Komisia pre kultúru – Zasadnutie 21.09.2020 o 18:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Návrh programu
 1. 1. Návrh na pomenovanie podchodu pod Hodžovým námestím v Bratislave na Pochod študentov 16. novembra 1989
 2. 2. Návrh na pomenovanie schodov na Schody rabína Armína Friedera a podchod pod Mostom SNP na Podchod pamäte
 3. 3. Návrh VZN o miestnej dani na vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Informácia o plnení uznesení z júnového rokovania Komisie pre kultúru, vyhodnotenie za rok 2019 – I. polrok 2020, stanovenie dňa odovzdávania ocenení 11. 11.
 5. 5. Biela noc, spolupráca s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Informácia o priebehu výberového konania na priestor Ventúrska 2 a 9
 7. 7. Informácia o novej organizačnej štruktúre, vedenie mestskej časti
 8. 8. Informácia o fungovaní kultúrnych centier, Propelleri a subjektov v zariadeniach mestskej časti, pán Ing. Ernest Huska
 9. 9. Fond architekta Weinwurma, informácia o počte prihlásených a podporených projektoch
 10. 10. Aktuálne zaradenie bodov rokovania zo zverejneného programu MZ zo 17. 9.
 11. 11. Diskusia a rôzne, ako sa darí napĺňať plán pri pandémii predložený p. Ing. Ernestom Huskom a ako sa realizuje spolupráca prostredníctvom pracovnej skupiny s Magistrátom, Bratislavským samosprávnym krajom, či existuje mechanizmus, platforma spolupráce mestskej časti a Ministerstva kultúry a pod.
 12. 12. Záver