorý poslanci schválili. Primátorka mesta odporúčila schváliť návrhovú komisiu v zložení: Arpád Koszta, Marcela Šimonová, Norbert Koncz. Poslanci zloženie návrhovej komisie schválili. Za overovateľov zápisu z dnešného rokovania primátorka mesta menovala Alžbetu Orthovú a Eduarda Straku. Za zapisovateľku zápisu z dnešného rokovania primátorka mesta menovala Stanislavu Kriváňovú a za skrutátora Janu Paulínyovú.

 2. 2. Kontrola uznesení
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovala, že na ostatnom MsZ neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenie, tak nie je potrebná ich kontrola.

 3. 3a. Odňatie majetku príspevkovej organizácie DK mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Vedúci ekonomického oddelenia predložil návrh na odňatie správy majetku príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová v prímestskej časti Nová Lehota, ku ktorej  neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 

 4. 3b. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní,
 5. 3Ba.. Gabriela Masaryková, Jozef Horváth – kúpa stavby a pozemkov v k.ú. Handlová
  Zápisnica

  Referentka oddelenia daní, majetku mesta predložila správu k predmetnému nakladaniu majetku, ku ktorému zo strany poslancov neodzneli žiadne pripomienky.

 6. 3Bb.. Branislav Job – kúpa pozemku v k.ú. Handlová
  Zápisnica

  Referentka oddelenia daní, majetku mesta predložila dôvodovú správu k predmetnému bodu. Zo strany poslaneckého zboru neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

 7. 3Bc.. Jana Sirotňáková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 715/62
  Zápisnica

  Referentka oddelenia daní, správy majetku mesta predložila dôvodovú správu k predmetnému nakladaniu s majetkom mesta, ku ktorému zo strany poslaneckého bodu neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

 8. 3Bd.. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005
  Zápisnica

  Referentka oddelenia daní, správy majetku predložila dôvodovú správu k predmetnému bodu. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne návrh ani pripomienky.

 9. 3Be,. Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30
  Zápisnica

  Simona Mihalusová predložila dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania, ku ktorému zo strany poslancov neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

 10. 3Bf.. Predaj stavby a pozemkov v k.ú. Handlová – Kolkáreň – vyhodnotenie OVS
  Zápisnica

  Simona Mihalusová predložila dôvodovú správu k predmetnému nakladaniu majetku mesta, vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola klasifikovaná ako neúspešna. Na základe tejto skutočnosti  je potrebné vyhlásiť novú OVS.

 11. 3Bg.. Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3
  Zápisnica

  Referentka oddelenia daní, majetku mesta predložila dôvodu správu k predmetnému bodu.

  Poslanec Daubner - požiadal o zdôvodnenie  neodporúčacieho stanoviska Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy.

  Poslanec Koszta z pozície predsedu komisie - prijaté stanovisko vzišlo zo  skutočnosti, že táto lokalita bola určená na výstavbu bytových domov. 

  Poslankyňa Baranovičová zaujímala sa, či mesto plánuje IBV v najbližšom období.

  Primátorka mesta - zisťujeme záujem obyvateľov a následne  by sa  pripravila zástavbová štúdia.  V súčasnosti však  nemáme relevantné údaje na vyhodnotenie.

  Poslankyňa Gregor- na zasadnutí Komisie výstavby územného plánovania, životného prostredia a dopravy hlasovala proti predkladanému zámeru predaja, nakoľko je však  finančná situácia mesta nepriazniva, zahlasuje za odpredaj nehnuteľnosti.

  Primátorka mesta -  je to mestský majetok, asanácia by bola finančne náročná a jeho predaj nemá vplyv na okolité pozemky.

  Zástupca primátorky - podporil návrh predaja nehnuteľnosti konštatovaním, že výhodou pre mesto je  jej predaj ako sa o nehnuteľnosť starať.

   

 12. 3Bh.. Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16
  Zápisnica

  Referentka oddelenia daní, správy majetku mesta predložila dôvodovú správu, ku ktorej zo strany poslancov neodznel žiadny návrh ani pripomienka.

