Komisia mandátová – Zasadnutie 05.06.2020 o 10:30 Miestny úrad, kancelária č. 141

Schválený program
  1. 1. Návrh vyhlásenia dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: Ing. Jana Španková
Prítomní
  • Mgr. Juraj Mikulášek
  • Ing. Petr Skalník
  • Ing. Jana Španková
  • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
  • MUDr. Viera Satinská
Návrh programu
  1. 1. Návrh vyhlásenia dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Rôzne