Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.08.2020 o 14:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava
 2. 2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie
 3. 3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 4. 4. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 5. 5. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 6. 6. Vyjadrenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zriadiť Hrob neznámeho vojaka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Matej Gomolčák
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Ospravedlnení
 • Mgr. art. Adam Berka
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • Ing. Matej Vagač
 • Ing. Tomáš Ziegler

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 05.08.2020 14:17
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Dana Kleinert
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 05.08.2020 14:19
Schválenie programu zasadnutia

zaradenie bodu 6.

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 3: 05.08.2020 14:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 05.08.2020 14:22
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 05.08.2020 14:42
1. Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava

návrh p.Hitkovej

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 05.08.2020 14:44
1. Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 05.08.2020 15:02
2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 05.08.2020 15:32
3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami

návrh p.Uličnej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 10 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Soňa Párnická , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 9: 05.08.2020 15:34
3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 6 Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Jana Španková
Proti: 7 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 7 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Petr Skalník , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 05.08.2020 15:35
3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Miroslav Vrábel
Proti: 2 Ľubomír Boháč , Martina Uličná
Zdržali sa: 4 Boris Ažaltovič , Matej Gomolčák , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 05.08.2020 15:39
4. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 05.08.2020 15:40
5. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 05.08.2020 16:03
6. Vyjadrenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zriadiť Hrob neznámeho vojaka

návrh p.Ažaltoviča

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 05.08.2020 16:04
6. Vyjadrenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zriadiť Hrob neznámeho vojaka
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava
 2. 2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie
 3. 3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 4. 4. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 5. 5. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 6. 6. Vyjadrenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zriadiť Hrob neznámeho vojaka