 13. 3Bi.. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota)
  Zápisnica

  Referntka oddelenia daní, správy majetku mesta predložila dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania.

  Poslanec Spevár - budova je majetkom mesta a treba si ju udržať. Budovu je možné na 2-3 roky zakonzervovať.

  Primátorka mesta - je potrebné si uvedomiť, že mesto má aj iné budovy vo vlastníctve.Vzhľadom k tomu kde sa nachádza nie je si istá, či bude prefinancovaná. 

  Poslankyňa Gregor – v Novej Lehote sa nachádzajú dve budovy v zlom technickom stave ( DK a fara) a je potrebné rozhodnúť sa, ktorú zrekonštruovať. Dodala, že bola na osobnej obhliadke budovy a videla skutočný stav budovy.  

  Poslanec Spevár - pre neho veľa peňazí v takomto prípade nie je argumentácia

  Poslankyňa Orthová - to v akom stave je budova DK je výsledkom toho, že za 25 rokov sa na údržbu budovy nedalo ani euro.

  Viceprimátor - návrh na predaj formou verejnej obchodnej súťaže mu príde ako vhodná forma z dôvodu, že sa dozvieme, či niekto ma o ňu záujem a aký je zámer.

  Riaditeľka DK  – to v  akom stave sa budova nachádza je výsledkom, že v minulosti nebola prioritou ako mnoho iných budou v meste. Odkedy je riaditeľkou DK predkladala  požiadavku v rámci údržby, ktorej nebolo vyhovené. Do budúcnosti odporučila chrániť si mestský majetok.

  Primátorka mesta -odporučila by investovať.

  p. Tokár ( obyvateľ Novej Lehoty ) – bol by nerád keby budova  DK dopadla  ako bývala škola .

  Primátorka mesta- pokiaľ bude vyhlásená OVS, budú dôležité dva faktory: predmet a cena.

  Poslanec Litva- kritérium je vždy cena, ale ako bolo povedané, dať do podmienok kritéria využitia, aby účel má svoju váhu.

  Simona Mihalusová  – pri každej OVS je  stanovená minimálna cena.  O ostatných aspektoch može schválená komisia pre posúsedenie súťažných návrhoch hlasovať.

  Viceprimátor –

  Poslanec Spevár-

  Primátorka mesta - v budúcnosti v komisi ekonomickej riešiť aj iné kritéria

 14. 4. Návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia
  Predkladateľ: písomne - Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, JUDr. Barbora Kútna, právne oddelenie
  Zápisnica

  Viceprimátor mesta predložil návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. so zámerom poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva,poskytovať služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,zveľaďovať a zhodnocovať majetok mesta a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať, konkrétne majetok.

  Forma neziskovej organizácie má niekoľko výhod: riadi sa princípom verejnoprospešnosti rovnako ako samospráva, prijíma dary a granty, má neziskový princíp, celá činnosť, hospodárenie, nakladanie s majetkom podliehalo viacstupňovému riadeniu a kontrole, tj. okrem svojich orgánov správna rada, riaditeľ, dozorná rada, sú to aj mestské zastupiteľstvo a kontrolór mesta.

  Založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. má dopad na rozpočet mesta vo výške peňažného vkladu mesta- 500,- EUR.

  Právo rozhodnúť o založení neziskovej organizácie má mestské zastupiteľstvo, ktoré o tom rozhodne uznesením a zároveň aj rozhodne o schválení zástupcov obce do orgánov takejto neziskovej organizácie.

  Handlovské lesy, n.o. bude slúžiť ako nástroj na čerpanie eurofondov.

  Poslanec Stopka –výmera, dary a dobrovolľníctvo-

  JUDr. Kútna - §8 – dobrovoľníctvo vychchádza z § 406 o dobrovoľníctvo..

