Komisia pre dopravu – Zasadnutie 29.06.2020 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020.
  2. 2. Informácia o projektoch rezidentského parkovania (Vlčkova, Mudroňova - Palisády).
  3. 3. Informácia o projekte organizácie dopravy na Hlbokej ulici.
  4. 4. Rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej radiály na území Starého Mesta.
  5. 5. Rôzne.