Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – Zasadnutie 05.10.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ján Spevár, M.A., predseda komisie
  Zápisnica

  Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ján Spevár, M.A., ktorý privítal členov komisie a prizvaných hostí. Konštatoval, že je prítomných 8 členov komisie z celkového počtu 11 a 3 členovia vopred oznámili, že prídu neskôr, t.j. komisia je uznášania schopná. Členom komisie predložil program rokovania, o ktorom dal  hlasovať. Členovia program rokovania komisie jednomyseľne schválili.

 2. 2. Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK
  Zápisnica

  Návrh predložila Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová. Informovala, že oproti roku 2020 nebolo do Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021 zaradených päť podujatí: Šachový turnaj k Oslobodeniu mesta Handlová, Výstava psov bez PP - Handlovský oriešok 2021, Deti pomáhajú deťom, Deň detí pre deti z Detského domova a Koleso nás spája. Tieto podujatia budú zaradené do aktivít Centra voľného času Handlová, a budú podporené v rámci jeho rozpočtu. Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 29.09.2020 prijala uznesenie, ktorým odporúča MR po prerokovaní materiálov v Komisii ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová vziať na vedomie a odporučiť MsZ schváliť Kalendár celomestských športových podujatí na rok 2021 v predloženom rozsahu. Návrh kalendára bude súčasne predložený na rokovanie Komisie kultúry a cestovného ruchu, ktorá zasadne dňa 07.10.2020.

  Pani Mgr. Žišková doplnila, že transfér pre Dom Kultúry predstavuje 62000,- EUR, transfér pre Centrum voľného času 16150,- EUR a jarmoky 6000,00 EUR,  spolu to činí 84150,- EUR. Celkové predpokladané náklady sú vo výške 135170,- EUR.

  Prítomní členovia komisie jednomyseľne vzali na vedomie Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021.

  Hlasovanie:

  ZA: 10                          PROTI: 0                      ZDRŽALO SA: 0

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021 predložený Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou Domu kultúry mesta Handlová.

  ODPORÚČA:

  Mestskej rade pri MsZ mesta Handlová vziať na vedomie  a odporučiť MsZ schváliť Kalendár celomestských spoločenských a kultúrnych a športových podujatí v roku 2021 v predloženom rozsahu.

 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
  Zápisnica

  Ida Chalásová, trvalý pobyt Morovno č. 118

  Dôvodová správa :

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 85 – zastavaná plocha o výmere 619 m2 v k.ú. Morovno.

  Žiadateľka má záujem o kúpu predmetného pozemku z dôvodu, že časť je zastavaná stavbou rodinného domu súp. č. 118 v jej vlastníctve a časť tvorí záhradu priľahlú k tomuto rodinnému domu.

  Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Morovno.

  V žiadosti uviedla, že RD bol skolaudovaný v roku 1951. Postavil ho jej otec so svojim bratom. Pôvodne mal stáť na inom pozemku, ale na základe ústnej dohody medzi obcou a Jánom Tonhauserom došlo k výmene parciel. Obec mu povolila postaviť na tomto pozemku rodinný dom, ktorý v roku 1984 predali Jánovi Chalásovi, manželovi žiadateľky, ktorá ho zdedila v celku po jeho smrti. O pozemok sa starali, platili zaň DzN v domnení, že je to ich vlastníctvo, preto žiadateľka žiada odkúpenie za cenu, za ktorú sa kedysi predávali pozemky občanom.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti na zasadnutí 24.08.2020 odporučila predaj pozemku žiadateľke.

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová na zasadnutí 31.08.2020 stiahla materiál zo svojho rokovania.

  MR na zasadnutí dňa 08.09.2020 :

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť Idy Chalásovej, trvalý pobyt Morovno č. 118, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Morovno, a to pozemok parcela C-KN č. 85 – zastavaná plocha o výmere 619 m2, z dôvodu, že je zastavaný stavbou rodinného domu v jej vlastníctve a tvorí priľahlú záhradu, predloženú Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ s výhradou.

  MR ODPORÚČA:

  Stiahnuť predmetný bod z rokovania a opätovne ho predložiť na rokovania orgánov mesta až po dôslednom zistení skutkového a právneho stavu predmetnej veci. 

  Členovia komisie požiadali o predloženie výsledkov zisťovania skutkového a právneho stavu predmetnej veci. Pani Ing. Mihalusová, vysvetlila, že pani Chalásová nemá o nadobudnutí pozemku v minulosti potvrdenie, kúpnu zmluvu, ani doklad o zaplatení kúpnej ceny. Z uvedeného dôvodu požiadala o kúpu predmetného pozemku.

  Hlasovanie:

  ZA: 10                                     PROTI: 0                                 ZDRŽALO SA: 0

  Stanovisko Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  ODPORÚČA:

  Predaj pozemku parcela C-KN č. 85 – zastavaná plocha o výmere 619 m2 v k.ú. Morovno v prospech žiadateľky za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

 4. 4. Návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta
  Predkladateľ: JUDr. Zuzana Hujsiová, právnička mesta
  Zápisnica

  Návrh Doplnku č. 1 predložila JUDr. Zuzana Hujsiová, právnička mesta. Informovala, že kontrola NKÚ odporučila zosúladiť VZN č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta so Zákonom proti byrokracii. Zákon nedovoľuje požadovať od osôb údaje, ktoré si môže mesto zistiť z informačných systémov verejnej správy.

  Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta sa mení a dopĺňa nasledovne:

  V § 3 „Podmienky poskytnutia dotácie“ sa mení odsek 1, ktorý znie:

  „1. Za podmienok stanovených týmto nariadením je možné poskytnúť dotáciu oprávnenému žiadateľovi
  len ak:

  a) má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,

  b) pôsobí alebo vykonáva svoju činnosť na území mesta,

  c) nie je v postavení, kedy je možné dôvodne predpokladať, že v prípade nesplnenia určených podmienok nebude spôsobilý poskytnutú dotáciu vrátiť t. j. je v úpadku alebo likvidácii,

  d) riadne vyúčtoval predchádzajúcu poskytnutú dotáciu a doložil fotokópiami dokladov,

  e) vrátil na účet mesta finančné prostriedky z predchádzajúcej nedočerpanej dotácie, resp. čiastočne alebo úplne neuznané finančné prostriedky z vyúčtovanej dotácie v súlade s uzatvorenou zmluvou, alebo výzvou o vrátení finančných prostriedkov,

  f) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v prípade, že má túto povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,

  g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

  h) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ a ŠR,

  i) nie je dlžníkom voči mestu alebo organizácii zriadenej alebo založenej mestom.

  Splnenie podmienok v bode g) a h) mesto Handlová overí v informačných systémoch a v registroch, ktoré sa pokladajú za všeobecne záväzné a nespochybniteľné a ktorých správcom sú príslušné štátne orgány SR.“.

  V § 6 „Postup pri prideľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta“ sa mení odsek 3, ktorý znie:

  „3. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou predložiť mestu povinné prílohy, ktorými sú:

  a) doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať v mene žiadateľa, ak oprávnenie nie je možné overiť v informačných systémoch a v registroch, ktoré sa pokladajú za všeobecne záväzné a nespochybniteľné a ktorých správcom sú príslušné štátne orgány SR (napr. stanovy resp. štatút platný pre žiadateľa vrátane prípadných dodatkov, zápisnicu, resp. výpis zo zápisnice z voľby štatutárneho zástupcu, menovanie, resp. poverenie štatutára a pod.),

  b) vyhlásenie žiadateľa o spôsobe prezentácie mesta (plagáty, fotografie, médiá, propagačné materiály, bulletiny a pod.) s vhodne použitým textom „Akcia/projekt bol/a uskutočnená/ý s finančnou podporou mesta Handlová“,

  c) čestné vyhlásenie žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu právnickej osoby, že v čase podania žiadosti o dotáciu nemá žiadne záväzky voči štátu, daňovému úradu a príslušným poisťovniam po lehote splatnosti, nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní a nie je voči nemu vedené exekučné konanie, nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie,

  d) potvrdenie o zriadení bankového účtu, resp. kópia aktuálneho výpisu bankového účtu, na ktorom musí byť ako vlastník uvedený žiadateľ a číslo účtu v tvare IBAN,

  g) celkový rozpočet akcie / projektu (príloha č. 1a nariadenia).“

  Následne pani JUDr. Hujsiová predložila prítomným poslanecký návrh pána Ing. Iždinského, a to doplniť
  do § 3 ods. 1 pred text písm. b) slovo „alebo“, t.j. znenie ustanovenia bude „b) alebo pôsobí alebo vykonáva svoju činnosť na území mesta“, čím sa umožní poskytnutie dotácii aj žiadateľovi, ktorý nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta ale pôsobí alebo vykonáva svoju činnosť na území mesta.

  Členovia komisie jednomyseľne vzali na vedomie predložený návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta a odporučili upraviť § 3 ods. 1 písm. b) tohto VZN a to vložením slova „alebo“ na začiatok textu ustanovenia tohto písm. b).

  Hlasovanie:

  ZA: 11                                     PROTI: 0                                  ZDRŽALO SA: 0

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta, predložený JUDr. Zuzanou Hujsiovou, právničkou mesta, bez výhrad.

  ODPORÚČA:

  Predložiť na rokovanie MR a MsZ návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta po úprave § 3 ods. 1 písm. b) a to vložením slova „alebo“ na začiatok textu ustanovenia tohto písm. b).

 5. 5. Návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok
  Predkladateľ: JUDr. Zuzana Hujsiová, právnička mesta
  Zápisnica

  Návrh Doplnku č. 1 predložila JUDr. Zuzana Hujsiová, právnička mesta. Informovala, že doplnkom sa zosúlaďuje VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok so Zákonom proti byrokracii.

  Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok sa mení a dopĺňa nasledovne:

  § 7 „Práva a povinnosti správcu trhoviska príležitostného trhu“ bod 2 sa mení a znie:

  „2. Správca je oprávnený:

  a) kontrolovať u predávajúcich oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, ktoré si správca overí v informačných systémoch a  v registroch, ktoré sa pokladajú za všeobecne záväzné a nespochybniteľné a ktorých správcom sú príslušné štátne orgány SR,

  b) kontrolovať u predávajúcich preukaz totožnosti a zdravotný preukaz,

  c) kontrolovať u predávajúcich doklad o nadobudnutí tovaru,

  d) kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,

  e) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,

  f) pri predaji húb kontrolovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho,

  g) kontrolovať udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,

  h) kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených trhovým poriadkom a dodržiavanie ostatných súvisiacich platných predpisov.

  V § 8 „Povinnosti predávajúcich na trhových miestach“ bode 2 písm. a) sa vypúšťa text „doklad o oprávnení na podnikanie,“.

  Súčasne sa doplnilo ustanovenie § 7 „Práva a povinnosti správcu trhoviska príležitostného trhu“ a to v bode 4 sa za slová „obchodné meno a sídlo predávajúceho“ vkladá text „alebo miesto podnikania fyzickej osoby“.

  Upravilo sa aj znenie § 8 „Povinnosti predávajúcich na trhových miestach“ a to v bode 1 písm. e) sa za slovo „pokladnicu“ vkladá text „alebo virtuálnu registračnú pokladnicu“.

  Pani Ing. Jurkovičová upozornila, že v § 2 bode 1 písm. b) tohto VZN je uvedené „trhovisko na verejnom priestranstve na sídlisku Morovnianska cesta“, ktoré už v súčasnosti neexistuje. Taktiež požiadala zaktualizovať sadzby daní vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová.

  Členovia komisie vzali na vedomie predložený návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok a odporučili z neho vypustiť ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) „trhovisko na verejnom priestranstve na sídlisku Morovnianska cesta“. Súčasne navrhujú aktualizovať sadzby daní vo VZN č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová.

  Hlasovanie:

  ZA: 10                                     PROTI: 0                                 ZDRŽALO SA: 1 

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:

  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok, predložený JUDr. Zuzanou Hujsiovou, právničkou mesta, bez výhrad.

  ODPORÚČA:

  Predložiť na rokovanie MR a MsZ návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok po vypustení ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b): „b) trhovisko na verejnom priestranstve na sídlisku Morovnianska cesta“.

 6. 6. Rôzne
  Zápisnica

  V tomto bode programu rokovania pani Ing. Lenková, zapisovateľka Komisie ekonomickej prítomných oboznámila s jednotlivými bodmi programu rokovania, ktoré majú byť prejednávané na plánovanom zasadnutí komisie dňa 09.11.2020. S ohľadom na rozsah týchto bodov programu rokovania, predložila členom komisie návrh zvolať v novembri dva zasadnutia Komisie ekonomickej a to dňa 09.11.2020 o 15:00 hod. a 16.11.2020 o 15:00 hod. Predseda komisie dal o predloženom návrhu hlasovať.

  Hlasovanie:

  ZA: 11                         PROTI: 0                     ZDRŽALO SA: 0

  Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová:
  Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

  SCHVAĽUJE:

  Termíny zasadnutí Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová v mesiaci november na deň 09.11.2020 o 15:00 hod. a deň 16.11.2020 o 15:00 hod.

   

  Následne prítomní viedli diskusiu k téme projektov, ktoré sa plánujú realizovať na území mesta Handlová súkromnými investormi a mienke obyvateľov prezentovanej na sociálnych sieťach.

 7. 7. Záver
  Zápisnica

  Na záver predseda komisie skonštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný a poďakoval členom komisie a hosťom za účasť.

   

  Zo zasadnutia Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová vyplynuli nasledovné návrhy:

  1. Aktualizovať sadzby daní vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová.

Predsedal: Ján Spevár, M.A.
Prítomní
 • Danica Baranovičová
 • Ing. Vladimír Buzalka
 • Ing. Miroslav Gešvantner
 • Monika Holeinová
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Mgr. Jozef Maďar
 • Ing. Jarmila Podobová
 • Bc. Janka Rybáriková
 • Bc. Stanislav Sklenka
 • Ján Spevár, M.A.
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ján Spevár, M.A., predseda komisie
 2. 2. Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 4. Návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta
  Predkladateľ: JUDr. Zuzana Hujsiová, právnička mesta
 5. 5. Návrh Doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok
  Predkladateľ: JUDr. Zuzana Hujsiová, právnička mesta
 6. 6. Rôzne
 7. 7. Záver