  Primátorka mesta - keď sa schváli , bude registrácia..... prehrať

  Poslanec Spevár funkčné obdobie 4 rokov by znížil na kratšie obdobie s vyhodnotením činnosti. 

  JUDr. Kútna  - 4 roky je štandardná doba a je stanovená aj pri ostatných n.o.

  Primátorka mesta – pokiaľ sa niekto nezúčastní komisie, stretnutia....      Pokiaľ ide o návrh do orgánov SR a DR, bol zaslaný mail ohľadom členstva. O činnosti n.o. sa môžete kedykoľvek informovať.

  Svoje pripomienky treba dať skôr, podpredseda Buzalka komunikoval s právničkou.

  Poslankyňa Barannovičová (smerovala  svoj diskusný príspevok smerom k poslancovi Spevárovi) - predmetný návrh bol zaslaný na spripomienkovanie  a taktiež bol zaslaný mail ohľadom členstva v orgánoch n.o. (SR, DR).

   

   

 15. 5. Návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území
  Predkladateľ: písomne – PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
  Zápisnica

  Vedúca sociálneho oddelenia predložila návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území, ku ktorému zo strany poslancov neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

 16. 6. Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Ivana Kovačiková, odborný zamestnanec Školského úradu
  Zápisnica

  Odborným zamestnancom školského úradu bol predložený návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 bez pripomienok zo strany poslaneckého zboru.

 17. 7. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
  Zápisnica

  Prednosta MsÚ predložil návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2020, ktorý bol pripomienkovaný vedúcimi MsÚ, riaditeľmi, konateľmi mestských organizácií v termíne od 26.02. - 02.06. 2020, bez pripomienok. Prerokovaný Mestskou radou dňa 09.06. 2020. Zverejnený na pripomienkovanie obvyklým spôsobom od 10.06. - 25.06.2020. Poslanci predložený návrh schválili bez pripomienok.

 18. 8. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  Dana Bedušová predložila  návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020, ktorý nadväzuje na predchadzájuce obdobie v štandarnej forme. Bol zverejnený v stanovenom termíne. Na zasadnutí Mestkej rady 09.06. 2020 bola vznesená pripomienka - zapracovať kontrolu týkajúcu sa preverenia dodržania VZN č. 3/2019 o poskytovan dotácií z rozpočtu mesta. Predložený návrh poslanci schválili bez pripomienok.

   

 19. 9. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2019
  Predkladateľ: písomne - riaditelia neziskových organizácií
 20. 9a. Asterion, n.o.
  Predkladateľ: písomne - Vladislav Horváth, riaditeľ
  Zápisnica

  RIaditeľom neziskovej organizácie Asterion, n.o. bola predložená správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2019, ku ktorej neboli zo strany poslancov vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

 21. 9b. Jazmín, n.o.
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
  Zápisnica

  Riaditeľkou neziskovej organizácie Jazmín, n.o. boli predložené výsledky hospodárenia za rok 2019, ku ktorým neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy. Poďakovala všetkým v rámci krízovej situácie COVID - 19 (nemali žiadny pozitívny výsledok). 

  Primátorka mesta - poďakovala riaditeľke, n.o. za zvládnutú situáciu počas pandémie. 

 22. 9c. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
  Predkladateľ: písomne - PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka
  Zápisnica

  Riaditeľka neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. predložila správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019. Zo strany poslaneckého zboru neodzneli žiadne pripomienky.

