Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
  Hlasovanie č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zrušenie uznesenia č. 1372/2009 számú határozat megszüntetése)
  Schválené 20 5 13 0 6 1
  Hlasovanie č. 4: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zrušenie uznesenia č. 1811/2018 számú határozat megszüntetése)
  Schválené 20 5 13 0 6 1
  Hlasovanie č. 5: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Určenie doby uzavretia manželstva - Házasságkötések időpontjainak meghatározása)
  Schválené 20 5 14 1 5 0
  Hlasovanie č. 6: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Revitalizácia rozpočtu - Költségvetés revitalizációja)
  Schválené 20 5 18 0 2 0
  Hlasovanie č. 7: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Schválené 20 5 17 0 1 2
  Uznesenie 813/2020: Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia č. 1372/2009 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 21. mája 2009 a uznesenia č. 1811/2018 z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 10. mája 2018
  Uznesenie 814/2020: Uznesenie k návrhu na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej miestnosti na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne
  Uznesenie 815/2020: Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 731/2020 z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. mája 2020
  Uznesenie 816/2020: Uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.05.2020
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. TE-738 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy za rok 2019 - Az Egressy Béni Városi Művelődési központ 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: Mgr. Art. Róbert Lakatos
 6. 6. TE-739 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2019 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 7. 7. TE-740 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019 - A CALOR, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 8. 8. TE-741 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 - COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: Peter Czékus
 9. 9. TE-742 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 10. 10. TE-755 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 11. 11. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 12. 11.1. TE-791 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna a rozpočtovej organizácie ZpS na rok 2020 - Komárom város és az Idősek otthona 2020-es költségvetésének módosító javaslata
 13. 11.2. TE-768 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2020 – „Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti“ - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására – „Információbiztonsági szolgáltatások auditja”
 14. 11.3. TE-771 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 (nákup traktora, krovinorezov a prijatia sezónnych pracovníkov) - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ( traktor, bozótvágók vásárlása és idénymunkások felvétele)
 15. 11.4. TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia
 16. 11.5. TE-758 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020 – účelový príspevok pre COMORRA SERVIS - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására – célirányos juttatás a COMORRA SERVIS -nek
 17. 11.6. TE-781 Návrh na zmenu termínu čerpania a splácania úveru - Projekt Cultplay - Javaslat a Cultplay projekthez kapcsolódó hitel merítésének megváltoztatására
 18. 11.7. TE-773 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben
 19. 12. TE-716 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo …./2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására a gépjárművek ideiglenes parkolásáról
  Predkladateľ: Ing. Denisa Kováčová
 20. 13. TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. …/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
  Hlasovanie č. 24: TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben (PN - MJ Korpás)
  Zamietnuté 18 7 8 1 9 0
  Hlasovanie č. 25: TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben (PN - MJ Gajdáč)
  Schválené 18 7 13 0 5 0
  Hlasovanie č. 26: TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben
  Schválené 18 7 15 0 3 0
 21. 14. Žiadosti a návrhy na úseku školstva - Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 22. 14.1. TE-783 Návrh rozpočtu zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a návrh na zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ rozmarínová na rok 2020 - Komárom város fenntartásában lévő iskolai étkezdék költségvetés javaslata és a Rozmaring utcai iskolakonyha költségvetés módosítása a 2020-as évre
 23. 14.2. TE-746 Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Eötvösa Komárno č. 19/2002 - Javaslat a Komáromi Eötvös u. Alapiskola 19/2002-es sz. Alapító okirat 4. sz. függelékének jóváhagyására
 24. 14.3. TE-747 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom - Javaslat a Komáromi Jókai Mór Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 25. 14.4. TE-748 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno - Javaslat a Komáromi Ján Amosa Komenský Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 26. 14.5. TE-749 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno - Javaslat a Komáromi Határőr Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 27. 14.6. TE-750 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno – Komárom - Javaslat a Komáromi Munka Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 28. 14.7. TE-751 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 29. 14.8. TE-756 Informatívna správa – Obnovenie školského vyučovania od 01.06.2020 - Tájékozatató az iskolai tanítás újraindításáról 2020. 06. 01-től
