Mestská rada – Zasadnutie 08.09.2020 o 12:30 Malá zasadacia miestnosť MsÚ

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ v. z. oddelenia daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 3. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Handlová č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová
  Predkladateľ: Písomne - Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová
 4. 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských príspevkových organizácií za I. polrok 2020 (Dom kultúry, Knižnica)
  Predkladateľ: Písomne - riaditelia organizácií
 5. 4a. A/ Dom kultúry mesta Handlová – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 6. 4b. B/ Knižnica Handlová – Mgr. Dana Mikulášová, riaditeľka
 7. 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2020 a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Handlová k 30. 06. 2020
  Predkladateľ: Písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 8. 6. Ekonomické návrhy na schválenie
  Predkladateľ: Písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 9. 6a. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so sedemročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024.
  Predkladateľ: Písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 10. 6b. Návrh na schválenie čerpania rezervného fondu
  Predkladateľ: Písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 11. 7. Rozpočtové opatrenie – 5.zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2020
  Predkladateľ: Písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 12. 8. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol
  Predkladateľ: Písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 13. 9. Návrh na udelenie ocenení v rámci Katarínskych dní 2020
  Predkladateľ: Ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Mgr. Jana Paulínyová, ved. kancelárie primátorky mesta
 14. 10. Rôzne
 15. 11. Diskusia
 16. 12. Záver