Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 3. 3. Výročná správa mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2020.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 5. 5. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom reštaurácie v priestoroch Domu kultúry Devín spoločnosti ZV Consulting s.r.o ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 6. 6. Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom záhrad na parc. č. 1663/3 pre Mgr. Martina Galáta a Júliusa Galáta, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 7. 7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. E-KN 2085/1 pre Petra Kvintu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 8. 8. Návrh na určenie podmienok verejných obchodných súťaží č. 3/2020 a 4 /2020 na nájom častí nebytových priestorov budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 9. 9. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát miestny kontrolór
 10. 10. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát miestny kontrolór
 11. 11. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava–Devín.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát miestny kontrolór
 12. 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát miestny kontrolór
 13. 13. Rôzne.
 14. 14. Interpelácie.
 15. 15. Záver.

Zvukový záznam