Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy – Zasadnutie 15.06.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Peter Žilka, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 13/11 - žiadosť o nájom časti pozemku parcela C-KN č. 1193 – zastavaná plocha o výmere 599 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 15 m2 .
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o nájom časti pozemku parcela C-KN č. 1193 – zastavaná plocha o výmere 599 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 15 m2.

  Žiadateľ má záujem o nájom predmetného pozemku za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Prievidzskej ulici za bytovým domom orientačné č. 13/15.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Peter Žilka, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 13/11 - o nájom časti pozemku parcela CKN č. 1193 – zastavaná plocha o výmere 599 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 15 m2 .

  Žiadateľ má záujem o nájom predmetného pozemku za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Prievidzskej ulici za bytovým domom orientačné č. 13/15.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   n e o d p o r ú č a   nájom časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za nájom časti pozemku :    za:   0     proti:   10     zdržal sa:   0   

  Dôvod:

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila nájom časti pozemku žiadateľovi z dôvodu, že predmetná časť parcely sa nachádza v časti obytné územie – hromadné formy, kde je neprípustné umiestnenie individuálnych garáží a odporúča mestu Handlová vybudovať parkovacie plochy, nakoľko v danej lokalite je nedostatok parkovacích miest.

   

 2. 2. Pavol Jurenka, trvalý pobyt Valaská Belá č. 221 a manželka Eva, trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 18/14 - žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 3354/1 – záhrada o výmere m2 v k.ú. Handlová.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 3354/1 – záhrada o výmere 3296 m2 v k.ú. Handlová.

  Žiadatelia majú záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby rodinného domu, vytvorenia ovocného sadu a chovu včiel.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadatelia nemajú k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou priameho predaja – podanie cenovej ponuky.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Hornom konci – Stará cesta.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1512 – záhrada o výmere 2329 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová a parcela E-KN č. 1514 – záhrada o výmere 1182 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Pavol Jurenka, trvalý pobyt Valaská Belá č. 221 a manželka Eva, trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 18/14 -  o kúpu pozemku parcela C-KN č. 3354/1 – záhrada o výmere 3296 m2 v k.ú. Handlová.

  Žiadatelia majú záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby rodinného domu, vytvorenia ovocného sadu a chovu včiel.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadatelia nemajú k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou priameho predaja – podanie cenovej ponuky.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Hornom konci – Stará cesta.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1512 – záhrada o výmere 2329 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová a parcela E-KN č. 1514 – záhrada o výmere 1182 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   o d p o r ú č a   predaj pozemku žiadateľom.

  Hlasovanie za predaj pozemku :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0      

   

 3. 3. Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2. Pozemok žiadatelia užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od 30.12.2016 na účel chovu oviec a spracovania sena a za týmto účelom ho chcú aj odkúpiť. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej, časť Nová Lehota.

  Právny stav : pozemky zapísané na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, a to parcela E-KN č. 33 – trvalý trávny porast o výmere 5039 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 21 – trvalý trávny porast o výmere 288 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 2661/1 – ostatná plocha o výmere 348 m2 v k.ú. Nová Lehota.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 19.11.2018 po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti parcely žiadateľom z dôvodu, že pozemok sa nachádza v zastavanej časti územia a vzhľadom na veľkosť požadovanej výmery pozemku (2832 m2) a celkovej výmery pozemku (4262 m2), by sa dal využiť na výstavbu rodinných domov.

  Vzhľadom na nové zloženie komisie výstavby bola žiadosť opätovne predložená na prerokovanie.

  11.02.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa po opätovnom prerokovaní predloženej žiadosti stotožnila so stanoviskom komisie konanej dňa 19.11.2018.

  08.04.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 16.04.2019 ODPORUČILA MsZ SCHVÁLIŤ: 

           Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.06.2019 NESCHVÁLILO :

  Predaj pozemku parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v k.ú. Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €, v predloženom rozsahu.

  Na základe novej žiadosti p. Ondriša o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 v k.ú. Nová Lehota a rozhodnutia vedenia mesta, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 - o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2. Pozemok žiadatelia užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od 30.12.2016 na účel chovu oviec a spracovania sena a za týmto účelom ho chcú aj odkúpiť. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej, časť Nová Lehota.

