Mestská rada – Zasadnutie 09.09.2020 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. TE-798/2020 Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárna za rok 2019 - Komárom város 2019 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 3. 3. TE-799/2020 Hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város 2020 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 4. 4. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií k 30.06.2020 -A városi szervezetek gazdálkodásának kiértékelése 2020.06.30-hoz
 5. 4.1. TE-793/2020 MsKS – VMK
  Predkladateľ: Mgr. art. Róbert Lakatos
 6. 4.2. TE-794/2020 COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 7. 4.3. TE-795/2020 CALOR, s.r.o. – CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 8. 4.4. TE-796/2020 KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt.
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 9. 4.5. TE-797/2020 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Peter Czékus
 10. 4.6. TE-811/2020 ZpS - Idősek otthona
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 11. 4.7. TE-870/2020 KN SMART SERVIS, a.s. - KN SMART SERVIS, Rt.
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 12. 5. TE-812/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno RO- Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2020 - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben - Idősek otthona
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 13. 6. TE-833/2020 Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Javaslat az Egressy Béni Városi Művelődési Központ költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Mgr. art. Róbert Lakatos
 14. 7. TE-856/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 - poskytnutie účelovej dotácie pre COM-MEDIA spol. s.r.o - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben – célirányos támogatás a COM-MÉDIA, Kft. részére
  Predkladateľ: Peter Czékus
 15. 8. TE-860/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na r. 2020 – účelová dotácia pre CALOR s.r.o. - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben - célirányos támogatás a CALOR, Kft. részére
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 16. 9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 17. 9.1. TE-825/2020 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 – informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben - tájékoztatás
 18. 9.2. TE-824/2020 Návrh na zmenu rozpočtu - exekučná amnestia - Javaslat költségvetés módosítására - végrehajtási amnesztia
 19. 9.3. TE-827/2020 Návratná finančná výpomoc mestu Komárno na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 - Visszafizetendő pénzügyi támogatás Komárom városnak a 2020-as személyi jövedelemadó kiesésének ellensúlyozására
 20. 9.4. TE-859/2020 Návrh na zmenu rozpočtu mesta– ÚPSVaR - príspevok na refundáciu mzdových nákladov - Javaslat költségvetés módosítására - hozzájárulás bérköltségekhez
  Predkladateľ: Ing. Ján Sólymos
 21. 9.5. TE-853/2020 Návrh na zmenu rozpočtu -Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život - Javaslat költségvetés módosítására a 2020-as évben – 4.2 program –Kommunális osztály - kornyezet
 22. 9.6. TE-877/2020 - Návrh na zmenu rozpočtu - Program 4.2 Komunálny odbor - Kuchynský odpad - Javaslat költségvetés módosítására – 4.2 program –Kommunális osztály – konyhai hulladék
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 23. 9.7. TE- 829/2020 Návrh na zmenu rozpočtu– kapitálové - Javaslat költségvetés módosítására – tőkejellegű
 24. 9.8. TE-831/2020 Návrh na zmenu rozpočtu– bežné - Javaslat költségvetés módosítására – folyó kiadások
 25. 9.9. TE–858/2020 Projektová dokumentácia Termálneho kúpaliska - Termálfürdő projektdokumentációja
 26. 9.10. TE-814/2020 Návrh na zmenu rozpočtu - vyúčtovanie za nájom mestských nájomných bytov - Javaslat költségvetésének módosítására – városi lakások bérletének elszámolása
 27. 9.11. TE-863/2020 Návrh na zmenu rozpočtu -rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta - Javaslat költségvetésének módosítására – szeméttárolók felújítása
 28. 9.12. TE-830/2020 Spolufinancovanie projektu „Smart riešenia použitím IKT technológií v meste Komárno“ - Projekt társfinanszíroszása
 29. 9.13. TE-861/2020 Projekt polikliniky – Projekt a poliklinika épületére
 30. 9.14. TE-871/2020 Návrh na zmenu rozpočtu – Dôstojnícky pavilón -Javaslat költségvetés módosítására – Tiszti pavilon
 31. 9.15. TE-873/2020 Návrh na zmenu rozpočtu – havarijný stav MŠ s VJM Nová Stráž -Javaslat költségvetés módosítására – balesetveszélyes állapot az Őrsújfalusi MTNY Óvodában
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 32. 9.16. TE-874/2020 Spoluúčasť na projekte „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti v KN – II. etapa časť A“ - Projekt társfinanszírozása
