Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – Zasadnutie 31.08.2020 o 15:00 Malá zasadacia miestnosť MsÚ

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ján Spevár, M.A., predseda komisie
 2. 2. Návrh Doplnku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová
 3. 3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová
  Predkladateľ: JUDr. Zuzana Hujsiová, právnička mesta
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských príspevkových organizácií za I. polrok 2020:
 6. 5a. Mestská knižnica mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka MsK
 7. 5b. Dom kultúry mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK
 8. 6. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2020. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Handlová k 30.06.2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 9. 7. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív maximálne vo výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so sedemročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 10. 8. Rozpočtové opatrenie - 5. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 11. 9. Plán zasadnutí Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Ján Spevár, M.A., predseda komisie
 12. 10. Rôzne
 13. 11. Záver
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ján Spevár, M.A., predseda komisie
 2. 2. Návrh Doplnku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová
 3. 3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová
  Predkladateľ: JUDr. Zuzana Hujsiová, právnička mesta
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských príspevkových organizácií za I. polrok 2020:
 6. 5a. Mestská knižnica mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka MsK
 7. 5b. Dom kultúry mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK
 8. 6. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2020. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Handlová k 30.06.2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 9. 7. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív maximálne vo výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so sedemročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 10. 8. Rozpočtové opatrenie - 5. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 11. 9. Plán zasadnutí Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Ján Spevár, M.A., predseda komisie
 12. 10. Rôzne
 13. 11. Záver