 30. 15. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 31. 15.1. TE 743 Pridelenie bytu - gen. Klapku 10/3/Lakáskiutalás
 32. 15.2. TE 744 Pridelenie bytu - gen Klapku 4/16/Lakáskiutalás
 33. 16. TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
  Hlasovanie č. 37: TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására (Lokalita 1)
  Zamietnuté 16 9 6 0 10 0
  Hlasovanie č. 38: TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására (Lokalita 2)
  Zamietnuté 16 9 5 0 11 0
  Hlasovanie č. 39: TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására (Lokalita 3)
  Zamietnuté 16 9 6 0 10 0
  Hlasovanie č. 40: TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására (Lokalita 4)
  Schválené 16 9 14 0 2 0
  Hlasovanie č. 41: TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására (Lokalita 5)
  Zamietnuté 16 9 6 0 10 0
  Uznesenie 841/2020: Uznesenie k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno
  Uznesenie 842/2020: Uznesenie k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno
  Uznesenie 843/2020: Uznesenie k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno
  Uznesenie 844/2020: Uznesenie k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno
  Uznesenie 845/2020: Uznesenie k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno
 34. 17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 35. 17.1. TE-577_2020_Jozef Bokros_OZ
 36. 17.2. TE-683_2020_Henrich Táncos_OZ
 37. 17.3. TE-678_2020_IMT, s.r.o._OZ
 38. 17.4. TE-679_2020_Polák Tomáš_OZ
 39. 17.5. TE-680_2020_Jakab Zsolt_OZ
 40. 17.6. TE-686_2020_Kočkovičová Lucia_OZ
 41. 17.7. TE-682_2020 Terézia Bereczová_OZ
 42. 17.8. TE-715_2020_Agroprova s.r.o._OZ
 43. 17.9. TE-760_2020_Alžbeta Paulisová_predaj
 44. 17.10. TE-761_2020_Ladislav Horváth_predaj
 45. 17.11. TE-762_2020_Nagy Peter_predaj
 46. 17.12. TE-763_2020_Čižmár Ján_predaj
 47. 17.13. TE-764_2020_Ervin Paulis_predaj
 48. 17.14. TE-759_2020_László Marosi_predaj
 49. 17.15. TE-665_2020 Šimon-predaj pozemku
 50. 17.16. TE-649_2020_IKEA_orna pôda prenajom
 51. 17.17. TE-766_2020_Bajza_predaj pozemkov
 52. 17.18. TE-765_2020_OVS_býv. ATEX
 53. 17.19. TE-770_2020_OVS Gombaiho
 54. 17.20. TE-767_2020_Letné sezónne terasy
 55. 17.21. TE-774_2020_Varga Z_predaj pozemkov
 56. 17.22. TE-776_2020_Europa Capital_výpožička
 57. 17.23. TE-693_2020_DINIX, s.r.o._vecné bremeno
 58. 17.24. TE-694_2020_ZSD-ZBZOVB
 59. 17.25. TE-696_2020_ZSD-ZBKZ_p.č.11797-14
 60. 18. TE-745 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatói posztjára
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 61. 19. TE-752 Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2019. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 62. 20. TE-754/2020 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 357/2004 számú alkotmánytörvény értelmében
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 63. 21. TE-789 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020 - A Komáromi Képviselő-testület üléseinek második félévi terve a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 64. 22. Rôzne - Egyéb
 65. 23. Záver – Befejezés
 66. 24. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 08.06.2020 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 67. 25. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 09.06.2020 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 68. 26. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 09.06.2020- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 69. 27. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 08.06.2020 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 70. 28. Správa finančnej komisie zo dňa 10.06.2020 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 71. 29. Správa komisia pre digitalizáciu a transparentnosť zo dňa 11.06.2020 - A digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid
Predsedal:  —
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • Mgr. Ildikó Bauer
 • JUDr. Štefan Bende
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • MUDr. Attila Horváth
 • JUDr. Margit Keszegh
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Dávid Kovács
 • Mgr. Károly Less
 • MUDr. Anton Marek
 • Ing. Marian Molnár
 • Mgr. Patrik Ruman
 • Baltazár Ryšavý
 • Ing. László Stubendek
 • Mgr. Csilla Szabó
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • Mgr. Magdaléna Tárnok
 • JUDr. Tamás Varga
 • Ing. Ján Vetter
Ospravedlnení
 • Zsolt Feszty
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • MUDr. Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 1: 25.06.2020 13:07
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 2: 25.06.2020 13:10
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Anton Marek , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 25.06.2020 14:06
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uznesenia č. 1372/2009 számú határozat megszüntetése