  Poslankyňa Orthová - poďakovala riaditeľkám neziskových organizácii za ich svedomitú prácu pri starostlivosti o zdravie a život počas mimoriadnej  ťažkej situácie COVID-19.                                                                                                                                                                                                        "Na ochranu klientov Senior centra a Jazmínu bolo počas šírenia pandémia nevyhnutné zaviesť zo dňa na deň prísne opatrenia. Nebolo to jednoduché a museli sa boriť s rôznymi problémami, čo nebolo ľahké. Pre každého to bolo niečo nové. Medzi ľuďmi prevládal strach a nikto nemal recept ako presne postupovať. Čo bolo prvoradé chrániť seba a aj druhých. Šili ste rúška, zháňali hygienické a dezinfekčné prostriedky, aby ste mohli chrániť klientov, zamestnancov, nezanedbali  opatrenia, usmernenia, ktoré vláda každý deň menila. Situácia si vyžadovala, ale aj vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a mimoriadne zodpovedný prístup. Chápala som, že obmedzenia niektorí klienti prijímali ťažko, nie všetci dokázali vážnosť situácie pochopiť. Prácu zdravotných sestier, opatrovateliek a personálu senior centra si vážim ako ukážkovo zvládli ťažkú situáciu na jednotku. Do ďalších dní riaditeľkám a personálu Senior centra Handlová, n.o. a Jazmínu, n.o. zaželala veľa pracovných úspechov, síl a zdravie, čo je v živote každého  človeka najvzácnejšie.Poďakovala vedeniu mesta, Sociálnemu oddeleniu MsÚ v spolupráci s Mestskou políciou mesta Handlová."

 23. 10. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2019
  Predkladateľ: Predkladajú: písomne - konatelia spoločností
 24. 10a. HATER Handlová, s.r.o.
  Predkladateľ: písomne– Mgr. Vladimír Borák, konateľ
  Zápisnica

  Konateľ spoločnosti HATER Handlová, s r.o. predložil formou prezentácie výsledky hospodárenia za rok 2019.

  Poslankyňa Šimonová -  kladne zhodnotila prácu p. konateľa a ocenila jeho profesionálny aj ľudský prístup. So slovami p. poslankyne sa stotožnil aj viceprimátor mesta.

   

 25. 10b. MsBP Handlová, s.r.o.
  Predkladateľ: písomne - Ing. Rudolf Vlk, konateľ
  Zápisnica

  Konateľ spoločnosti predložil správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019, ku ktorej zo strany poslancov neodznela žiadna pripomienka.

 26. 11. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady za obdobie od 02/2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady
  Zápisnica

  V rámci tohto bodu konateľ spoločnosti predložil správu o činnosti Bytovej rady v období od 01.01.2020 do 31.03.2020  a správu o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.01.2020 do 31.03.2020. Poslanci k predmetným bodom nemali žiadne návrhy ani pripomienky.

  Prílohy   Prevziať všetky
 27. 12. Rôzne
 28. 12a. Zmena členstva v Komisii ekonomickej, správy majetku a mestských projektov
  Predkladateľ: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  Viceprimátor mesta predložil zmenu  členstva v Komisii ekonomickej, správy majetku a mestských projektov. Mgr. Celestín Černák sa vzdal členstva dňa 10.06. 2020 na základe písomného vzdania.

 29. 12b. Zmena členstva v Komisii kultúry a cestovného ruchu
  Predkladateľ: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  Viceprimátor mesta predložil zmenu členstva v Komisii kultúry a cestovného ruchu na základe písomného vzdania sa p. Roberta Burgana dňa 10.06.2020.P

 30. 12c. Zníženie menovitej hodnoty akcií spoločnosti KMET Handlová, a.s. a zmena základného imania spoločnosti KMET Handlová, a.s.
  Predkladateľ: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta Msú
  Zápisnica

  Prednosta MsÚ predložil zníženie menovitej hodnoty akcií spoločnosti KMET Handlová, a.s. a zmenu základného imania spoločnosti KMET Handlová, a.s.. Mesto Handlová obdržalo pozvánku predstavenstva akciovej spoločnosti KMET Handlová, a.s., na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti s navrhnutým programom. V rámci programu rokovania valného zhromaždenia je daný  bod 9. Zníženie menovitej hodnoty akcií v spoločnosti KMET Handlová, a.s a bod 10. Zmena základného imania spoločnosti KMET Handlová, a.s. 

