Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 a výročnej správy za rok 2019 mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2019 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže č. 5/2020 na nájom časti nebytových priestorov o rozlohe 54 m2 budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 5. 5. Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2020.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 6. 6. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 30.06.2020.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 7. 12. Návrh na predĺženie doby prenájmu záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 8. 13. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1661, 1663/1 a 1663/2 pre Ing. Kamila Gábrika, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 9. 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 10. 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy- žiadosť o zaujatie stanoviska.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 11. 9. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za I. polrok 2020.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát kontrolór MČ Bratislava-Devín
 12. 10. Zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 13. 11. Kontrola dodržiavania nápravného opatrenia zo dňa 13.06.2017 – slobodný prístup k informáciám.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 14. 14. Návrh na schválenie informovania o strategických stretnutiach mestskej časti.
  Predkladateľ: JUDr. Jakubkovič
 15. 15. Návrh na schválenie zámeru vytvorenia komunitnej záhrady na Kozičovej ulici.
  Predkladateľ: JUDr. Jakubkovič
 16. 16. Rôzne.
 17. 17. Interpelácie.
 18. 18. Záver.