Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – Zasadnutie 03.09.2020 o 16:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia
  Zápisnica

   

  K bodu 1/ Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   

              Predsedníčka komisie Bc. Alžbeta Orthová, privítala prítomných, ospravedlnila neprítomného člena komisie a uviedla, že komisia je uznášaniaschopná, bola prítomná väčšina členov komisie.    

  Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ktorý dostali členovia komisie pred zasadnutím komisie v mailovej alebo v písomnej podobe. S návrhom komisia súhlasila a nik z prítomných nemal pripomienky.

   

 2. 2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová
  Predkladateľ: predkladá ústne Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová.
  Zápisnica

   

  K bodu 2/ Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová

   

              Správu o činnosti MsP Handlová predložil Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová. Vo svojej správe predložil štatistické údaje udalostí, zákrokov a priestupkov, ktoré riešili príslušníci MsP za obdobie od posledného zasadnutia komisie.

   

  U Z N E S E N I E :

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   berie na vedomie  Správu o činnosti MsP Handlová, ktorú predložil Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová, bez pripomienok.

 3. 3. Aktualizácia poradovníka, žiadosti o pridelenie bytu osobitného určenia
  Predkladateľ: predkladá ústne Mgr. Zuzana Šaláteková,referent sociálnych služieb MsÚ Handlová.
  Zápisnica

  K bodu 3/  Aktualizácia poradovníka, žiadosti o pridelenie bytu osobitného určenia.

              K aktualizácií poradovníka podala informácie Mgr. Zuzana Šaláteková, ktorej odovzdala slovo predsedníčka komisie Bc. Alžbeta Orthová. Mgr. Zuzana Šaláteková informovala členov komisie, že od posledného zasadnutia sa neuvoľnil žiaden byt osobitného určenia.

   

  Mgr. Zuzana Šaláteková ďalej predložila členom komisie nové žiadosti občanov mesta o zaradenie do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia :   

   

  Žiadosť o byt osobitného určenia si podali nasledovní občania mesta Handlová: 

   

  Mária Ratkovská s matkou Máriou Vőlczovou, Handlová

  Anna Prišticová, Handlová

  Alexander Hertlík, Handlová

  Jaroslav Horčík, Handlová

  Lubomír Ištok s manželkou Anastáziou, Handlová

             

  Členovia komisie sa oboznámili s jednotlivými žiadosťami.  Ku každej sa vyjadrili osobitne.

  Žiadosť p. Márie Ratkovskej s matkou p. Máriou Vőlczovou komisia odporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov nakoľko, spĺňajú všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách  pri  zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.

  Žiadosť p. Ratkovskej s matkou p. Vőlczovou o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie odsúhlasili (10 členov bolo za, 0 proti, jeden sa zdržal hlasovania), takže bude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia.

  Žiadosť p. Anny Prišticovej komisia odporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov nakoľko, spĺňa všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách  pri  zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.

  Žiadosť p. Prišticovej o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie odsúhlasili (9 členov bol za, 1 proti, jeden sa zdržal hlasovania), takže bude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia.

  Žiadosť p. Alexandra Hertlíka  komisia odporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov nakoľko, spĺňa všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách  pri  zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.

  Žiadosť p. Hertlíka o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie odsúhlasili (11 členov bolo za, 0 proti, nikto sa nezdržal hlasovania), takže bude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia.

  Žiadosť p. Jaroslava Horčíka  komisia odporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov nakoľko, spĺňa všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách  pri  zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.

  Žiadosť p. Horčíka o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie odsúhlasili (10 členov bolo za, 1 proti, nikto sa nezdržal hlasovania), takže bude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia.

  Žiadosť p. Lubomíra Ištoka s manželkou Anastáziou komisia odporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov nakoľko, spĺňajú všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách  pri  zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.

  Žiadosť p. Ištoka s manželkou o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie odsúhlasili (10 členov bolo za, 0 proti, jeden sa zdržal hlasovania), takže bude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia.

  Ďalej si podal žiadosť o opakované prehodnotenie svojej žiadosti p. Miroslav Suja, no dôvody v nej členovia komisie nepovažovali za zdravie a život ohrozujúce. Jeho žiadosť komisia opakovane neodporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov. Bolo odporučené, aby si podal žiadosť na mestský bytový podnik o pridelenie bytu.

  Žiadosť p. Suju o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie neodsúhlasili (0 členov bolo za, 10 proti, jeden sa zdržal hlasovania), takže nebude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia.

