Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2020 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program Neverejný dokument
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku
 4. 4. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Handlová č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste
  Predkladateľ: písomne – JUDr. Barbora Kútna, právne poradenstvo
 5. 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských príspevkových organizácií za I. polrok 2020 (Dom kultúry, Knižnica)
  Predkladateľ: písomne - riaditelia organizácií
 6. 5a. Dom kultúry mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 7. 5b. Knižnica Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Dana Mikulášová, riaditeľka
 8. 6. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2020 a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Handlová k 30. 06. 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 9. 7. Ekonomické návrhy na schválenie
 10. 7a. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 11. 7b. Návrh na schválenie čerpania rezervného fondu
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 12. 8. Rozpočtové opatrenie – 5. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 13. 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol
  Predkladateľ: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 14. 10. Návrh na udelenie ocenení v rámci Katarínskych dní 2020
  Predkladateľ: písomne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulínyová, ved. kancelárie primátorky mesta
 15. 11. Rôzne
 16. 11 A. Návrh na zmenu zapisovateľky v stálej Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ mesta Handlová
  Predkladateľ: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 17. 12. Diskusia a odpovede na otázky poslancov
 18. 13. Interpelácia
 19. 14. Záver
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku
 4. 4. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Handlová č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste
  Predkladateľ: písomne – JUDr. Barbora Kútna, právne poradenstvo
 5. 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských príspevkových organizácií za I. polrok 2020 (Dom kultúry, Knižnica)
  Predkladateľ: písomne - riaditelia organizácií
 6. 5a. Dom kultúry mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 7. 5b. Knižnica Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Dana Mikulášová, riaditeľka
 8. 6. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2020 a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Handlová k 30. 06. 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 9. 7. Ekonomické návrhy na schválenie
 10. 7a. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 11. 7b. Návrh na schválenie čerpania rezervného fondu
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 12. 8. Rozpočtové opatrenie – 5. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 13. 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol
  Predkladateľ: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 14. 10. Návrh na udelenie ocenení v rámci Katarínskych dní 2020
  Predkladateľ: písomne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulínyová, ved. kancelárie primátorky mesta
 15. 11. Diskusia a odpovede na otázky poslancov MsZ
 16. 12. Interpelácia
 17. 13. Záver