Finančná komisia – Zasadnutie 07.09.2020 o 11:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. TE-798/2020 Konsolidovaná účtovná závierka mesta Komárno 2019
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 3. 3. TE-799/2020 Mesto Komárno – Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2020
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 4. 4. TE-793/2020 MsKS - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2020
  Predkladateľ: Mgr. Art. Róbert Lakatos
 5. 5. TE-794/2020 COMORRA SERVIS - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2020
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 6. 6. TE-811/2020 Zariadenie pre seniorov Komárno – Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2020
  Predkladateľ: PhDr.Mgr. Hedviga Polgárová
 7. 7. TE-795/2020 CALOR, s.r.o., - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2020
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 8. 8. TE-796/2020 KOMVaK, a.s. - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2020
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 9. 9. TE-797/2020 COM-MEDIA, spol. s r.o. - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2020
  Predkladateľ: Peter Czékus
 10. 10. TE_870_2020_Hodnotenie výsledku hospodárenia KN SMART SERVIS a.s. k 30.06.2020
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 11. 11. TE_828_2020_Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020
  Predkladateľ: riaditelia ZŠ a ZUŠ
 12. 12. TE-812/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno RO - ZpS Komárno na rok 2020 – odstupné
  Predkladateľ: PhDr.Mgr. Hedviga Polgárová
 13. 13. TE-833/2020 Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy
  Predkladateľ: Mgr. Art. Róbert Lakatos
 14. 14. TE-824/2020 Exekučná amnestia
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 15. 15. TE-827/2020 Návratná finančná výpomoc
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 16. 16. TE-853/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2020 – Program 4.2 Komunálny odbor
  Predkladateľ: Ing. Ján Sólymos
 17. 17. TE-877/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2020 – kuchynský biologický odpad
  Predkladateľ: Ing. Ján Sólymos
 18. 18. TE- 829/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 – kapitálové
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 19. 19. TE-831/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 – bežné
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 20. TE–858/2020 Projektová dokumentácia Termálneho kúpaliska
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 21. 21. TE-825/2020 Rozpočtové opatrenie podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 – informatívna správa
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 22. 22. TE-864/2020 COMORRA SERVIS – Zriaďovacia listina
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 23. 23. TE-856/2020 COM-MEDIA, spol. s r.o. – Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na r. 2020 - účelová dotácia - investícia MsTV
  Predkladateľ: Peter Czékus
 24. 24. TE-860/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na r. 2020 – účelová dotácia pre CALOR s.r. o
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 25. 25. TE-854/2020 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2020
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 26. 26. TE-814/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2020 - Vyúčtovanie za nájom mestských nájomných bytov
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 27. 27. TE-859/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Projekt „Podpora udržiavania zamestnanosti v materských školách“,
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 28. 28. TE-865/2020 KOMVaK, a.s. – Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. MF/009957/2020-243/1107
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 29. 29. TE- 866/2020 KOMVaK, a .s. – Návrh na zmenu maximálnej ceny pitnej vody a odpadovej vody
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 30. 30. TE-863/2020 Zmena rozpočtu - Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 31. 31. TE-830/2020 Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „Smart riešenia použitím IKT technológií v meste Komárno“
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 32. 32. TE-861_2020_projekt poliklinika
 33. 33. TE_871_2020_Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 – Dôstojnícky pavilón
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 34. 34. TE_873_2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 – havarijný stav MŠ s VJM Nová Stráž
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 35. 35. TE-874/2020 Informatívna správa o finančnej spoluúčasti na projekte „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti v KN – II. etapa časť A“
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 36. 36. TE-875/2020 Informatívna správa o finančnej spoluúčasti na projekte „Pokračovanie obnovy kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v KN“
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 37. 37. TE-876/2020 Informatívna správa o finančnej spoluúčasti na projekte „Slávnosti pri príležitosti 200. Výročia narodenia generála Klapka György“ – malý projekt SKHU/WETA/1901“
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 38. 38. TE_878_2020_Správa k vzniknutým situáciám pri prívalových dažďoch
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 39. 39. Majetkovo -právne záležitosti
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 40. 39.1. TE-665_2020_Šimon_osobitný zreteľ
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 41. 39.2. TE-759_2020_Marosi László_osobitný zreteľ
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 42. 39.3. TE-760_2020_Alžbeta Paulisová_osbitný zreťeľ
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 43. 39.4. TE-761_2020_Ladislav Horváth_osobitný predaj
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 44. 39.5. TE-762_2020_Nagy Peter_osobitný zreteľ
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 45. 39.6. TE-763_2020_Čižmár Ján_osobitný zreteľ
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 46. 39.7. TE-764_2020_Ervin Paulis_osobitný zreteľ
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 47. 39.8. TE-835_2020_coool BAR s.r.o._predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 48. 39.9. TE-836_2020_Lévayová Zlatica_predaj pozemkov
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 49. 39.10. TE-837_2020_Bukris Jozef_predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 50. 39.11. TE-838_2020_ Varga Július_predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 51. 39.12. TE-839_2020_Benyó Donát_ predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 52. 39.13. TE-840_2020_EL-AG, s.r.o._predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 53. 39.14. TE-841_2020_Csémy Kristián_predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 54. 39.15. TE-823-2020_Peter Gabriel_RD
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 55. 39.16. TE-842_2020_Židek Viliam_prenájom pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 56. 39.17. TE-788_2020_ BROZ_ prenajom pozemkov
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 57. 39.18. 18_TE-804_2020_DM fun s.r.o._prenajom pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 58. 39.19. TE-843_2020_Bona-ex_prenájom pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 59. 39.20. TE-806_2020_Clean City_najom pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 60. 39.21. TE-844_2020_Tímea Timlerová_prenájom pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 61. 39.22. TE-845_2020_Animátori-prenájom
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 62. 39.23. TE-846_2020_SKITUS Automotiva s.r.o._ZBZVB
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 63. 39.24. TE-848_2020_Celoročné terasy
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 64. 39.25. TE-849_2020_Letné sezónne terasy
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 65. 39.26. TE-822_2020_Stará pevnosť Komárno, n.o. _žiadosť o odsúhlasnie nákladov
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 66. 39.27. TE- 868_2020_Centrum pedagogicko-psychologckého poradenstva a prevencie_ Prenájom NBP
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 67. 40. Záver
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman