Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou – Zasadnutie 06.07.2020 o 16:00 Malá zasadacia miestnosť MsÚ

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Danica Baranovičová Predsedníčka komisie
  Zápisnica

  Zasadnutie otvorila Danica Baranovičová, predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých členov a hostí a predložila program rokovania, ktorý bol schválený bez pripomienok

  Za: 9

  Proti: 0

  Zdržali sa: 0

 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Danica Baranovičová Predsedníčka komisie
  Zápisnica

  Predsedníčka Danica Baranovičová skonštatovala, že neboli prijaté žiadne uznesenia, ktorých plnenie treba skontrolovať.

   

 3. 3. Plán zasadnutí Komisie vzdelávania práce s deťmi a mládežou na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Písomne, Danica Baranovičová Predsedníčka komisie
  Zápisnica

  predsedníčka  komisie predložila plán zasadnutí Komisie vzdelávania práce s deťmi a mládežou na II. polrok 2020, ktorý bol schválený bez pripomienok.

  Za: 9

  Proti: 0

  Zdržali sa: 0

 4. 4. Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa CVČ Handlová
  Predkladateľ: Ústne, Mgr. Ivana Kováčiková Odborný zamestnanec Školského úradu
  Zápisnica

  Mgr. Ivana Kováčiková oboznámila členov KVPDaM o vyhlásenom výberovom konaní na riaditeľa CVČ Handlová. Uzatváranie prihlášok končí 10.07.2020.  Predpokladaný nástup je od 01.09.2020. Výberové konanie je vyhlásené opätovne, pretože v októbri sa neprihlásili žiadny záujemcovia. Vedením  CVČ bola poverená p. Gabriela Grígerová.

   

 5. 5. Plán letnej činnosti CVČ Handlová
  Predkladateľ: Ústne, Miroslava Gešvantner Burčová
  Zápisnica

  PLÁN LETNEJ ČINNOSTI

   

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 9.6.2020 a rozhodnutia zriaďovateľa sa prevádzka Centrum voľného obnovuje od 1.7. 2020. 1. júla nastupujú zamestnanci, ktorí mali prekážku v práci na strane zamestnávateľa opäť do práce.

  Činnosť CVČ rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 22. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu.

  K obnoveniu prevádzky budú riaditeľkou CVČ vydané osobitné pokyny, ktoré upravujú podmienky prevádzky centra do konca školského roku 2019/2020 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov  a detí.

     V školskom roku 2019/2020 plánujeme zrealizovať tri turnusy mestského tábora. Tábory majú všeobecné zameranie, prevažne na kultúrno-športovú oblasť, turnusy sú určené deťom školského veku. Okrem toho pripravujeme dvojdňový Herecký workshop a Seminár DaMPu, kde pôjde o výmenu skúseností s DaMPami iných miest.. Zároveň plánujeme zorganizovať podujatia pre rodičov s deťmi a spolupracovať na akciách celomestského charakteru iných organizácií.

  I.M e s t s k é   t á b o r y 

  Miesto: CVČ Námestie baníkov 3, Handlová

  Účastníci: deti školského veku (7-15 rokov)

  Zameranie: tento typ tábora je prioritne určený deťom zamestnaných rodičov, ktorí ich ráno privedú do zariadenia a popoludní, cestou z práce si deti vyzdvihnú: detskí účastníci majú pripravený celodenný program pod vedením pedagogických zamestnancov spojený so športovo-zábavnými hrami a súťažami, turistickými výletmi, návštevou kúpaliska… a jednodňovou stanovačkou. Organizujeme ich na pôde CVČ, v okolitej prírode nášho mesta, na Remate, Turčianske Teplice a stanovačka sa plánuje v Camp Pacho.

  Termíny:

  I. turnus       03.08.2020 - 07.08.2020                                       Zodp.: Gešvantner Burčová              

  II. turnus      10.08.2020 - 14.08.2020                                       Zodp.: Suchý               

  III. turnus     17.08.2020 - 21.08.2020                                       Zodp.: Suchý  

  Ďalšie personálne obsadenie táborov:  Deliová, Grígerová, absolventská prax -Nikola Smoleňová, dobrovoľníci: Adriana Janíková, Tomáš "Šuter" Karásek                

  II.W o r k s h o p   členov ZÚ HEREC

  Miesto: CVČ Námestie baníkov 3, Handlová

  Účastníci: členovia ZÚ Herec, vedúci Igor Suchý, DaMP, dobrovoľník  Tomáš "Šuter" Karásek                

  Je určený pre všetkých členov divadelného krúžku KREKÁČIK. Jeho účelom, je príprava na nový školský rok a otvorenie hereckého krúžku. Všetci herci sa budú môcť opäť po karanténnom období stretnúť a absolvovať dvojdňové aktivity, ktoré sa pre nich pripravili ako Pohár improvizácie, opekačka v prírode, filmový kvíz, strašidelná cesta Domom kultúry, jazykové cvičenia, návšteva garderóby...