  Podľa Vyhlášky č. 240/2008 Z. z. Národnej banky Slovenska, ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá stanovuje, že v prípade listinných cenných papierov, pri konverzii meny na euro menovitá hodnota akcií musí byť zaokrúhlená na maximálne 6 desatinných miest. Predstavenstvo spoločnosti z dôvodu zjednodušenia procesov týkajúcich sa akcií navrhuje pristúpiť k zníženiu menovitej hodnoty akcií na celé číslo nadol ( t.j. na 331,- EUR) a s tým súvisiace zníženie základného imania spoločnosti na celé číslo. ( t.j. na 33100,- EUR). Zníženie základného imania sa má vykonať znížením menovitej hodnoty akcií s následnou výmenou pôvodných hromadných akcií za nové hromadné akcie s nižšou menovitou hodnotou. Zdroje získané  znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov spoločnosti v závislosti od počtu a menovitej hodnoty vlastnených akcií.

  Poslanec Daubner- na pracovnom stretnutí bolo veľa veci vysvetlenýh........ kolko rokov bude táto spoločnosťďalej prevádzkovať

  Ing. Tonhauser – opravil niečo v rámci sumy co povedal prednosta ( prehrať)..... činnosť mala zabezpečovať 15 rokov a bude trvať dalších rokov. Valné zhromaždenie zasadá 26.06., ktorého predmetom budú výsledky hospodárenia a pozrieť pozvánku. Rok 2019 bol špecifický.

  Prednosta MsÚ- prehrať....

  Poslankyňa Šimonová – od občanov vysoké poplatky...vieme niečo s tým urobiťdo budúcnosti ( obdobie prevádzkovania počas 15 rokov)

  Ing. Tonhauser- dalšia zdroje dať na zlacnie ceny. Máme nového dodávateľa plynu a cena pôjde dole

   

 31. 12d. Správa o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  Hlavná kontrolórka mesta predložila správu o výsledkoch vykonaných kontrol, konkrétne dodržiavanie podmienok uvedených v Nájomnej zmluve do dňa 29.07. 2011 uzatvorenej medzi mestom Handlová ako prenajímateľom a spoločnosťou PARTE, s.r.o ako prenájomcom. Kontrolou bolo zistené, že strany prenájomcu nebolo zistené porušenie povinnosti uvedených v Nájomnej zmluve. Na základe výsledkov kontroly bolo mestu odporúčané:  prehodnotiť nájomnú zmluvu ohľadom výšky nájomného, ktoré je stanovené na 1 € ročne, upraviť nájomnú zmluvu v predmete nájmu, nakoľko došlo k odpredaju hnuteľného  majetku   zo strany mesta kúpnou zmluvou zo dňa 27.10.2014 v cene dohodou vo výške 450 €. Išlo predovšetkým                  o odkúpenie 3 ks katafalk, pohrebný vozík, lavice a stoličky v obradnej miestnosti, repro skrine, modul repro, rebríky, regále na urny a plechové skrine v vstupnej cene 4 049,74 €,  prepracovať prevádzkový poriadok pohrebísk za účelom odstránenia diskriminácie ostatných podnikateľských subjektov,  v prípade nesúhlasu nájomcu – prevádzkovateľa s podmienkami, ktoré si určí mesto zvážiť vypovedanie zmluvy a vyhlásiť novú verejnú súťaž ohľadom nájomcu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 32. 13. Diskusia a odpovede na otázky poslancov MsZ
 33. 14. Interpelácia
  Zápisnica

