Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.09.2020 o 14:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
  Hlasovanie č. 4: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Zamietnuté 19 6 9 0 0 10
  Hlasovanie č. 5: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Schválené 20 5 18 0 0 2
  Hlasovanie č. 6: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (842)
  Schválené 20 5 18 0 0 2
  Hlasovanie č. 7: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (852)
  Schválené 20 5 18 0 0 2
  Hlasovanie č. 8: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Schválené 20 5 18 0 0 2
  Hlasovanie č. 9: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Schválené 20 5 18 0 0 2
  Hlasovanie č. 10: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Schválené 20 5 17 0 0 3
  Hlasovanie č. 11: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Schválené 20 5 18 0 0 2
  Hlasovanie č. 12: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (tudomasul vétel)
  Schválené 20 5 17 0 1 2
  Uznesenie 885/2020: uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
  Uznesenie 886/2020: uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
  Uznesenie 887/2020: uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
  Uznesenie 888/2020: uznesenie na zmenu uznesenia č. 507/2019 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 30. októbra 2019
  Uznesenie 889/2020: uznesenie na zmenu uznesenia č. 569/2019 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 28. novembra 2019
  Uznesenie 890/2020: uznesenie na zmenu uznesenia č. 720/2020 z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 27. februára 2020
  Uznesenie 891/2020: uznesenie na zmenu uznesenia č. 721/2020 z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 27. februára 2020
  Uznesenie 892/2020: uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.08.2020
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. TE-798/2020 Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárna za rok 2019 - Komárom város 2019 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 6. 6. TE-799/2020 Hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város 2020 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 7. 7. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií k 30.06.2020 - A városi szervezetek gazdálkodásának kiértékelése 2020.06.30-hoz
 8. 7.1. TE-793/2020 MsKS – VMK
  Predkladateľ: Mgr. art. Róbert Lakatos
 9. 7.2. TE-794/2020 COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 10. 7.3. TE-795/2020 CALOR, s.r.o. – CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 11. 7.4. TE-796/2020 KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt.
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 12. 7.5. TE-797/2020 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Peter Czékus
 13. 7.6. TE-811/2020 ZpS - Idősek otthona
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 14. 7.7. TE-870/2020 KN SMART SERVIS, a.s. - KN SMART SERVIS, Rt.
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 15. 8. Materiály spoločnosti KOMVaK,a.s. - A KOMVaK, Rt. anyagai
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 16. 8.1. TE-865/2020 KOMVaK, a.s. – Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. MF/009957/2020-243/1107 - Pénzügyminisztérium határozata
 17. 8.2. TE- 866/2020 KOMVaK, a .s. – Návrh na zmenu maximálnej ceny pitnej vody a odpadovej vody - Javaslat az ivóvíz és a szennyvíz maximális árának megváltoztatására
 18. 9. TE-812/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno RO- Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2020 - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben - Idősek otthona
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 19. 10. TE-833/2020 Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Javaslat az Egressy Béni Városi Művelődési Központ költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Mgr. art. Róbert Lakatos
 20. 11. TE-856/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 - poskytnutie účelovej dotácie pre COM-MEDIA spol. s.r.o - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben – célirányos támogatás a COM-MÉDIA, Kft. részére
  Predkladateľ: Peter Czékus
 21. 12. TE-860/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na r. 2020 – účelová dotácia pre CALOR s.r.o. - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben - célirányos támogatás a CALOR, Kft. részére
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 22. 13. TE-881/2020 Návrh na zmenu dodatku Návrhu Dodatku č. 1k Zmluve o nájme, uzavretej dňa 12.10.2018 medzi Mestom Komárno a občianskym združením KFC Komárno - Javaslat változtatásra az 1 sz. Toldalék javaslathoz a Komárom Város a KFC Komárno polgári társulás között 2018.10.12.-én megkötött bérleti szerződéshez
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 23. 14. TE-867/2020 Informovanie o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu Komárno - Információ a Komáromi Városi Hivatal szerkezeti felépítésének változásáról
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 24. 15. TE-855/2020 Zmeny vo vybavovaní sťažností - A panaszok ügyintézésével kapcsolatos változások
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 25. 16. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 26. 16.1. TE-825/2020 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 – informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben - tájékoztatás
 27. 16.2. TE-824/2020 Návrh na zmenu rozpočtu - exekučná amnestia - Javaslat költségvetés módosítására - végrehajtási amnesztia
 28. 16.3. TE-827/2020 Návratná finančná výpomoc mestu Komárno na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 - Visszafizetendő pénzügyi támogatás Komárom városnak a 2020-as személyi jövedelemadó kiesésének ellensúlyozására
 29. 16.4. TE-859/2020 Návrh na zmenu rozpočtu mesta– ÚPSVaR - príspevok na refundáciu mzdových nákladov - Javaslat költségvetés módosítására - hozzájárulás bérköltségekhez
 30. 16.5. TE-853/2020 Návrh na zmenu rozpočtu -Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život - Javaslat költségvetés módosítására – 4.2 program –Kommunális osztály - kornyezet
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 31. 16.6. TE-877/2020 - Návrh na zmenu rozpočtu - Program 4.2 Komunálny odbor - Kuchynský odpad - Javaslat költségvetés módosítására – 4.2 program –Kommunális osztály – konyhai hulladék
 32. 16.7. TE- 829/2020 Návrh na zmenu rozpočtu– kapitálové - Javaslat költségvetés módosítására – tőkejellegű
 33. 16.8. TE-831/2020 Návrh na zmenu rozpočtu– bežné - Javaslat költségvetés módosítására – folyó kiadások
 34. 16.9. TE–858/2020 Projektová dokumentácia Termálneho kúpaliska - Termálfürdő projektdokumentációja
 35. 16.10. TE-814/2020 Návrh na zmenu rozpočtu - vyúčtovanie za nájom mestských nájomných bytov - Javaslat költségvetésének módosítására – városi lakások bérletének elszámolása
 36. 16.11. TE-863/2020 Návrh na zmenu rozpočtu -rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta - Javaslat költségvetésének módosítására – szeméttárolók felújítása
 37. 16.12. TE-830/2020 Spolufinancovanie projektu „Smart riešenia použitím IKT technológií v meste Komárno“ - Projekt társfinanszíroszása
 38. 16.13. TE-861/2020 Projekt polikliniky – Projekt a poliklinika épületére
 39. 16.14. TE-871/2020 Návrh na zmenu rozpočtu – Dôstojnícky pavilón - Javaslat költségvetés módosítására – Tiszti pavilon
 40. 16.15. TE-873/2020 Návrh na zmenu rozpočtu – havarijný stav MŠ s VJM Nová Stráž -Javaslat költségvetés módosítására – balesetveszélyes állapot az Őrsújfalusi MTNY Óvodában
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 41. 16.16. TE-874/2020 Spoluúčasť na projekte „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti v KN – II. etapa časť A“ - Projekt társfinanszírozása
 42. 16.17. TE-875/2020 Spoluúčasť na projekte „Pokračovanie obnovy kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v KN“ - Projekt társfinanszírozása
 43. 16.18. TE-876/2020 Spoluúčasť na projekte „Slávnosti pri príležitosti 200. Výročia narodenia generála Klapka György“ – malý projekt SKHU/WETA/1901“ - Projekt társfinanszírozása
 44. 17. TE-864/2020 Návrh Dodatku č. 13 k Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS - Javaslat a COMORRA SERVIS alapítólevelének 13. számú kiegészítésére
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 45. 18. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 46. 18.1. TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Hlasovanie č. 51: TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Schválené 21 4 19 0 0 2
  Hlasovanie č. 52: TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Schválené 21 4 19 0 0 2
  Hlasovanie č. 53: TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Schválené 21 4 19 0 0 2
  Hlasovanie č. 54: TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Schválené 21 4 19 0 0 2
  Hlasovanie č. 55: TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Schválené 21 4 19 0 0 2
  Hlasovanie č. 56: TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Schválené 21 4 19 0 0 2
  Hlasovanie č. 57: TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Schválené 21 4 19 0 0 2
  Uznesenie 930/2020: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2020
  Uznesenie 931/2020: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno za I. polrok 2020
  Uznesenie 932/2020: uzneseniek hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2 Komárno - Komárom za I. polrok 2020
  Uznesenie 933/2020: uzneseniek hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za I. polrok 2020
  Uznesenie 934/2020: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2020
  Uznesenie 935/2020: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. polrok 2020
  Uznesenie 936/2020: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno za I. polrok 2020
 47. 18.2. TE-850/2020 Návrh na rozšírenie Spoločného školského úradu Komárno - Javaslat a Komáromi Közös Tanügyi Hivatal bővítésére
 48. 18.3. TE-857/2020 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na školský rok 2020/2021 - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására a 2020/2021 tanévre
 49. 19. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 50. 19.1. TE-813 Pridelenie bytu RŠ 51/57-lakáskiutalás
 51. 19.2. TE-815 Pridelenie bytu RŠ 49/1 - lakáskiutalás
 52. 19.3. TE-816 Pridelenie bytu gen. Klapku 6/29 - lakáskiutalás
 53. 19.4. TE-817 Pridelenie bytu gen.Klapku 4/16 - lakáskiutalás
 54. 19.5. TE-818 Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61/65 - lakáskiutalás
 55. 19.6. TE-832 Žiadosť – Mezeyová - kérelem
 56. 20. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 57. 20.1. TE-665_2020_Šimon Peter_OZ
 58. 20.2. TE-759_2020_László Marosi_OZ
 59. 20.3. TE-760_2020_Alžbeta Paulisová_OZ
 60. 20.4. TE-761_2020_Ladislav Horváth_osobitný predaj
 61. 20.5. TE-762_2020_Nagy Peter_osobitný zreteľ
 62. 20.6. TE-763_2020_Čižmár Ján_osobitný zreteľ
 63. 20.7. TE-764_2020_Ervin Paulis_osobitný zreteľ
 64. 20.8. TE-835_2020_coool BAR s.r.o._predaj pozemku
 65. 20.9. TE-836_2020_Lévayová Zlatica_predaj pozemkov
 66. 20.10. TE-837_2020_Bukris Jozef_predaj pozemku
 67. 20.11. TE-838_2020_Varga Július_predaj pozemku
 68. 20.12. TE-839_2020_Benyó Donát_ predaj pozemku
 69. 20.13. TE-840_2020_EL-AG, s.r.o._predaj pozemku
 70. 20.14. TE-841_2020_Csémy Kristián_predaj pozemku
 71. 20.15. TE-823-2020_Peter Gabriel_RD
 72. 20.16. TE-842_2020_Židek Viliam_prenájom pozemku
 73. 20.17. TE-788_2020_BROZ_ prenajom pozemkov
 74. 20.18. TE-804_2020_DM fun s.r.o._prenajom pozemku
 75. 20.19. TE-843_2020_Bona-ex_prenájom pozemku
 76. 20.20. TE-806_2020_Clean City_najom pozemku
 77. 20.21. TE-844_2020_Tímea Timlerová_prenájom pozemku
 78. 20.22. TE-845_2020_Animátori-prenájom
 79. 20.23. TE-846_2020_SKITUS Automotiva s.r.o._ZBZVB
 80. 20.24. TE-848_2020_Celoročné terasy
 81. 20.25. TE-849_2020_Letné sezónne terasy
 82. 20.26. TE-822_2020_Stará pevnosť Komárno, n.o. _žiadosť o odsúhlasnie nákladov
 83. 20.27. TE-868_2020_Centrum pedagogicko-psychologckého poradenstva a prevencie_Prenájom NBP
 84. 20.28. TE-821_2020_Správa OVS_byty
 85. 20.29. TE-774_2020_Správa OVS_predaj pozemkov-letecké
 86. 20.30. TE-765_2020_Správa OVS_býv.ATEX
 87. 20.31. TE-805_2020_Správa komisie OVS_orna poda
 88. 20.32. TE-770_2020_Vyhlásenie OVS_Gombaiho 12
 89. 21. TE-820/2020 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS - Javaslat a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatójának kinevezése
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 90. 22. TE-854/2020 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2020 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 91. 23. TE-826/2020 Chov nebezpečných druhov živočíchov - Veszélyes állatfajok tartása
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 92. 24. Rôzne - Egyéb
 93. 25. Záver – Befejezés
 94. 26. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 31.08.2020 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 95. 27. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 02.09.2020 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 96. 28. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 03.09.2020 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 97. 29. Správa finančnej komisie zo dňa 07.09.2020 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
Predsedal:  —
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • Mgr. Ildikó Bauer
 • JUDr. Štefan Bende
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • MUDr. Attila Horváth
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Dávid Kovács
 • Mgr. Károly Less
 • MUDr. Anton Marek
 • Ing. Marian Molnár
 • Mgr. Patrik Ruman
 • MUDr. Zsolt Sebő
 • Ing. László Stubendek
 • Mgr. Csilla Szabó
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • Mgr. Magdaléna Tárnok
 • JUDr. Tamás Varga
 • Ing. Ján Vetter
Ospravedlnení
 • Zsolt Feszty
 • JUDr. Margit Keszegh
 • Baltazár Ryšavý
Hlasovanie č. 1: 17.09.2020 14:07
1. Otvorenie ­ Megnyitó
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 17.09.2020 14:08
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Procedurális Javaslat Less