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 33. 9.17. TE-875/2020 Spoluúčasť na projekte „Pokračovanie obnovy kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v KN“ - Projekt társfinanszírozása
 34. 9.18. TE-876/2020 Spoluúčasť na projekte „Slávnosti pri príležitosti 200. Výročia narodenia generála Klapka György“ – malý projekt SKHU/WETA/1901“ - Projekt társfinanszírozása
 35. 10. TE-864/2020 Návrh Dodatku č. 13 k Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS - Javaslat a COMORRA SERVIS alapítólevelének 13. számú kiegészítésére
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 36. 11. Materiály spoločnosti KOMVaK,a.s. - A KOMVaK, Rt. anyagai
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 37. 11.1. TE-865/2020 KOMVaK, a.s. – Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. MF/009957/2020-243/1107 - Pénzügyminisztérium határozata
 38. 11.2. TE- 866/2020 KOMVaK, a .s. – Návrh na zmenu maximálnej ceny pitnej vody a odpadovej vody - Javaslat az ivóvíz és a szennyvíz maximális árának megváltoztatására
 39. 11.3. TE-878/2020 Správa k vzniknutým situáciám pri prívalových dažďoch - Jelentés a szakadó esőzések során kialakult helyzetről
 40. 12. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 41. 12.1. TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
 42. 12.2. TE-850/2020 Návrh na rozšírenie Spoločného školského úradu Komárno - Javaslat a Komáromi Közös Tanügyi Hivatal bővítésére
 43. 12.3. TE-857/2020 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na školský rok 2020/2021 - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására a 2020/2021 tanévre
 44. 13. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 45. 13.1. TE-813 Pridelenie bytu RŠ 51/57-lakáskiutalás
 46. 13.2. TE-815 Pridelenie bytu RŠ 49/1 - lakáskiutalás
 47. 13.3. TE-816 Pridelenie bytu gen. Klapku 6/29 - lakáskiutalás
 48. 13.4. TE-817 Pridelenie bytu gen.Klapku 4/16 - lakáskiutalás
 49. 13.5. TE-818 Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61/65 - lakáskiutalás
 50. 13.6. TE-832 Žiadosť – Mezeyová - kérelem
 51. 14. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 52. 14.1. TE-665_2020_Šimon Peter_OZ
 53. 14.2. TE-759_2020_László Marosi_OZ
 54. 14.3. TE-760_2020_Alžbeta Paulisová_OZ
 55. 14.4. TE-761_2020_Ladislav Horváth_osobitný predaj
 56. 14.5. TE-762_2020_Nagy Peter_osobitný zreteľ
 57. 14.6. TE-763_2020_Čižmár Ján_osobitný zreteľ
 58. 14.7. TE-764_2020_Ervin Paulis_osobitný zreteľ
 59. 14.8. TE-835_2020_coool BAR s.r.o._predaj pozemku
 60. 14.9. TE-836_2020_Lévayová Zlatica_predaj pozemkov
 61. 14.10. TE-837_2020_Bukris Jozef_predaj pozemku
 62. 14.11. TE-838_2020_Varga Július_predaj pozemku
 63. 14.12. TE-839_2020_Benyó Donát_ predaj pozemku
 64. 14.13. TE-840_2020_EL-AG, s.r.o._predaj pozemku
 65. 14.14. TE-841_2020_Csémy Kristián_predaj pozemku
 66. 14.15. TE-823-2020_Peter Gabriel_RD
 67. 14.16. TE-842_2020_Židek Viliam_prenájom pozemku
 68. 14.17. TE-788_2020_BROZ_ prenajom pozemkov
 69. 14.18. TE-804_2020_DM fun s.r.o._prenajom pozemku
 70. 14.19. TE-843_2020_Bona-ex_prenájom pozemku
 71. 14.20. TE-806_2020_Clean City_najom pozemku
 72. 14.21. TE-844_2020_Tímea Timlerová_prenájom pozemku
 73. 14.22. TE-845_2020_Animátori-prenájom
 74. 14.23. TE-846_2020_SKITUS Automotiva s.r.o._ZBZVB
 75. 14.24. TE-848_2020_Celoročné terasy
 76. 14.25. TE-849_2020_Letné sezónne terasy
 77. 14.26. TE-822_2020_Stará pevnosť Komárno, n.o. _žiadosť o odsúhlasnie nákladov
 78. 14.27. TE-868_2020_Centrum pedagogicko-psychologckého poradenstva a prevencie_Prenájom NBP
 79. 14.28. TE-821_2020_Správa OVS_byty
 80. 14.29. TE-774_2020_Správa OVS_predaj pozemkov-letecké
 81. 14.30. TE-765_2020_Správa OVS_býv.ATEX
 82. 14.31. TE-805_2020_Správa komisie OVS_orna poda
 83. 14.32. TE-770_2020_Vyhlásenie OVS_Gombaiho 12
 84. 15. TE-820/2020 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS - Javaslat a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatójának kinevezése
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 85. 16. TE-854/2020 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2020 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 86. 17. TE-826/2020 Chov nebezpečných druhov živočíchov - Veszélyes állatfajok tartása
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 87. 18. TE-855/2020 Zmeny vo vybavovaní sťažností - A panaszok ügyintézésével kapcsolatos változások
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 88. 19. Záver – Befejezés
 89. 20. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 31.08.2020 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 90. 21. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 02.09.2020 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 91. 22. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 03.09.2020 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 92. 23. Správa finančnej komisie zo dňa 07.09.2020 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik