Komisia kultúry a cestovného ruchu – Zasadnutie 07.09.2020 o 15:30 Malá zasadacia miestnosť MsÚ

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
  Zápisnica

  Predseda komisie Tomáš Arvay všetkých prítomných privítal a konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňuje 9 z 12 členov a komisia je teda uznášania schopná. Zároveň p. predseda požiadal o zmenu programu. Do programu rokovania bola dodaná, z kancelárie primátorky mesta, téma "Výber layoutu na street art - oporný múr pred BILLA". Prítomní takúto zmenu programu jednomyseľne odsúhlasili.

 2. 2. Výber layoutu na street art - oporný múr pred BILLA
  Predkladateľ: Tomáš Gríger, referent cestovného ruchu a prierezových činností
  Zápisnica

  Na základe rokovania primátorky mesta s regionálnym manžérom BILLA, bolo vyrokované, že mesto môže zmeniť maľbu na opornom múre. Podmienkou však je, že mesto musí spoločnosti BILLA doručiť návrhy diela na odsúhlasenie. Kancelária primátorky mesta navrhla kresby "street artového" typu so vzorom starých fotiek mesta Handlová. Komisií boli doručené fotografie, z ktorých mali byť vybraté tri finálne návrhy. 

  Po rozsiahlej diskusií a prezentovaní odborného názoru akad. arch. Rastislava Nemca sa členovia komisie zhodli, že predložený zámer nie je pre tak exponovanú lokalitu vhodný a jednomyseľne odsúhlasili nasledovné stanovisko komisie: 

  Komisia kultúry a cestovného ruchu NEODPORÚČA:

  Realizáciu zámeru maľby „street artového“ typu na oporný múr BILLA

  Zdôvodnenie:

  Nakoľko sa jedná o verejné priestranstvo, ktoré je vizuálne prístupné celej handlovskej verejnosti, návštevníkom mesta a taktiež všetkým, ktorí cez mesto prechádzajú, komisia má za to, že treba pristúpiť k výberu umeleckého diela s väčšou opatrnosťou a odbornosťou. Vzhľadom k lokalite, dielo bude intenzívne prezentovať mesto, preto je potrebné aby charakter diela zodpovedal vyšším umeleckým štandardom a zároveň mal svoje opodstatnenie, „racio“ a zohľadňoval požiadavky modernej doby.

  Komisia preto odporúča osloviť širšiu umeleckú obec a odborníkov v danej oblasti, aby priniesli svoj odborný pohľad a navrhli akým spôsobom by mohlo byť dielo realizované.

  Komisia ďalej odporúča predkladať obdobné zámery v skoršej fáze realizácie, aby komisia mohla konštruktívne hľadať alternatívy a varianty pre predkladané zámery.

 3. 3. Banícky uhoľný skanzen
  Predkladateľ: Tomáš Gríger, referent cestovného ruchu a prierezových činností
  Zápisnica

  Tomáš Gríger členov komisie informoval, že sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny, ktorá sa danou problematikou zaoberá. Pracovná skupina je zložená zo všetkých dotknutých strán vrátane mesta Handlová a HBP, a.s. Základnou premisou celého zámeru je, že HBP, a.s. ako majiteľ a vlastník, nemá záujem, z pohľadu finančných prostriedkov, kooperovať na zámere vytvoriť v rámci areálu handlovských baní skanzen. Avšak za predpokladu, že mesto predloží plán finacovania projektu, budú "bane" nápomocné a ústretové. T. Gríger ďalej informoval, že HBP, a.s. majú zámer s triedičom uhlia oproti železničnej stanici, ktorý sa usilujú zaradiť medzi technické pamiatky a dobudovať k nemu prístup práve zo železničnej stanice. Taktiež informoval, že zámer je aj s "Východnou šachtou", kde by ostala zachovaná ťažná veža. To je ale z vlastníckeho hľadiska v rukách spoločnosti HUTIRA Slovakia, s.r.o. 

  Predseda komisie doplnil, že v rámci hľadania dobrých príkladov z praxe, navštívila delegácia mesta Handlová mestá Ostrava a Brno (konkt. obec Oslavany) v ČR. Na základe stretnutí a prehliadok bývalých baníckych areálov delegácia získala poznatky o viacerých modeloch, akými by mohol prípadný skanzen fungovať. Pracovná skupina sa bude pravidelne stretávať a hľadať spôsoby realizácie zámeru. Najväčšou výzvou však ostáva finančný rámec celého zámeru.

