Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2020
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návratná finančná výpomoc (NFP)
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Oplotenie ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Informácia o vývoji financovania samosprávy
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Informácia o ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Úprava plochy Areál
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Rozpočtové opatrenia 02/2020
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Rôzne: Hasiči,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Viliam Hajný
 • Milan Levický
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2020
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návratná finančná výpomoc (NFP)
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Oplotenie ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Informácia o vývoji financovania samosprávy
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Informácia o ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Úprava plochy Areál
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Rozpočtové opatrenia 02/2020
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Rôzne: Hasiči,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Návrh na doplnenie uznesení
 14. 14. Záver