  Primátorka mesta prečítala znenie dvoch interpelácií, ktoré obdržala od p. poslanca Arvay (citovala): "Chcel by som predložiť pár faktických poznámok, ktoré by po schválení poslancov mohli byť zapracované do budúceho VZN rokovacieho poriadku stálych komisií.
  Nakoľko sme malé mesto a čas by mal byť využívaný efektívne, navrhujem, aby sa počet členov komisíí znížil zo súčasných 13 na 7 (do budúcna). Počet členov komisií určuje MsZ ale bol by som zato aby odporúčaný počet bol 7. Ak by niekto nebol členom komisie, ale mal by záujem s niečím vystúpiť, poprípade niečo navrhnúť bolo by to o dohode s predsedom komisie a mohol  by vystúpiť ako pozvaný hosť. Zároveň jeho bod by bol prvým rokovacím bodom po otvorení.
  Členstvo by mali zastávať hlavne odborníci a nemalo by sa prihliadať nato, aby boli zastúpený všetci nominanti jednotlivých politických strán (neplatí pre MR), lebo ako som spomínal sme veľmi malé mesto a nemáme tu toľko odborníkov za každý politický subjekt. Členovia by sa mali vyberať na základe motivačného listu.  V ňom by bola rozpísaná oblasť v ktorej by vedel byť člen prínosom pre mesto/komisiu.
  "Zánik členstva je vo VZN  v prípade, ak sa člen komisie trikrát po sebe bez udania vážneho dôvodu nezúčastní zasadnutia komisie, podá predseda komisie mestskému zastupiteľstvu návrh na jeho odvolanie".
  VZN, tu si myslím ,že by bolo vhodné lepšie definovať čo sa považuje za vážny dôvod neúčasti alebo prerobiť to:  ak sa člen nezúčastní 3x po sebe ,predseda môže po odsúhlasení komisii navrhnúť odvolanie člena prihliadajúc na jeho prínos a podiel na fungovaní komisie.
  Odmena pre člena. V prípade že člen komisie ohlási skorší odchod, podmienkou pre získanie odmeny by malo byť zotrvanie minimálne polovice času zo zasadnutia komisie. Aby sa sa nestávalo, že niekto sa príde len zapísať a za 15 minút odchádza.

  Druhá interpelácia: "chcel by som upozorniť na pomerne nebezpečné miesto, ktoré sa nachádza pod železničným mostom pri Nemocnici. Problém je v tom, že vozidlo ktoré ide smerom na Štrajkovú ulicu (baňu) má podľa dopravného značenia dávať prednosť vozidlu oproti. Avšak je tu veľmi zlá viditeľnosť a často tu hrozí kolízia práve pod mostom. Vyriešiť by to mohlo vhodne umiestnené dopravné zrkadlo tak, aby auto zo spodu malo prehľad či neprichádza vozidlo smerom z hora (od bane).

   

 34. 15. Záver
  Zápisnica

  Primátorka mesta poďakovala p. Márii Královej odchádzajúcej do dôchodku ( 37 rokov pracovala na MsÚ) za jej pozitívny prístup, prácu, medzľudské vzťahy s prianim všetkého dobrého.                                                                                                                                                                            Konštatovaním naplnenia všetkých bodov rokovania skončila zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s poďakovaním prítomným za účasť.

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní,
 4. 4. Návrh VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území
  Predkladateľ: písomne – PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
 5. 5. Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Ivana Kovačiková, odborný zamestnanec Školského úradu
 6. 6. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 7. 7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 8. 8. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2019
  Predkladateľ: písomne - riaditelia neziskových organizácií
 9. 8a. Asterion, n.o.
  Predkladateľ: písomne - Vladislav Horváth, riaditeľ
 10. 8b. Jazmín, n.o.
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
 11. 8c. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
  Predkladateľ: písomne - PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka
 12. 9. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2019
  Predkladateľ: Predkladajú: písomne - konatelia spoločností
 13. 9a. HATER Handlová, s.r.o.
  Predkladateľ: písomne– Mgr. Vladimír Borák, konateľ
 14. 9b. MsBP Handlová, s.r.o.
  Predkladateľ: písomne - Ing. Rudolf Vlk, konateľ
 15. 10. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady za obdobie od 02/2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady
 16. 11. Rôzne
 17. 11a. Zmena členstva v Komisii ekonomickej, správy majetku a mestských projektov
  Predkladateľ: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 18. 11b. Zmena členstva v Komisii kultúry a cestovného ruchu
  Predkladateľ: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 19. 12. Diskusia
 20. 13. Interpelácia
 21. 14. Záver