Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 17.09.2020 o 17:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …./2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami.
  2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
  3. 3. Prevádzková jednotka Štartér Pub, Obchodná 36, Bratislava – informácia ohľadne plnenia uznesení komisie a súčasný stav.
  4. 4. Ľudia bez domova na Palárikovej ulici – informácie k vyriešeniu.
  5. 5. Satinského ulica – informácia k súčasnému stavu.
  6. 6. Rôzne.