Mestská rada – Zasadnutie 13.10.2020 o 12:30 Malá zasadacia miestnosť MsÚ

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP s názvom „Spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Handlová“
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, vedúci odd. mestských projektov
 4. 4. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na rok 2021
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 5. 5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2021
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. 6. Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová
 7. 7. Návrh na udelenie ocenení v rámci Handlovských Katarínskych dní 2020
  Predkladateľ: Predkladajú: písomne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulínyová, ved. kancelárie primátorky mesta
 8. 8. Plán zimnej údržby 2020/2021 - HATER – HANDLOVÁ, spol. s r. o.
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Mgr. Vladimír Borák, konateľ spoločnosti
 9. 9. Informatívne správy MsBP Handlová, s. r. o. (MATERIÁLY pre 9a a 9b)
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
 10. 9a. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady v období od 01.04.2020 do 30.09.2020;
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
 11. 9b. Informatívna správa o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.04.2020 do 30.09.2020
 12. 10. Rôzne
 13. 10a. Návrh na odvolanie a delegovanie člena správnej rady a dozornej rady spol. RTV Prievidza, s. r. o.
  Predkladateľ: Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 14. 10b. Informácia o vzdaní sa členstva v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta