Komisia kultúry a cestovného ruchu – Zasadnutie 07.10.2020 o 15:30 Malá zasadacia miestnosť MsÚ

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1.. Otvorenie
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
  Zápisnica

  Predseda komisie Tomáš Arvay všetkých prítomných privítal a konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňuje 9 z 12 členov a komisia je teda uznášania schopná. Zároveň p. predseda požiadal o zmenu programu, nakoľko by mal byť na podnet p. riaditeľky DK prerokovaný Návrh kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí v roku 2021. Všetci prítomní členovia komisie zmenu programu jednomyseľne odsúhlasili.

 2. 2.. Návrh kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí v roku 2021
  Predkladateľ: Jarmila Žišková, riaditeľka DK
  Zápisnica

  Riaditeľka DK mesta Handlová predložila členom komisie listinný materiál, prostrendíctvom ktorého predstavila plán podujatí na rok 2021. Podrobný plán v sebe zahŕňa údaje o poskytnutých transferoch na podujatia za rok 2020 a vyhodnotenie. Taktiež obsahuje predpokladané náklady na rok 2021 a požiadavku na transfer. 

  Na základe otázky predsedu komisie, p. riaditeľka v skratke informovala členov komisie o opatreniach, ktoré DK priebežne prijíma počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou. P. predseda úprimne poďakoval p. Žiškovej a jej kolegom za enormú snahu a úsilie počas tohto zložitého obdobia. Pani riaditeľka na záver svojho vystúpenia členov komisie pozvala na pokojný manifest SPOLU ZA KULTÚRU, ktorý sa bude konať 14.10.2020 o 17:00 pred DK Handlová.

  STANOVISKO  Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 7. októbra 2020:

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh Kalendára celomestských športových podujatí na rok 2021 predložený Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou DK MH.

  ODPORÚČA:

  Mestskej rade vziať na vedomie a odporučiť MsZ schváliť Kalendár celomestských športových podujatí na rok 2021 v predloženom rozsahu.

   

   

 3. 3.. Žiadosti občianskych združení o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová pre rok 2021
  Predkladateľ: Martin Podoba, zapisovateľ komisie
  Zápisnica

  Martin Podoba, zapisovateľ komisie, členom pléna predstavil 3 žiadosti občianskych združení o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová pre rok 2021. Jedná sa o 2 žiadsti OZ TS VOLCANO a 1 žiadosť OZ DAZYA. Prítomní členovia komisie sa jednomyseľne zhodli na potrebe podporiť obidva subjekty v plnej výške, nakoľko sa jedná o OZ, ktoré aktívne pracujú s mládežou a dôstojne reprezentujú mesto Handlová doma aj v zahraničí.

  STANOVISKO  Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 7. októbra 2020:

  ODPORÚČA:

  primátorke mesta schváliť žiadosti občianskych združení TS VOLCANO a DAZYA o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová pre rok 2021 v plnom rozsahu. Zároveň odporúča OZ TS VOLCANO pri následných žiadostiach o dotáciu bližšie špecifikovať účel, na ktorý bude dotácia použitá a OZ DAZYA použiť schválenú dotáciu aj na bežné prevádzkové náklady.

 4. 4.. Žiadosť o NFP: "Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová"
  Predkladateľ: Martin Podoba, zapisovateľ komisie
  Zápisnica

  Martin Podoba, zástupca oddelenia mestských projektov, členom komisie predstavil projektový zámer "Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová". V prípade úspešnosti predloženej žiadosti mesto Handlová získa finančné prostriedky vo výške cca. 25.000€ na zakúpenie a osadenie infokiosku v letnej čitárni Mestskej knižnice a 5 informačných tabúľ, ktoré budú umiestnené v bezprostrednej blízkosti 4 ikonických stavieb v rámci mestského projektu "HAIKONY". Výhodou dotačnej schémy cez MAS ŽIAR je nulové spolufinancovanie projektu. O úspešnosti / neúspešnosti projektu bude oddelenie mestských projektov priebežne informovať.

  STANOVISKO  Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 7. októbra 2020:

  BERIE NA VEDOMIE:

  Informáciu o pripravovanej Žiadosť o NFP: "Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová".

 5. 5.. Predstavenie novovzniknutých služieb turistických sprievodcov v okolí mesta
  Predkladateľ: Tomáš Gríger,referent prierezových činností a cestovného ruchu
  Zápisnica

  Tomáš Gríger predstavil členom komisie novú celoslovenskú platformu "Traildeer", kde si občania môžu nájsť ľubovolnú cyklistickú lokalitu, následne im bude pridelený cyklo sprievodca, ktorý sa v danom regióne vyzná a pripravý návštevníkovy trasu, ktorú s nimi absolvuje. Traldeer sa vďaka Handlovčanovi Ľubošovi Vičíkovy etabloval aj do Handlovej. Ide o veľmi atraktívnu službu, ktorá môže pritiahnuť do regiónu množstvo cyklo návštevníkov.