 4. 4. Zámer "Handlovské obrazy"
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
  Zápisnica

  Predseda komisie informoval prítomných, že projekt komisie "Handlovské obrazy" napreduje a momentálne sa vyberá prvé miesto umiestnenia, ktoré by bolo akýmsi "pilotným". Členovia komisie mali možnosť posúdiť niekoľko miest, ktoré jednotlivý členovia komisie navštívili. Po výbere miesta, bude komisia overovať vlastnícky stav. V ďaľšej fáze projektu sa začne s vyhľadávaním prípradných spolupracovníkov a kontaktov, ktorý by sa chceli na projekte podieľať. Komisia bude zaraďovať tento bod pravidelne na svoje rokovanie. 

 5. 5. Aktuálne informácie z kultúrneho diania
  Predkladateľ: Jarmila Žišková, riaditeľka DK Handlová
  Zápisnica

  Riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová p. Jarmila Žišková, členov komisie infomovala o stretnutí s Ministerskou kultúry SR, ktorej tlmočila kritickú situáciu v rámci fungovania domov kultúry na celom Slovensku v súvislosti so situáciou okolo COVID-19. Situácia je skutočne vážna a niektoré domy kultúry museli pristúpiť k prepúšťaniu zamestnacov. Domu kultúry Handlová sa podarilo udržať všetky pracovné miesta avšak finančná situácia nie je pozítvna. Napriem tomu sa DK Handlová darí pomaly sa dostávať zo záporného hospodárskeho výsledku. V celej problematike sa angažuje aj ZMOS, ktorému boli zo strany MK SR prislúbené finančné kompenzácie pre domy kultúry v obciach a mestách. 

  V druhej časti svojho vystúpenia p. riaditeľka prezentovala havarijnú situáciu na strechce DK Handlová. Situácia je už neudržateľná a okrem trvalého poškodenia majetku hrozia už aj zdravotné riziká. Zástupkyňa CVČ Relax Paulína Deliová dodala, že sa začína krúžková činnosť, ktorú môže narušiť práve táto havarijná situácia. 

  Komisia v tomto prípade zaujala nasledovné stanovisko:  

  Komisia kultúry a cestovného ruchu ODPORÚČA:

  Urgentné riešenie (vyčlenie finančných prostriedkov) havarijnej situácie na streche Domu kultúry Handlová.

  Zdôvodnenie:

  Na základe predloženej fotodokumetácie komisia konštatuje, že sa jedná o skutočne vážny, zlý technický stav, ktorý môže mať za následok poškodenie majetku a môže predovšetkým ohroziť bezpečnosť detí v rámci krúžkovej činnosti a bezpečnosť zamestnancov DK Handlová a CVČ Relax.

 6. 6. Umenie na Novej Lehote
  Predkladateľ: Rastislav Nemec, člen komisie
  Zápisnica

  Rastislav Nemec členom komisie predložil námet využitia fary na Novej Lehote v rámci umeleckej činnosti. Samotná fara je aj v súčasnom stave veľmi zaujímavým objektom, ktorý by sa dal využiť na rôzne umlecké akcie, podujatia, performance etc. Obdobné akcie sa dajú finacovať aj mimorozpočtovo prostredníctvom Fondu na podporu umenia. Bolo by preto vhodné, keby sa tejto myšlienky ujalo konkrétne občianske združenie, ktoré by mohlo tieto externé zdroje žiadať. Prítomní členovia komisie ocenili tento námet s tým, že by mohli byť oslovené k spolupráci niektoré občianske združenia.

Predsedal: Mgr. Tomáš Arvay
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Paulína Deliová
 • Tomáš Gríger
 • Michal Hertlík
 • Jozef Javúrek
 • Vladimír Krč
 • Akad. arch. Rastislav Nemec
 • Jozef Pavelka
 • Jarmila Žišková
Ospravedlnení
 • Lina Gregor
 • Vladislav Horváth
 • Adam Jakubík
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
 2. 2. Zámer "Handlovské obrazy"
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
 3. 3. Aktuálne informácie z kultúrneho diania
  Predkladateľ: Jarmila Žišková, riaditeľka DK Handlová
 4. 4. Banícky uhoľný skanzen
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
 5. 5. Umenie na Novej Lehote
  Predkladateľ: Rastislav Nemec, člen komisie
 6. 6. Diskusia
 7. 7. Záver