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Peter Korpás , Károly Less , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 4: 25.06.2020 14:07
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uznesenia č. 1811/2018 számú határozat megszüntetése

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 13 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Peter Korpás , Károly Less , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 5: 25.06.2020 14:07
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Určenie doby uzavretia manželstva - Házasságkötések időpontjainak meghatározása

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 14 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga
Proti: 1 Peter Korpás
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Károly Less , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 25.06.2020 14:07
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Revitalizácia rozpočtu - Költségvetés revitalizációja

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ildikó Bauer , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 25.06.2020 14:08
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Andruskó
Nehlasovali: 2 Károly Less , Marian Molnár
Hlasovanie č. 8: 25.06.2020 14:11
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Tímea Szénássy , Tamás Varga
Hlasovanie č. 9: 25.06.2020 14:16
5. TE-738 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy za rok 2019 - Az Egressy Béni Városi Művelődési központ 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 10: 25.06.2020 14:27
6. TE-739 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2019 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Attila Horváth
Hlasovanie č. 11: 25.06.2020 14:37
7. TE-740 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019 - A CALOR, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 25.06.2020 14:40
8. TE-741 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Ildikó Bauer , Károly Less , Anton Marek
Hlasovanie č. 13: 25.06.2020 14:49
9. TE-742 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 25.06.2020 14:49
10. TE-755 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 25.06.2020 15:21
11.2 TE-768 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2020 ­ „Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti“ - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ­ „Információbiztonsági szolgáltatások auditja”

PN Komisie pre digitalizáciu

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 16: 25.06.2020 15:34
11.3 TE-771 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 (nákup traktora, krovinorezov a prijatia sezónnych pracovníkov) - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ( traktor, bozótvágók vásárlása és idénymunkások felvétele)
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 25.06.2020 15:46
11.4 TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia

PN - MJ Korpás

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 12 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Károly Less , László Stubendek , Csilla Szabó , Ján Vetter
Nehlasovali: 2 Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Hlasovanie č. 18: 25.06.2020 15:46
11.4 TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Károly Less
Nehlasovali: 1 Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 19: 25.06.2020 16:25
11.5 TE-758 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020 ­ účelový príspevok pre COMORRA SERVIS - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ­ célirányos juttatás a COMORRA SERVIS ­nek
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Csilla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 25.06.2020 16:26
11.6 TE-781 Návrh na zmenu termínu čerpania a splácania úveru - Projekt Cultplay - Javaslat a Cultplay projekthez kapcsolódó hitel merítésének megváltoztatására
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 25.06.2020 16:26
11.7 TE-773 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 22: 25.06.2020 16:43
12. TE-716 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo ů./2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására

PN - MJ Korpás

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 7 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Proti: 1 Csilla Szabó
Zdržali sa: 8 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Marian Molnár , László Stubendek , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Dávid Kovács
Hlasovanie č. 23: 25.06.2020 16:43
12. TE-716 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo ů./2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 10 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Marian Molnár , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , György Batta , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 25.06.2020 17:03
13. TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben

