Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 5. 5. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020
 6. 6. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 7. 7. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
 8. 8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu a pozemku na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
  Zápisnica

  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.

 12. 12. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 69 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 15. 15. Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 16. 16. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici
 17. 17. Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park
 18. 18. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 19. 19. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 20. 20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 21. 21. Návrh na personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 22. 22. Návrh na schválenie odmeny odchádzajúcemu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 23. 23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Rôzne
 25. 24/A. Rôzne
 26. 24/B. Rôzne
 27. 24/C. Rôzne
 28. 24/D. Rôzne
 29. 25. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Matej Gomolčák
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
 • Ing. Tomáš Ziegler
Ospravedlnení
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 29.09.2020 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 2: 29.09.2020 09:17
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 29.09.2020 09:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Boris Ažaltovič
Hlasovanie č. 4: 29.09.2020 09:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Adam Berka , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 29.09.2020 09:21
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 29.09.2020 09:45
19. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 5 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 6 Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník
Zdržali sa: 9 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 29.09.2020 09:46
19. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Osuskeho

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 29.09.2020 09:47
19. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 13 Boris Ažaltovič , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Dana Kleinert
Zdržali sa: 6 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Viera Satinská , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 29.09.2020 09:48
19. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Adam Berka , Ivan Bútora
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Hlasovanie č. 10: 29.09.2020 09:49
19. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Adam Berka , Ivan Bútora
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 29.09.2020 09:50
19. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Adam Berka , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 29.09.2020 09:52
2. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) ­ Zmeny a doplnky č. 2
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 29.09.2020 10:14
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Grusku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 13 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 4 Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Peter Osuský , Viera Satinská
Zdržali sa: 4 Boris Ažaltovič , Vladimír Palko , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 29.09.2020 10:16
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Grusku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 13 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 29.09.2020 10:17
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Grusku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 13 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 2 Petr Skalník , Martina Uličná
Zdržali sa: 6 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 29.09.2020 10:19
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Grusku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 13 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 4 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Viera Satinská , Martina Uličná
Zdržali sa: 4 Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 29.09.2020 10:20
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Grusku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 13 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 5 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Viera Satinská , Martina Uličná
Zdržali sa: 3 Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 29.09.2020 10:22
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Grusku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 13 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 5 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Viera Satinská , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 3 Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 29.09.2020 10:23
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Grusku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 2 Boris Ažaltovič , Vladimír Palko
Zdržali sa: 3 Halka Ležovičová , Viera Satinská , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 29.09.2020 10:39
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami

návrh p.Berku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 13 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 29.09.2020 10:41
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ľubomír Boháč , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 29.09.2020 10:43
5. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020

berie na vedomie

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Matej Gomolčák
Hlasovanie č. 23: 29.09.2020 10:44
6. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 29.09.2020 10:45
7. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 25: 29.09.2020 10:49
8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 26: 29.09.2020 10:50
8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 29.09.2020 10:55
9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 12 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Matej Vagač
Proti: 1 Petr Skalník
Zdržali sa: 6 Adam Berka , Petra Hitková , Dana Kleinert , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 29.09.2020 10:56
9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Petr Skalník
Zdržali sa: 1 Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 29.09.2020 11:08
10. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Petr Skalník
Zdržali sa: 2 Dana Kleinert , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 29.09.2020 11:09
10. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Dana Kleinert , Petr Skalník
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 29.09.2020 11:14
12. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 29.09.2020 11:15
13. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 69 v Bratislave
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 29.09.2020 11:16
14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 29.09.2020 12:13
15. Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Matej Gomolčák , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš
Za: 12 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 6 Adam Berka , Ivan Bútora , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Zdržali sa: 3 Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 29.09.2020 12:20
15. Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.Vagača

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš
Za: 13 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 7 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Viera Satinská , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 29.09.2020 12:21
15. Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.Vagača

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš
Za: 14 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Viera Satinská
Zdržali sa: 7 Boris Ažaltovič , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 29.09.2020 12:22
15. Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Milan Remiš
Za: 13 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Petr Skalník , Matej Vagač
Zdržali sa: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 29.09.2020 14:53
1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 29.09.2020 14:55
16. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 29.09.2020 15:19
17. Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park

návrh p.Grusku

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 11 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 29.09.2020 15:20
17. Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 29.09.2020 15:21
18. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 29.09.2020 15:34
20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Adam Berka , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Hlasovanie č. 44: 29.09.2020 15:36
21. Návrh na personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Dana Kleinert
Hlasovanie č. 45: 29.09.2020 15:49
22. Návrh na schválenie odmeny odchádzajúcemu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 10 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 2 Petra Hitková , Dana Kleinert
Zdržali sa: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 29.09.2020 15:53
23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Adam Berka , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 29.09.2020 16:25
24. Rôzne

návrh p.Berku

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 29.09.2020 16:26
24. Rôzne

návrh p.Berku

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 29.09.2020 16:27
24. Rôzne

návrh p.Vagača

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 29.09.2020 16:28
24. Rôzne

návrh p.Vagača

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 16 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 5. 5. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020
 6. 6. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 7. 7. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
 8. 8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu a pozemku na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 69 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 15. 15. Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 16. 16. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici
 17. 17. Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park
 18. 18. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 19. 19. Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 20. 20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 21. 21. Návrh na personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 22. 22. Návrh na schválenie odmeny odchádzajúcemu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 23. 23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Rôzne
 25. 25. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto