Komisia pre dopravu – Zasadnutie 29.06.2020 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020.
 2. 2. Informácia o projektoch rezidentského parkovania (Vlčkova, Mudroňova - Palisády).
 3. 3. Informácia o projekte organizácie dopravy na Hlbokej ulici.
 4. 4. Rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej radiály na území Starého Mesta.
 5. 5. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Bc. Ivan Bútora
Prítomní
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Ing. František Brliť
 • Bc. Ivan Bútora
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Ing. Jana Španková
 • Ing. arch. Norbert Takáts
Ospravedlnení
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • RNDr. Milan Remiš
Návrh programu
 1. 1. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020.
 2. 2. Informácia o projektoch rezidentského parkovania (Vlčkova, Mudroňova - Palisády).
 3. 3. Informácia o projekte organizácie dopravy na Hlbokej ulici.
 4. 4. Rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej radiály na území Starého Mesta.
 5. 5. Rôzne.