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 3: 17.09.2020 14:09
1. Otvorenie ­ Megnyitó

program

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 17.09.2020 14:48
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 9 Ildikó Bauer , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 10 Imre Andruskó , György Batta , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Hlasovanie č. 5: 17.09.2020 14:48
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 6: 17.09.2020 14:49
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

842

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 7: 17.09.2020 14:49
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

852

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 8: 17.09.2020 14:49
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 9: 17.09.2020 14:50
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 10: 17.09.2020 14:50
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 György Batta , Peter Korpás , Tamás Varga
Hlasovanie č. 11: 17.09.2020 14:51
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 12: 17.09.2020 14:51
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

tudomasul vétel

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 17 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Andruskó
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 13: 17.09.2020 15:04
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 17.09.2020 15:05
5. TE-798/2020 Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárna za rok 2019 - Komárom város 2019 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 17.09.2020 15:12
6. TE-799/2020 Hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város 2020 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 17.09.2020 15:18
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií k 30.06.2020 - A városi szervezetek gazdálkodásának kiértékelése 2020.06.30-hoz
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 László Stubendek
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 17: 17.09.2020 15:21
7.2 TE-794/2020 COMORRA SERVIS
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Marian Molnár , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Hlasovanie č. 18: 17.09.2020 15:26
7.3 TE-795/2020 CALOR, s.r.o. ­ CALOR, Kft.
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 19: 17.09.2020 15:29
7.4 TE-796/2020 KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt.
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 20: 17.09.2020 15:30
7.5 TE-797/2020 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 21: 17.09.2020 15:31
7.6 TE-811/2020 ZpS - Idősek otthona
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 17.09.2020 15:39
7.7 TE-870/2020 KN SMART SERVIS, a.s. - KN SMART SERVIS, Rt.
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 15 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Imre Knirs , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 23: 17.09.2020 15:46
8.1 TE-865/2020 KOMVaK, a.s. ­ Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. MF/009957/2020-243/1107 Pénzügyminisztérium határozata
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 2 Peter Korpás , Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 24: 17.09.2020 15:57
8.2 TE- 866/2020 KOMVaK, a .s. ­ Návrh na zmenu maximálnej ceny pitnej vody a odpadovej vody - Javaslat az ivóvíz és a szennyvíz maximális árának megváltoztatására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 17.09.2020 15:58
9. TE-812/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno RO- Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2020 - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben - Idősek otthona
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 17.09.2020 15:59
10. TE-833/2020 Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Javaslat az Egressy Béni Városi Művelődési Központ költségvetésének módosítására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 17.09.2020 15:59
11. TE-856/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 - poskytnutie účelovej dotácie pre COM-MEDIA spol. s.r.o - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben ­ célirányos támogatás a COM-MÉDIA, Kft. részére
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 17.09.2020 16:00
12. TE-860/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na r. 2020 ­ účelová dotácia pre CALOR s.r.o. - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben - célirányos támogatás a CALOR, Kft. részére
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 17.09.2020 17:40
13. TE-881/2020 Návrh na zmenu dodatku Návrhu Dodatku č. 1k Zmluve o nájme, uzavretej dňa 12.10.2018 medzi Mestom Komárno a občianskym združením KFC Komárno - Javaslat változtatásra az 1 sz. Toldalék javaslathoz a Komárom Város a KFC Komárno polgári társulás között 2018.10.12.-én megkötött bérleti szerződéshez

Procedurális Javaslat Ipoth

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 17.09.2020 17:58
13. TE-881/2020 Návrh na zmenu dodatku Návrhu Dodatku č. 1k Zmluve o nájme, uzavretej dňa 12.10.2018 medzi Mestom Komárno a občianskym združením KFC Komárno - Javaslat változtatásra az 1 sz. Toldalék javaslathoz a Komárom Város a KFC Komárno polgári társulás között 2018.10.12.-én megkötött bérleti szerződéshez
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 2 Csilla Szabó , Ján Vetter
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 31: 17.09.2020 18:01
14. TE-867/2020 Informovanie o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu Komárno - Információ a Komáromi Városi Hivatal szerkezeti felépítésének változásáról
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 14 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ildikó Bauer
Nehlasovali: 6 Imre Andruskó , György Batta , Imre Knirs , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 32: 17.09.2020 18:02
15. TE-855/2020 Zmeny vo vybavovaní sťažností - A panaszok ügyintézésével kapcsolatos változások
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 33: 17.09.2020 18:03
16.1 TE-825/2020 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 ­ informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben - tájékoztatás
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 György Batta , Anton Marek , Marian Molnár
Hlasovanie č. 34: 17.09.2020 18:07
16.2 TE-824/2020 Návrh na zmenu rozpočtu - exekučná amnestia - Javaslat költségvetés módosítására - végrehajtási amnesztia
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 16 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Marian Molnár
Hlasovanie č. 35: 17.09.2020 18:08
15. TE-855/2020 Zmeny vo vybavovaní sťažností - A panaszok ügyintézésével kapcsolatos változások
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Peter Korpás , Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 36: 17.09.2020 18:12
16.3 TE-827/2020 Návratná finančná výpomoc mestu Komárno na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 - Visszafizetendő pénzügyi támogatás Komárom városnak a 2020-as személyi jövedelemadó kiesésének ellensúlyozására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 37: 17.09.2020 18:16
16.4 TE-859/2020 Návrh na zmenu rozpočtu mesta­ ÚPSVaR - príspevok na refundáciu mzdových nákladov - Javaslat költségvetés módosítására - hozzájárulás bérköltségekhez
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 17.09.2020 18:21
16.5 TE-853/2020 Návrh na zmenu rozpočtu -Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život - Javaslat költségvetés módosítására ­ 4.2 program ­Kommunális osztály - kornyezet
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ildikó Bauer
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 17.09.2020 18:28
16.7 TE- 829/2020 Návrh na zmenu rozpočtu­ kapitálové - Javaslat költségvetés módosítására ­ tőkejellegű
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Attila Horváth
Hlasovanie č. 40: 17.09.2020 18:28
16.8 TE-831/2020 Návrh na zmenu rozpočtu­ bežné - Javaslat költségvetés módosítására ­ folyó kiadások
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 17.09.2020 18:35
16.9 TE­858/2020 Projektová dokumentácia Termálneho kúpaliska - Termálfürdő projektdokumentációja
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 17.09.2020 18:36
16.10 TE-814/2020 Návrh na zmenu rozpočtu - vyúčtovanie za nájom mestských nájomných bytov - Javaslat költségvetésének módosítására ­ városi lakások bérletének elszámolása
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 43: 17.09.2020 18:37
16.11 TE-863/2020 Návrh na zmenu rozpočtu -rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta - Javaslat költségvetésének módosítására ­ szeméttárolók felújítása
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás
Hlasovanie č. 44: 17.09.2020 18:48
16.12 TE-830/2020 Spolufinancovanie projektu „Smart riešenia použitím IKT technológií v meste Komárno“ - Projekt társfinanszíroszása
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Patrik Ruman
Nehlasovali: 3 György Batta , Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 45: 17.09.2020 18:56
16.13 TE-861/2020 Projekt polikliniky ­ Projekt a poliklinika épületére
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 György Batta , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Tamás Varga
Hlasovanie č. 46: 17.09.2020 18:57
16.14 TE-871/2020 Návrh na zmenu rozpočtu ­ Dôstojnícky pavilón - Javaslat költségvetés módosítására ­ Tiszti pavilon
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ildikó Bauer
Nehlasovali: 4 György Batta , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Tamás Varga
Hlasovanie č. 47: 17.09.2020 18:59
16.15 TE-873/2020 Návrh na zmenu rozpočtu ­ havarijný stav MŠ s VJM Nová Stráž - Javaslat költségvetés módosítására ­ balesetveszélyes állapot az Őrsújfalusi MTNY Óvodában
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 48: 17.09.2020 19:00
16.16 TE-874/2020 Spoluúčasť na projekte „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti v KN ­ II. etapa časť A“ - Projekt társfinanszírozása

te 874

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 49: 17.09.2020 19:00
16.17 TE-875/2020 Spoluúčasť na projekte „Pokračovanie obnovy kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v KN“ - Projekt társfinanszírozása
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 50: 17.09.2020 19:02
16.18 TE-876/2020 Spoluúčasť na projekte „Slávnosti pri príležitosti 200. Výročia narodenia generála Klapka György“ ­ malý projekt SKHU/WETA/1901“ - Projekt társfinanszírozása
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 51: 17.09.2020 19:08
18.1 TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 52: 17.09.2020 19:08
18.1 TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 53: 17.09.2020 19:08
18.1 TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 54: 17.09.2020 19:09
18.1 TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 55: 17.09.2020 19:09
18.1 TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 56: 17.09.2020 19:09
18.1 TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 57: 17.09.2020 19:10
18.1 TE-828/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2020 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2020 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 58: 17.09.2020 19:10
18.2 TE-850/2020 Návrh na rozšírenie Spoločného školského úradu Komárno - Javaslat a Komáromi Közös Tanügyi Hivatal bővítésére
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 59: 17.09.2020 19:14
18.3 TE-857/2020 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na školský rok 2020/2021 - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására a 2020/2021 tanévre
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Károly Less
Hlasovanie č. 60: 17.09.2020 19:15
19.1 TE-813 Pridelenie bytu RŠ 51/57-lakáskiutalás
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 61: 17.09.2020 19:15
19.2 TE-815 Pridelenie bytu RŠ 49/1 - lakáskiutalás
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Szilárd Ipóth , Anton Marek , Marian Molnár
Hlasovanie č. 62: 17.09.2020 19:16
19.3 TE-816 Pridelenie bytu gen. Klapku 6/29 - lakáskiutalás
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 63: 17.09.2020 19:16
19.4 TE-817 Pridelenie bytu gen.Klapku 4/16 - lakáskiutalás
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ján Vetter
Hlasovanie č. 64: 17.09.2020 19:16
19.5 TE-818 Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61/65 - lakáskiutalás
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ján Vetter
Hlasovanie č. 65: 17.09.2020 19:17
19.6 TE-832 Žiadosť ­ Mezeyová - kérelem
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Szilárd Ipóth , Ján Vetter
Hlasovanie č. 66: 17.09.2020 19:31
20.1 TE-665_2020_Šimon Peter_OZ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Anton Marek
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 67: 17.09.2020 19:33
20.2 TE-759_2020_László Marosi_OZ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 68: 17.09.2020 19:33
20.3 TE-760_2020_Alžbeta Paulisová_OZ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 69: 17.09.2020 19:34
20.4 TE-761_2020_Ladislav Horváth_osobitný predaj
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 70: 17.09.2020 19:34
20.5 TE-762_2020_Nagy Peter_osobitný zreteľ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 71: 17.09.2020 19:34
20.6 TE-763_2020_Čižmár Ján_osobitný zreteľ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 72: 17.09.2020 19:34
20.7 TE-764_2020_Ervin Paulis_osobitný zreteľ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 73: 17.09.2020 19:36
20.8 TE-835_2020_coool BAR s.r.o._predaj pozemku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 6 György Batta , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , László Stubendek , Tamás Varga
Proti: 4 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Anton Marek , Csilla Szabó
Zdržali sa: 9 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Marian Molnár , Patrik Ruman , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 74: 17.09.2020 19:38
20.9 TE-836_2020_Lévayová Zlatica_predaj pozemkov