  Cieľom je motivácia pokračovať v ZÚ v budúcom školskom roku 2020/21

  Termín:1.7. – 2.7.2020

  Zodp.: Igor Suchý

  III.S e m i n á r   členov DaMP

  Miesto: CVČ Námestie baníkov 3, Handlová, Mklub

  Účastníci: členovia DaMPu Handlová, Žiar nad Hronom a Prievidza

  Obsahom semináru bude hlavne výmena skúseností a príklad dobrej spolupráce  medzi DaMP Handlová, Prievidza a Žiar. Každý deň strávia v inom meste, záver bude Handlová.

  Termín: 10.8.- 14.8.2020

  Zodp.: M. Gešvantner Burčová             

  IV.P o d u j a t i a,  organizované počas letných prázdnin a spolupráca na celomestských podujatiach

  Podujatia športové a kultúrne sú z dôvodu „Corona pandémie“ na základe rozhodnutia mesta až do konca augusta zastavené.

  Usmernenia štátnych orgánov postupne dovoľujú organizovanie hromadných podujatí za prísnych podmienok dodržiavanie hygienických požiadaviek.

  Počas letných prázdnin pripravujeme aj príležitostné aktivity a zároveň budeme aktívne spolupracovať aj na podujatiach iných organizácií, ktoré sú prevažne celomestského charakteru.

  • MINECRAFTUJEME... 

  Termín: 11.7.2020

  Miesto:  PC klubovňa CVČ

  Pre všetkých ktorý majú radi minecraft hru a chcú sa vyblázniť na počítačoch.

  • Leto naopak

  Termín: 15.7.2020

  Miesto:  Námestie baníkov

  Hlavným organizátorom je DK Handlová. V rámci dobrej spolupráce sa na podujatí zúčastnia pracovníci CVČ a DaMP. Pre deti budú pripravené zábavné súťaže charakteru: Leto naopak

  Z: Suchý, Deliová, Gešvantner Burčová

  • Piknik v Handparku – III. ročník ( náborové podujatia pre všetky krúžky v Centre voľného času )

  Termín: 23.8.2020 o 11,00h

  Miesto:  Handpark Handlová

  Tretí ročník podujatia ktoré sa každý rok v lete počas prázdnin, koná v parku za nemocnicou. Toto podujatie je zamerané hlavne na športové a detské aktivity spojené s príjemným relaxom v prírode v kruhu rodiny a priateľov. Proste piknik na deke a opekanie špekačiek, súťaže pre deti, skákacia žirafa, penová show, ukážka kynologického klubu pod vedením: Rasťa Dobiša, ukážka a verejný tréning bojových umení Storm gym Handlová, Fit caffe, stánky s občerstvením a DJ plus moderátor..  Tento ročník bude obohatení o propagáciu a nábor pre nových uchádzačov do krúžkov, ktoré Centrum voľného času ponúka. Mali by sa odprezentovať všetky krúžkové činnosti, ktoré naše Centrum ponúka, ako aj nové krúžky, ktoré budeme otvárať v novom školskom roku.

  Z: I. Suchý

  • Banícka rellye – 46.ročník

  Termín: 28.- 30.8.2020 Mesto Handlová, Zvolen

  Organizátori : AMK Baník Handlová, TSK Trenčín, Mesto Handová, Mesto Zvolen, CVČ Handlová, AK SR Bratislava

  Ide o medzinárodnú automobilovú orientačnú súťaž BANÍCKA RALLYE. Celková súťaž bude prebiehať v okresoch Prievidza, Žiar nad Hronom, Zvolen

  Z: A. Koszta

  Diskusia:

  p. Maňáková mala pripomienku ku krúžkovej činnosti CVČ, že niektoré krúžky sa prekrývali z krúžkami na školaách, napr. Floorbal a potom bol problém z prenajatím  telocvične a malým počtom žiakov v jednotlivých krúžkoch, ktoré potom aj tak museli spojiť. Preto by bolo dobré na budúci školský rok viac spolupracovať pri plánovaní krúžkovej činnosti zo školami.