  Právny stav : pozemky zapísané na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, a to parcela E-KN č. 33 – trvalý trávny porast o výmere 5039 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 21 – trvalý trávny porast o výmere 288 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 2661/1 – ostatná plocha o výmere 348 m2 v k.ú. Nová Lehota.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 19.11.2018 po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti parcely žiadateľom z dôvodu, že pozemok sa nachádza v zastavanej časti územia a vzhľadom na veľkosť požadovanej výmery pozemku (2832 m2) a celkovej výmery pozemku (4262 m2), by sa dal využiť na výstavbu rodinných domov.

  Vzhľadom na nové zloženie komisie výstavby bola žiadosť opätovne predložená na prerokovanie.

  11.02.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa po opätovnom prerokovaní predloženej žiadosti stotožnila so stanoviskom komisie konanej dňa 19.11.2018.

  08.04.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 16.04.2019 ODPORUČILA MsZ SCHVÁLIŤ: 

  Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.06.2019 NESCHVÁLILO :

  Predaj pozemku parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v k.ú. Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €, v predloženom rozsahu.

  Na základe novej žiadosti p. Ondriša o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 v k.ú. Nová Lehota a rozhodnutia vedenia mesta, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   n e o d p o r ú č a     predaj časti pozemku žiadateľom.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   0     proti:   10     zdržal sa:   0   

  Dôvod:

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča mestu Handlová, aby daný pozemok a priľahlé pozemky vo vlastníctve mesta Handlová ponúklo na predaj záujemcom o individuálnu bytovú výstavbu.

 4. 4. Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122 – žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2. Predmetný pozemok užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady  a realizácie výstavby hospodárskej budovy od 01.01.2013 s nájomným vo výške 209,71 €/rok. Žiadateľ má záujem o kúpu časti predmetného pozemku z dôvodu legalizácie prístavby k rodinnému domu a hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota v blízkosti Domu kultúry.

  16.09.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj pozemku :   za:  7 proti:  0 zdržal sa:  3

  07.10.2019 - Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Stanovisko MR – 25.11.2019 :

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

  1. Zámer mesta Handlová predať majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  UZNESENIE MsZ – 27.02.2020 :

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že všeobecná hodnota predávaných pozemkov stanovená znaleckým posudkom, ktorý predložil žiadateľ, sa javí ako príliš nízka v porovnaní s výškou kúpnej ceny, za ktorú boli predávané pozemky v danej lokalite v minulosti (priemerná výška kúpnej ceny je 7,45 €/m2), bol uvedený materiál stiahnutý z rokovania MsZ na zasadnutí 30.03.2020.

  Všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom je určená ako minimálna výška kúpnej ceny v súlade so zásadami o nakladaní s majetkom mesta, preto je možnosť zmeniť túto cenu podaním poslaneckého návrhu tak, ako to bolo v prípade Ľubomíra Detka na 7,00 €/m2.

  Z vyššie uvedených dôvodov bol materiál predložený na rokovanie MsZ 28.05.2020.

  UZNESENIE MsZ 28.05.2020:

  MsZ SCHVAĽUJE:

  Poslanecký návrh poslankyne Danici Baranovičovej navýšiť kúpnu cenu zo 4,83 €/m2 na 7,00 €/m2.

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE:

  a) Zrušenie uznesenie MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený

  zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83, t.j. 3 975,09 €

  b) spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  a) Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  b) Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym.

  MsZ NESCHVAĽUJE:

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu.

   

  Na základe novej žiadosti p. Wagnera o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 v k.ú. Nová Lehota, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2.

  Predmetný pozemok užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady  a realizácie výstavby hospodárskej budovy od 01.01.2013 s nájomným vo výške 209,71 €/rok. Žiadateľ má záujem o kúpu časti predmetného pozemku z dôvodu legalizácie prístavby k rodinnému domu a hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota v blízkosti Domu kultúry.