  V rámci druhej časti vystúpenia, T. Gríger predstavil hosťa Norberta Hriňa, ktorý sa aktívne zaujíma o turistiku. Pán Hriň prítomným odprezentoval svoj zámer, sprevádzať turistov do lokality Biely kameň (Biela skala). Jedná sa o jedinečnú lokalitu v rámci Slovenska. Časť lokality sa však nachádza vo vysokom stupni ochrani, ktorá vylučuje konanie komerčných podujatí a výstupov. Okresný úrad PD udeluje výnimky pri konaní niektorých akcií (Pochod SNP Cígeľ-Handlová). Prítomní diskutovali o spôsobe, akým by mohla byť lokalita sprístupnená turistom, ktorých by mohol sprevádzať práve pán N. Hriň. Pán Hriň avizoval, že dokáže vlastnými kapacitami zabezpečiť marketing tohto zámeru. Členovia komisie sa jednomyseľne zhodli, že mesto by malo byť nápomocné pri rozvíjaní tejto myšlienky.

  Na záver T. Gríger členov komisie infomoval, že zámer "Feraty na Veľkom Griči" je pravdepodobne neodvratne zastavený, nakoľko lokalita bude definovaná ako prales a nadobudne 5. stupeň ochrany, čo vylučuje akékoľvek zásahy. Je však možnosť vzniesť voči tomuto rozhodnutiu námietku, ktorá však s vysokou pravdepodobnosťou nebude akceptovaná. Členovia komisie sa zhodli, že sa k prejednávanému dodatočne vyjadria a schvália ešte v mesieci október stanovisko.  

  STANOVISKO  Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 7. októbra 2020:

  ODPORÚČA:

  Spoluprácu s p. Norbertom Hriňom v rámci hľadania riešení ako sprístupniť lokalitu Bielej skaly turistom, prípadne rozvinúť spoluprácu v iných turisticky zaujímavých lokalitách.

 6. 6.. Maľba vo verejnom priestore
  Predkladateľ: Rastislav Nemec, člen komisie
  Zápisnica

  Rastislav Nemec prostredníctvom prezentácie členom komisie chronologicky popísal historický vývoj malieb vo verejnom priestore a predstavil niekoľkých významných, svetových umelcov, ktorí v súčasnosti pracujú práve s verejným priestorom. Názorne demonštroval, ako je možné prostredníctvom zaujímavého, vizuálneho diela vkusne a moderne oživiť verejný priestor. Prezentácia mala prítomným naznačiť, že plánovaný "streetart" na opornom múre pod BILLou, nie je skutotočne do tohoto priestoru vhodný a existuje množnostvo moderných techník, ktoré by mohli lokalitu skrášliť. Keďže sa jedná o verejný, exponovaný priestor malo by dielo zodpovedať istým štandardom a malo by byť realizované odborne. V nadväznosti na diskutované, je potrebné presne definovať "verejné priestranstvo", presne pomenovať lokality a zadefinovať ako môžu byť upravované. R. Nemec navrhol aby mesto oslovilo Slovenskú komoru architektov alebo vysoké školy, ktoré by mohli výrazne pomôcť so spracovaním a realizáciou návrhu. 

  STANOVISKO  Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 7. októbra 2020:

  ODPORÚČA:

  1. Osloviť Slovenskú komoru architektov, Slovenskú technickú univerzitu alebo Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave ohľadom spolupráce na spracovaní a realizácií vizuálneho diela na predmetnom opornom múre.

  2. Iniciovať vznik VZN o užívaní verejných priestranstiev.

 7. 7.. Rôzne a.) Zámer Handlovské obrazy b.) Nevyužitý majetok mesta (súsošie za MsP)
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
  Zápisnica

  Vzhľadom k pokročilej hodine rokovania komisie, predseda komisie, po všeobecnom súhlase členov, presunul body do novembrového rokovania komisie.

 8. 8.. Záver
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
  Zápisnica

  Predseda komisie Tomáš Arvay, s poďakovaním všetkým za aktívnu účasť, zasadnutie ukončil.

Predsedal: Mgr. Tomáš Arvay
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Paulína Deliová
 • Lina Gregor
 • Tomáš Gríger
 • Michal Hertlík
 • Jozef Javúrek
 • Akad. arch. Rastislav Nemec
 • Jozef Pavelka
 • Jarmila Žišková
Ospravedlnení
 • Vladislav Horváth
 • Adam Jakubík
 • Vladimír Krč
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Tomáš Arvay, predseda komisie
 2. 2. Žiadosti občianskych združení o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová pre rok 2021
  Predkladateľ: Martin Podoba, zapisovateľ komisie
 3. 3. Žiadosť o NFP: "Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová"
  Predkladateľ: Martin Podoba, zapisovateľ komisie
 4. 4. Predstavenie novovzniknutých služieb turistických sprievodcov v okolí mesta.
  Predkladateľ: Tomáš Gríger, referent cestovného ruchu a prierezových činností
 5. 5. Maľba vo verejnom priestore
  Predkladateľ: Rastislav Nemec, člen komisie
 6. 6. Rôzne a.) Zámer Handlovské obrazy b.) Nevyužitý majetok mesta (súsošie za MsP)
  Predkladateľ: a.)Tomáš Arvay, predseda komisie, b.)Lina Gregor, členka komisie
 7. 7. Diskusia
 8. 8. Záver