   

   

 6. 6. Prerokovanie opodstatnenosti komisie ako poradného orgánu, účasť občanov na rokovaní, zverejňovanie materiálov rokovania - vzišlo z interpelácie na MsZ
  Predkladateľ: Ústne, Danica Baranovičová Predsedníčka komisie
  Zápisnica

  Predsedníčka vyzvala členov komisie,aby sa vyjadrili k opotstatnenosti KVPDaM, počtu členov komisie, účasti verejnost na zasadnutiach komisie a zverejňovaní materiálov. Z ich vyjadrení k jednotlivým bodom vyplynulo nasledovné: 

  Opodstatnenosť komisie: Všetci členovia sa vyjadrili, že KVPDaM má svoj význam ako poradný orgán, pretože v komisii je zastúpenie zo všetkých oblastí školstva a všetci členovia sú erudovaný túto funkciu zastávať. Nie všetci poslanci sa do problematiky školsva rozumejú, preto je Komisia potrebná. v Handlovej chýba spolupráca a koordinácia aktivít škôl a školských zariadení, malá propagácia aktivít škôl v rámci mesta. Členovia Komisie by sa mali zúčastňovať akcií, ale o nich dopredu nevedia. členovia Komisie by mali byť aktívnejší a podľa svojich záujmov by si mali  rozdeliť oblasti školstva, ktoré by sami zastrrešovali.

  Počet členov komisie: Vačšina členov Komisie (7) sa vyjadrila, že 13 členov komisie je vyhovujúcich, ale zároveň dodali, že by mali byť aktívnejší. Dvaja členovia sa vyjadrili, že by stačil aj menší počet členov - 9 až 11.

  Zverejňovanie materiálov: Štyria členovia boli za zverejňovanie materiálov pred zasadnutím komisie.  Štyria členovia sa vyjadrili, že materiály stačí zverejniť pred mestským zastupiteľstvom a z rokovania komisie je postačujúce zverejniť zápisnicu zo zasadnutia KVPDaM. Jeden člen komisie sa k zverojňovaniu materiálov nevedel vyjadriť. Členovia komisie sa zhodli na tom, že sa bude zverejňovať pozvánka s programom zasadnutia, aby sa mohli, v prípade záujmu nahlásiť občania.

  Účasť občanov na zasadnutiach Komisie: Väčšina členov (6) sa k tejto otázke vyjadrila tak, že v zásade nemá nič proti účasti verejnosti ale za určitých presne určených podmienok. Bolo potrebné, aby sa  dopredu nahlásili a potom by boli  k rokovaniu prizvaní. Inak si to nevedia predstaviť, ako by sa to technicky dalo zrealizovať. traja členovia komisie boli v zásade proti účasti občanov z dôvodu, že niekedy sa na komisii prerokuvajú veci, v ktorých vystupujú osobné udaje. 

  V poslednom bode sa členovia vyjadrili k rokovaciemu poriadku komisií, kde navrhli  v čl. V bod 2 vynechať slovné spojenie "najmenej však jedenkrát za mesiac".

   

 7. 7. Diskusia
  Zápisnica

  p. Juríček oboznámil členov komisie s pripravovaným letným futbalovým kempom, ktorý sa uskutoční od 12.7.2020 a je v ňom zapojených 36 detí. Poďakoval MFK, mestu Handlová a rodičom za pomoc pri realizácií letného kempu.Ďalej navrhol, aby sa zvážila možnosť, či by jedenkrát do roka nemohlo byť zastupiteľstvo, ktoré by bolo venované iba školstvu a práci s mládežou v Handlovej.

  p. Maňáková informovala o úspešnom ukončení projektu DO Fénix pri Morovnianskej ceste. následne boli oslovení či by neukončili aj projekt DO Fénix pri CVČ,  ktorý zastrešovala p. Reissová, ktoráje dlhodobo na PN. aj napriekt tomu, že mali  na ukončenie veľmi krátky čas (asi  týždeň), takmer žiadne podklady a  takmer žiadnu pomoc od pôvodných aktérov, projekt nakoniec ukončili so cťou.

 8. 8. Záver
  Zápisnica

   

  Predsedníčka komisie Danica Baranovičová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.

Predsedala: Danica Baranovičová
Prítomní
 • Danica Baranovičová
 • Miroslava Gešvantner -Burčová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Mária Maňáková
 • Anna Neubauerová
 • Branislav Ondruška
 • Eva Paráková
 • Darina Plavcová
 • Janka Valuchová
Ospravedlnení
 • Stanislav Ivanič
 • Ingrida Janáková
 • Marcela Šimonová
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Danica Baranovičová Predsedníčka komisie
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Danica Baranovičová Predsedníčka komisie
 3. 3. Plán zasadnutí Komisie vzdelávania práce s deťmi a mládežou na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Písomne, Danica Baranovičová Predsedníčka komisie
 4. 4. Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa CVČ Handlová
  Predkladateľ: Ústne, Mgr. Ivana Kováčiková Odborný zamestnanec Školského úradu
 5. 5. Plán letnej činnosti CVČ Handlová
  Predkladateľ: Ústne, Gabriela Grígerová poverená vedením CVČ
 6. 6. Prerokovanie opodstatnenosti komisie ako poradného orgánu, účasť občanov na rokovaní, zverejňovanie materiálov rokovania - vzišlo z interpelácie na MsZ
  Predkladateľ: Ústne, Danica Baranovičová Predsedníčka komisie
 7. 7. Diskusia
 8. 8. Záver