Komisia mandátová – Zasadnutie 17.09.2020 o 14:00 Miestny úrad, kancelária č. 139

Schválený program
 1. 1. Posúdenie náležitosti podaných písomných prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh platu novozvolenému miestnemu kontrolórovi mestskej časti
 3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: Ing. Jana Španková
Prítomní
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. Juraj Mikulášek
Návrh programu
 1. 1. Posúdenie náležitosti podaných písomných prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh platu novozvolenému miestnemu kontrolórovi mestskej časti
 3. 3. Rôzne