Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 22.06.2020 o 16:30 Miestny úrad, oddelenie sociálnych vecí

Schválený program
 1. 1. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 2. 2. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci-sociálna výdajňa ( p. Skokňová, p. Horváthová ).
 3. 3. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave.
 4. 4. Návrh schválenia zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Ventúrskej 2.
 5. 5. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: Mgr. Martina Uličná
Prítomní
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. Sergej Kára
 • Mgr. Dušan Martinčok
 • MUDr. Viera Satinská
Návrh programu
 1. 1. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 2. 2. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci-sociálna výdajňa ( p. Skokňová, p. Horváthová ).
 3. 3. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave.
 4. 4. Návrh schválenia zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Ventúrskej 2.
 5. 5. Rôzne.