Miestna rada – Zasadnutie 22.09.2020 o 13:00 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 5. 5. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020
 6. 6. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 7. 7. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
 8. 8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemku parc. č. 7585, ul. Kýčerského 9 v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu a pozemku na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 69 v Bratislave
 15. 15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 16. 16. Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 17. 17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici
 18. 18. Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park
 19. 19. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 20. 20. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 21. 21. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 5. 5. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020
 6. 6. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 7. 7. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
 8. 8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemku parc. č. 7585, ul. Kýčerského 9 v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu a pozemku na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 69 v Bratislave
 15. 15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 16. 16. Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 17. 17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici
 18. 18. Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park
 19. 19. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 20. 20. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 21. 21. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Rôzne