Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 2. 2. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 3. 3. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
  Zápisnica

  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.

 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 5. 5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 6. 6. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave
 7. 7. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 8. 8. Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Zápisnica

  Návrh uznesenia nezískal  dostatočný počet hlasov.

 13. 13. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť novú staromestskú neziskovú organizáciu
 15. 15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave
 16. 15/A. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 9 v Bratislave
 17. 16. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 18. 17. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 19. 18. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 20. 19. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 21. 20. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 22. 21. Informácia o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4
 23. 22. Vzdanie sa poslanca Tomáša Zieglera funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a členstva v Komisii pre dopravu, zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie
 24. 22/A. Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – rozhodnutie vo veci
 25. 22/B. Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 26. 23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 27. 24. Rôzne
 28. 25. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Matej Gomolčák
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Ospravedlnení
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • Ing. Tomáš Ziegler

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 30.06.2020 09:08
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 13
Neprítomní: 12 Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Za: 13 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 30.06.2020 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 30.06.2020 09:13
Schválenie programu zasadnutia

bod 15.A

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 30.06.2020 09:14
Schválenie programu zasadnutia

body 22A

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 30.06.2020 09:15
Schválenie programu zasadnutia

body 22B

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 30.06.2020 09:16
Schválenie programu zasadnutia

stiahnutie bod 3.

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 30.06.2020 09:17
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 12 Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 4 Boris Ažaltovič , Peter Osuský , Petr Skalník , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 2 Dana Kleinert , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 30.06.2020 09:19
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 9: 30.06.2020 09:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 30.06.2020 10:32
1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019

berie na vedomie

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Vladimír Palko , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 30.06.2020 11:07
2. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019

berie na vedomie

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 30.06.2020 11:26
14. Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť novú staromestskú neziskovú organizáciu
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 30.06.2020 11:31
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 30.06.2020 11:38
5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 30.06.2020 14:38
6. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná
Proti: 4 Petra Hitková , Viera Satinská , Petr Skalník , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 5 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 30.06.2020 14:40
6. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 11 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 1 Matej Gomolčák
Zdržali sa: 10 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 30.06.2020 14:41
6. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 2 Damask Gruska , Petr Skalník
Zdržali sa: 5 Adam Berka , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Jana Španková , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 30.06.2020 14:46
7. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Vladimír Palko
Hlasovanie č. 19: 30.06.2020 15:22
8. Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Hitkovej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 9 Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 1 Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 10 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 30.06.2020 15:24
8. Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Boháča

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 15 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Peter Osuský , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 30.06.2020 15:24
8. Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Martin Gajdoš , Damask Gruska , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 30.06.2020 15:57
9. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 10 Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 4 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Milan Remiš , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 7 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 30.06.2020 15:58
9. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Damask Gruska , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 30.06.2020 16:02
10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Damask Gruska
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 30.06.2020 16:03
10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 30.06.2020 16:04
11. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 30.06.2020 16:05
11. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 30.06.2020 16:08
12. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Za: 0
Proti: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 2 Milan Remiš , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 30.06.2020 16:09
13. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 30.06.2020 16:50
15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave

návrh p.Dostála

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 19 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 30.06.2020 16:51
15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 19 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 30.06.2020 16:52
15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 14 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 30.06.2020 17:12
15/A Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 9 v Bratislave
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 30.06.2020 17:14
16. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 19 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 30.06.2020 17:15
17. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 18 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 30.06.2020 17:19
18. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 18 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ondrej Dostál
Hlasovanie č. 37: 30.06.2020 17:21
19. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 19 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 30.06.2020 17:24
20. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Dana Kleinert , Petr Skalník
Hlasovanie č. 39: 30.06.2020 18:22
21. Informácia o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4

berie na vedomie

Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 11 Adam Berka , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 30.06.2020 18:24
22. Vzdanie sa poslanca Tomáša Zieglera funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a členstva v Komisii pre dopravu, zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 12 Adam Berka , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Jana Španková
Nehlasovali: 1 Miroslav Vrábel
Hlasovanie č. 41: 30.06.2020 18:29
22/A Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funcionárov-rozhodnutie vo veci
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 14 Adam Berka , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 30.06.2020 18:31
22/B Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funcionárov
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 14 Adam Berka , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 30.06.2020 18:33
23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 13 Adam Berka , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 2. 2. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 3. 3. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 5. 5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 6. 6. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave
 7. 7. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 8. 8. Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť novú staromestskú neziskovú organizáciu
 15. 15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave
 16. 16. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 17. 17. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 18. 18. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 19. 19. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 20. 20. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 21. 21. Informácia o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4
 22. 22. Vzdanie sa poslanca Tomáša Zieglera funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a členstva v Komisii pre dopravu, zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie
 23. 23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Rôzne
 25. 25. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto