Komisia kultúry a cestovného ruchu – Zasadnutie 01.07.2020 o 15:30 Dom kultúry Handlová

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie - Vykoná: Tomáš Arvay, predseda komisie
  Zápisnica

  Vykonal Tomáš Arvay, predseda komisie a konštatoval, že je prítomných 7 členov z celkového počtu 12 t. j. komisia je uznášania schopná. Následne prítomným predstavil program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválení.

 2. 2. Zmena členstva v Komisii kultúry a cestovného ruchu - Predkladá: ústne – Tomáš Arvay, predseda komisie
  Zápisnica

  Predseda komisie prítomných informoval, že na základe písomného vzdania sa členstva v komisií, Mestské zastupiteľstvo na svojom 14. zasadnutí, konaného dňa 25.06.2020 odvolalo p. Róberta Burgana. Členovia komisie uvedené zobrali na vedomie. Zároveň p. predseda otvoril otázku doplnenia člena do komisie. Komisia sa zhodla, že primárne osloví mladých aktivistov, ktorých si prvotne pozve na rokovanie ako hostí a až následne prístúpi k oficálnemu návrhu na menovanie do komisie. Počet členov komisie (12) zatiaľ však považuje za dostatočný. 

 3. 3. Zámer „Handlovské obrazy“ - Predkladá: ústne – Tomáš Arvay, predseda komisie
  Zápisnica

  Predseda komisie p. Arvay členom komisie predstavil, prostredníctvom prezentácie, zámer vybudovania turistickej atrakcie "Handlovské obrazy". Podotkol, že tento nápad vzišiel práve z množstva podnetných diskusných príspevkov jednotlivých členov komisie. Zámer pozostáva z inštalácie niekoľkých rámov obrazov ( rôznych veľkostí, tvarov etc.) na zaujímavých miestach v Handlovej. Pohľad cez rám by poskytol užívateľovi jedinečný panoramatický výhľad. Takáto atrakcia má svoje nesporné výhody, keďže sa myšlienka dá naďalej rozvíjať a rozširovať. Naviac projekt má mať ekologický a edukatívny podtón. Za účelom ďaľšieho rozvoja projektu bola vytvorená neoficálna pracovná skupina. Komisia sa s predloženým zámerom stotožnila a vyjadrila mu podporu.

  Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu:

  Komisia kultúry a cestovného ruchu ODPORÚČA:

  1. Ďalej rozpracovávať zámer "Handlovské obrazy" a monitorovať jeho vývoj na svojich zasadnutiach.

  2. Predložiť na svojom ďaľšom zasadnutí možné lokality na umiestnenie "obrazov".

  3. Vedeniu mesta umožniť pracovnej skupine osloviť jednotlivé mestské organizácie s prípadnou pomocou pri realizácii projektu.

   

 4. 4. Problematika handlovskej kolónie s ohľadom na cestovný ruch - Prekladá: ústne - Rastislav Nemec, Lina Gregor – členovia komisie
  Zápisnica

  V bode č. 4 vystúpili p. Lina Gregor a p. Rastislav Nemec, ktorí sú členmi aj Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Ostatných členov komisie informovali, že je v príprave koncepcia, ktorá by mala komplexne riešiť problematiku baníckej kolónie. Zaujímali sa najmä o časť, v ktorej sa zvažuje s ďaľším stavebných využitím budov v lokalite. Na otázku, či sa zvažuje so zachovaním aspoň časti "kolónie" za účelom zachovania kultúrneho a historického dedičstva, vedúci oddelenia výstavby reagoval negatívne. Preto považujú za vhodné, aby sa k predmetnému problému vyjadrila aj komisia kultúry. Členovia komisie sa zhodli, že z pohľadu histórie mesta sa jedná o vzácnu a jedinečnú architektonickú pamiatku, ktorá by mala byť aspoň do istej miery zachovaná. Taktiež bolo do pozornosti dané VZN mesta Handlová č. 3/2007, prostredníctvom ktorého MsZ mesta Handlová zaradilo časť Baníckej kolónie do zoznamuv Hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Handlová.   

  Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu:

  Komisia kultúry a cestovného ruchu ODPORÚČA:

  1. Zo zreteľom na VZN mesta Handlová č. 3/2007 o miestnych pamätihodnostiach a Doplnku č.1 k VZN brať ohľad na skutočnosť, že Banícka kolónia – 1 bytovka (6 bytov) časť Baníckej kolónie je zaradená v zozname Hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Handlová.

  2. Vyčleniť uvedenú časť Baníckej kolónie, prípadne po odbornej diskusií vyčleniť inú časť Baníckej kolónie, s cieľom zachovania a ochrany kultúrneho dedičstva.

  3. Menovať Rastislava Nemca do pracovnej skupiny zaoberajúcej sa problematikou Baníckej kolónie.

 5. 5. Vstupná brána do lesoparku - Prekladá: ústne - Rastislav Nemec, člen komisie
  Zápisnica

  V bode č. 5 vystúpil p. Rastislav Nemec s prezentáciou svojej tvorby. V minulosti bol oslovený mestom Prievidza, aby navrhol "vstupnú bránu" do Lesoparku Prievidza. Prostredníctvom fotodokumentácie p. Nemec odprezentoval svoj návrh, ktorý bol aj čiastočne realizovaný. Taktiež odprezentoval ďaľší projekt spojený so ZOO Bojnice. Členovia komisie ocenili prácu p. Nemca a opätovne sa zhodli, že aj prípevky tohoto druhu sú nesmiernym  prínosom, nakoľko z nich je možné čerpať nápady a myšlienky prínosné pre mesto Handlová.

 6. 6. Dni európskeho a kultúrneho dedičstva v Handlovej 2020 - Prekladá: ústne - Martin Podoba, zapisovateľ komisie
  Zápisnica

  Zapisovateľ komisie Martin Podoba členom komisie tlmočil požiadavku vedúcej koncelárie primátorky mesta p. Paulínyovej, ktorá bola oslovená krajskou koordinátorkou DEKD 2020 z TSK s možnosťou spolupodielania sa na tomto podujatí. Mesto Handlová sa do Dní európskeho a kultúrneho dedičstva zapojilo aj v roku 2019 s bohatým programom. Tento rok by sme teda opäť radi zapojili v rámci témy "Minulosť vzdelávania". Členovia komisie Jarmila Žišková a Rastislav Nemec prisľúbili svoju pomoc pri návrhu aktivít programu na rok 2020.

 7. 7. Diskusia
  Zápisnica

  V rámci diskusie sa p. Lina Gregor opýtala riaditeľky DK p. Žiškovej na aktivity počas "Leta na námestí". P. riaditeľka informovala, že v rámci situácie okolo COVID19 je organizácia akýchkoľvek verejných podujatí náročná, ale napriek tomu si Dom kultúry v spolupráci s ďalšími organizáciami pripravili niekoľko pekných podujatí a aktivít pre našich občanov. Napr. "Prechádzky Handlovskou históriou", obľúbené "Kratochvílky" alebo "v lete NAOPAK". O všetkých akciách, podujatiach a aktivitách bude mesto Handlová aj DK Handlová informovať prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

 8. 8. Záver
  Zápisnica

  Predseda komisie Tomáš Arvay, s poďakovaním všetkým za aktívnu účasť, zasadnutie ukončil.

Predsedal: Mgr. Tomáš Arvay
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Paulína Deliová
 • Lina Gregor
 • Adam Jakubík
 • Jozef Javúrek
 • Akad. arch. Rastislav Nemec
 • Jarmila Žišková
Ospravedlnení
 • Tomáš Gríger
 • Michal Hertlík
 • Vladislav Horváth
 • Vladimír Krč
 • Jozef Pavelka
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie - Vykoná: Tomáš Arvay, predseda komisie
 2. 2. Zmena členstva v Komisii kultúry a cestovného ruchu - Predkladá: ústne – Tomáš Arvay, predseda komisie
 3. 3. Zámer „Handlovské obrazy“ - Predkladá: ústne – Tomáš Arvay, predseda komisie
 4. 4. Problematika handlovskej kolónie s ohľadom na cestovný ruch - Prekladá: ústne - Rastislav Nemec, Lina Gregor – členovia komisie
 5. 5. Vstupná brána do lesoparku - Prekladá: ústne - Rastislav Nemec, člen komisie
 6. 6. Dni európskeho a kultúrneho dedičstva v Handlovej 2020 - Prekladá: ústne - Martin Podoba, zapisovateľ komisie
 7. 7. Diskusia
 8. 8. Záver