  16.09.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj pozemku :   za:  7 proti:  0 zdržal sa:  3

  07.10.2019 - Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Stanovisko MR – 25.11.2019 :

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

  1. Zámer mesta Handlová predať majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  UZNESENIE MsZ – 27.02.2020 :

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  Vzhľadom na skutočnosť, že všeobecná hodnota predávaných pozemkov stanovená znaleckým posudkom, ktorý predložil žiadateľ, sa javí ako príliš nízka v porovnaní s výškou kúpnej ceny, za ktorú boli predávané pozemky v danej lokalite v minulosti (priemerná výška kúpnej ceny je 7,45 €/m2), bol uvedený materiál stiahnutý z rokovania MsZ na zasadnutí 30.03.2020.

  Všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom je určená ako minimálna výška kúpnej ceny v súlade so zásadami o nakladaní s majetkom mesta, preto je možnosť zmeniť túto cenu podaním poslaneckého návrhu tak, ako to bolo v prípade Ľubomíra Detka na 7,00 €/m2.

  Z vyššie uvedených dôvodov bol materiál predložený na rokovanie MsZ 28.05.2020.

  UZNESENIE MsZ 28.05.2020:

  MsZ SCHVAĽUJE:

  Poslanecký návrh poslankyne Danici Baranovičovej navýšiť kúpnu cenu zo 4,83 €/m2 na 7,00 €/m2.

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE:

  a) Zrušenie uznesenie MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený

  zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83, t.j. 3 975,09 €

  b) spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  a) Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  b) Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym.

  MsZ NESCHVAĽUJE:

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu.

  Na základe novej žiadosti p. Wagnera o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 v k.ú. Nová Lehota, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   o d p o r ú č a   predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0

 5. 5. Návrh plánu zasadnutí komisie na II. polrok 2020.
  Zápisnica

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   o d p o r ú č a   plán zasadnutí komisie na II. polrok 2020.

  Hlasovanie za plán zasadnutí komisie na II. polrok :    za:   10     proti:   0     zdržal sa:   0  

 6. 6. Rôzne
  Zápisnica

  Vedenie mesta Handlová požiadalo komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy o zaujatie stanoviska k nakladaniu s pozemkami v baníckej kolónií – nájom, predaj, oplotenie pozemkov vo vlastníctve mesta Handlová, stavby (altánky, bazény, parkovacie plochy), delenie dvorných častí oplotením a pod.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti   n e o d p o r ú č a   Mestu Handlová nakladať s pozemkami v baníckej kolónií – nájom, predaj, oplotenie pozemkov vo vlastníctve mesta Handlová, stavby (altánky, bazény, parkovacie plochy), delenie dvorných častí oplotením a pod.

  Hlasovanie za nakladanie s pozemkami v baníckej kolónií :    za:   0     proti:   11     zdržal sa:   0

  Dôvod:

  Vedúci výstavby, ÚP, dopravy a OŽP Ing. Jozef Čaplár oboznámil komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy s plánovanou revitalizáciou Baníckej kolónie.

  Týmto bol program rokovania komisie ukončený. Jej predseda Arpád Koszta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Arpád Koszta
Prítomní
 • Ing. Radoslav Ciglan
 • Lina Gregor
 • Viliam Húšťava
 • Ing. Arch. Patrik Juríček
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Ing. Ivan Makovinský
 • Radko Marget
 • Akad. arch. Rastislav Nemec
 • Ing. Kristián Riška
 • Bc. Deana Šťupáková
Neprítomní
 • Dušan Klas
 • Ing. Juraj Medera
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Peter Žilka, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 13/11 - žiadosť o nájom časti pozemku parcela C-KN č. 1193 – zastavaná plocha o výmere 599 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 15 m2 .
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o nájom časti pozemku parcela C-KN č. 1193 – zastavaná plocha o výmere 599 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 15 m2.

  Žiadateľ má záujem o nájom predmetného pozemku za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Prievidzskej ulici za bytovým domom orientačné č. 13/15.

  Prílohy   Prevziať všetky
 2. 2. Pavol Jurenka, trvalý pobyt Valaská Belá č. 221 a manželka Eva, trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 18/14 - žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 3354/1 – záhrada o výmere m2 v k.ú. Handlová.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 3354/1 – záhrada o výmere 3296 m2 v k.ú. Handlová.

