Komisia pre dopravu – Zasadnutie 21.09.2020 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2020 z 29. septembra 2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
  2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …./2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17. 12. 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami.
  3. 3. Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park.
  4. 4. Projekty hlavného mesta: - rekonštrukcia električkovej trate Americké námestie, - opravy komunikácií Radlinského ulica a Palisády.
  5. 5. Rôzne.