Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 09.09.2020 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
 4. 4. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc. č. 8002 a par. č. 8009 na Vazovovej ulici
 5. 5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave
 8. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 69 v Bratislave
 9. 9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 11. 11. Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so s.č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemku parc. č. 7585, ul. Kýčerského 9 v Bratislave
 13. 13. Rôzne