PN - MJ Korpás

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 8 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , László Stubendek
Proti: 1 Csilla Szabó
Zdržali sa: 9 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 25.06.2020 17:04
13. TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben

PN - MJ Gajdáč

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 25.06.2020 17:04
13. TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , György Batta , Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 25.06.2020 17:05
14.1 TE-783 Návrh rozpočtu zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a návrh na zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ rozmarínová na rok 2020 - Komárom város fenntartásában lévő iskolai étkezdék költségvetés javaslata és a Rozmaring utcai iskolakonyha költségvetés módosítása a 2020-as évre
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 28: 25.06.2020 17:10
14.2 TE-746 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským ­ Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno ­ Komárom č. 25/2002 Javaslat a Komáromi Eötvös Utcai Alapiskola 25/2002-es sz. Alapító okirat 3. sz. függelékének jóváhagyására
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 29: 25.06.2020 17:11
14.3 TE-747 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským ­ Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno ­ Komárom - Javaslat a Komáromi Jókai Mór Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 30: 25.06.2020 17:11
14.4 TE-748 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno - Javaslat a Komáromi Ján Amosa Komenský Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 31: 25.06.2020 17:11
14.5 TE-749 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno - Javaslat a Komáromi Határőr Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 32: 25.06.2020 17:12
14.6 TE-750 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským ­ Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno ­ Komárom - Javaslat a Komáromi Munka Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 33: 25.06.2020 17:12
14.7 TE-751 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 34: 25.06.2020 17:15
14.8 TE-756 Informatívna správa ­ Obnovenie školského vyučovania od 01.06.2020 - Tájékozatató az iskolai tanítás újraindításáról 2020. 06. 01-től
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 14 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 35: 25.06.2020 17:18
15.1 TE 743 Pridelenie bytu - gen. Klapku 10/3/Lakáskiutalás
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 13 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 36: 25.06.2020 17:19
15.2 TE 744 Pridelenie bytu - gen Klapku 4/16/Lakáskiutalás
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 13 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 37: 25.06.2020 17:43
16. TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására

Lokalita 1

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , László Stubendek , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Margit Keszegh , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 25.06.2020 17:44
16. TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására

Lokalita 2

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 5 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Margit Keszegh , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 25.06.2020 17:44
16. TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására

Lokalita 3

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , László Stubendek , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Margit Keszegh , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 25.06.2020 17:44
16. TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására

Lokalita 4

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Gajdáč , Patrik Ruman
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 25.06.2020 17:45
16. TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására

Lokalita 5

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Margit Keszegh , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 25.06.2020 17:46
17.1 TE-577_2020, Jozef Bokros_OZ
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 25.06.2020 17:47
17.2 TE-683_2020, Táncos Henrich, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 25.06.2020 17:48
17.3 TE-678_2020, IMT, s.r.o., predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 25.06.2020 17:48
17.4 TE-679_2020, Polák Tomáš, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 46: 25.06.2020 17:49
17.5 TE-680_2020, Jakab Zsolt, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 47: 25.06.2020 17:50
17.6 TE-686_2020, Kočkovičová Lucia, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 48: 25.06.2020 17:51
17.7 TE-682_2020, Bereczová Terézia, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 49: 25.06.2020 17:52
17.8 TE-715_2020, Agroprova s.r.o., prenájom pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 50: 25.06.2020 17:53
17.9 TE-760_2020, Alžbeta Paulisová, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 51: 25.06.2020 17:54
17.10 TE-761_2020, Ladislav Horváth, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 52: 25.06.2020 17:54
17.11 TE-762_2020, Nagy Peter, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 53: 25.06.2020 17:54
17.12 TE-763_2020, Čižmár Ján, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 54: 25.06.2020 17:55
17.13 TE-764_2020, Ervin Paulis, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 55: 25.06.2020 17:55
17.14 TE-759_2020, László Marosi, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 56: 25.06.2020 17:56
17.15 TE-665_2020, Šimon Peter, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 57: 25.06.2020 18:00
17.16 TE-649_2020, IKEA, prenájom pozemku