eladás

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 75: 17.09.2020 19:40
20.10 TE-837_2020_Bukris Jozef_predaj pozemku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 76: 17.09.2020 19:42
20.11 TE-838_2020_Varga Július_predaj pozemku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 77: 17.09.2020 19:43
20.12 TE-839_2020_Benyó Donát_ predaj pozemku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 78: 17.09.2020 19:45
20.13 TE-840_2020_EL-AG, s.r.o._predaj pozemku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 6 György Batta , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Anton Marek
Proti: 1 Csilla Szabó
Zdržali sa: 10 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , László Stubendek
Hlasovanie č. 79: 17.09.2020 20:16
20.14 TE-841_2020_Csémy Kristián_predaj pozemku

Módosító javslat Bauer I.

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 8 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Proti: 8 Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Zdržali sa: 4 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 80: 17.09.2020 20:17
20.14 TE-841_2020_Csémy Kristián_predaj pozemku

Eladás

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 5 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less
Proti: 8 Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Zdržali sa: 4 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman
Nehlasovali: 3 György Batta , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 81: 17.09.2020 20:17
20.14 TE-841_2020_Csémy Kristián_predaj pozemku

nem eladás

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 10 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 3 Ildikó Bauer , Imre Knirs , Károly Less
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , György Batta , Peter Korpás , Marian Molnár , Patrik Ruman
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 82: 17.09.2020 20:19
20.14 TE-841_2020_Csémy Kristián_predaj pozemku

Módosító javaslat Kovács D.

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ildikó Bauer , Imre Knirs , Károly Less
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 83: 17.09.2020 20:20
20.15 TE-823-2020_Peter Gabriel_RD
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Anton Marek , László Stubendek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 84: 17.09.2020 20:21
20.16 TE-842_2020_Židek Viliam_prenájom pozemku
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 85: 17.09.2020 20:23
20.17 TE-788_2020_BROZ_ prenajom pozemkov
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Károly Less , Anton Marek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 86: 17.09.2020 20:30
20.18 TE-804_2020_DM fun s.r.o._prenajom pozemku

Procedurális Javaslat Kovács D.

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Patrik Ruman
Hlasovanie č. 87: 17.09.2020 20:36
20.20 TE-806_2020_Clean City_najom pozemku

Procedurális Javaslat

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tamás Varga
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 88: 17.09.2020 20:37
20.21 TE-844_2020_Tímea Timlerová_prenájom pozemku
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 89: 17.09.2020 20:37
20.22 TE-845_2020_Animátori-prenájom
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Štefan Bende , Károly Less
Hlasovanie č. 90: 17.09.2020 20:38
20.23 TE-846_2020_SKITUS Automotiva s.r.o._ZBZVB
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 91: 17.09.2020 20:39
20.25 TE-849_2020_Letné sezónne terasy
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0