Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 17.06.2020 o 14:00 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020,
 2. 2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019,
 3. 3. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020,
 4. 4. Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n.o. v likvidácii a zámeru založiť neziskovú organizáciu Plamienok nádeje n.o.,
 5. 5. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestorov v správe mestskej časti,
 6. 6. Návrh schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2,
 7. 7. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661,
 8. 8. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 10. 10. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 11. 11. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave,
 12. 12. Správa o činnosti TSSM a.s.,
 13. 13. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Tomáš Ziegler
Neprítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. Ondrej Dostál
Návrh programu
 1. 1. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020,
 2. 2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019,
 3. 3. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020,
 4. 4. Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n.o. v likvidácii a zámeru založiť neziskovú organizáciu Plamienok nádeje n.o.,
 5. 5. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestorov v správe mestskej časti,
 6. 6. Návrh schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2,
 7. 7. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661,
 8. 8. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 10. 10. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 11. 11. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave,
 12. 12. Správa o činnosti TSSM a.s.,
 13. 13. Rôzne