PN - MJ Bujna

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ondrej Gajdáč
Hlasovanie č. 58: 25.06.2020 18:00
17.16 TE-649_2020, IKEA, prenájom pozemku

Alternatíva 2

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 59: 25.06.2020 18:02
17.17 TE-766_2020, Bajza, predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 60: 25.06.2020 18:03
17.18 TE-765_2020, OVS (býv. ATEX)
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 61: 25.06.2020 18:06
17.20 TE-767_2020, Letné sezónne terasy
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Anton Marek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 62: 25.06.2020 18:28
17.21 TE-774_2020, Varga Zoltán, predaj pozemku

PN - MJ Molnár

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 63: 25.06.2020 18:28
17.21 TE-774_2020, Varga Zoltán, predaj pozemku
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 64: 25.06.2020 18:42
17.22 TE-776_2020, Europa Capital, výpožička pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 11 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , György Batta , Károly Less , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 65: 25.06.2020 18:44
17.23 TE-693_2020, DINIX, s.r.o., vecné bremeno
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 7 Imre Andruskó , György Batta , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Károly Less , Patrik Ruman , László Stubendek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 66: 25.06.2020 18:44
17.23 TE-693_2020, DINIX, s.r.o., vecné bremeno

Podľa žiadosti - Kérvény szerint

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 5 Štefan Bende , Károly Less , Patrik Ruman , László Stubendek , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Marian Molnár , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 3 Dávid Kovács , Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 67: 25.06.2020 18:46
17.24 TE-694_2020, ZSD, budúca zmluve o vecnom bremene
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 12 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , György Batta , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 68: 25.06.2020 18:47
17.25 TE-696_2020, ZSD-ZBKZ, p.č. 11797-14
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 11 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 3 György Batta , Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 69: 25.06.2020 18:55
18. TE-745 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatói posztjára
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 70: 25.06.2020 19:02
19. TE-752 Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2019. évi eredményeiről
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 71: 25.06.2020 19:04
20. TE-754/2020 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 357/2004 számú alkotmánytörvény értelmében
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Marian Molnár
Nehlasovali: 2 Ondrej Gajdáč , Károly Less
Hlasovanie č. 72: 25.06.2020 19:06
21. TE-789 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020 - A Komáromi Képviselő-testület üléseinek második félévi terve a 2020-as évben
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. TE-738 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy za rok 2019 - Az Egressy Béni Városi Művelődési központ 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: Mgr. Art. Róbert Lakatos
 6. 6. TE-739 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2019 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 7. 7. TE-740 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019 - A CALOR, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 8. 8. TE-741 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 - COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: Peter Czékus
 9. 9. TE-742 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 10. 10. TE-755 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 11. 11. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 12. 11.1. TE-791 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna a rozpočtovej organizácie ZpS na rok 2020 - Komárom város és az Idősek otthona 2020-es költségvetésének módosító javaslata
 13. 11.2. TE-768 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2020 – „Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti“ - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására – „Információbiztonsági szolgáltatások auditja”
 14. 11.3. TE-771 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 (nákup traktora, krovinorezov a prijatia sezónnych pracovníkov) - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ( traktor, bozótvágók vásárlása és idénymunkások felvétele)
