Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 21.09.2020 o 16:30 Videokonferencia

Návrh programu
  1. 1. Prejednanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami.
  2. 2. Prejednanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
  3. 3. Prejednanie návrhu na siedmu zmenu rozpočtu na rok 2020.
  4. 4. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze (pani Michaela Siposová).
  5. 5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí za obdobie I. polrok 2020.
  6. 6. Rôzne.