Miestna rada – Zasadnutie 23.06.2020 o 13:00 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 2. 2. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 4. 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 5. 5. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave
 6. 6. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 7. 7. Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661
 13. 13. Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť neziskovú organizáciu Plamienok nádeje n. o.
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave
 15. 15. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 16. 16. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 17. 17. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 18. 18. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 19. 19. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 20. 20. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 2. 2. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 4. 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 5. 5. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave
 6. 6. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 7. 7. Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661
 13. 13. Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť neziskovú organizáciu Plamienok nádeje n. o.
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave
 15. 15. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 16. 16. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 17. 17. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 18. 18. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 19. 19. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 20. 20. Rôzne