 15. 11.4. TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia
 16. 11.5. TE-758 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020 – účelový príspevok pre COMORRA SERVIS - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására – célirányos juttatás a COMORRA SERVIS -nek
 17. 11.6. TE-781 Návrh na zmenu termínu čerpania a splácania úveru - Projekt Cultplay - Javaslat a Cultplay projekthez kapcsolódó hitel merítésének megváltoztatására
 18. 11.7. TE-773 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben
 19. 12. TE-716 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo …./2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására a gépjárművek ideiglenes parkolásáról
  Predkladateľ: Ing. Denisa Kováčová
 20. 13. TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. …/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 21. 14. Žiadosti a návrhy na úseku školstva - Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 22. 14.1. TE-783 Návrh rozpočtu zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a návrh na zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ rozmarínová na rok 2020 - Komárom város fenntartásában lévő iskolai étkezdék költségvetés javaslata és a Rozmaring utcai iskolakonyha költségvetés módosítása a 2020-as évre
 23. 14.2. TE-746 Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Eötvösa Komárno č. 19/2002 - Javaslat a Komáromi Eötvös u. Alapiskola 19/2002-es sz. Alapító okirat 4. sz. függelékének jóváhagyására
 24. 14.3. TE-747 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom - Javaslat a Komáromi Jókai Mór Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 25. 14.4. TE-748 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno - Javaslat a Komáromi Ján Amosa Komenský Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 26. 14.5. TE-749 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno - Javaslat a Komáromi Határőr Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 27. 14.6. TE-750 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno – Komárom - Javaslat a Komáromi Munka Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 28. 14.7. TE-751 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
 29. 14.8. TE-756 Informatívna správa – Obnovenie školského vyučovania od 01.06.2020 - Tájékozatató az iskolai tanítás újraindításáról 2020. 06. 01-től
 30. 15. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 31. 15.1. TE 743 Pridelenie bytu - gen. Klapku 10/3/Lakáskiutalás
 32. 15.2. TE 744 Pridelenie bytu - gen Klapku 4/16/Lakáskiutalás
 33. 16. TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 34. 17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 35. 17.1. TE-577_2020_Jozef Bokros_OZ
 36. 17.2. TE-683_2020_Henrich Táncos_OZ
 37. 17.3. TE-678_2020_IMT, s.r.o._OZ
 38. 17.4. TE-679_2020_Polák Tomáš_OZ
 39. 17.5. TE-680_2020_Jakab Zsolt_OZ
 40. 17.6. TE-686_2020_Kočkovičová Lucia_OZ
 41. 17.7. TE-682_2020 Terézia Bereczová_OZ
 42. 17.8. TE-715_2020_Agroprova s.r.o._OZ
 43. 17.9. TE-760_2020_Alžbeta Paulisová_predaj
 44. 17.10. TE-761_2020_Ladislav Horváth_predaj
 45. 17.11. TE-762_2020_Nagy Peter_predaj
 46. 17.12. TE-763_2020_Čižmár Ján_predaj
 47. 17.13. TE-764_2020_Ervin Paulis_predaj
 48. 17.14. TE-759_2020_László Marosi_predaj
 49. 17.15. TE-665_2020 Šimon-predaj pozemku
 50. 17.16. TE-649_2020_IKEA_orna pôda prenajom
 51. 17.17. TE-766_2020_Bajza_predaj pozemkov
 52. 17.18. TE-765_2020_OVS_býv. ATEX
 53. 17.19. TE-770_2020_OVS Gombaiho
 54. 17.20. TE-767_2020_Letné sezónne terasy
 55. 17.21. TE-774_2020_Varga Z_predaj pozemkov
 56. 17.22. TE-776_2020_Europa Capital_výpožička
 57. 17.23. TE-693_2020_DINIX, s.r.o._vecné bremeno
 58. 17.24. TE-694_2020_ZSD-ZBZOVB
 59. 17.25. TE-696_2020_ZSD-ZBKZ_p.č.11797-14
 60. 18. TE-745 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatói posztjára
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 61. 19. TE-752 Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2019. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 62. 20. TE-754/2020 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 357/2004 számú alkotmánytörvény értelmében
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 63. 21. TE-789 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020 - A Komáromi Képviselő-testület üléseinek második félévi terve a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 64. 22. Rôzne - Egyéb
 65. 23. Záver – Befejezés