   

  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia si podali nasledovní občania :

  Anna Šluchová, Handlová

  Ľubomír Hromádka, Handlová

  Alexander Hertlík, Handlová

   

  Členovia komisie sa zaoberali dôvodmi, ktoré uviedli žiadatelia vo svojich žiadostiach. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia p. Anny Šluchovej, členovia komisie schválili jednohlasne (11 členov bolo za, 0 proti, nikto sa nezdržal hlasovania). Žiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia p. Ľubomíra Hromádku neschválili, dôvody uvedené v žiadosti nepovažovali za závažné a život ohrozujúce. Žiadosť p. Hromádku členovia komisie odhlasovali nasledovne (1 člen bolo za, 9 proti, jeden sa zdržal hlasovania). Žiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia p. Alexandra Hertlíka, členovia komisie schválili jednohlasne (11 členov bolo za, 0 proti, nikto sa nezdržal hlasovania).

   

             

  U Z N E S E N I E :

   

  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča  zaradiť do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia žiadosti p. Márie Ratkovskej s matkou p. Máriou Vőlczovou, p. Anny Prišticovej, p. Alexandra Hertlíka, p. Jaroslava Horčíka, p. Lubomíra Ištoka s manželkou Anastáziou.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ neodporúča zaradiť do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia žiadosť p. Suju Miroslava.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ odporúča  prednostné pridelenie bytu pre p. Annu Prišticovú a p. Alexandra Hertlíka.

   

  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ neodporúča  prednostné pridelenie bytu pre p. Ľubomíra Hromádku.

   

 4. 4. Rôzne
  Zápisnica

  K bodu 4/ Rôzne

  V bode rôznom sa komisia zaoberala dlhodobo pretrvávajúcimi susedskými spormi v obytnom dome na adrese 29.augusta 1 a aj susedskými spormi v obytnom dome na adrese Partizánska. Zároveň sa členovia komisie zhodli, že žiadatelia i obyvatelia bytov osobitného určenia si musia uvedomiť, že žijú v bytoch kde prevažnú väčšinu tvoria seniori. Taktiež ide o ľudí, ktorí sa nachádzali v krízových životných situáciách, preto by sa mali naučiť sa navzájom rešpektovať. V prípade pretrvávajúcich sporov im bude ako náhradné bývanie ponúknuté zariadenie núdzového bývania.

  Ďalej sa členovia komisie zaoberali aj žiadosťou p. Dany Strmeňovej, ktorú adresovala pani primátorke Mgr. Silvii Grúberovej. Odporúčajú danú vec riešiť prostredníctvom kompetentných oddelení a inštitúcii, a to MsP Handlová, MsBP Handlová. No danú žiadosť členovia komisie berú na vedomie.

  V bode rôznom zapisovateľka komisie Mgr. Zuzana Šaláteková prítomným členom komisie predložila žiadosť o podanie stanoviska vo veci p. Jozefa Michala Kurinca, ktorý je momentálne umiestnený v zariadení pre seniorov Adonis, n.o. Krajné. Zariadenie sa vo veci riešenia úhrad za menovaného obrátilo na pani primátorku mesta, nakoľko opatrovníčka si neplní povinnosti voči zariadeniu. Opatrovníčka má so zariadením spísanú zmluvu.

  Členovia komisie žiadosť berú na vedomie a odporúčajú, aby danú vec riešilo zariadenie s opatrovníčkou.

  O slovo v tomto bode požiadal Milan Sýkora, ktorý sa zaujímal o možnosť riešenia vybudovania, či zabezpečenia toalety v priestoroch cintorína v meste. Nakoľko je na odľahlom priestranstve od mesta a možnosti využitia toalety. Danú vec vyzistí zapisovateľka Mgr. Zuzana Šaláteková u správcu cintorína a bude členov komisie informovať v priebehu týždňa.

   

   

   

   

  U Z N E S E N I E :

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   berie na vedomie  žiadosť p. Dany Strmeňovej, adresovanú pani primátorke Mgr. Silvii Grúberovej, ktorú predložila Mgr. Zuzana Šaláteková, zapisovateľka komisie.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   odporúča  žiadosť p. Dany Strmeňovej, riešiť prostredníctvom kompetentných oddelení a inštitúcii, a to MsP Handlová, MsBP Handlová.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   berie na vedomie  žiadosť o podanie stanoviska vo veci p. Jozefa Michala Kurinca, adresovanú pani primátorke Mgr. Silvii Grúberovej, ktorú predložila Mgr. Zuzana Šaláteková, zapisovateľka komisie.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   odporúča  riešiť situáciu p. Jozefa Michala Kurinca zariadenia Adonis, n.o. s opatrovníčkou.

   

 5. 5. Záver
  Zápisnica

  K bodu 5/ Záver

              Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka komisie, na záver poďakovala členom komisie za účasť a ich aktívny prístup k predloženým materiálom. Zasadnutie komisie ukončila.  

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: Bc. Alžbeta Orthová
Prítomní
 • Mgr. Erika Budovičová
 • MUDr. Alica Buzalková
 • MUDr. Iveta Hlobíková
 • Bc. Marcel Jánošík
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Viera Mrázová
 • PhDr. Emília Nyitraiová
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Mária Róžová
 • Jozef Šafárik
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Milan Sýkora
Ospravedlnení
 • Peter Dudáš