  Žiadatelia majú záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby rodinného domu, vytvorenia ovocného sadu a chovu včiel.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadatelia nemajú k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou priameho predaja – podanie cenovej ponuky.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Hornom konci – Stará cesta.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1512 – záhrada o výmere 2329 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová a parcela E-KN č. 1514 – záhrada o výmere 1182 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Prílohy   Prevziať všetky
 3. 3. Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2. Pozemok žiadatelia užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom od 30.12.2016 na účel chovu oviec a spracovania sena a za týmto účelom ho chcú aj odkúpiť. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej, časť Nová Lehota.

  Právny stav : pozemky zapísané na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, a to parcela E-KN č. 33 – trvalý trávny porast o výmere 5039 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 21 – trvalý trávny porast o výmere 288 m2 v k.ú. Nová Lehota, parcela E-KN č. 2661/1 – ostatná plocha o výmere 348 m2 v k.ú. Nová Lehota.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 19.11.2018 po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti parcely žiadateľom z dôvodu, že pozemok sa nachádza v zastavanej časti územia a vzhľadom na veľkosť požadovanej výmery pozemku (2832 m2) a celkovej výmery pozemku (4262 m2), by sa dal využiť na výstavbu rodinných domov.

  Vzhľadom na nové zloženie komisie výstavby bola žiadosť opätovne predložená na prerokovanie.

  11.02.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa po opätovnom prerokovaní predloženej žiadosti stotožnila so stanoviskom komisie konanej dňa 19.11.2018.

  08.04.2019 - Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Mestská rada na zasadnutí dňa 16.04.2019 ODPORUČILA MsZ SCHVÁLIŤ: 

           Predaj časti pozemku parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

  Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.06.2019 NESCHVÁLILO :

  Predaj pozemku parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v k.ú. Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č. 120/2019 vyhotoveným Geoslužba Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €, v predloženom rozsahu.

  Na základe novej žiadosti p. Ondriša o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 404 v k.ú. Nová Lehota a rozhodnutia vedenia mesta, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

  Prílohy   Prevziať všetky
 4. 4. Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122 – žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2. Predmetný pozemok užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady  a realizácie výstavby hospodárskej budovy od 01.01.2013 s nájomným vo výške 209,71 €/rok. Žiadateľ má záujem o kúpu časti predmetného pozemku z dôvodu legalizácie prístavby k rodinnému domu a hospodárskej budovy, ktorá je na ňom postavená.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota v blízkosti Domu kultúry.

  16.09.2019 - Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj pozemku :   za:  7 proti:  0 zdržal sa:  3

  07.10.2019 - Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Stanovisko MR – 25.11.2019 :

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

  1. Zámer mesta Handlová predať majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

  UZNESENIE MsZ – 27.02.2020 :

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE :

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že všeobecná hodnota predávaných pozemkov stanovená znaleckým posudkom, ktorý predložil žiadateľ, sa javí ako príliš nízka v porovnaní s výškou kúpnej ceny, za ktorú boli predávané pozemky v danej lokalite v minulosti (priemerná výška kúpnej ceny je 7,45 €/m2), bol uvedený materiál stiahnutý z rokovania MsZ na zasadnutí 30.03.2020.

  Všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom je určená ako minimálna výška kúpnej ceny v súlade so zásadami o nakladaní s majetkom mesta, preto je možnosť zmeniť túto cenu podaním poslaneckého návrhu tak, ako to bolo v prípade Ľubomíra Detka na 7,00 €/m2.

  Z vyššie uvedených dôvodov bol materiál predložený na rokovanie MsZ 28.05.2020.

  UZNESENIE MsZ 28.05.2020:

  MsZ SCHVAĽUJE:

  Poslanecký návrh poslankyne Danici Baranovičovej navýšiť kúpnu cenu zo 4,83 €/m2 na 7,00 €/m2.

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE:

  a) Zrušenie uznesenie MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený

  zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83, t.j. 3 975,09 €

  b) spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

  a) Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  b) Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym.

  MsZ NESCHVAĽUJE:

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu.

   

  Na základe novej žiadosti p. Wagnera o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 324 v k.ú. Nová Lehota, predkladáme opätovne na prerokovanie predaj tohto pozemku.

  Prílohy   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh plánu zasadnutí komisie na II. polrok 2020.
 6. 6. Rôzne